Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte Ht- 2014. Förskolan öppnar 6:30 inne på Planeten. 7:30 serveras frukost. Ca. 8:30 Sångsamling/miniröris 9:00 Projekt 11:00 samling 11:15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte Ht- 2014. Förskolan öppnar 6:30 inne på Planeten. 7:30 serveras frukost. Ca. 8:30 Sångsamling/miniröris 9:00 Projekt 11:00 samling 11:15."— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte Ht- 2014

2 Förskolan öppnar 6:30 inne på Planeten. 7:30 serveras frukost. Ca. 8:30 Sångsamling/miniröris 9:00 Projekt 11:00 samling 11:15 Lunch 12:15 Vilor 14:00 mellanmål 14:30-17:30 Fri lek 17:30 Förskolan stänger!

3

4

5 Barnet Pedagogisk observation Reflektion med barnet DokumenteraReflektion Pedagogisk dokumentation

6 smaka känna utforska uppleva lukta leka Pröva på olika aktiviter gruppkänsla

7 Maskerad Kulturvecka Julpysselfika (drop-in) Lucia Dalstugeloppet Höna Pöna och påsklunch Gårdsfest (vernissage) Ängsutflykt Midsommarlunch Glad sommar !

8 Tyresö kryper och krälar- Lärande i leken

9

10 = http://www.skolverket.se/

11 Vi har ett underlag som heter LOTUS – ett material vi använder vid planering och utvärdering som grundar sig i läroplanens mål.

12 I vår verksamhet ska alla barn kunna känna sig trygga och bemötas med respekt, Utifrån den de är. Inget barn ska behöva känna sig rädd eller osäker när de går till förskolan. Alla former av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling ska förhindras. I Läroplan för Förskolan (Lpfö 98) står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund. Den nya lagen skärper arbetet med detta och förtydligar ansvaret hos alla som arbetar i förskolan. Enligt läroplanen och skollagen ska alla som arbetar i förskolan medverka till att utveckla barns känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen, verka i demokratiska arbetsformer där barn, personal och vårdnadshavare har Inflytande och är delaktiga, aktivt ska motverka alla former av trakasserier och annan kränkande behandling av individer eller grupper, visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.

13 Det är viktigt att reagera och agera när något inträffar. Vi har därför handlingsplaner: Vi arbetar med inriktningen: Utreda och vidta åtgärder Åtgärder som skall genomföras nu Åtgärder för framtiden Vi arbetar förebyggande Vi använder oss utav begreppen empatiträning och konflikthantering istället för ordet mobbing. Vi är närvarande pedagoger i leken och verksamheten.

14 Vi är nöjda med resultatet, vi tackar för att så många svarade hela 89% Barns delaktighet: Mål Att barnen deltar aktivt i verksamhetens innehåll och utformningen av miljön. Vi vill ge alla barn möjlighet till inflytande över sin vardag på förskolan. Syfte Barnen på förskolan ska få känna att deras tankar och åsikter är viktiga och att alla barn får komma till tals och bli lyssnade på. Metod Vi vill försöka ta tillvara barns tankar, åsikter och bemöta dem med respekt samt vara en lyhörd pedagog. Vi vill uppmuntra barnen till att ta ansvar för vår gemensamma miljö samt få vara delaktiga i utformningen av inne och utemiljö. Vi vill utgå från det kompetenta barnet och ta till vara på deras intressen och förutsättningar. Ger barnen möjlighet att delta i barnråd, matråd och inköpsråd. Tillsammans med barnen utformar vi regler för hur man är en bra kompis. Föräldrars delaktighet: Vi ger föräldrar på förskolan möjlighet till inflytande vid inskolningen, utvecklingssamtal, föräldraråd, föräldramöten men framför allt i den dagliga kontakten. Det är ligger i föräldrarnas egna ansvar att ta dela av vår dokumentation samt att läsa våra informationsbrev. Vi ska vara lyhörda pedagoger gentemot föräldrarna.

15 Arbetsro i verksamheten: Vi arbetar med att dela in den stora gruppen i tvärgrupper. Vi har uppdelat gruppen vid samling och vi maten. Miljön inbjuder till lek i olika rum. Vi har lekvråer med olika material. Våra vardagliga rutiner på förskolan är viktiga för att skapa arbetsro i gruppen. Därför är det viktigt att ni föräldrar respekterar ”förskolans tider” ex. Frukost 7:30, sångsamling 8:30, projektstart 9:15… Jobbar med värdegrundsfrågor för att skapa en trygg och harmonisk vistelse för barnen på förskolan Forts.

16 Lärande i leken Diskutera tillsammans i grupp vad ni ser för lärande i bilden? Jämför med ”Har du bara lekt idag?” Skriv ner era synpunkter

17 Tack för idag!


Ladda ner ppt "Föräldramöte Ht- 2014. Förskolan öppnar 6:30 inne på Planeten. 7:30 serveras frukost. Ca. 8:30 Sångsamling/miniröris 9:00 Projekt 11:00 samling 11:15."

Liknande presentationer


Google-annonser