Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.jamiprogram.se Vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering Skapa ett forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering Informera om jämställdhetsintegrering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.jamiprogram.se Vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering Skapa ett forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering Informera om jämställdhetsintegrering."— Presentationens avskrift:

1 www.jamiprogram.se Vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering Skapa ett forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering Informera om jämställdhetsintegrering Skapa förutsättningar för ett långsiktigt stöd för jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering i staten 2014-11-21Program för jämställdhetsintegrering i staten

2 www.jamiprogram.se Kartläggning av regleringen av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete, år 2007-2009 Rapporten är skriven av Jimmy Sand Att styra jämställt 2014-11-21Program för jämställdhetsintegrering i staten

3 www.jamiprogram.se ”En (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett delar i beslutsfattandet.” – Europarådets expertgrupp, 1998 Jämställdhetsintegrering… 2014-11-21Program för jämställdhetsintegrering i staten

4 www.jamiprogram.se Vidare begrepp än jämställdhetsintegrering Att skilja från det interna: en jämställd arbetsplats Det sätt som en myndighet verkar för jämställdhet inom sin samhällssektor (ibland ”jämställd medborgarservice”) Utåtriktat jämställdhetsarbete… 2014-11-21Program för jämställdhetsintegrering i staten

5 www.jamiprogram.se Samtliga statliga organ med undantag för de beslutande församlingarna och privaträttsligt organiserade rättssubjekt (SOU 2004:23) Såväl domstolar som förvaltningsmyndigheter (RF 1 kap. 8§) Det allmänna myndighetsregistret (SCB) omfattar 524 myndigheter I den statliga redovisningsorganisationen ingår 236 (2007), 234 (2008), respektive 226 (2009) förvaltningsmyndigheter, specialdomstolar och affärsverk Statliga myndigheter… 2014-11-21Program för jämställdhetsintegrering i staten

6 www.jamiprogram.se Verksförordningen (1995:1322) 7§ Myndighetens chef ska se till att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt. /…/ Chefen ska beakta de krav som ställs på verksamheten [bland annat] när det gäller jämställdheten mellan kvinnor och män Myndighetsförordningen saknar formuleringar om jämställdhet Utredningen om översyn av verksförordningen förordar i sitt slutbetänkande (SOU 2004:23) att sektorsövergripande krav som jämställdhet inte tas in i den nya förordningen. Sådant bör regleras genom politikområdets förordningar, regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut. Från verksförordning till myndighetsförordning 2014-11-21Program för jämställdhetsintegrering i staten

7 www.jamiprogram.se År 2007: 35 av 236 År 2008: 46 av 234 År 2009: 43 av 226 Instruktioner 2014-11-21Program för jämställdhetsintegrering i staten Fyra myndigheter med direktiv har lagts ned, endast en ny myndighet (Diskrimineringsombudsmannen) har något direktiv om utåtriktat jämställdhetsarbete

8 www.jamiprogram.se Verket för näringslivsutveckling, Nutek (2007:1155) 1 § Inom sitt verksamhetsområde ska myndigheten [bland annat] främja integration och jämställdhet Glesbygdsverket (2007:1154) 2§ Myndigheten ska särskilt [bland annat] integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att i sin analys- och utredningsverksamhet belysa och analysera kvinnors och mäns villkor Den sortens direktiv saknar Tillväxtverket (2009:145) Tillväxtverket ersätter två tidigare myndigheter 2014-11-21Program för jämställdhetsintegrering i staten

9 www.jamiprogram.se Regleringsbrev 2014-11-21Program för jämställdhetsintegrering i staten År 2007: 132 av 236 År 2008: 121 av 234 År 2009: 41 av 226 Styrutredningen förordar i sitt slutbetänkande (SOU 2007:75) att regleringsbrevens verksamhetsdel generellt sett avskaffas

10 www.jamiprogram.se Brottsförebyggande rådet (justitiedepartementet) Ska genomföra en uppföljning och utvärdering av regeringens handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor m.m. Boverket (miljödepartementet) Har fått i uppdrag att på nationell nivå, leda och samordna och i samverkan med länsstyrelserna stödja ett konkret utvecklingsarbete för att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Försäkringskassan (socialdepartementet) Ska genomföra och till regeringen redovisa prognoser avseende jämställdhetsbonusen per den 30 juli samt den 29 oktober 2009. Dessutom ska antalet bonusdagar som uppkommit samt antalet föräldrar som kan komma att vara berättigade till bonus, rapporteras. Exempel på uppdrag (2009) 2014-11-21Program för jämställdhetsintegrering i staten

11 www.jamiprogram.se Länsstyrelserna (finansdepartementet) Ska redovisa vilka insatser som gjorts för att övergripande stödja viktiga aktörer i länet när det gäller jämställdhetsintegrering, samt omfattningen och resultatet av dessa insatser. Försvarsmakten (försvarsdepartementet) Ska redovisa vilka insatser som föregåtts av en analys ur ett jämställdhetsperspektiv (bl.a. FN:s resolution 1325[2000] och 1820[2008] inkl. vad detta inneburit för genomförandet av dessa insatser). Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida (utrikesdepartementet) Ska redovisa hur regeringens tre tematiska prioriteringar (demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen) fått genomslag i myndighetens verksamhet. Exempel på mål och återrapporteringskrav (2009) 2014-11-21Program för jämställdhetsintegrering i staten

12 www.jamiprogram.se Allmänt hållna mål är svåra att leva upp till, särskilt när det inte finns några konkreta återrapporteringskrav (RRV 2000, Statskontoret 2005) Motsättning mellan regleringsbrevens kortsiktighet och den långsiktiga karaktären hos strategin jämställdhetsintegrering Några iakttagelser om regleringsbrev 2014-11-21Program för jämställdhetsintegrering i staten

13 www.jamiprogram.se De övergripande jämställdhetspolitiska målen bör brytas ned och omsättas till operativa direktiv som myndigheterna kan använda Införandet av en förordning om jämställdhetsintegrering (jfr förordningen om de statliga myndigheternas krav för genomförandet av integrationspolitiken, SFS 1986:856) Några rekommendationer 2014-11-21Program för jämställdhetsintegrering i staten

14 www.jamiprogram.se Jimmy Sand Nationella sekretariatet för genusforskning E-post: jimmy.sand@genus.se Tack! 2014-11-21Program för jämställdhetsintegrering i staten


Ladda ner ppt "Www.jamiprogram.se Vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering Skapa ett forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering Informera om jämställdhetsintegrering."

Liknande presentationer


Google-annonser