Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CEDIF – Centrum för Digital Informationsförvaltning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CEDIF – Centrum för Digital Informationsförvaltning."— Presentationens avskrift:

1 CEDIF – Centrum för Digital Informationsförvaltning

2 Agenda Mål Organisation Aktiviteter Arbets- och ansvarsfördelning Deltagande parters intresse och projekt ”Brainstorming” kring forskningsdelen

3 Projektorganisation Styrgrupp Projektledn. och adm ReferensgruppExterna partners Intern projektgrupp Externa projekt- deltagare

4 Mål och utlovade resultat MODELLER/METODER - Vidareutveckla modeller och metoder för digital informationsförvaltning som kan användas i såväl offentlig som privat sektor - Och som även kan tjäna som utgångspunkt för kommersiella produkter - Utveckla och främja en effektiviserad, tillförlitlig och långsiktig digital informationsförvaltning i offentlig och privat sektor (Utveckla modeller för effektiv och långsiktig elektronisk informationsförvaltning i offentlig sektor) (Bidra till utveckling av lösningar som är tillämpliga i såväl offentlig som privat sektor) (Nya och eller förbättrade metoder och modeller för digital informationshantering.) (inom parentes = alternativa eller redundanta formuleringar)

5 Mål och utlovade resultat CENTRUMBILDNING - Ett kvalificerat forsknings- och utvecklingscentrum för arkiv- och informationshantering med nationell och internationell verksamhet - Manifesteras i en egen byggnad/lokaler för att profilera och tydliggöra verksamheten (Inrätta och utveckla ett arkiv- och informationsvetenskapligt centrum formalisera och organisera en centrumbildning)

6 Mål och utlovade resultat LAB -Virtuellt testlaboratorium för digitala dokument- och arkivhanteringssystem (Virtuellt laboratorium för digitala arkivsystem)

7 Mål och utlovade resultat NÄTVERK/SAMARBETE - Regionalt och internationellt nätverk inom området digital informationsförvaltning och arkivering - Internationella och nationella samarbeten med akademi, myndigheter och företag (Utveckla samarbetsformer mellan universitet, myndigheter och företag) (Samverkan mellan myndigheter, företag och universitet tillvarata möjligheter till konkret utvecklingsarbete) (Aktiv samverkan mellan universitetet, samhälle och näringsliv) (Tillägg muntligt: ”Integrera” med Fränsta!) - Utföras i nära samarbete med regionala och nationella IT-företag inom området digital informationshantering - Stärka förutsättningarna för utbyte av kunskap och erfarenheter mellan de forskare som är knutna till centret (Utgöra en kontaktyta gentemot andra forskare och det omgivande samhället)

8 Mål och utlovade resultat UTBILDNING - Utveckling och implementering av en internationell masterutbildning (Utveckla ett internationellt masterprogram) - Ökat antal studerande och därmed en varaktigt stabil och utvecklingsstark verksamhet - I väsentligt högre grad synliggöra den arkiv- och informationsvetenskapliga forskningen och utbildningen - Hög kvalitet och kvalificerad forskning och utbildning kommer attraktionskraften gentemot utbildningssektorn att vara betydande

9 Mål och utlovade resultat STÄRKA MIUN/POSITIONERING - Ledande institution i EU och en av de ledande institutionerna i världen vad det gäller forskning, utveckling och utbildning (Utveckla arkiv- och informationsverksamheten vid Mittuniversitetet till en nationellt och internationellt konkurrenskraftig verksamhet i form av en kvalificerad centrumbildning) - Nationell spetskompetens inom forskningen på Mittuniversitet och inom den regionala förvaltningen i regionen - Samordning av befintliga resurser och över huvud taget stärka verksamheten inom ämnet arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet i Härnösand - Möjliggöra strategiska insatser för att vidareutveckla Mittuniversitets profilområden

10 Mål och utlovade resultat REGIONAL UTVECKLING - Stärkt utvecklingskraft inom information- och arkivsektorn i regionen. - Bidra till att etablera utvecklingsarbete kring digitala arkivsystem i länet - Regionen kommer efter projekttiden besitta kunskap om implementering av metoder och modeller för en effektiv informationsförvaltning - Den regionala utvecklingen att främjas

11 Mål och utlovade resultat KVANTITATIVA MÅL - Skapade arbetstillfällen 3 - Antal nya företag 2 (Två nya företag/företagsdelar) - Antal personer som deltar i projektet 6 - Antal FoU-projekt 4 - Antal arbetstillfällen för forskare 2 BORT? - Antal små och medelstora företag som deltar i insatser 20 !!!!! BORT? - Antal projekt för internationellt utbyte 1 BORT? - Projekt där kulturarv tas tillvara 1

12 Mål och utlovade resultat ALLMÄNT -Utveckla dokumenthanteringen som profession

13 Mål och utlovade resultat JÄMSTÄLLDHET - Avspegla Mittuniversitetets övergripande policy (jämställdhet) - Rekryteringen av i projektet deltagande forskare och doktorande kommer att fördelas i princip lika mellan könen - Fokusera på informationsflöden där det kvinnliga inslaget är övervägande - Manliga tekniska funktioner och yrken (systemvetare, it-tekniker etc) skall fusioneras med yrken med ett större kvinnligt inslag såsom registrator, arkivarie m.fl -Kan förse de av tradition mer kvinnodominerade yrkesgrupperna med insyn, kunskap och verktyg för att skapa en starkare ställning på arbetsmarknaden och möjlighet att bedriva näringsverksamhet

14 Mål och utlovade resultat INTEGRATION/MÅNGFALD - Integration och mångfald har möjlighet att påverkas positivt genom att verksamheten kommer att skapa kontakter mellan personer inom olika länder och kulturer

15 Aktiviteter (”Work packages”) A.Start och bekräftande av deltagande organisationer, projektorganisering B.Utveckling och inrättande av ett arkiv- och informationsvetenskapligt centrum vid Mittuniversitetet i Härnösand C.Utveckling och tillämpning av modeller för elektronisk informationsförvaltning i Västernorrlands län D.Investering i och utveckling av en virtuell laboratoriemiljö för elektroniska dokument- och arkivsystem E.Spridning och kommunicerade av erfarenheter, kunskaper och resultat

16 A. Start och bekräftande av deltagande organisationer, projektorganisering Aktiviteter T A.1Upprättande av projektorganisation, projektplaner, ev. projektstyrningsmodell T A.2Upprättande hemsida/projektplats/grafisk profil T A.3Förhandling och bekräftande av deltagande personer och organisationer T A.4Etablering av referens- och styrgrupper T A.5Initialt projektmöte T A.6Uppstartsmöte med initialt deltagande parter T A.7Etablering/inläsning på projektadministration och ekonomisk koppling mot redovisning Leveranser/resultat D A.1Projektplan/organisation D A.2Hemsida/projektplats/grafisk profil D A.3Undertecknade ”letter of intent” med deltagande parter200903

17 B. Utveckling och inrättande av ett arkiv- och informationsvetenskapligt centrum vid Mittuniversitetet i Härnösand Aktiviteter T B.1 Utreda de juridiska och administrativa förutsättningarna för en centrumbildning T B.2Utreda och bestämma mål och verksamhetsinriktning T B.3Analysera och föreslå lämplig styrelseform för centrumbildningen T B.4Dokumentera och sammanställ information om lämpliga fastigheter för centrumbildningen, organisation, ekonomi etc T B.5Föreslå och kontakta lämpliga intressenter i centrumbildning T B.6Ta fram underlag och aktiviteter för en flytt till nya lokaler Leveranser/resultat D B.1 Förslag till avtal kring centrumbildning D B.2Förslag till hyresavtal, upprätta i samverkan med fastighetsägaren D B.3Förslag till samverkansavtal med berörda intressenter D B.4Flyttplan inkluderande praktiska och ekonomiska förutsättningar

18 C. Utveckling och tillämpning av modeller för elektronisk informationsförvaltning i Västernorrlands län Aktiviteter T C.1 Rekrytering av doktorander och formalia kring anställning T C.2Bestämning av övergripande forskningsinriktning i samarbete med deltagande parter T C.3Initialfas: Doktorander startar, läser in sig, förberedelse av fallstudier hos utvalda parter T C.4Empirifas: Fallstudier hos utvalda parter, parallellt kartläggning/nuläge av aktuella modeller T C.5Utvecklingsfas: Utveckling av nya modeller i samarbete med deltagande parter T C.6Implementations- och testfas: Implementation, test och utvärdering av nya modeller hos utvalda parter Leveranser/resultat D C.1 Doktorander rekryterade, klara anställningsavtal D C.2Övergripande forskningsinriktning och utvalda fallstudier D C.3Rapport (och ev publicerade artiklar) från initalfas D C.4Rapport och 2-4 publicerade artiklar från empirifas D C.5Nya modeller, rapport och 2-4 publicerade artiklar från utvecklingsfas D C.6Rapport och 2-4 publicerade artiklar från implementations- och testfas D C.7Licentiatexamina för doktorander201109

19 D. Investering i och utveckling av en virtuell laboratoriemiljö för elektroniska dokument- och arkivsystem Aktiviteter T D.1 Utreda kraven på den tekniska plattformen och försäkra oss om tillräckliga kompetens på it-utveckling av plattformen T D.2Uppdatera programutbudet och kontakta leverantörer för support och installation T D.3Utveckla en pedagogisk metodik för ämnesområdet och ta fram anpassade labbar för grundkurserna Leveranser/resultat D D.1 Förslag till avtal kring labbet med IT-avdelningen eller annan leverantör av den tekniska plattformen D D.2Samverkansavtal med leverantörer av programvaror D D.3Förslag till uppgifter med studentinstruktioner och lärarhandledning

20 E. Spridning och kommunicerade av erfarenheter, kunskaper och resultat Aktiviteter T E.1 Planering och genomförandeav tre öppna seminariedagar T E.2Rapporter på styrgruppsmöten T E.3Rapporter på referensgruppsmöten T E.4Ev. rapporter/seminarier hos deltagande projektparners T E.5Publicering av vetenskapliga artiklar enl D C3- C T E.6Publicering av information och resultat på hemsida enl T A Leveranser/resultat D E.1 Seminariedag 1 (öppen) D E.2Seminariedag 2 (öppen) D E.3Seminariedag 3 (öppen) D E.4Publicering av vetenskapliga artiklar enl D C3- C D E.5Publicering av information och resultat på hemsida enl T A

21 ”Brainstorming” MODELLER/METODER - Vidareutveckla modeller och metoder för digital informationsförvaltning som kan användas i såväl offentlig som privat sektor - Och som även kan tjäna som utgångspunkt för kommersiella produkter - Utveckla och främja en effektiviserad, tillförlitlig och långsiktig digital informationsförvaltning i offentlig och privat sektor (Utveckla modeller för effektiv och långsiktig elektronisk informationsförvaltning i offentlig sektor) (Bidra till utveckling av lösningar som är tillämpliga i såväl offentlig som privat sektor) (Nya och eller förbättrade metoder och modeller för digital informationshantering.)

22 Arbetsfördelning a = arbetsledning U = utför en arbetsuppgift B = fattar huvudbeslut b = fattar delbeslut R = måste rådfrågas r = kan rådfrågas I = måste informeras A = överför kompetens Proj.ledForsk.Bitr. PLForsk.Ekon.Adm.Externt Dorand Bitr HL ForskareHL HåkanGöranAnneliKarenLarsaMartinaSundsvallAndraAB T A.1U aURRRR T A.2I BU arrrU T A.3U aUU T A.4U aUII T A.5U aUUUUUUU T A.6U aUUUUU T A.7I UU a


Ladda ner ppt "CEDIF – Centrum för Digital Informationsförvaltning."

Liknande presentationer


Google-annonser