Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter – Rådet för tillgänglighet och användbarhet (RTAF) 2014-09-24 Tom Petersen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter – Rådet för tillgänglighet och användbarhet (RTAF) 2014-09-24 Tom Petersen."— Presentationens avskrift:

1 Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter – Rådet för tillgänglighet och användbarhet (RTAF) 2014-09-24 Tom Petersen

2 Uppdraget Kartlägga fakta – nuläge och historik Analysera den nuvarande lagstiftningen ur ett brukar- och myndighetsperspektiv Göra jämförelser med goda lösningar i och erfarenheter ifrån vissa andra länder Ange möjliga förbättringsområden Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter1

3 Samrådsprocess Dialogmöten med funktionshinderorganisationer Presentation och utbyten med branschen: Svenska Färdtjänstföreningen Svensk Kollektivtrafik och MERIT SKL, förvaltningschefer på regionala kollektivtrafikmyndigheter Trafikanalys vetenskapliga råd Referensgrupp med branschexperter, tre möten Tre konsultuppdrag: statistik, organisation, internationella regelverk Trafikverket: goda exempel utomlands Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter2

4 Kartläggning av fakta Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter3

5 Kartläggning av fakta Det finns officiell statistik om nyttjandet av färdtjänst och riksfärdtjänst, samt kostnader för dessa Det finns ingen samlad statistik om nyttjandet eller produktionen av sjukresor och skolskjuts – endast om landstingens och kommunernas nettokostnader Det har i några omgångar sedan 1998 gjorts uppföljningar av kommunernas överlåtelse av ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till trafikhuvudman/regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter4

6 Kartläggning av fakta – färdtjänst och riksfärdtjänst Ca hälften av alla kommuner hade våren 2013 överlåtit hela ansvaret på RKM – inklusive tillståndsgivning Ytterligare ca 60 överlåter upphandling av trafik på RKM I resterande ca 80 kommuner – däribland många större – sker ingen eller begränsad samordning med omkringliggande kommuner Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter5

7 Kartläggning av fakta – skolskjuts De flesta skolresor försiggår i allmän kollektivtrafik Stora regionala skillnader – lägre andel utanför storstadslänen Skolskjuts i grundskola och särskola kan samordnas i upphandling av RKM på grund av 1.Obligatoriskt kommunalt ansvar enligt skollagen 2.Möjligheten finns inskriven i kollektivtrafiklagen För resor till gymnasiet, förskola och förskoleklass finns inget trafikeringsansvar – kan då inte handlas upp av RKM Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter6

8 Kartläggning av fakta – sjukresor Sjukvårdshuvudmännen har inget ansvar för trafik Vissa landsting organiserar ändå trafik – exkluderar allmänheten Både linjetrafik och beställningscentraler Endast i län där RKM ligger i landstinget ensamt kan färdtjänst och sjukresor samordnas Förutsatt att kommunerna har överlåtit ansvaret för färdtjänst på RKM Strider annars mot LOU Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter7

9 Analys Effektivitet Resenärsperspektivet Marknaders funktionssätt Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter8

10 Analys – effektivitet Produktiviteten sjunker – färre resor till samma kostnad Demografins utveckling i många landsbygdskommuner är en utmaning som kräver högre effektivitet Det finns skalfördelar på flera nivåer att ”hämta hem” I trafiken – fordonsflottan, flexiblare rutter, anropsstyrning Samordning av skolskjuts, färdtjänst och sjukresor, samt mellan dessa och allmän kollektivtrafik I beställningscentraler – bemanning i maxtimme, öppettider Kompetens vid upphandling och verksamhetsutveckling Kompetens vid kravställning av planeringssystem Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter9

11 Analys – effektivitet Men… Samordning ej juridiskt möjlig i många fall Trafik som handlas upp av landsting och kommun får ej nyttjas av allmänheten Problem uppstår med LOU i samband med ett splittrat huvudmannaskap frånvaron av trafikeringsansvar i vissa fall Om all trafik är öppen för allmänheten kan LUF tillämpas vid upphandling Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter10

12 Effektivitet – att beakta vid samordning Kommuner och RKM behöver förhandla sig fram till gemensamma regelverk De största, mest välmående kommunerna har små incitament att samordna sig – RKM måste ta ”ledartröjan” Mindre kommuner skulle gynnas mycket av att få del av centralorternas resurser, t.ex. fordonsflotta och BC Fördelningen av investeringskostnader och besparingar mellan regionen och kommunerna Förtroendefulla nätverk mellan de regionala och kommunala nivåerna är nödvändiga Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter11

13 Effektivitet – att beakta vid samordning Samordning av resor har också negativa följder Längre resor då flera resenärer ska hämtas upp Längre, mer osäkra start- och väntetider Reskedjor leder till byten, där man kan behöva ledsagning Olycksfrekvensen kan öka när personer med funktionsnedsättning reser i allmän kollektivtrafik Det samhällsekonomiska nettot måste betonas – planerings- systemen måste ta hänsyn till resenärernas tid Samordningen med verksamheter vid dagcenter och sjukvård Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter12

14 Analys – resenärsperspektiv Kvalitet och rättvisa Kvalitet: chaufförens kompetens och ersättningar Flexibilitet, kortare framförhållning Olika grupper ställer olika krav på punktlighet, service och flexibilitet: Arbetande, frekventa resenärer Personal vid skolor, dagcenter och sjukvård Sällanresenärer Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter13

15 Analys – resenärsperspektiv Regional samordning förenklar och underlättar resandet Rättvisa: villkor och priser harmoniseras inom län Ökad rättssäkerhet med samma bedömning Rättvisare villkor inom län – kvarstående skillnader mellan län Distinktionen mellan olika trafikformer suddas ut – utrymme för mer flextrafik och närtrafik Förenklar integrationen mellan allmänna och särskilda resor Många funktionsnedsättningar är inte permanenta Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter14

16 Resenärsperspektivet – att beakta vid samordning Komplettering av den lokala allmänna kollektivtrafiken Hållplatser, gångvägar Anpassning av fordon Flextrafik Kräver överenskommelser med kommunen och ev. extra resurser från RKM Reskedjor ger ökade behov av ledsagning Kvalitetsaspekterna en funktion av upphandlingspraxis – ersättningar och uppföljning – och inte av lagstiftning Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter15

17 Analys – marknaders funktionssätt Beställningscentral – upphandling eller egen regi Lokala hänsyn – närhet, kontroll, lokal taxi, arbetstillfällen Ett privat företag på marknaden för renodlad BC-verksamhet Upphandling: beställarkompetens Större potential för utveckling av IT-system – liten marknad Ny teknik och branschstandard – X2 AB Integrerad anropsstyrd och linjelagd trafik Nationell reseplanerare med betalfunktion Fjärrundervisning kan minska behovet av skolskjuts i glesbygd Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter16

18 Marknadens funktionssätt – att beakta vid samordning Koppling bryts till andra transportbehov i kommunerna: tjänsteresor, omsorg, hemtjänst Risk för färre men större kontrakt vid upphandling – framtida konkurrens Blandade storlekar och löptider, kombinatoriska anbud Utmaningar: IT-system som integrerar all trafik, optimerar m.a.p. samhällsekonomi Betallösningar, visering etc. som fungerar överallt Regionala trafikförsörjningsprogrammen, Transportstyrelsens tillsyn och marknadsövervakning Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter17

19 Förslag Ansvar och ansvarsfördelning Förutsättningar för upphandling Resenärers behov och rättigheter Gränsdragningar och definitioner Jämförbar statistik Utvecklade system Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter18

20 Ansvar och ansvarsfördelning De restyper som det saknas trafikansvar för bör få det Riksfärdtjänst Sjukresor Gymnasieresor Förtydliga ansvaret för resor till dagcenter och rehabilitering (s.k. omsorgsresor), förskola och förskoleklass All samordningsbar trafik bör flyttas till RKM på lite sikt Även tillståndsprövning Utredning av behoven kvar hos kommunen och sjukvården Regionala trafikförsörjningsprogrammen Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter19

21 Förutsättningar för upphandling Nya upphandlingsstödet Mallar för utvärdering av kvalitetskriterier Standardavtal finns redan (Svensk kollektivtrafik) Begränsa upphandlingstvånget lokalt Effekterna av nya upphandlingsdirektiven syns tidigast 2016 Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter20

22 Resenärers behov och rättigheter Behovet under resan ska vara styrande Inte ändamålet med den Undanröja juridiska hinder för att kombinera resor med särskilt tillstånd och resor för allmänheten Undantag för resenärer som inte kan resa med andra Erkänn att det finns olika behov inom olika grupper av funktionsnedsättningar, och vid olika tidpunkter Aktiva, arbetande eller studerande, med höga krav på tidspassning Långsammare, med längre framförhållning, reser mer sällan, lägre krav Regelverk eller guide för ledsagning Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter21

23 Gränsdragningar och definitioner Resenärernas kostnader för restid, byten och väntetid måste beaktas – inte bara offentliga utgifter För den enskilde: var slutar särskild transport och var börjar allmän? I ett samordnat system, är det någon skillnad? Revidera definitionen av linjetrafik i yrkestrafiklagen så att den även omfattar flextrafik – eller inför vid behov en ny kategori Definition av taxitrafik? Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter22

24 Jämförbar statistik Utveckla statistik Skolskjutstillstånd Sjukresor Kvalitetsvariabler från planeringssystemen Väntetider ”Öppna jämförelser” för särskilda persontransporter (SKL)? Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter23

25 Utvecklade system Vinnova-program tillsammans med branschen System för trafikplanering, trafikledning och trafikövervakning, standardisering, betallösningar m.m. Stora komplexa system – liten marknad Exportidé! Utveckla flextrafik med medelstora fordon Positionerings- och kommunikationstjänster Appar för beställning och återkoppling till huvudmannen Börja använda ISA för uppföljning av förarnas körsätt Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter24

26 Principer för omreglering Öka likvärdigheten för brukarna med beaktande av skillnader i behov Förenkla för brukare, trafikplanering och administration Avlasta krympande primärkommuner Minska sårbarheten Genomför integreringen mellan trafikslag som avsågs i prop. 1996/97:115 (”trafikhuvudmannalagen”) Stimulera näringslivet transportsektorn och IT-branschen Stimulera konkurrens och teknisk utveckling Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter25

27 Alternativ för implementering Generös övergångsperiod för att hinna förhandla fram gemensamma regelverk utveckla och testa trafikplaneringssystem och register Inrätta pilotlän Rangordning av restyper För att få med större kommuner: Kompensation från RKM Tillköp Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter26

28 Avslutande kommentarer Aspekter på produktionen av särskilda persontransporter: Tekniska Juridiska De juridiska – plus ekonomi! – utgör ramen för de tekniska Olika möjligheter till anpassning av juridiken – vidare utredningar krävs Trafikanalys – Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter27


Ladda ner ppt "Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter – Rådet för tillgänglighet och användbarhet (RTAF) 2014-09-24 Tom Petersen."

Liknande presentationer


Google-annonser