Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRANSPORTIDÉ Hur skall kostnaden för kollektivtrafiken fördelas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRANSPORTIDÉ Hur skall kostnaden för kollektivtrafiken fördelas."— Presentationens avskrift:

1 TRANSPORTIDÉ Hur skall kostnaden för kollektivtrafiken fördelas

2 TRANSPORTIDÉ Vad är kollektivtrafik? •Kollektivtrafik är i förväg organiserade regelbundet tillgängliga transporter •Kollektivtrafik erbjuds allmänheten eller en särskild personkrets •Kollektivtrafik har givna regler för resandet Linjetrafik, kompletteringstrafik, skolskjuts, färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor

3 TRANSPORTIDÉ Kollektivtrafikens ekonomi. Resor Kostnad Underskott Linjetrafik 1 120 22 300 41% Kompletteringstrafik 0,5 70 80% Skolskjuts 100 2 100 100% Färdtjänst 12 2 523 88% Riksfärdtjänst 0,1 30 70% Sjukresor 8 2 000 80%

4 TRANSPORTIDÉ Olika lagar reglerar samhällets stöd

5 TRANSPORTIDÉ Vad är en trafikhuvudman •handha den lokala och regionala linjetrafiken •göra en trafikförsörjningsplan med trafik, grunder för taxan, handikapp o miljöåtgärder •att upphandla och samordna transporttjänster som kommunerna eller landstinget skall tillgodose •ansvara för färdtjänst och riksfärdtjänst i kommuner som överlåtit sina uppgifter

6 TRANSPORTIDÉ Organisation av trafikhuvudmän OrganisationsformAntal Kommunalförbund1 Förvaltning2 Aktiebolag17 Partipolitiskt tillsatt styrelse i aktiebolag finns i 10 aktiebolag.

7 TRANSPORTIDÉ Olika typer av inflytande •Ägarinflytande i styrelse och bolagsstämma •Samarbetspart som påverkar planeringsarbetet •Köpare som beställer och betalar trafik

8 TRANSPORTIDÉ •ökat resandet •effektiva trafiklösningar •samnyttja resurser •ge bättre förutsättningar för kollektivtrafiken •bidra till trafikpolitiska målen Modellen skall stimulera till

9 TRANSPORTIDÉ Modeller för kostnadsfördelning •Grundmodellen –Gemensamt huvudmannaskap och kostnadsansvar •Gävleborgsmodellen (Gävleborg, Jämtland, Kalmar, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Västtrafik, och Östergötland) –Gemensamt ansvar, men landsting och kommuner ”beställer” och betalar för trafik •Land3tingsmodellen (Stockholm, Skåne, Gotland) –Endast landstinget är huvudman

10 TRANSPORTIDÉ Politiskt inflytande •Grundmodellen upplevs ge otydligt politiskt inflytande •Gävleborgsmodellen är tydligare •Landstingsmodellen ger tydlig regionalpolitik. Modellen minskar kommuners inflytande

11 TRANSPORTIDÉ Inflytande på trafiken •Samråd om planeringen och tilläggsbeställning •Gävleborgsmodellen har beställning av trafik •Kommuner upplever svårare att påverka trafikförsörjningen i landstingsmodellen

12 TRANSPORTIDÉ Intresse att öka resandet •Litet om man utjämnar kostnader och intäkter •Gävleborgsmodellen ger ökat intresse av resandet •I landstingsmodellen ser en part alla kostnader och alla intäkter.

13 TRANSPORTIDÉ Incitament att effektivisera trafiken •Utjämning minskar intresset •Incitamentet ökar i Gävleborgsmodellen men man har olika beräkning av underskott som minskar effekten •Största möjligheterna i landstingsmodellen

14 TRANSPORTIDÉ Skapa förutsättningar för trafiken •Utjämning minskar intresset •I Gävleborgsmodellen ser man ekonomisk effekt av egna åtgärder •I landstingsmodellen ser man ekonomisk effekt av egna åtgärder

15 TRANSPORTIDÉ Avtal för att kunna påverka trafiken 05101520 Kommunala trafikförsörjningsplaner grund för THMs plan THM ska ha arbetsgrupp med kommuner Kommunen kan beställa mer trafik Kommunen kan sätta tak för trafikåtagande Samråd före planering och upphandling Andra krav på hänsyn till ägarkrav

16 TRANSPORTIDÉ •Grundmodellen summerar all kostnader och alla intäkter och fördelar kostnad per km •Gävleborgsmodellen delar upp på kommunala linjer och landstingslinjer. •Bäst effekt om man beräknar kostnader och intäkter för varje trafikslag och linje Metoder att beräkna kostnader

17 TRANSPORTIDÉ •1/3 gör ingen beräkning av kostnader och intäkter för trafikslag, linje eller område •Underskottsfördelning i 16 län utjämnar kostnader/intäkter •Kommunerna kan inte tillgodogöra sig hela effekten av åtgärder •Hämmar effektivt resursutnyttjande Metoder att beräkna kostnader

18 TRANSPORTIDÉ Jämförelse beräkning av underskott Genomsnittsberäkning Km kr/kmmilj. Tåg5004020 Buss 1000020200 Taxi500105 Intäkt11125 Underskott Snitt9 Beräkning per trafikslag kr/km intäkt kr/km Tåg4025 Buss 2010 Taxi103 Underskott Tåg15 Buss 10 Taxi7

19 TRANSPORTIDÉ Vad driver kostnaderna •Antal kilometer •Antal timmar •Antal fordon •Trafik med få resenärer •Separata lösningar

20 TRANSPORTIDÉ Vad är samordning? •Samordnad upphandling •Samordnad planering •Samordnat resande Bada två barn går snabbare och är roligare än att bada ett

21 TRANSPORTIDÉ Om man skall samordna mer, vad krävs det då? •Lätt att se samordningsmöjligheterna •Lätt att göra det •Se effekten av arbetet •Roligt att göra det Fler uppdrag i samma organisation Regler och rutiner Samlad ekonomi Se resultatet av eget arbete

22 TRANSPORTIDÉ Trafikhuvudmännens uppgifter 05101520 Färdtjänst Sjukresor Samordna färdtjänst, sjukresor mm Skolskjuts

23 TRANSPORTIDÉ Särskild kollektivtrafik •Samordning av linjetrafik och skolskjuts sänker kostnaden •Samverkan om färdtjänst sänker kostnaden •I Gävleborgsmodellen ser kommunen en direkt effekt av samordning av skolskjuts, färdtjänst och linjetrafik.

24 TRANSPORTIDÉ Hur ser det ut med samordning Länstrafiken 9 Landstinget 5 Beställningscentraler i egen regi

25 TRANSPORTIDÉ

26 Skolskjuts •Ca 290 000 eller 29 % av eleverna i grundskolan är berättigade till skolskjuts. •Störst andel elever i kommuner med liten andel av befolkningen i tätort •Omfattande skolskjutstrafik i kommunal regi som bör kunna merutnyttjas för allmänt resande

27 TRANSPORTIDÉ Entreprenörernas möjlighet att påverka verksamheten Avtal med incitamentexempel på avtal finns i berör ca % av upphandlade fordon i Sverige Andel av intäkter 100 %Blekinge, Sundsvall, Helsingborg, Östersund 3 % Andel av intäkter 20-50 % Västtrafik, Gävle, Norrbotten  10 % Andel av intäkter + ersättning per påstigande Jönköping, Dalatrafik  5 % Ersättning per påstigandeHalland  2 % Bonus för ökad kvalitetStockholm, Jönköping, Skåne  20 % Alla typer av incitament  35 %

28 TRANSPORTIDÉ Befolknings- ökning ökad trängsel Lokalisering bostäder och arbetsplatser; utglesning Kollektivtrafik- utbyggnad Väg- utbyggnad Ekonomisk utveckling ändrad tidsvärdering Ekonomisk utveckling ökat antal bilar Kollektiv- trafikandel 42 % 52 % Omvärldsfaktorer Skatter, bränslepris

29 TRANSPORTIDÉ Vilka problem skall vi lösa •Stort underskott •Fördela underskottet •Påverka trafiken •Effektivare trafik •Politiskt inflytande  Samordna trafik  Gävleborgsmodellen  Avtal om samverkan  Beräkna underskottet noga Samband åtgärd effekt  Gävleborgsmodellen


Ladda ner ppt "TRANSPORTIDÉ Hur skall kostnaden för kollektivtrafiken fördelas."

Liknande presentationer


Google-annonser