Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudien Testbädd Närvård Gävleborg Sammanfattning av slutrapport Lena Blomberg, Ochstra AB Magnus Ernström, Region Gävleborg Jan Nylander, Glasir.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudien Testbädd Närvård Gävleborg Sammanfattning av slutrapport Lena Blomberg, Ochstra AB Magnus Ernström, Region Gävleborg Jan Nylander, Glasir."— Presentationens avskrift:

1 Förstudien Testbädd Närvård Gävleborg Sammanfattning av slutrapport Lena Blomberg, Ochstra AB Magnus Ernström, Region Gävleborg Jan Nylander, Glasir AB

2 VISION Hälso-, vård- och omsorgsverksamheterna i Gävleborg har patienten/brukaren i fokus och associeras med innovation, kvalitet och effektivitet samt är eftertraktade samarbetspartners för innovatörer och företag som vill utveckla nya produkter, tjänster och processer.

3 SYFTE Att ta fram en hållbar regional modell för långsiktig samverkan mellan hälso-, vård- och omsorgsverksamheterna och idégivare, innovatörer, entreprenörer och företag.

4 GENOMFÖRANDE Nästan 50 nyckelpersoner från nedanstående organisationer har deltagit i intervjuer och arbetsmöten: Landstinget Region Gävleborg Kommuner; Gävle, Hudiksvall, Bollnäs Länsstyrelsen ALMI Movexum Högskolan i Gävle Future Position X Fiber Optic Valley Institut: Acreo, IHT Företag: ESRI, MYoroface, OpenCare, SWECO, Mitt Hjärta,

5 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER – FAS I
Ta beslut avseende lagens huvudregel om arbetsgivares rätt till arbetstagarens uppfinning (LAU1949:345) ska gälla för de anställda i landsting och kommuner. Skapa ett Innovationsråd med uppgift att bistå Länsledning Närvård och Nätverk Närvård i övergripande frågor runt idéutveckling och innovationsverksamhet. Innovationsrådet bör vara representerat i Samordningsgruppen.

6 !! FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING I NÄRVÅRDSORGANISATION - GÄVLEBORG Lagar
Förordningar Nationella riktlinjer FHI SKL Beredningsgrupp SOS Nätverk Närvård Styrgrupp Närvård N. Hälsingland Styrgrupp Närvård S. Hälsingland Styrgrupp Närvård V. Gästrikland Styrgrupp Närvård Gävle !! Samordningsgrupp Närvårds- grupp N. Hälsingland Närvårds- grupp S. Hälsingland Närvårds- grupp V. Gästrikland Närvårds- grupp Gävle Innovations- råd FoU råd Vårdkedje- grupp Vårdkedje- grupp Vårdkedje- grupp Vårdkedje- grupp Länsledning Närvård Beredningsgrupp Regionala och lokala utvecklingsprojekt

7 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER – FAS I
Länsledning Närvård bör tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att bereda beslutsunderlag avseende ”Gemensamma utgångspunkter för idéutveckling och innovation inom hälsa, vård och omsorg i Gävleborg”. Ta beslut efter avstämning med fackförbund om ”Gemensamma utgångspunkter för idéutveckling och innovation” i Länsledning Närvård samt i respektive fullmäktige. Ge närvårdsgrupperna i uppdrag att omsätta utgångspunkterna i handlingsplaner. Koppla arbetet till verksamhetsutvecklare i kommuner och landsting. Kommunicera handlingsplaner och utbilda personalen.

8 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER – FAS II
Starta en Innovationssluss för vård och omsorg med uppdraget att katalysera, koordinera och stödja utveckling av idéer med tillämpning inom vård och omsorg att verka för närmare samarbete mellan vård och omsorg, näringsliv, högskola, innovationssystem samt patienter och brukare. Utveckla samverkan mellan Innovationsslussen och planerade/potentiella testbäddar inom E-hälsa och GeoHälsa. Initiera utveckling av en nationell behovsdatabas via SKL/RegLab/VINNOVA.

9 Innovationsslussar och testbäddar i landet

10 Halvtidsutvärdering av innovationsslussar
Under perioden har de sex innovations-slussarna: fångat upp ca 1300 idéer hjälpt ca 450 företag att komma i kontakt med hälso-och sjukvården påbörjat ca 230 utvecklingsprojekt utvecklat 43 produkter och en tjänst bidragit till att det bildats 22 nya företag. Ramböll 2012

11 HÄLSA, VÅRD, OMSORGSENHET
INNOVATIONSSLUSSEN – KOORDINERAR SAMVERKAN INTERNT EXTERNT FÖRETAG ALMI MOVEXUM FPX HiG TESTBÄDDAR ACREO BEHOV INNOVATIONS- SLUSS UPP-HANDLING TESTBÄDDS-PROCESS IDÉER IHT HÄLSA, VÅRD, OMSORGSENHET Fiber Optic Valley Compare

12 INNOVATIONSSLUSS ORGANISERING
Styrgrupp Landsting/Region G/Kommun Advisory Board (Företag, extern sluss) Föreståndare Kommunikatör ITR Urvalskommitté

13 STYRNING -LEDNING Vem/vilka? Uppdrag Ansvar Mandat - beslutsnivå
Rapporterar till vem? Styrgrupp Utvecklingsdirektör LG Socialchef X? Utvecklingsstrateg RG FoU chef LG Enhetschef FoU Välfärd Övergripande ansvar för verksamhet, budget och strategisk utveckling Tar övergripande beslut inom budgetramar Landstingsdirektör/Regiondirektör Informera kommun-chefsgruppen och Länsledning Närvård Advisory Board SMF Stora företag Rådgivande Inget Styrgruppen Föreståndare Anställd av Landstinget/Regionen inom Utvecklingsavdelningen. Ansvar för operativ drift och budget Ingår i urvalskommittén Inom beslutad driftsbudget Urvals-kommitté Inköp Verksamhetsutv./LEAN Inkubator/ALMI Hälsa, vård och omsorg Brukar/patient perspektiv Jurist Vid behov, specialistkompetens från t.ex. Medicinteknik, IT enhet,, Kluster, Konsulter Utvärdera inkomna idéer och företagskontakter Besluta vilka idéer som skall gå vidare i processen

14 POTENTIELLA SAMARBETSPARTNERS INTERNT
Idé- transportörer Kategori- ledare Kvalitets- samordnare Prövnings- ledare Utbildnings- ledare Vård och omsorgs- Verksamhet Landstingets Inköpsenheten Inköp Gävleborg Vid samtliga enheter i lands-ting /kommuner Kliniskt Prövningscentrum Kliniskt träningscentrum - Informera - Rådgivning - Fånga upp behov - Slussa idéer vidare - Attitydpåverkan - Fånga upp behov - Identifiera idéer - Företagsnätverk - Kunskap om marknaden - Fånga upp behov -Bedömning om patientsäkerhet - Råd vid implementering av nya processer, metoder - Projektledning vid klinisk prövning - Fånga upp behov - Råd vid implementering Finns mitt i verk- samheten Kunskap om inköp-processen Kunskap om riskanalys och patientsäkerhet Erfarenhet av forskning och kliniska prövningar Kunskap om utbildning och implementering

15 PROCESS TILL AFFÄR OCH NYTTIGGÖRANDE FÖR IDÉER INIFRÅN
transportörer Innovations- sluss Urvalskommitté Innovations system -Information -Identifiering -Rådgivning -Behov? -Lösning -Potential/Nytta -Beslut om fortsatt process -Innovations-partner? -Finansiär? -Nytto-kalkyl -IP analys -Marknads-analys Hälsa/vård/omsorgs-enhet Sam-arbete? Inköp Hälsa, vård, omsorg Inkubator ALMI/Länsstyrelsen Brukar/patient Verksamhetsutv./ LEAN Specialister: IT enhet Medicinteknik Kluster Konsulter Brukar- Medverkan INIFRÅN AFFÄR Innovationssystem Externa aktörer Innovationssluss/ Koordinator Inköpsenhet ALMI Testbäddar IDENTIFIERING ANALYS PRÖVNINGS PARTNER? TESTBÄDDSPROCESS UPPHANDLING PRIMÄR BEDÖMNING URVAL VAD? VEM? HUR? -FoU samverkan -Innovations-upphandling -Innovations-vänlig upp-handling UTIFRÅN AFFÄR & NYTTA -Avtal -Regulatoriska frågor -Etiska frågor -Hälsoekonomi -Affärsutveckling -Klinisk prövning -Brukar/användarstudie -Certfiering -CE märkning -Demonstrator

16 MODELL FÖR BELÖNING OCH ERSÄTTNING TILL MEDARBETARE MED IDÉER
Anmälan Arbetsgivare Uppdrag att hantera processen Innovationsslussen Idégivare ”Belöning” Verksamhets-utveckling Bedömningskommitté Arbetsgivare Idégivare Skälig ersättning Rekommendation Kommersialisering Arbetsgivaren Fribrev Idégivare

17 PROCESS TILL AFFÄR OCH NYTTIGGÖRANDE FÖR IDÉER UTIFRÅN
Företag Innovatör Innovations- sluss -Behov/Lösning -Innovations-partner? -Finansiär? -Identifiera kompetens -Arrangera möten Hälsa,vård,omsorgs-enhet Innovationssystem Övrig extern kompetens -Avtal -Regulatoriska frågor -Etiska frågor -Hälsoekonomi -Affärsutveckling -Klinisk prövning -Brukar/användarstudie -Certfiering -CE märkning -Demonstrator Innovationssluss/Koordinator Brukar- medverkan UTIFRÅN ? Inköpsenhet AFFÄR & NYTTA Testbäddar IDÉ BEDÖMNING PRÖVNINGS-PARTNER? TESTBÄDDSPROCESS UPP-HANDLING Hälsa/vård/omsorgsenhet VAD? VEM? HUR? -FoU samverkan -Innovations-upphandling -Innovationsvänlig upphandling Direkt eller via t.ex.: -Kluster -ALMI -Inkubator ALMI/Länsstyrelsen Inkubator

18 PROCESS TILL AFFÄR OCH NYTTIGGÖRANDE
FÖR NYA PRODUKTER/TJÄNSTER/PROCESSER Företag Innovations- sluss Direkt eller via t.ex. -Kluster -ALMI -Inkubator -Behov? -Lösning -Arrangera möten Brukare/patient UTIFRÅN ??? Inköpsenhet AFFÄR -Innovationsvänlig upphandling -Upphandling NY PRODUKT/ TJÄNST BEDÖMNING KUND UPPHANDLING VAD? VEM? HUR? AFFÄR & NYTTA Hälsa/vård/omsorgs-enhet

19 FÖRSLAG TILL NYTT PROJEKT OM NATIONELL BEHOVSDATABAS
Innovations-slussar behovsbeskrivning Problemlösning Behovs- databas Upphandlings- enhet Calls Kravspec FoU-finansiärer forskare inno-vatör företag Information Verifiering Implementering Upphandling av testpilot Av produkt/tjänst/process VINNOVA av utveckling Nyttiggörande BIO-X

20 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER – FAS III
Identifiera gemensamma utvecklingsprojekt med testbäddarna inom E-hälsa och GeoHälsa för genomförande under

21 TESTBÄDDAR I SAMSPEL MED INNOVATIONSLUSSEN
Internetbaserade omsorgstjänster GeoHälsa ACREO FPX Innovations-sluss Fiber Optic Valley

22 FÖRVÄNTADE EFFEKTER FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG
Ökad kvalitet Ökad säkerhet Höjd effektivitet Bättre resultat En attraktiv arbetsgivare

23 FÖRVÄNTADE EFFEKTER FÖR PATIENTER/BRUKARE
Snabbare tillgång till nya tekniker och metoder Ökad livskvalitet

24 FÖRVÄNTADE EFFEKTER FÖR FÖRETAGEN
Kortare väg till marknad Fler affärer Ökad konkurrenskraft

25 FÖRVÄNTADE EFFEKTER FÖR GÄVLEBORGS TILLVÄXT
Ökat nyföretagande Inflyttning av företag Tillväxt i befintliga företag Fler arbetstillfällen Ökade skatteintäkter

26 PRELIMINÄR KOSTNADSBERÄKNING Innovationssluss och testbäddsprocess
Personal (Koordinator/kommunikatör) Idétransportörer Extern kompetens (Koordinator – testbäddsprocess) Kommunikation Resor Övriga omkostnader SUMMA: per år

27

28


Ladda ner ppt "Förstudien Testbädd Närvård Gävleborg Sammanfattning av slutrapport Lena Blomberg, Ochstra AB Magnus Ernström, Region Gävleborg Jan Nylander, Glasir."

Liknande presentationer


Google-annonser