Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudien Testbädd Närvård Gävleborg Sammanfattning av slutrapport Lena Blomberg, Ochstra AB Magnus Ernström, Region Gävleborg Jan Nylander, Glasir AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudien Testbädd Närvård Gävleborg Sammanfattning av slutrapport Lena Blomberg, Ochstra AB Magnus Ernström, Region Gävleborg Jan Nylander, Glasir AB."— Presentationens avskrift:

1 Förstudien Testbädd Närvård Gävleborg Sammanfattning av slutrapport Lena Blomberg, Ochstra AB Magnus Ernström, Region Gävleborg Jan Nylander, Glasir AB

2 VISION Hälso-, vård- och omsorgsverksamheterna i Gävleborg har patienten/brukaren i fokus och associeras med innovation, kvalitet och effektivitet samt är eftertraktade samarbetspartners för innovatörer och företag som vill utveckla nya produkter, tjänster och processer.

3 SYFTE Att ta fram en hållbar regional modell för långsiktig samverkan mellan hälso-, vård- och omsorgsverksamheterna och idégivare, innovatörer, entreprenörer och företag.

4 GENOMFÖRANDE Nästan 50 nyckelpersoner från nedanstående organisationer har deltagit i intervjuer och arbetsmöten: Landstinget Region Gävleborg Kommuner; Gävle, Hudiksvall, Bollnäs Länsstyrelsen ALMI Movexum Högskolan i Gävle Future Position X Fiber Optic Valley Institut: Acreo, IHT Företag: ESRI, MYoroface, OpenCare, SWECO, Mitt Hjärta,

5 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER – FAS I Ta beslut avseende lagens huvudregel om arbetsgivares rätt till arbetstagarens uppfinning (LAU1949:345) ska gälla för de anställda i landsting och kommuner. Skapa ett Innovationsråd med uppgift att bistå Länsledning Närvård och Nätverk Närvård i övergripande frågor runt idéutveckling och innovationsverksamhet. Innovationsrådet bör vara representerat i Samordningsgruppen.

6 Nätverk Närvård Styrgrupp Närvård N. Hälsingland Styrgrupp Närvård S. Hälsingland Styrgrupp Närvård V. Gästrikland Styrgrupp Närvård Gävle Beredningsgrupp Länsledning Närvård FoU råd Samordningsgrupp FHI SKL SOS Lagar Förordningar Nationella riktlinjer Regionala och lokala utvecklingsprojekt Närvårds- grupp N. Hälsingland Närvårds- grupp S. Hälsingland Närvårds- grupp V. Gästrikland Närvårds- grupp Gävle Vårdkedje- grupp Vårdkedje- grupp Vårdkedje- grupp Vårdkedje- grupp Beredningsgrupp Innovations- råd FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING I NÄRVÅRDSORGANISATION - GÄVLEBORG !!

7 Länsledning Närvård bör tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att bereda beslutsunderlag avseende ”Gemensamma utgångspunkter för idéutveckling och innovation inom hälsa, vård och omsorg i Gävleborg”. Ta beslut efter avstämning med fackförbund om ”Gemensamma utgångspunkter för idéutveckling och innovation” i Länsledning Närvård samt i respektive fullmäktige. Ge närvårdsgrupperna i uppdrag att omsätta utgångspunkterna i handlingsplaner. Koppla arbetet till verksamhetsutvecklare i kommuner och landsting. Kommunicera handlingsplaner och utbilda personalen. FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER – FAS I

8 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER – FAS II Starta en Innovationssluss för vård och omsorg med uppdraget att katalysera, koordinera och stödja utveckling av idéer med tillämpning inom vård och omsorg att verka för närmare samarbete mellan vård och omsorg, näringsliv, högskola, innovationssystem samt patienter och brukare. Utveckla samverkan mellan Innovationsslussen och planerade/potentiella testbäddar inom E-hälsa och GeoHälsa. Initiera utveckling av en nationell behovsdatabas via SKL/RegLab/VINNOVA.

9 Innovationsslussar och testbäddar i landet

10 Halvtidsutvärdering av innovationsslussar Under perioden 2010-2012 har de sex innovations- slussarna: fångat upp ca 1300 idéer hjälpt ca 450 företag att komma i kontakt med hälso-och sjukvården påbörjat ca 230 utvecklingsprojekt utvecklat 43 produkter och en tjänst bidragit till att det bildats 22 nya företag. Ramböll 2012

11 INNOVATIONSSLUSSEN – KOORDINERAR SAMVERKAN INTERNT EXTERNT FÖRETAG ALMI MOVEXUM FPX HiG TESTBÄDDAR ACREO BEHOV INNOVATIONS- SLUSS INNOVATIONS- SLUSS UPP- HANDLING TESTBÄDDS- PROCESS BEHOV IDÉER IHT HÄLSA, VÅRD, OMSORGSENHET Fiber Optic Valley Compare

12 INNOVATIONSSLUSS ORGANISERING Styrgrupp Landsting/Region G/Kommun Styrgrupp Landsting/Region G/Kommun Advisory Board (Företag, extern sluss) Advisory Board (Företag, extern sluss) Föreståndare Kommunikatör ITR Urvalskommitté ITR

13 STYRNING -LEDNING Vem/vilka?Uppdrag Ansvar Mandat - beslutsnivå Rapporterar till vem? StyrgruppUtvecklingsdirektör LG Socialchef X? Utvecklingsstrateg RG FoU chef LG Enhetschef FoU Välfärd Övergripande ansvar för verksamhet, budget och strategisk utveckling Tar övergripande beslut inom budgetramar Landstingsdirektör/Regiondi rektör Informera kommun- chefsgruppen och Länsledning Närvård Advisory BoardSMF Stora företag RådgivandeIngetStyrgruppen FöreståndareAnställd av Landstinget/Regionen inom Utvecklingsavdelningen. Ansvar för operativ drift och budget Ingår i urvalskommittén Inom beslutad driftsbudget Styrgruppen Urvals-kommittéInköp Verksamhetsutv./LEAN Inkubator/ALMI Hälsa, vård och omsorg Brukar/patient perspektiv Jurist Vid behov, specialistkompetens från t.ex. Medicinteknik, IT enhet,, Kluster, Konsulter Utvärdera inkomna idéer och företagskontakter Besluta vilka idéer som skall gå vidare i processen Styrgruppen

14 Kategori- ledare Landstingets Inköpsenheten Inköp Gävleborg Idé- transportörer Vård och omsorgs- Verksamhet Prövnings- ledare Kliniskt Prövningscentrum POTENTIELLA SAMARBETSPARTNERS INTERNT - Informera - Rådgivning - Fånga upp behov - Slussa idéer vidare - Attitydpåverkan Finns mitt i verk- samheten - Fånga upp behov - Identifiera idéer - Företagsnätverk - Kunskap om marknaden Kunskap om inköp- processen - Projektledning vid klinisk prövning Erfarenhet av forskning och kliniska prövningar Kvalitets- samordnare Utbildnings- ledare - Fånga upp behov -Bedömning om patientsäkerhet - Råd vid implementering av nya processer, metoder Vid samtliga enheter i lands- ting /kommuner Kunskap om riskanalys och patientsäkerhet Kliniskt träningscentrum - Fånga upp behov - Råd vid implementering Kunskap om utbildning och implementering

15 PROCESS TILL AFFÄR OCH NYTTIGGÖRANDE FÖR IDÉER INIFRÅN -Avtal -Regulatoriska frågor -Etiska frågor -Hälsoekonomi -Affärsutveckling -Klinisk prövning - Brukar/användarstu die -Certfiering -CE märkning -Demonstrator Idé- transportörer Innovations - sluss Urvalskommitté Innovations system -Information -Identifiering -Rådgivning -Behov? -Lösning -Potential/Nytta -Beslut om fortsatt process -Innovations- partner? -Finansiär? Innovations sluss -Nytto- kalkyl -IP analys -Marknads- analys Hälsa/vård/ omsorgs- enhet Sam- arbete? Inköp Hälsa, vård, omsorg Inkubator ALMI/Länsstyrelsen Brukar/patient Verksamhetsutv./ LEAN Specialister: IT enhet Medicinteknik Kluster Konsulter Brukar- Medverkan INIFRÅNAFFÄR Hälsa, vård, omsorg Innovationssystem Externa aktörer Innovationssluss/ Koordinator Inköpsenhet ALMI Testbäddar Inköpsenhet IDENTIFIERING ANALYSPRÖVNINGS PARTNER? TESTBÄDDSPROCESSUPPHANDLINGPRIMÄR BEDÖMNING URVAL VAD? VEM? HUR? -FoU samverkan -Innovations- upphandling -Innovations- vänlig upp- handling UTIFRÅN AFFÄR & NYTTA

16 Medarbetare med idé Arbetsgivare Innovationsslussen Bedömningskommitté Arbetsgivare Skälig ersättning ”Belöning” Arbetsgivaren Anmälan Uppdrag att hantera processen Verksamhets- utveckling Idégivare Fribrev Kommersialisering Rekommendation MODELL FÖR BELÖNING OCH ERSÄTTNING TILL MEDARBETARE MED IDÉER

17 PROCESS TILL AFFÄR OCH NYTTIGGÖRANDE FÖR IDÉER UTIFRÅN Företag Innovatör Innovations- sluss -Behov/Lösning -Innovations- partner? -Finansiär? -Identifiera kompetens -Arrangera möten Hälsa,vård,omsorgs- enhet Innovationssystem Övrig extern kompetens -Avtal -Regulatoriska frågor -Etiska frågor -Hälsoekonomi -Affärsutveckling -Klinisk prövning -Brukar/användarstudie -Certfiering -CE märkning -Demonstrator Innovationssluss/Koordin ator Brukar- medverkan UTIFRÅN ? ? Inköpsenhet AFFÄR & NYTTA Inköpsenhet Testbäddar IDÉBEDÖMNINGPRÖVNINGS- PARTNER? TESTBÄDDSPROCESSUPP- HANDLING Hälsa/vård/om sorgsenhet Innovations- sluss VAD? VEM? HUR? -FoU samverkan -Innovations- upphandling -Innovationsvänlig upphandling Direkt eller via t.ex.: -Kluster -ALMI -Inkubator ALMI/Länsstyr elsen Inkubator

18 PROCESS TILL AFFÄR OCH NYTTIGGÖRANDE FÖR NYA PRODUKTER/TJÄNSTER/PROCESSER FöretagInnovations- sluss Direkt eller via t.ex. -Kluster -ALMI -Inkubator -Behov? -Lösning -Arrangera möten Brukare/pati ent UTIFRÅN ??? Inköpsenhet AFFÄR Inköpsenhet -Innovationsvänlig upphandling -Upphandling NY PRODUKT/ TJÄNST BEDÖMNINGKUNDUPPHANDLING VAD? VEM? HUR? UTIFRÅN AFFÄR & NYTTA Innovations- sluss Hälsa/vård/ omsorgs- enhet

19 FÖRSLAG TILL NYTT PROJEKT OM NATIONELL BEHOVSDATABAS Problemlösning Behovs- databas Upphandlings- enhet CallsKravspec FoU- finansiärer forskareinno-vatörföretag Information Verifiering Implementering Upphandling av testpilot Upphandling Av produkt/tjänst/process VINNOVA Upphandling av utveckling Nyttiggörande BIO-X Innovations- slussar behovsbeskrivning

20 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER – FAS III Identifiera gemensamma utvecklingsprojekt med testbäddarna inom E-hälsa och GeoHälsa för genomförande under 2014-2015.

21 ACREO FPX Fiber Optic Valley Innovations- sluss Internetbaserade omsorgstjänster GeoHälsa TESTBÄDDAR I SAMSPEL MED INNOVATIONSLUSSEN

22 FÖRVÄNTADE EFFEKTER FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Ökad kvalitet Ökad säkerhet Höjd effektivitet Bättre resultat En attraktiv arbetsgivare

23 FÖRVÄNTADE EFFEKTER FÖR PATIENTER/BRUKARE Snabbare tillgång till nya tekniker och metoder Ökad livskvalitet

24 FÖRVÄNTADE EFFEKTER FÖR FÖRETAGEN Kortare väg till marknad Fler affärer Ökad konkurrenskraft

25 FÖRVÄNTADE EFFEKTER FÖR GÄVLEBORGS TILLVÄXT Ökat nyföretagande Inflyttning av företag Tillväxt i befintliga företag Fler arbetstillfällen Ökade skatteintäkter

26 PRELIMINÄR KOSTNADSBERÄKNING Innovationssluss och testbäddsprocess Personal 1.200.000 (Koordinator/kommunikatör) Idétransportörer 400.000 Extern kompetens 400.000 (Koordinator – testbäddsprocess) Kommunikation 250.000 Resor 50.000 Övriga omkostnader 300.000 SUMMA: 2.600.000 per år

27

28


Ladda ner ppt "Förstudien Testbädd Närvård Gävleborg Sammanfattning av slutrapport Lena Blomberg, Ochstra AB Magnus Ernström, Region Gävleborg Jan Nylander, Glasir AB."

Liknande presentationer


Google-annonser