Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PBS i förskolan (Katina Thelin). Vad är skolutveckling/verksamhetsutveckling? Def. Med skolutveckling/verksamhetsutveckling avses… …medvetna förändringar,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PBS i förskolan (Katina Thelin). Vad är skolutveckling/verksamhetsutveckling? Def. Med skolutveckling/verksamhetsutveckling avses… …medvetna förändringar,"— Presentationens avskrift:

1 PBS i förskolan (Katina Thelin)

2 Vad är skolutveckling/verksamhetsutveckling? Def. Med skolutveckling/verksamhetsutveckling avses… …medvetna förändringar, som införlivas i och blir en naturlig del av, vardagsarbetet i hela eller större delen av den enskilda skolan/förskolans verksamhet Utveckling är en gemensam angelägenhet! (jfr. individuell kompetensutveckling)

3 Problembaserad skolutveckling (PBS) Utgångspunkten för arbetet med att utveckla en verksamhet är de problem och dilemman man stöter på i vardagen när man försöker förverkliga det gemensamma uppdraget (därav namnet!)

4 Mål, planer och utvärdering Samspelet mellan lärare och elever Arbetsplan Skolplan LäroplanMätning, utvärdering

5 Behovet av förändring uppstår i vardagen Vision Nu Förr Problemlösnings process Problem -

6 Ett problem kan vara… något som är bekymmersamt och behöver åtgärdas något som redan fungerar bra och som man vill fördjupa sin förståelse av för att vidareutveckla en fråga man ännu inte har något svar på

7 Politiker Förvaltning Förskolechef Barn/elever Pedagoger Problem/Utvecklingsområde Forskare Problem/Utvecklingsområde Föräldrar Problem/Utvecklingsområde

8 Problemen formuleras på den nivå där man uppfattar att behovet av förändring finns T ex Hur kan jag bidra till det gemensamma lärandet i förskolan? (Medarbetarsamtal, Lönekriterier, Kompetensutveckling osv) T ex Hur kan vi utforma kvalitetsredovisningen så att den blir ett stöd i skolornas utvecklingsarbete? Politiker Förvaltning Förskolechef Pedagoger Barn/elever P/U T ex Hur kan vi skapa goda förutsättningar för skolutveckling i enlighet med uppdraget? T ex Hur kan vi bidra till att barnen blir duktiga på att lösa konflikter? Hur kan bidra till att barn blir nyfikna på matematik? T ex - Varför måste mamma och pappa åka till jobbet? - Hur är det att vara död?

9 Kvalitetsutveckling utifrån ett PBS- perspektiv är inifrånstyrd (snarare än uppifrån-/utifrånstyrd)

10 Forskning, andras erfarenheter Föreställningar Slutsatser Lärdomar Agerande Erfarenheter Reflekterar.. Erfarenhetslärandet Planering Utmanande möte

11 Erfarenhetslärandet Forskning, andras erfarenheter Föreställningar Slutsatser Lärdomar Agerande Erfarenheter Reflekterar.. Planering Vad ska vi göra? PROBLE M

12 Lärprocess Handling Ta del av befintlig kunskap  Föreläsning  Böcker etc. Definition av problem eller lärområde Se mönster Förstå varför mönstret ser ut som det gör  lärdomar Skaffa ett tillförlitligt underlag Föreställningar  förståelse  lärdomar Gemensamt skapa kunskap Hur man kan utpröva dessa lärdomar i praktiken

13 Forskning, andras erfarenheter Föreställningar Slutsatser Lärdomar Agerande Erfarenheter Reflekterar.. Erfarenhetslärandet Planering Utmanande möte

14

15 Individperspektiv Grupperspektiv Lokalt organisationsperspektiv Samhällsperspektiv

16 Olika förståelse av uppdraget Lärande och utveckling Trygghet och omsorg

17 Olika lösningar bygger på olika förståelse

18 Uppdraget ProblemLösning

19 UtifrånperspektivInifrånperspektiv  Hur ska vi få barnen att delta i samlingen?  Hur ska vi få barnen att vilja delta i samlingen?  Hur ska vi få barnen att sluta slåss?  Hur kan vi bidra till att barnen blir mera empatiska och hänsynstagande (”sluta vilja slåss”)?  Hur ska vi få barnen att ha på sig varma kläder när det är kallt ute?  Hur ska vi få barnen att vilja ta på sig varma kläder när det är kallt ute?  Hur ska vi få eleverna att gå på lektionerna?  Hur ska vi få eleverna att vilja gå på lektionerna?  Hur ska vi få pedagogerna att arbeta med det här problemet?  Hur ska vi få pedagogerna att se att detta är ett angeläget problem så att de vill arbeta med det? Katina Thelin

20 Variation i sättet att tänka om och förstå olika fenomen är en tillgång i det gemensamma lärandet, men ett hinder när det kommer till praktisk handling

21 Utveckla en gemensam förståelse Meningsskapande och vägledande helhetsidé

22 Lärgrupp En lärgrupp är en grupp av individer (ca 5-8) som tillsammans fördjupar sin förståelse av (lär om) ett gemensamt angeläget problem

23 Homogena eller heterogena grupper Politiker Förvaltning Förskolechef Pedagoger Barn/elever P/U

24 Homogena eller heterogena grupper Lärgrupp Grundskola lägre år Förskola Lärgrupp Grundskola högre år Gymnasium Vuxenutb. LärgrupPLärgrupP Gemensamt angeläget problem/ utvecklingsområde

25 Forskning, andras erfarenheter Föreställningar Slutsatser Lärdomar Agerande Erfarenheter Reflekterar.. Erfarenhetslärandet Planering Utmanande möte

26 Faser i lärprocessen Problemformuleringsfas Förståelsefördjupande (lärande) fas Lösningsfas Tillämpningsfas

27 Verktyg som underlättar arbetet Lärande samtal Föreställningskartor

28

29 Metoder för att samla in underlag för lärande (intervju, observation, enkät etc.) Metoder som hjälper oss att se mönster och dra slutsatser (tabellmetoden, viktningsmodellen, SPSS etc.)

30 Dokumentationsstrukturer Det kan vara bra att ha en viss struktur, en mall att utgå ifrån när man ska bryta en vana och inleda ett nytt sätt att arbeta på. En mall underlättar också möjligheterna att systematisera och upptäcka mönster.

31 PBS handlar om att… utgå från och ta tillvara de problem man stöter på i vardagen som grund för utveckling av verksamheten lära mer om (fördjupa förståelsen) av dessa problem eftersom det ökar sannolikheten för goda lösningar se kompetensutveckling som en gemensam angelägenhet som skapar grund för verksamhetsutveckling Sammanfattning

32 tillsammans lära om de problem och dilemman man stöter på i vardagen när man försöker förverkliga det gemensamma uppdraget - medarbetare i förskolan är huvudaktörer i kunskapsbildningen om hur man kan skapa goda lär- och utvecklingsmiljöer i förskolan

33 Förskolechefens roll? - Leda lärande istället för görande! Skapa förutsättningar för och stödja det gemensamma lärandet snarare än att planera och organisera pedagogernas görande

34 Räcker inte att skapa förutsättningar för pedagogernas lärande (lärgruppsarbete) som chef behöver man själv delta i och bidra till det gemensamma lärandet.

35 Som förskolechef behöver man aktivt… …efterfråga och hjälpa till att synliggöra problem, dilemman …skapa förutsättningar (tid och plats) …utmana /bidra med andra perspektiv …efterfråga, synliggöra slutsatser, lärdomar …skapa förutsättning för och stödja försök att tillämpa nya lärdomar i praktisk handling …leda arbetet med att utveckla en meningsskapande och vägledande helhetsidé som bygger på de gemensamma samlade kunskaperna om hur man bäst bidrar till barns lärande och utveckling

36 Kompetensutveckling Medarbetarsamtal Lönekriterier Utvärderingar Kvalitetsredovisning Arbetslagträffar och konferenser Studiedagar

37 Nätverk Samarbete med universitetet Kurser Litteratur Forskning www.pbs.kau.se katina.thelin@kau.se

38


Ladda ner ppt "PBS i förskolan (Katina Thelin). Vad är skolutveckling/verksamhetsutveckling? Def. Med skolutveckling/verksamhetsutveckling avses… …medvetna förändringar,"

Liknande presentationer


Google-annonser