Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdvalsforum 10 november 2011. Program 09.00Inledning 09.30 Hälsofrämjande insatser 10.00 Läkemedelsdialog och läkemedelsgenomgång, workshop 11.45Lunch.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdvalsforum 10 november 2011. Program 09.00Inledning 09.30 Hälsofrämjande insatser 10.00 Läkemedelsdialog och läkemedelsgenomgång, workshop 11.45Lunch."— Presentationens avskrift:

1 Vårdvalsforum 10 november 2011

2 Program 09.00Inledning 09.30 Hälsofrämjande insatser 10.00 Läkemedelsdialog och läkemedelsgenomgång, workshop 11.45Lunch 12.45ACG 13.15Uppföljning 2012 14.00Hemsjukvården, workshop inkl kaffe 15.45Avslutning 1177, workshop – flyttas till storgrupp sjukvård 25/11 pga sjukdom

3 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Oscar Liljebäck Avdelningen för folkhälsa och sjukvård

4 Arbete i förändring ProjektSystematiskt arbete Några fåAllas ansvar TroVeta TillfälligheterBehov

5

6

7 Nya nationella riktlinjer Hälso- och sjukvårdens resurser används effektivt, fördelas efter behov och styrs av systematiska och öppna prioriteringsbeslut. Rökning och snusning, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor. Tillstånden inkluderar vuxna Personer med ohälsosamma levnadsvanor som möter hälso- och sjukvården får någon form av rådgivning om sin levnadsvana. Utveckla en allmän utbildning riktad till alla nivåer för att öka kunskaperna om levnadsvanornas betydelse för hälsoutvecklingen. Utveckla en fördjupningsutbildning för särskilda resurspersoner.

8 Utbildning levnadsvanor

9 Kvalitetsindikatorer 2012 Tillgänglighet Telefontillgänglighet, kontakt samma dag 5 kronor/invånare Besök hos läkare inom 5 dagar, 15 kr/invånare Läkarkontinuitet Andel patienter >50 år som sökt vård mer än 3 gånger över en 12 månadsperiod som haft samma läkarkontakt, 20 kr/invånare Läkemedelsförskrivning Antibiotika 20 kr/invånare Senior Alert Mål ej klart, 20 kr/invånare Prevention Levnadsvanor ska dokumenteras hos 30% av patienterna 18 år och äldre som besökt vårdcentralen, tobak 5 kr/invånare, fysisk aktivitet 5 kr/invånare, mat 5 kr/invånare, alkohol 5 kr/invånare

10 Hälsosamtal med stöd av Hälsokurvan Målgrupper: Återkommande vid 40, 50 och 60 års ålder Vårdcentralen ersätts Vinster/effekter: Når många (jämlikt, stor befolkningsnytta) Epidemiologisk bevakning av levnadsvanor Följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer Prevention av övervikt/fetma, hjärtkärlsjukdom, diabetes m.m. Möjlighet till jämförelser med Västerbotten Forskning (LSH-studien, Hälsolyftet) Utbildning 20-21 februari 26-27 mars 17-18 april

11 Sammanfattning Nya nationella riktlinjer Fysisk aktivitet, tobak, alkohol, matvanor Rådgivning grund Basutbildning Fördjupningsutbildning Kvalitetsindikatorer Levnadsvanor ska dokumenteras hos 30% av patienterna 18 år och äldre som besökt vårdcentralen Hälsokurvan Ersättning för återkommande samtal vid 40, 50 och 60 års ålder Utbildningar Basutbildning 10/1, 18/1, 24/1 MI-utbildning 29/2-1/3, 18-19/4 Fördjupningsutbildning mars- april Hälsokurvan 20-21/2, 26- 27/3,17-18/4

12 Läkemedelsdialog Mårten Lindström läkemedelssektionen, Landstingets kansli

13 Läkemedelsdialog Läkemedelsdialoger görs nu med kliniker på respektive sjukhus Vill nu erbjuda detta med vårdcentraler

14 Läkemedelsdialog Går igenom förskrivningsmönster Kvalitet/säkerhet och kostnader Frågor att arbeta vidare med, bl.a läkemedelsplan/ sammanfattning

15 Exempel på förskrivningsmönster Följande bilder visar exempel Källa: statistik från Apotekens Service AB (receptläkemedel) och master (listade invånare)

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Läkemedelsgenomgångar Malin Holmqvist, leg. apotekare läkemedelssektionen, Landstingets kansli

25 Läkemedelsgenomgångar 2009 KommunTotalt antal (%)Placering i landet Aneby8694 Gnosjö1001 Mullsjö1001 Habo8887 Gislaved9080 Vaggeryd1001 Jönköping84100 Nässjö42221 Värnamo9465 Sävsjö79117 Vetlanda9177 Eksjö1001 Tranås1001

26 OmrådeTotalKvinnorMänRanking Min - max4,7-18,73,4-21,71,2-18,2 Riket11,812,710,1 Aneby9,910,98,672 Gnosjö7,57,47,67 Mullsjö7,87,38,59 Habo14,715,114,1260 Gislaved13,914,812,4240 Vaggeryd8,48,97,521 Jönköping12,513,810,1177 Nässjö12,113,99,0165 Värnamo1312,813,4202 Sävsjö9,110,07,642 Vetlanda9,510,58,053 Eksjö11,411,910,5129 Tranås1213,210,1157 Samtidig förskrivning av tio eller fler läkemedel Procentandel av inv 80-w år med aktuell läkemedelsbehandling 2009

27 OmrådeTotalKvinnorMänRanking Min - max1,4-10,50-12,50,8-10,1 Riket5,86,34,9 Aneby5,95,46,6167 Gnosjö6,15,67,1184 Mullsjö6,97,36,2244 Habo8,49,07,4283 Gislaved8,29,06,7280 Vaggeryd5,76,44,5154 Jönköping7,17,66,1255 Nässjö6,57,54,8224 Värnamo8,28,67,5280 Sävsjö6,98,44,7244 Vetlanda5,25,54,7110 Eksjö5,75,85,5154 Tranås6,46,75,9212 Förskrivning av läkemedel med antikolinerga effekter Procentandel av inv 80-w år med aktuell läkemedelsbehandling 2009

28 Tio eller fler läkemedel regelbundet eller vid behov Äldreboenden: 86/153 = 56,2 % Jönköping: 29/51= 56,9 % Värnamo: 34/51= 66,7 % Höglandet: 23/51= 45,1 % Geriatriken: 62/87= 71,3 % Jönköping: 29/42= 69,0 % Värnamo: 10/17= 58,8 % Höglandet: 23/28= 82,1 % Polyfarmaci

29 Andel patienter med antikolinergika Äldreboenden: 29/153 = 19,0 % Jönköping: 10/51= 19,6 % Värnamo: 12/51 = 23,5 % Höglandet: 7/51= 13,7 % Geriatriken: 7/87= 8,0 % Jönköping: 4/42= 9,5 % Värnamo: 1/17= 5,9 % Höglandet: 2/28= 7,3 % Läkemedel med antikolinerga effekter

30 Nationella läkemedelstrategin: –Skapa förutsättningar för effektiva läkemedelsgenomgångar och läkemedelsavstämningar i vårdens övergångar samt utvärdera effekten av dessa åtgärder på följsamhet till ordinerad behandling Revidering av SOSFS 2000:1 –Avsnitt om Läkemedelsgenomgångar Äldre och läkemedel 2011-13 –I vårdöverenskommelser och vårdavtal ställs det krav på att samtliga äldre över 75 år, med kroniska sjukdomar och läkemedelsbehandling, erbjuds minst en årlig läkemedelsgenomgång. Den äldre erbjuds även läkemedelsgenomgång under och efter sjukhusvistelse, vid nyinflyttning på särskilt boende eller inskrivning i hemsjukvård. På gång

31 En läkemedelsgenomgång är en metod för analys, uppföljning och omprövning av en individs läkemedelsanvändning, som genomförs enligt ett förutbestämt strukturerat och systematiskt arbetssätt och involverar flera professioner. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förebygga läkemedelsrelaterade problem och detta görs genom att –det bakom varje läkemedelsordination finns en välgrundad och aktuell indikation –Läkemedelsbehandlingen följer en tydlig ordination som är individanpassad efter ålder, kön, lever- och njurfunktion, aktuell sjukdomsbild etc. –läkemedelsbehandlingen följer lokala och nationella aktuella riktlinjer gällande preparatval och doser till äldre. Definition och syfte

32 Läkemedelsgenomgångar ska i ordinärt boende initieras av vårdenhet, patientansvarig sjuksköterska eller den för patienten ansvarige läkaren enligt lokala överenskommelser och i särskilt boende: initieras av patientansvarig sjuksköterska. erbjudas regelbundet, minst 1 gång/år, till länets samtliga patienter över 75 år som har kroniska sjukdomar och läkemedelsbehandling. dessutom erbjudas vid inflyttning på särskilt boende, inskrivning i hemsjukvård samt vid behov efter sjukhusvistelse. genomföras enligt ett systematiskt arbetssätt och dokumenteras. Frekvens

33 Följande aktuella fakta ska finnas tillgängliga: uppgifter om vikt, kreatinin/ CystatinC, puls, blodtryck (även ortostatiskt om möjligt) diagnoser läkemedelslista, inklusive receptfritt och naturläkemedel symtomskattning, till exempel med hjälp av ”PHASE-20 - symtomskattningsskala för läkemedelsrelaterade symtom” och Trigger-lista ”Uppföljning av hur din patient/vårdtagare mår” när så är relevant riskbedömning för fallrisk - Downton Fall Risk Index (DFRI), trycksår - Modifierad Nortonskala och undernäring - Short form Mini Nutreal Assesment (SF MNA) när så är relevant Arbetssätt

34 Efter läkemedelsgenomgången ska: varje läkemedel ha en välgrundad och aktuell indikation. en individuell anpassning av läkemedelsval, beredningsform, dos och doseringstillfällen ha utförts. Socialstyrelsens ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre” ska ha beaktats liksom icke- farmakologiska behandlingsmetoder. ändringar i patientens läkemedelsbehandling och plan för uppföljning och utvärdering ha dokumenterats i patientjournalen. patienten informeras om resultatet av läkemedelsgenomgången och få en aktuell läkemedelslista. Åtgärdskod KVÅ XV012 Läkemedelsgenomgång ska användas vid dokumentation i journal. Resultat

35 100% läkemedelsgenomgångar! Uppföljning! Hur mår våra äldre? Förbättras läkemedelsanvändningen?

36 Lunch till 12.30

37 ACG Jonas Almgren controller vårdvalsenheten

38 Budget 2012Andel Vårdpeng (ålder, ACG och CNI)1 367 45085% Täckningsgrad63 7634% Resultatrelaterad ersättning50 6773% Frikort53 1963% ST-läkare35 6332% Läkaransvar i särskilda boenden10 3641% Vård i glesbygd8 0000% Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbeten6 1700% Hälsokurva6 0000% Tolk3 3030% Summa1 604 556100% Ersättningsmodell vårdval

39 Ersättning för ålder Baseras på: –Läkemedelskostnader –Hemsjukvårdsbesök –Mottagningsbesök Alla invånare i åldersgruppen ger samma ersättning oavsett faktisk sjuklighet.

40 Care Need Index, CNI Svensk metod utvecklad av professor Jan Sundqvist. Mäter vårdbehov för dimensionering av primärvårdsresurser med utgångspunkt i socioekonomiska förhållanden. Ett stort antal distriktsläkare har på skalan 0–9 angett hur de bedömer att sju variabler påverkar arbetsbelastningen och därmed fått fram vikter som används vid beräkningen av CNI.

41 CNI-variabler Ålder över 65 år och ensamboende. Utlandsfödd (Syd- och Östeuropa utanför EU, Asien, Afrika och Latinamerika). Arbetslösa eller i åtgärd 16–64 år. Ensamstående föräldrar med barn 17 år eller yngre. Person 1 år eller äldre som flyttat in i området. Lågutbildade 25–64 år. Ålder yngre än 5 år.

42 ACG-modell för Jönköpings län Ersättning enligt ACG införs successivt 2012–2015 så att vårdenheterna får tid att anpassa sin verksamhet. Ersättningen baseras på alla diagnoser de senaste 18 månaderna. ACG justeras varje månad.

43 Införandet av ACG Nuvarande ersättning för ålder (85% av vårdpengen) ersätts med ACG: 2011 = 100% ålder 2012 = 75% ålder, 25% ACG 2013 = 50% ålder, 50% ACG 2014 = 25% ålder, 75% ACG 2015 = 100% ACG

44 Resultat Datauttag omfattande: Samtliga läkardiagnoser 18 månader tillbaka (detta uttag omfattar bara 17 månader) Alla vårdnivåer Z-diagnoser (administrativa) exkluderade Samtliga kroniska diagnoser sedan 1 juni 2010

45 Svenska vikter De svenska ACG-vikterna baseras på diagnoser och sjukvårdskonsumtionen för 400 000 invånare i Östergötland. De svenska ACG-vikterna innehåller viktning för hemsjukvården på de sätt Östergötland växlat med kommunerna och i Östergötland bestämda vårdnivå gränsdragningar mellan somatik och primärvård.

46 Växling av hemsjukvården Svårt att förutsäga effekterna på ersättningen på enhetsnivå när hemsjukvården övergår i kommunal regi den 1 januari 2013.

47 Invånare med störst vårdtyngd

48 Fördelning i länet

49 Resursfördelning

50 Invånarnas val

51 Invånare med diagnos

52

53 Samband snittvikt och andel invånare med diagnos

54 Samband snittvikt ACG och CNI

55

56

57

58

59 Besök hos taxeläkare

60 Fortsatt analys Förekomsten av taxeläkare påverkar ACG vikten då dessa diagnoser inte registreras. Effekterna av detta och hur stora avdrag som görs för besök hos taxeläkare måste analyseras vidare. Motsvarande analys måste göras för besök utanför länet. Enheter med sjuksköterskemottagningar ”tappar” diagnoser. Regelverket för diagnossättning måste stämmas av mot nationella riktlinjer. En hög andel diagnossatta leder inte automatisk till en hög ACG för enheten.

61 Klinisk nytta med ACG Identifiera patienter med störst vårdbehov. Identifiera patienter med framtida vårdbehov. Skapa incitament för vårdgivare att matcha tjänster mot vårdbehov. Möjliggöra kliniska jämförelser. För att uppnå detta måste vi tillsätta en utdatagrupp som inkluderar verksamhetsföreträdare som är kliniskt aktiva

62 Uppföljning 2012 Pernilla Söderberg vårdvalsenheten

63 Uppföljning 2012 Kvalitetsindikatorer och systematisk förbättringsarbete publiceras imorgon Fokusområden Miljö 4.17 Patientsäkerhetsberättelse Underleverantörsavtal Läkemedelsgenomgångar Hälsofrämjande insatser enligt Fakta-dokument för levnadsvanor, hälsosamtal

64 Uppföljning 2012 Blankett för verksamhetsberättelse/uppföljning av vårdenhet skickas in tillsammans med handlingsplan före 1 mars Uppföljningsbesök april-september

65 Utvecklingskraft 14 december på Kungsporten Mer information via lj.se/vardval i början av nästa vecka Anmälan via Landstingets lärandekalender

66 KomHem Ulf Grahnat, projektledare Sickan Ljunghager, Hälsans vårdcentral 2

67 Fika under workshopen

68 Utvärderingsenkät via mejl


Ladda ner ppt "Vårdvalsforum 10 november 2011. Program 09.00Inledning 09.30 Hälsofrämjande insatser 10.00 Läkemedelsdialog och läkemedelsgenomgång, workshop 11.45Lunch."

Liknande presentationer


Google-annonser