Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göran Fagerström Miljöenheten/naturresursfunktionen 040-25 22 21, 0708-36 47 55 Energitekniker med inriktning på kraft och värme,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göran Fagerström Miljöenheten/naturresursfunktionen 040-25 22 21, 0708-36 47 55 Energitekniker med inriktning på kraft och värme,"— Presentationens avskrift:

1 Göran Fagerström Miljöenheten/naturresursfunktionen 040-25 22 21, 0708-36 47 55 goran.fagerstrom@m.lst.se Energitekniker med inriktning på kraft och värme, kyl- och värmepumpar samt vindkraft.

2 Tillståndshandläggning, 9 kap miljöbalken Länsstyrelsen i Skåne län Prövningsgränser Samråd Tillståndsansökan Miljökonsekvensbeskrivning Handläggningsschema Vindkraft i Skåne

3 Riksdagen Regeringen 33 kommuner Länsstyrelsen i Skåne Län Centrala verk Region Skåne Nationell nivå Regional nivå Lokal nivå Länsarbets- nämnden Socialstyrelsens regionala enhet Vägverket m fl

4 Arbetsfördelning Verksamhetsområde Ärendehandläggning27,6% Tillsyn och vägledning11,2% Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande arbete32,3% Myndighetsövergripande28,9% Antalet anställda per enhet – årsarbetskrafter Länsledning/stab/reg ek/intern rev/MPD14 Miljöenheten116 Samhällsbyggnadsenheten58 Lantbruksenheten72 Förvaltningsenheten83 Intern administration50 393

5 Vi är Länsstyrelsen  Agronomer  Veterinärer  Jurister  Samhällsvetare  Ekonomer  Biologer  Jägmästare  Kemister  Geologer  Lantmästare  Antikvarier  Ingenjörer  Arkitekter  Socionomer med flera

6 Besök oss gärna på www.m.lst.se

7 Tillståndsansökan = strul??? Strul ~ extraordinärt jävliga omständigheter som man inte vill gå in på detaljerna kring Fredrik Lindström

8 Prövningsgränser enligt miljöbalken ≤ 1 MW → anmälan till miljönämnden i kommunen > 1 MW men < 10 MW → tillstånd söks hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation ≥ 10 MW → regeringen tillåtlighetsprövar och miljödomstol handlägger och beslutar om villkor Alla vindkraftverk kräver bygglov enligt plan- och bygglagen

9 Tidigt samråd, 6 kap 4 § miljöbalken Länsstyrelsen (naturvård, kulturmiljö, samhällsbyggnad, fiske m fl beroende på lokalisering) (Kommunen) Särskilt berörda (närboende, företag m fl) Det är projektören som är skyldig att finna alla som är berörda av planerad verksamhet

10 Hur skall samråd hållas? Brevutskick Samrådsmöte Skärmutställning Kungörelse i ortspress Alla bör ha minst 3 veckor på sig att inkomma med synpunkter på projektet Alla synpunkter skall dokumenteras och bemötas

11 Beslut om betydande miljöpåverkan Samrådsredogörelse till länsstyrelsen Beslut om betydande miljöpåverkan (Alla anläggningar > 1 MW) Anläggningar > 1 MW kräver att ett utökat samråd med miljökonsekvensbedömning hålls

12 Utökat samråd, 6 kap 5 § miljöbalken Statliga myndigheter (Försvarsmakten, Luftfartsverket, Vägverket, Banverket m fl) Kommunen och ev grannkommuner samt dess berörda förvaltningar (bygg och miljö) Allmänheten Intresseorganisationer (ornitologisk förening, naturskyddsförening, hembygdsförening m fl) Företag (teleoperatörer m fl)

13 Tillståndsansökans innehåll, 22 kap 1 § miljöbalken Teknisk beskrivning (verk, fundament, väg, el) Miljökonsekvensbeskrivning, 6 kap miljöbalken Allmänna hänsynsreglerna, 2 kap miljöbalken Förslag på skyddsåtgärder Förslag på villkor för verksamheten

14 Miljökonsekvensbeskrivning Verksamhetens lokalisering, utformning och omfattning Beskrivning av de åtgärder som planeras för att undvika skadliga verkningar Uppgifter som krävs för att bedöma inverkan på människors hälsa, miljön och hushållning med mark och vatten samt andra resurser Alternativa lokaliseringar och utformningar samt en motivering till varför ett visst alternativ valts Icke-teknisk sammanfattning av ovanstående

15 Huvudalternativ Lokalisering – vindkraftverkens placering redovisade på en tydlig översiktskarta Utformning – vindkraftverkens exakta placering, kartkoordinater i RT90 2,5 gon V (7 värdesiffror), verkens navhöjd och rotordiameter Omfattning – den totala effekten på anläggningen och en redogörelse för om området är helt utbyggt eller om det går att komplettera med ytterligare verk

16 Planerade skyddsåtgärder Åtgärder som vidtagits för att begränsa t ex ljud och skuggbildning vid närliggande bostäder Hur planeringen av vägar och elkablar gjorts för att begränsa intrång i känsliga miljöer Vilken årstid anläggningsarbeten planeras

17 Påverkan och hushållning med resurser Beräknade ljudnivåer vid närliggande bostäder Beräknade skuggtimmar Landskapsbildspåverkan Samlad konsekvensbedömning (ljud, skuggor, visuellt) Optimalt utnyttjande av vindresursen i förhållande till miljöpåverkan

18 Alternativredovisning Lokalisering – olika platser för verksamheten för att ge någon slags referens till huvudalternativet Utformning – gruppering, storlek på verken m m Omfattning – antal vindkraftverk, effekten på verken Nollalternativ – vad effekterna blir om inte planerad verksamhet genomförs Lokaliseringsalternativ tillåts vara teoretiska, t ex att markarrende saknas

19 Handläggningsschema (1/3) 1.Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inkommer till länsstyrelsen 2.Ansökan och MKB skickas till kommunen/kommunerna (bygg, miljö, styrelsen) för begäran om kompletteringsbehov (3 veckor) 3.Ärendet föredras för miljöprövningsdelegationen, MPD, och ev komplettering begärs av sökanden (3 veckor) 4.Kompletteringarna gås igenom och ansökan kungörs i ortstidning samt skickas på remiss (3 veckor) till kommunen/kommunerna samt till en aktförvarare i kommunen 5.Sökanden ges möjlighet att bemöta inkomna yttranden (3 veckor)

20 Handläggningsschema (2/3) 6.Eventuellt ytterligare skriftväxling mellan sökanden och de som yttrat sig i ärendet 7.Tjänstemannayttrande med förslag till beslut skickas till sökanden, de som yttrat sig samt till MPD (1 vecka) 8.Eventuellt följer vidare skriftväxling… 9.Eventuellt hålls ett offentligt sammanträde med syn på platsen 10.Miljöprövningsdelegationen fattar beslut i ärendet. Beslutet skickas till alla som framfört synpunkter, Naturvårdsverket och berörda statliga myndigheter. Beslutet kungörs i ortstidning och kan överklagas inom 3 veckor.

21 Handläggningsschema (3/3) 11.Första instans att överklaga till är miljödomstolen 12.Miljödomstolen företar som regel syn på plats tillsammans med berörda, länsstyrelsen och kommunen 13.Miljödomstolens beslut kan överklagas till Miljööverdomstolen inom 3 veckor. 14.Bygglov beslutade av kommunen kan överklagas till länsstyrelsen, länsrätt, kammarrätt och regeringen (miljödepartementet)

22 Vindkraft i Skåne Installerad effekt (MW) 1997: 28 2000: 57 2003: 108 Energiproduktion (GWh) 1997: 50 (1786 fullasttimmar) 2000: 112 (1965 fullasttimmar) 2003: 200 (1852 fullasttimmar)


Ladda ner ppt "Göran Fagerström Miljöenheten/naturresursfunktionen 040-25 22 21, 0708-36 47 55 Energitekniker med inriktning på kraft och värme,"

Liknande presentationer


Google-annonser