Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte 2013-04-25. 1) Kommunikation och internationella relationer (KIR), Ulrika Frick Lang 2) Ekonomi/planering - Inför budget 2014 - Nya professorer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte 2013-04-25. 1) Kommunikation och internationella relationer (KIR), Ulrika Frick Lang 2) Ekonomi/planering - Inför budget 2014 - Nya professorer."— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte 2013-04-25

2 1) Kommunikation och internationella relationer (KIR), Ulrika Frick Lang 2) Ekonomi/planering - Inför budget 2014 - Nya professorer vid Samfak – antal utrymmen 2013-2014 - Indragning/användning av myndighetskapital - VB 2012 3) Utbildning - U-rank - Söktryck ht 2013 - Rapport från USSR 4) Personal/meritering - Pedagogisk meritering - Riktlinjer för docentutnämning, anvisningar till sakkunniga 5) Allmänna informationspunkter - Umeå universitets 50-årsjubileum 6) Ev. övriga frågor 2

3 Inför budget 2014 Statlig indexjustering : prel. 2,06 % (0,57% i år) Grundutbildning En ny parameter för ej uppnådd ram har införts fr.o.m. 2014, i övrigt gäller samma kriterier som inför 2013, dvs 1) Andel disputerade lärare (i utbildning, ej totalt som innevarande år)* 2) Internationalisering (nu även med UT-resande) 3) Externa examensarbeten och 4) Antal studenter på avancerad nivå *) ännu ej inräknad (osäkerhet???) 3

4 Inför budget 2014: Prel. GU-ramar 2014, mnkr 2014Jmf 2013Förändr. Hum112,5113,4- 0,9 (-0,8%) Sam339,9331,8+ 8,1 (+2,4%) Med393,4386,4+ 7,0 (+1,8%) T/N290,5290,2+ 0,3 (+0,1%) LH119,3126,9- 7,6 (-6,0%) Summa1255,61248,7+6,9 (+0,6%) 4

5 Inför budget 2014: Forskningsanslag Enligt forsknings- och innovationspropositionen för år 2013-2016 får UmU ett tillskott med 26 mnkr. Samtliga dessa medel ska prel. fördelas till fakulteterna i enlighet med universitetets modell för kontrakt mellan fakulteterna. Fördelningen är beräknad utifrån regeringens modell för tilldelning av nya forskningsmedel, dvs bibliometri och externa medel inkl. regeringens vikter. 5

6 Inför budget 2014: Prel. FO-ramar 2014, mnkr 2014Jmf 2013Förändr. Hum89,986,3+ 3,6 (+4,2%) Sam161,4150,6+ 10,8 (+7,2%) Med274,4260,9+ 13,5 (+5,2%) T/N277,5263,2+ 14,3 (+5,4%) LH42,442,0+ 0,4 (+1,0%) Summa845,6803,0+ 42,6 (+5,3%) 6

7 Inför budget 2014: Övrigt - Lokalhyran för år 2013 är 2 835 kr per kvm, den preliminära bedömningen är att internhyran år 2014 blir ca 2 890 kr per kvm (+1,94 %) - Lönekostnadspåslaget år 2013 är 48,3 %. På grund av ökade pensionsavgifter till SPV (+14%) behöver lkp:n höjas med 1 procentenhet 2014 till 49,3 %. - Det diskutteras också på central nivå (inom Univ.ledningen) om att tidigarelägga budgetprocessen inför budgeten 2015. 7

8 Nya professorer – antal utrymmen Det har inkommit 26 ”äskanden” från inst. I dagsläget bedöms utrymmet inför 2014 vara 5-6 nya professorer. 8

9 Användning av indraget MK inom grundutbildningen Indraget MK = 13,34 mnkr Möjliget till strategiska satsningar inom GU- området på 50 % av det indragna beloppet. Beredningsgrupp – UK - förslag till beslut i fakultetsnämnden 5 juni Förslag till rektor senast 10 juni 9

10 Aktuellt från USSR (10 april 2013) Säkring av nationella examensmål, Ulrika H Smärre förändringar av medelstilldelning för utbildning, Ulrika H Handläggning vid bristande kvalitet av UKÄ, Ulrika H Definitioner av delmålen för utbildning, Vision 2020, Ulrika H Nya tillgodoräknandeordningen, Nils E 10

11 Datum11 Pedagogisk meritering 2013 Några ansökningar har redan kommit in En del oklarheter när det gäller formen för ansökan. Vilken mall ska man utgå från? - ”Riktlinjer för dokumentation av pedagogiska meriter” (2006) - ”Kriterier för meritering” (utlysningen 2013) Kriterierna för meritering måste klart framgå: - ”Samtliga kriterier ska vara uppfyllda. Alla indikatorer ska redovisas i ansökan men behöver inte vara uppfyllda i lika hög grad” Deadline 2013-04-30 när brasan brunnit ut!

12 Principer för docentutnämningar Uppdrag till forskningskommittén att se över principerna för docentutnämningar, samt anvisningar för ansökan och för sakkunniga. Det befintliga förslaget innebär en del mindre förändringar i kraven på docent När det gäller anvisningar kommer dessa att koordineras med anvisningar som gäller anställningar av lärare och forskare. 12

13 Utgångspunkter Till docent kan den person antas som genom sin vetenskap- liga och pedagogiska skicklighet kan vara till nytta för forskning och utbildning vid Umeå universitet. Docentkompetens baseras primärt på egen vetenskaplig produktion. … men docentkompetens innebär också att man förväntas kunna förmedla kunskap, bedöma andras vetenskapliga och pedagogiska kompetens och handleda doktorander. 13

14 Bedömningskriterier (anställningsordningen) Vetenskaplig skicklighet bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning originalitet i forskningen produktivitet bidrag till det internationella vetenskapssamhället uppdrag inom vetenskapssamhället förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel 14

15 Forts. Pedagogisk skicklighet kunskaper om studenternas lärande i högre utbildning förmåga att planera, undervisa i, examinera samt utvärdera högskoleutbildning samt stödja individers och gruppers lärande förmåga att inta ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen kunskaper om samhällets mål och regler inom högre utbildning förmåga att tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter 15

16 Krav för docentkompetens (förslag) Vetenskaplig skicklighet En vetenskaplig produktion som omfattar minst två doktorsavhandlingar av god kvalitet. För att det kvantitativa kravet ska vara uppfyllt krävs dessutom att materialet är publicerat i artikel- eller bokform och vetenskapligt granskat med s.k. peer-review förfarande. Den sökande ska ha bidragit till det internationella vetenskapssamhället. Merparten av den vetenskapliga produktionen ska vara publicerad i tidskrifter och/eller böcker med internationell räckvidd. Den sökande ska kunna visa på genomförda granskningsuppdrag inom vetenskapssamhället. 16

17 Forts. Pedagogisk skicklighet Minst 400 klocktimmar undervisning inom högskolan som av studierektor (motsvarande) vitsordas vara av god kvalitet. I dessa timmar ska inslag av examination och kursplanering ingå. Erfarenhet av handledning av självständiga arbeten och undervisning på avancerad nivå eller handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå. Genomgången grundläggande högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor, samt genomgången forskarhandledarutbildning. 17

18 Umeå universitet 50 år 2015 The D day 17/9, kungen... Fest för anställda Öppet hus (föreläsningar, seminarier, etc.) Bokprojekt Utställning på Bildmuseet Jubileumsprofessurer Logotyp, jubileumspresenter... Närvaro i Övik och Skellefteå, Stora Nolia m.m....

19 Umeå universitet 50 år 2015 Studiecirkel Umeå pensionärsuniversitet (Folkuniversitetet) Uppdrag att hitta bilder, filmer, berättelser som samlas på server "databas", identifiera vem, vilka händelser, digitaliseras för professionell användning Söka i bildarkiv (VF, VK, museum, Vertex, etc.) Sammansa ̈ ttning av redaktion och uppgifter – Bokprojekt UmU 50 Redaktör - förslag: Roger Jakobsson, Hans Fällman Redaktion - 1 person från varje fakultet... Uppgift: ta fram 10 minnesvärda händelser/bilder/företeelser/ögonblicken i UMUs 50 åriga historia Uppgift: ta fram förslag till personer till redaktionen Nästa möte 13 juni 2013 Förslag (redaktionsrepresentant och bilder/etc) till annika.nordlund@umu.se


Ladda ner ppt "Informationsmöte 2013-04-25. 1) Kommunikation och internationella relationer (KIR), Ulrika Frick Lang 2) Ekonomi/planering - Inför budget 2014 - Nya professorer."

Liknande presentationer


Google-annonser