Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Läkemedelsenheten. 2 Uppemot 1/3 av akuta sjukhusinläggningar av äldre beror på läkemedelsrelaterade problem 60% av patienterna tar inte de läkemedel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Läkemedelsenheten. 2 Uppemot 1/3 av akuta sjukhusinläggningar av äldre beror på läkemedelsrelaterade problem 60% av patienterna tar inte de läkemedel."— Presentationens avskrift:

1 1 Läkemedelsenheten

2 2 Uppemot 1/3 av akuta sjukhusinläggningar av äldre beror på läkemedelsrelaterade problem 60% av patienterna tar inte de läkemedel som ordinerats I åldrarna 75+ har läkemedelsanvändningen ökat med ca 70% de senaste 20 åren. 142 medicineringsfel vid 758 informationsöverföringar (öppen/kommunal vård – sluten vård – öppen/kommunal vård) 27 av 47 patienter hade fel i läkemedelslistan, akutmedicinsk vårdavdelning

3 äldreboende eget hem sjukhus VÅRDCENTRAL läkemedelsavstämning läkemedelsberättelse läkemedelsgenomgång Aktuell läkemedelslista

4 Effektiv och säker läkemedelsanvändning i Värmland gemensamma, implementerade, rutiner för läkemedelsgenomgångar, läkemedelsavstämning, läkemedelsberättelse samt hantering av läkemedelslistan samordna läkemedelsprojekten i länet

5 Kristina Pernar, läkare, medicinkliniken CSK Hanne Guro Lier Hauge, läkare, internmedicin Arvika Pär Fischer, läkare, ortopedkliniken CSK Gunilla Welander, läkare, njurmedicin CSK Ulla Raami, sjuksköterska, MAVA CSK Kristina Olsson, sjuksköterska, akutmottagningen CSK Marlene Håfström, sjuksköterska, avd 10, sjukhuset i Arvika Ulla Hens, verksamhetsutvecklare Torsby Mats Modin, systemförvaltare, Cosmic systemförvaltning Olof Larsson, läkare, VC Gripen Ralph Påhlsson, läkare, VC Ekshärad Maaike Giezeman, läkare, VC Årjäng Annika Nilsson, MAS, Kils kommun Susanne Aristidou, MAS, Torsby kommun Tove Tevell, apotekare, läkemedelsenheten Catrin Furster, apotekare, läkemedelsenheten Arbetsgrupp Effektiv och säker läkemedelsanvändning i Värmland

6 6 Läkemedelsenheten Hantering av läkemedelslistan

7 7 Läkemedelsenheten Alla patienter med läkemedelsbehandling ska få en läkemedelslista i handen när de lämnar en mottagning eller vårdavdelning Hantering av läkemedelslistan

8 8 Läkemedelsenheten Sammanfattning Pia B

9 9

10 10 Läkemedelsenheten Skärmdump läkemedelslista Swedestar

11 11 Läkemedelsenheten

12 12 Läkemedelsenheten Det är ett gemensamt ansvar att hålla läkemedelslistan uppdaterad Innan ordination av ett läkemedel ska ordinatören ta reda på aktuell medicinering inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel för att ta ställning till hur interaktioner eller andra följder av övrig medicinering påverkar ordinationen. Läkemedel som är tänkta för en viss tids behandling ska förskrivas på ett sådant sätt att läkemedlet automatiskt utsätts från läkemedelslistan efter denna tid. Hantering av läkemedelslistan Rutiner för ordination

13 13 Läkemedelsenheten Läkemedel som patienten fått på annat håll ska registreras i läkemedelsmodulen med angivande av vem som är ansvarig för ordinationen. Vid iterering av recept som tidigare utfärdats av annan ordinatör tas ansvaret över för ordinationen. Vid ordination av läkemedel som en annan läkare ska följa upp ska denne informeras om detta. Hantering av läkemedelslistan Rutiner för ordination

14 14 Läkemedelsenheten Hantering av läkemedelslistan Rutiner för ändring eller utsättning av ordination Vid ändring av dosering eller utsättning av läkemedel ska ändringen samt orsaken noteras i journalsystemet under sökordet ”Läkemedelsförändringar”. Vid ändring eller utsättning av ordination gjord av någon annan ska den ursprungliga ordinatören informeras. Detta gäller också om ändringen/utsättningen påverkar en annan ordinatörs ordination, t.ex. genom utebliven interaktion.

15 15 Läkemedelsenheten Hantering av läkemedelslistan Rutiner för ändring eller utsättning av ordination Läkemedel som patienten har slutat använda eller ska sluta använda sätts ut. Den som sätter ut läkemedlet ansvarar för registrering av utsättningen i respektive läkemedelsmodul. Om det framkommer att patienten inte längre tar ett läkemedel som är ordinerat av annan så ska patientens utsättning registreras i journalen och noteras i läkemedelslistan. Vid upprättande av en ny läkemedelslista tas inte det utsatta läkemedlet med. Vid tveksamhet om huruvida det är medicinskt lämpligt att sätta ut läkemedlet ska ansvarig ordinatör kontaktas.

16 16 Läkemedelsenheten Hantering av läkemedelslistan Rutiner för skriftlig läkemedelslista En aktuell, skriftlig läkemedelslista ska skickas med när en patient i kommunal hälso- och sjukvård besöker en sjukhusmottagning och vid akut eller planerad sjukhusinläggning. En skriftlig läkemedelslista ska ges till patienten vid utskrivning från sjukhus, vid läkarbesök på vårdcentral och på sjukhusmottagning. För patienter i kommunal hemsjukvård eller i särskilda boenden ska läkemedelslistan också skickas till den kommunala vårdgivaren. Efter varje ordinationsändring (utan läkarbesök) bör läkemedelslistan skrivas ut och ges till patienten eller skickas per post. I de fall patienten inte har eget läkemedelsansvar ges listan till den läkemedelsansvarige.

17 17 Läkemedelsenheten Hantering av läkemedelslistan Rutiner för skriftlig läkemedelslista Patienten/den läkemedelansvarige ska ombes att i lugn och ro gå igenom den skriftliga listan och höra av sig om den inte stämmer eller vid frågor. Naturläkemedel kan inte alltid föras in i läkemedelslistan, men bör i så fall ändå dokumenteras i journaltexten. För Apodospatienter gäller särskild rutin. Varje vårdgivare ansvarar för att en aktuell e-doslista tas ut ur datorn vid varje vårdkontakt. Efter mottagningsbesök, på vårdcentral eller sjukhus, och efter utskrivning från sluten vård skrivs e-doslistan ut till patienten. Ändringar är då inte registrerade hos Dosapoteket än, men planerad behandling syns på listan.

18

19 19

20 20 Läkemedelsenheten

21 21 Läkemedelsenheten

22 22 Läkemedelsenheten

23 23 Läkemedelsenheten Sökord läkemedelsförändring Cosmic

24 Görs vid inläggning i sluten vård Vilka läkemedel tar patienten? Rimlighetsbedömning – vilka läkemedel ska patienten ta under vårdvistelsen? 24 Läkemedelsenheten Läkemedelsavstämning

25 25 Läkemedelsenheten En läkemedelsavstämning ska göras vid inläggning på en vårdavdelning i sluten vård för att ta reda på vilka läkemedel patienten verkligen tar. Eftersom flera läkare kan ordinera läkemedel till samma patient är det viktigt att ta fram fullständig information från så många källor som möjligt. Vid inskrivningstillfället Undersök om patienten har Apodos. Sjuksköterskan tar fram en aktuell läkemedelslista ur e-dos. Inskrivande läkare ansvarar för att ta fram en så aktuell läkemedelslista som möjligt och gör en preliminär rimlighetsbedömning. Läkemedelsavstämning

26 26 Läkemedelsenheten Läkemedelsavstämning Under första vårddygnet Avstämning läkemedelslista Sjuksköterskan bistår läkaren med att ta fram en så aktuell läkemedelslista som möjligt. Följande frågor ska besvaras: Vilka läkemedel är patienten ordinerad? Vilka läkemedel använder patienten i praktiken? Tar patienten också några receptfria läkemedel eller naturläkemedel? Läkemedelsöverkänslighet/biverkningar? Källor: - läkemedelslista från annan vårdgivare (t.ex. vårdcentral eller kommun) - e-dos (direkt ur dator för senaste version) - patienten själv - närstående - läkemedelsförteckningen - NPÖ

27 27 Läkemedelsenheten Läkemedelsavstämning Rimlighetsbedömning Läkaren gör en medicinsk rimlighetsbedömning av patientens läkemedelsanvändning. Sjuksköterskan eller läkaren anger under sökordet ”Läkemedelsavstämning” att en läkemedelsavstämning och rimlighetsbedömning har gjorts och vilka källor som har använts. Under vårdtiden Läkaren dokumenterar kontinuerligt vilka läkemedelsförändringar som görs och varför. Använd sökordet ”Läkemedelsförändringar”. Läkaren ska löpande stämma av läkemedelsanvändningen med patienten och/eller närstående. Sjuksköterskan bistår i informationen till patient/närstående.

28 28 Läkemedelsenheten Läkemedelsberättelse Vid utskrivning Läkemedelsberättelse En läkemedelsberättelse ska ingå i en skriftlig information som patienten får med sig efter en sjukhusvistelse. Syftet är att öka patientens kunskap om läkemedelsbehandlingen samt att förbättra kommunikationen mellan sjukhusvården, primärvården och den kommunala vården. Läkaren som skriver ut patienten ska skriva en läkemedelsberättelse. Förändringar i läkemedelsordinationen kan spåras med hjälp av sökordet ”Läkemedelsförändringar”.

29 29 Läkemedelsenheten Läkemedelsberättelse Läkemedelsberättelsen ska innehålla: -Aktuell läkemedelslista (se rutin ”Hantering av läkemedelslistan Landstinget Värmland och länets kommuner”) inklusive information om - dosering - ändamål/verkan - hur länge behandlingen ska pågå - för hur lång behandlingstid recept är utfärdat -Information om vilka läkemedelsförändringar som gjorts under vårdtiden och varför. Exempel: -1 depåtabl Imdur 60 mg dagligen har ökats till 1 depåtabl Imdur 120 mg dagligen p.g.a. ökad kärlkramp -Kåvepenin tabl 1g 3 ggr dagligen (antibiotika) insatt mot lunginflammation för ytterligare en veckas behandling t.o.m. 12/12-2011. -Tramadol tabl 50 mg har tagits bort då du inte längre besväras av ryggsmärta. Läkaren för, under sökordet läkemedelsberättelse, in att en läkemedelsberättelse har skrivits.

30 30 Läkemedelsenheten Läkemedelsberättelse Läkemedelsberättelsen har flera mottagare: - Ett exemplar ges till patienten vid hemgång. -Utskrivande läkare ska göra en bedömning av om läkemedelsberättelsen också behöver skickas till andra vårdgivare, t.ex. allmänläkare eller sjuksköterska i kommunal hemsjukvård. Läkemedelsberättelsen ska i så fall skickas inom ett dygn. Aktuella läkemedel och läkemedelsförändringar anges i epikrisen på sedvanligt sätt, som information till nästa vårdinstans

31 Symtomskattning Diskussion läkare, sjuksköterska, vårdpersonal, ev. apotekare - nuvarande läkemedel - aktuella indikationer - symtom Läkaren beslutar vilka åtgärder som vidtas Ev ändringar följs upp inom rimlig tid 31 Läkemedelsenheten Läkemedelsgenomgång

32 32 Läkemedelsenheten


Ladda ner ppt "1 Läkemedelsenheten. 2 Uppemot 1/3 av akuta sjukhusinläggningar av äldre beror på läkemedelsrelaterade problem 60% av patienterna tar inte de läkemedel."

Liknande presentationer


Google-annonser