Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU forts. Köpenhamnskriterierna Krav för att bli medlem 1. Det politiska kriteriet Stabila institutioner som garanterar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU forts. Köpenhamnskriterierna Krav för att bli medlem 1. Det politiska kriteriet Stabila institutioner som garanterar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga."— Presentationens avskrift:

1 EU forts

2

3 Köpenhamnskriterierna Krav för att bli medlem 1. Det politiska kriteriet Stabila institutioner som garanterar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter. 2. Det ekonomiska kriteriet En fungerande marknadsekonomi med förmåga att hantera konkurrenstrycket och marknadskrafterna inom unionen. 3. Det administrativa kriteriet Förmåga att klara av de skyldigheter som följer av medlemskapet, inklusive en anslutning till målen med den politiska, ekonomiska och monetära unionen. Har något/ några länder nekats medlemskap? Länk

4

5 Europeiska rådet Länk

6 ”Toppmöten” Stats- och regeringschefer + kommissionens ordförande Biträds av utrikesministrarna 4 möten per år Med Lissabonfördraget permanent vald ordförande (”president”) Kan sägas representera medlemsländernas intressen

7 Förväxla inte… Europeiska rådet med Europarådet. (Europarådet är en mellanstatlig europeisk samarbetsorganisation med 47 medlemsstater som bildades 1949. Organisationen arbetar i huvudsak med att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsutveckling. Kontrollen av efterlevnaden av Europakonventionen sker huvudsakligen av Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Både mellanstatliga mål och enskilda klagomål kan väckas som ärenden.)

8 Herman Van Rompuy vald ordförande i Europeiska rådet, 2,5 år

9 Uppgifter: Riktlinjer för framtida samarbete Deklarationer i utrikespolitiska frågor Deltar ej i den löpande beslutsprocessen Förhandlar om nya fördrag

10 Parlamentet Möten i Strasbourg eller Bryssel

11 Mötesplatser Strasbourg. Fyra dagars plenarmöten tolv gånger per år. Bryssel. Två dagars plenarmöten sex gånger per år. Utskottsmötena är alltid i Bryssel. Även partigrupperna möts oftast i Bryssel. Plenarmöte : Alla ledamöter har möjlighet att delta. Utskottsmöte :Mindre del av en beslutande församling med en särskild uppgift, ofta att förbereda beslut som senare ska tas i den beslutande församlingen som helhet.

12

13 Uppgifter LänkLänk Vid ordinarie beslutsförfarande medbeslutande i lagstiftning Väljer kommissionens ordförande och godkänner kommissionen som helhet Kan avsätta kommissionen (2/3 majoritet) Godkänner budgeten Kontrollfunktioner bl a Ombudsman jfr JO Successiv förstärkning av makten Representerar sina väljares intressen (politiska partier)

14 Val Val juni vart femte år. Nytt val 2014. Länderna tilldelas platser efter befolkningsstorlek Sverige har 20 ledamöter av 754 Proportionella val Sverige en valkrets med 4 %-spärr Sjunkande valdeltagande 2009: 43 % (Sv 45,5 %) EU-medborgare rösträtt i alla länder

15 Tag reda på…. De svenska ledamöterna Hur många ledamöter ska parlamentet ha efter valet 2014 ?

16 Sveriges ledamöter efter valet 2009

17 Parlamentets mandatfördelning per land

18 Ministerrådet eller Europeiska unionens råd Rådsmedlemmarna i Europeiska unionens råd består av en företrädare på ministernivå för varje medlemsstat. Varje företrädare måste ha befogenhet att ingå bindande avtal för regeringen i den medlemsstat som han eller hon företräder.

19 Ministerrådet eller Europeiska unionens råd Uppgifter: Stiftar nya lagar Ingår internationella avtal för EU:s räkning. I de flesta frågorna delar ministerrådet sin beslutsmakt med Europaparlamentet. Samordnar medlemsländernas ekonomiska politik.

20 Roterande ordförandeskap (6 mån) Hög representant för utrikesfrågor (”utrikesminister”) ständig ordförande för utrikesministrarnas råd En fackminister från varje land Ex finansministrarna träffas (EKOFIN) (Euroländernas finansministrar = Eurogruppen) Möten varje vecka i Bryssel (Luxemburg) Möten förbereds av Coreper (ländernas EU-ambassadörer) Ständiga representanternas kommitté - Wikipedia Ständiga representanternas kommitté - Wikipedia

21 Kan besluta med enighet (veto) eller Kvalificerad majoritet. 255 av 345 röster och minst hälften (ibland 2/3) av medlemsländerna. (På begäran räknas att det motsvarar 62 % av EU:s befolkning) Nya beslutsregler från 2014 Olika antal röster efter storlek på landets befolkning Sverige 10 röster Representerar medlemsländernas intressen

22 Från och med den 1 november 2014 kommer, ett nytt röstsystem att tas i bruk. Detta system innebär att rådet, när kvalificerad majoritet tillämpas, fattar beslut med 55 procent av medlemsstaterna på förslag av kommissionen eller med 72 procent av medlemsstaterna på initiativ av annan än kommissionen. Dessutom krävs att dessa medlemsstater svarar mot minst 65 procent av unionens totala befolkning. En blockerande minoritet måste bestå av minst fyra rådsmedlemmar.

23 Kommissionen Länk Länk Uppgifter: Ta initiativ till lagstiftning Verkställa beslut Övervaka att beslut följs Ge förslag till EU:s budget Förvalta EU:s budget

24 Tag reda på…. En kommissionär fick för inte så länge sedan lämna sin post. Varför ? Vem var han ? Vem / vilka kan avskeda en enskild kommissionär ? Misstänkt snusmutare gripen på Malta - Nyheter | SVT.se Misstänkt snusmutare gripen på Malta - Nyheter | SVT.se

25 Europeiska rådet föreslår ordförande som väljs av parlamentet Övriga kommissionärer nomineras av ministerrådet på stats- och regeringschefsnivå i samråd med ordförande ( 5 år) En kommissionär från varje land Kommissionärer ansvariga för olika ämnesområden. Parlamentet godkänner kommissionen och kan avsätta den Representerar EU:s intressen

26 José Manuel Barroso Ordförande/Portugal Cecilia Malmström Kommissionär för rätts- och migrationsfrågor Catherine Ashton Hög representant i utrikesfrågor ”utrikesminister” vice ordförande i kommissionen Dessutom ordförande i ministerrådet för utrikesministrar Deltar i Europeiska rådets möten

27 EU-domstolen En domare från varje medlemsland Biträds av åtta generaladvokater. Utses gemensamt av medlemsländerna för en period av sex år. Under EU-domstolen står tribunalen (enskilda och företag) Verksamhet i Luxembourg LänkLänk & LänkLänk

28 Uppgifter Döma i tvister mellan EU:s institutioner Medlemsländer EU:s institutioner och medlemsländer EU:s institutioner och företag eller enskilda personer.

29 Tolka EU-rätten Lämna förhandsbesked till nationella domstolar

30 Ekonomiska och sociala kommittén Länk & Länk Länk Rådgivande organ (ej institution) Yttrar sig över förslag till nya EU-regler 344 ledamöter (Sv 12) Företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intresseorganisationer (ex handikapp- och konsumentorganisationer) Medlemslandets regering nominerar sina kandidater. Ministerrådet utser kommittén

31 Beslutsformer vid lagstiftning Politikområdet avgör förfarande Grundprincipen: kommissionen lägger ett förslag som sedan behandlas av Europaparlamentet och rådet.. Länk

32

33 Ordinarie lagstiftningsförfarande Rådet och parlamentet antar ny lagstiftning gemensamt efter förslag från kommissionen Om parlamentet eller rådet förkastar förslaget faller det. Om man har olika förslag till ändringar kan en förlikningskommitté inkallas.

34 Överstatlighet: Länderna överlåter beslutanderätt till EU Mellanstatlighet: Länderna behåller sin beslutanderätt. Kan innebära vetorätt för de enskilda staterna eller ett frivilligt deltagande.

35 Exklusiv befogenhet Bara EU kan stifta lagar Länderna överlåter lagstiftningsrätten Ex Tullunionen, handelspolitik med icke- EU-länder, konkurrenspolitik, monetär politik för Euroländer

36 Delad befogenhet Både EU och medlemsländerna kan stifta lagar Inga nya lagar i enskilda länder om EU-lag finns Ex miljö, konsumentskydd, socialpolitik

37 Subsidiaritetsprincipen På vilken nivå ska beslut fattas? EU, nationellt, regionalt, lokalt? Så effektivt beslut som möjligt Så nära medborgarna som möjligt Närhetsprincipen http://sv.wikipedia.org/wiki/Subsidiaritetsprincipen

38 Olika typer av rättsakter Förordningar gäller direkt och likadant i alla medlemsländer Ex jordbruk och tullfrågor. Direktiv Är bindande till direktivets mål. Hur det genomförs bestäms i de olika länderna. Ex Miljö- konsumentpolitik Beslut gäller direkt för den eller de medlemsländer, personer eller företag som beslutet riktar sig till. Ex konkurrenspolitik. Rekommendationer och yttranden Inte bindande. Ex sysselsättning ekonomisk politik. länk

39

40

41 EU och svenska staten Regeringen behandlar kommissionens förslag som även skickas till riksdagen Riksdagen behandlar EU-frågor i utskott, kammare och i EU- nämnden. Regeringen samråder alltid med EU-nämnden före behandling i ministerrådet. Regeringen är inte bunden av EU-nämnden Riksdagen kan avsätta regeringen (misstroendeomröstning) Riksdagens inflytande har ökat till viss del med Lissabonfördraget. Kan tillsammans med andra parlament hänvisa till subsidiaritetsprincipen länk

42 Budgetprocessen 1. Kommissionen sammanställer ett förslag utifrån institutionernas beräkningar 2. Rådet och parlamentet beslutar om budgeten Länk

43

44 BNI-avgift: medlemsavgift som grundar sig på på ländernas BNI (BNP+faktorinkomster)

45 Överenskommelse 8/2 ( Innan omröstning i parlamentet ) Minskad EU-avgift för Sverige | Världen | SvD Framtiden försvann - DN.SE Sveriges medlemsavgifter till EU, brutto och netto 1995 - 2014. Dippen 2009 beror på förändrade regelverk och var ett övergångsår. Även recessionen, med bla mindre momsintäkter, spelade in.

46 Återstår Omröstning i EU-parlamentet EU-parlamentet kräver hemlig omröstning | Europaportalen EU-parlamentet kräver hemlig omröstning | Europaportalen

47 Största inkomstkällan: BNI-avgiften BNI räknas ut från BNP genom att dra ifrån räntor och arbetsinkomster som går till utlandet och lägga till motsvarande som flödar in till Sverige. I BNI räknas också skattebetalningar och bidrag från internationella organisationer in. Största utgiftsposter: Skydd och förvaltning av naturresurser (jordbruk, fiske, miljö) Hållbar tillväxt (utbildning, forskning regionalstöd) Administration ca 6 % av budgeten Grekland och Portugal största nettomottagare sett till befolkning Nederländerna, Belgien, Sverige största nettobetalare sett till befolkning. Storbritannien har en rabatt på avgiften till EU som kompensation för underskott till jordbruksländer. (Ska ”fasas ut”)

48 Sveriges avgift och återflöde Avgifter totalt ca. 30 mdr kr. Återflöde totalt ca. 14 mdr kr. Nettoflöde från statsbudgeten till EU 16 mdr kr. Subjektivt blogginlägg nedan http://cornucopia.cornubot.se/2012/10/eus-bondepension.html#more

49 Den inre marknaden Fri rörlighet för varor, tjänster, personer, kapital. Detta utgör kärnan i EUs inre marknad och kallas De fyra friheterna. Fysiska hinder hinder som finns vid gränserna ex tull- och poliskontroller Tekniska hinder olika nationella produktregler och standarder Skattemässiga hinder för handeln mellan medlemsländerna. Främst som indirekt beskattning. Kommerskollegium ansvarigt för den inre marknaden i Sverige Norge, Liechtenstein och Island är med i samarbetet genom det så kallade EES-avtalet.

50 Schengenavtalet De stater som skrivit under avtalet har avskaffat alla inbördes gränser till förmån för en enda yttre gräns Trots detta krävs vid resor inom Schengenområdet att man har med sig antingen ett pass eller ett särskilt nationellt id- kort. Samordningen mellan polismyndigheterna och de rättsliga myndigheterna har trappats upp Medlemmar: Länk


Ladda ner ppt "EU forts. Köpenhamnskriterierna Krav för att bli medlem 1. Det politiska kriteriet Stabila institutioner som garanterar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga."

Liknande presentationer


Google-annonser