Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun. Skolverkets utbildningsinspektion Vi inspekterar för att förbättra!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun. Skolverkets utbildningsinspektion Vi inspekterar för att förbättra!"— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun

2 Skolverkets utbildningsinspektion Vi inspekterar för att förbättra!

3 Inspektionens syfte Inspektera för att förbättra Kvalitetsaspekten Den rättsliga aspekten Hävda varje individs rätt till omsorg och utbildning Ge underlag för kvalitetsutveckling

4 Omfattning Alla kommunens skolor och en del förskole- enheter besökta under läsåret 2004-2005 ”Alla” fristående skolor besökta under samma period Totalt cirka 200 skolor besökta

5 Inspektionen har fungerat bra Väl mottagna Öppenhet Vilja till förbättring Uppskattade diskussioner Visar på behov av fortsatta diskussioner inom kommunen Vikten av att bli sedd

6 Genomförande Skolrapporter Stadsdelsrapporter Delbeslut - Hisingen 6 stadsdelar - Väst 6 stadsdelar - Nordost 4 stadsdelar - Centrum 5 stadsdelar - Gymnasieskolan - Vuxenutbildningen Kommunbeslut

7 Intervjuer grundskola - förskola Stadsdelarna Antal intervjuer1 100 Gruppstorlek 3 - 8 Rektorer 400 (Alla) Lärare2 000 Elever2 300 Föräldrar 500 Elevvårdspersonal 300 Stadsdelspolitiker 50 Stadsdelstjänstemän 50 Gymnasieskolan 200 intervjuer Vuxenutbildningen 100 intervjuer

8 Vi har sett det vi har sett ! Ej heltäckande bild – exempel Upptäckt brister endast vid några skolor, innebär inte att inte dessa finns på ytterligare Exempel = symptom, som kommunen måste se över Ej rankinglista av skolor! Ej ”garantistämpel” Våra ”spejare” är kvar där ute – elever och föräldrar

9 Gruppstorlekar Antal elever per grupp 1 Göteborg16 Hisingen 16 Väst17 Nordost13 Centrum17 Ytterst ovanligt med mer än 25 elever/grupp ( drygt 5 % av grupperna) 1 Siffrorna är baserade på noteringar från de cirka 1800 lektions- besök i grundskolan, som inspektörerna gjort

10 Gruppstorlek och lärartäthet Förskoleklass till och med årskurs 9 Siffrorna anger procent. Totala antalet observerade lektioner är cirka 1800. De blå siffrorna visar de 8 vanligast grupperingarna och dessa står för 90 procent av samtliga lektioner Antal lärare Elever/grupp 01234 1-505100 6-1001520- 11-1502240- 16-20120510 21-2501351- 26-3000200 31-35-00-- 35-0000

11 Kommunrapportens struktur 1.Inspektionens inriktning och genomförande 2.Sammanfattande bedömning 3.Beskrivning och bedömning av kommunens styrning och ledning 4.Sammanfattning av delbesluten och tidigare rapporter från inspektionen Bilagor Delbesluten med tillhörande rapporter

12 Vad vi har sett i Göteborgs kommun En verksamhet som fungerar, men kan bli bättre på många områden Godtagbar till mycket god kvalitet Kunskapsresultat i nivå med riket Ett gott arbetsklimat och arbetsro Eleverna trivs

13 Vad vi har sett i Göteborgs kommun (forts) Förutsättningar överlag för att nå de nationella målen Arbetar målmedvetet kring normer och värden samt kränkande behandling Skillnader i kvalitet mellan skolor Bra verksamhet i förskolan med jämn kvalitet mellan förskolorna

14 Från delbesluten - förbättringsområden Uppföljning elevernas kunskapsutveckling Personalens kunskap om läroplanen, kursplaner Elevernas inflytande Handlingsprogram kränkande behandling Innehåll och arbetsformer Analys och bedömning av lärarkompetensen

15 Från delbesluten – förbättringsområden (forts) Kvalitetssäkring av betygssättningen Systematiskt kvalitetsarbete Personalens kunskaper om författningar Se över avgifter Samverkan

16 Från delbesluten - kritikområden Åtgärdsprogram Kvalitetsredovisning Lokala arbetsplaner Beslut särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång, återrapportering m.m.

17 Från delbesluten – kritikområden (forts) Förskoleplatser Elevens val Svenska som andraspråk, studiehandledning, modersmålsundervisning

18 Kommunrapporten - förbättringsområden System för att följa upp, utvärdera och utveckla Likvärdighetsaspekten Obligatoriska särskolan Modersmålsundervisningen

19 Kommunrapporten - förbättringsområden (forts) Samarbete mellan skolformer och skolor Resursskolor Ständiga bristen på förskoleplatser

20 Reflektioner Tillit till varandra inom systemet ? Är det läraren eller eleven som står i centrum ?

21 Gå vidare Bra förutsättningar att fortsätta förbättra Sprida goda exempel Ta intryck från andra kommuner Skolverkets inspektion, ett verktyg Uppföljning om 2 år

22


Ladda ner ppt "Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun. Skolverkets utbildningsinspektion Vi inspekterar för att förbättra!"

Liknande presentationer


Google-annonser