Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård Rekommendationer från workshop november 2007 i samarbete mellan Läkemedelsverket och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård Rekommendationer från workshop november 2007 i samarbete mellan Läkemedelsverket och."— Presentationens avskrift:

1 Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård Rekommendationer från workshop november 2007 i samarbete mellan Läkemedelsverket och Strama

2 Problem! Få pneumonistudier i öppenvård Få diagnostiska/etiologiska pneumonistudier Gold standard röntgen – inte förlopp Mycket få äldre i studier av pneumoni/akut bronkit Dåliga samband mellan kliniska fynd och röntgen Problem i bedömning av CRP

3 Pneumonien vi läste om och lärde oss på grundutbildningen…

4 Pneumonien vi ser i öppen vård!

5 CRP auc 0.87 OR 21.4 50 OR 9.9 20 OR 14.1 10 10 OR 12.6 20 OR 4.7 40 OR 8.2 Equality test AUCs : p=0.02 SR/CRP – rtg-pneumoni 0 Hopstaken BJGP 2003

6

7 7 Förekomst Patienter med luftvägsinfektioner är vanliga inom primärvården Utgör 10-30 % av alla konsultationer i de nordiska länderna Av patienter med luftvägsinfektioner har omkring 25% en NLI Det är viktigt att identifiera patienterna som har pneumoni Årlig incidens är ca 1% i befolkningen (högre hos små barn och de äldsta)

8 8 Mikrobiologisk diagnostik Slutsats Mikrobiologisk diagnostik är ofta av begränsat värde för den akuta handläggningen vid nedre luftvägsinfektioner i öppenvård. Bakterieodling från sputum (vuxna och barn) eller nasofarynx (enbart vuxna) bör dock övervägas hos patienter med säker eller sannolik pneumoni.

9 9 Farmakologisk översikt Läkemedel mot hosta: Det saknas modern dokumentation av hostdämpande läkemedel Placeboeffekten är stor vid symtomatisk hostdämpning Det saknas evidens för ”slemlösande medel” Således saknas evidens för rekommendation av farmakologisk behandling av hosta i samband med luftvägsinfektioner

10 10 NLI hos vuxna Definitioner Pneumoni (lunginflammation): Symtom/statusfynd förenliga med akut nedre luftvägsinfektion i kombination med lungröntgenförändringar Symtom talande för pneumoni är feber, hosta, dyspné, nytillkommen uttalad trötthet och andningskorrelerad bröstsmärta. Statusfynd är fokalt nedsatta andningsljud, fokala biljud (rassel/ronki) och dämpning vid perkussion

11 11 NLI hos vuxna Definitioner forts. Akut bronkit (luftrörskatarr): Nytillkommen hosta med eller utan slembildning som led i en luftvägsinfektion och där hostan inte är orsakad av annan bakomliggande lungsjukdom. Orent andningsljud vanligt bilateralt Lätt obstruktivitet är inte ovanligt Normal lungröntgen

12 12 NLI hos vuxna Definitioner forts. Akut exacerbation av kronisk bronkit/KOL: Episodiskt förekommande försämring av grundsjukdomen som karakteriseras av ett eller flera av symtomen ökad dyspné, ökad sputumvolym och ökad sputumpurulens

13 13 NLI hos vuxna Diagnostik öppen vård: Inte lungröntga alla Diagnos via anamnes och kliniska fynd Hos äldre patienter kan nedsatt allmäntillstånd vara enda symtom på pneumoni Eventuellt CRP-värde måste relateras till sjukdomsdurationen (Vid virusinfektioner är CRP nivåerna högst dag 3-4 varefter de vid okomplicerat förlopp sjunker till < 10 mg/L efter 7-10 dagar)

14 14 NLI hos vuxna Handläggning av vuxna patienter med nedre luftvägsinfektion som söker i öppenvård. Symtom och status talande för: Sannolik akut bronkit Sannolik pneumoni Oklar nedre luftvägsinfektion Exacerbation av kronisk bronkit/KOL CRP ( om patienten har mer än 24 timmars sjukdomsanamnes) -- För pneumoni talar CRP > 100 mg/L CRP > 50 mg/L efter 1 v Mot pneumoni talar: CRP <20 mg/L - Mikrobiologisk diagnostik - Överväg odling från sputum eller nasofarynx -- LungröntgenÖvervägs vid hög ålder eller allvarlig bakomliggande sjukdom SpirometriOm uppgift saknas Rökare; KOL? Kliniska tecken på obstruktivitet;astma?, KOL?

15 15 NLI hos vuxna Handläggning av vuxna patienter med nedre luftvägsinfektion som söker i öppenvård forts. Symtom och status talande för: Sannolik akut bronkit Sannolik pneumoni Oklar nedre luftvägsinfektion Exacerbation av kronisk bronkit/KOL Antibiotika- behandling - Penicillin V Vid typ-1 allergi: doxycyklin Överväg penicillin V till patient med allmänpåverkan, CRP talande för pneumoni eller lunginfiltrat. Överväg expektans med förnyad kontakt, eventuellt fördröjd antibiotikaförskrivning till övriga. Amoxicillin, doxycyklin eller trimetoprim-sulfa RökpreventionJa Remiss till sjukhus-Patient som uppfattas som allvarligt sjuk, övervägs vid CRB-65 >1* Patient som uppfattas som allvarligt sjuk Svår/livshotande exacerbation

16 16 NLI hos vuxna Behandling av pneumoni Förstahandsmedel vid pneumoni är penicillin V 1 gx3 i 7 dagar Vid terapisvikt eller typ 1 allergi mot penicillin rekommenderas doxycyklin i 7 dagar (200 mg dag 1- 3, därefter 100mgx1 )

17 17 NLI hos vuxna Allvarlighetsbedömning vid pneumoni Vid pneumoni bör en allvarlighetsbedömning göras enligt CRB-65 Mätning av syrgasmättnaden med pulsoximeter kan vara av värde Vid syrgasmättnad < 92 % hos en tidigare lungfrisk patient bör denne remitteras akut till sjukhus

18 Confusion (nytillkommen) Respiration ≥ 30/min Blodtryck (systoliskt < 90 mmHg eller diastoliskt ≤ 60 mmHg) Ålder ≥ 65 år 1 poäng för varje uppfylld markör 0 12 Hembehandling lämplig Sjukhusvård alternativt öppen- vård med uppföljning Sjukhusvård som regel 3-4 Sjukhusvård Eventuellt IVA-vård CRB-65 poäng Vårdnivå NLI hos vuxna Allvarlighetsbedömning med CRB-65

19 19 NLI hos vuxna Behandling av akuta exacerbationer av kronisk bronkit/KOL Antibiotikabehandling är av nytta vid missfärgade upphostningar tillsammans med ökad mängd upphostningar och/eller ökad dyspné Vid exacerbationer av kronisk bronkit/KOL i första hand: amoxicillin 500 mgx3 eller doxycyklin (200 mg dag 1-3, därefter 100 mgx1), eller trimetoprim-sulfa (160/800 mgx2) användas. Behandling i 5-7 dagar Om missfärgade upphostningar saknas är antibiotikabehandling som regel inte nödvändig

20 20 NLI hos vuxna Uppföljning av akut bronkit Vid akut bronkit i regel ej nödvändigt Vid recidiverande akut bronkit bör spirometri i efterförloppet övervägas. Uppföljning av kronisk bronkit/KOL Vid akut exacerbation av kronisk bronkit/KOL är rutinmässig uppföljning inte nödvändig Vid oförändrat purulenta upphostningar 4-5 dagar efter insatt antibiotikabehandling bör eventuellt byte till annat antibiotikum föregås av sputumodling

21 21 NLI hos vuxna Uppföljning av pneumoni Vid pneumoni och oklar nedre luftvägsinfektion uppmanas patienten oavsett om antibiotikabehandling inletts eller inte att ta förnyad kontakt inom 2-3 dagar om inte förbättring skett Vid utebliven förbättring efter 3 dagars penicillinbehandling: Överväg utredning med lungröntgen om detta inte gjorts Vid misstanke om mykoplasmapneumoni kan man byta till doxycyklin Vid försämring bör infektionsklinik kontaktas

22 22 NLI hos vuxna Uppföljning forts. Vid pneumoni ofta lämpligt att göra en uppföljning efter ca 6 veckor Om luftvägssymtom kvarstår bör en lungröntgen utföras och spirometri övervägas, vilket framförallt gäller rökare över 40-50 års ålder Rökare bör ges råd om rökstopp

23 23 NLI hos barn Barn upp till 2 år med pneumoni I början ofta inte hosta eller andra luftvägssymtom Akut feber och påverkat allmäntillstånd Svårtolkade symtom Viktigast att bedöma barnets allmäntillstånd!

24 24 NLI hos barn Differentialdiagnostiska överväganden Övre luftvägsinfektion med hosta, förkylningssymtom som dominerande inslag. -Barnen opåverkade men kan ha feber. -Provtagning för t.ex. CRP bör inte ske. -Behandling med antibiotika är inte indicerad Astma är den dominerande orsaken till långdragen hosta hos barn Andra infektiösa orsaker till hosta hos barn är pertussis och mera sällsynt tuberkulos

25 25 NLI hos barn När ska vi misstänka pneumoni hos barn 6 mån-6 år? Ingen misstankeMöjlig pneumoniSvår pneumoni* Huvudkriterier Allmäntillstånd (AT)Övre luftvägssymtom och opåverkat AT Trött, men ger god kontakt Påverkat AT* Andningsfrekvens (normalt: 1 år: <40/minut) NormalOfta nära övre normalgränsen Förhöjd (takypné)* IndragningarIngaInga eller måttligaKraftiga* Dricker och kissarBraGanska braDåligt* Oxygenmättnad (’saturation’) >95%>92%< 92% * * 1 huvudkriterium räcker för diagnos svår pneumoni

26 26 NLI hos barn När ska vi misstänka pneumoni hos barn 6 mån-6 år? Forts. Tilläggskriterier Ingen misstanke Möjlig pneumoni Svår pneumoni Kroppstemperatur< 38 o COftast < 39,5 o C Oftast >39 o C Hjärtfrekvens (normalt: 1 år: <136/minut) NormalOftast normalFörhöjd (takykardi)

27 27 NLI hos barn Diagnostiska hjälpmedel i mellangruppen (’möjlig pneumoni’) Den kliniska bilden är avgörande vid bedömningen CRP kan ge viss vägledning om patienten har mer än 24 timmars sjukdomsanamnes Flera välgjorda studier visar att sambandet mellan CRP och svårighetsgrad av bakteriell nedre luftvägsinfektion är svagt CRP kan inte differentiera mellan bakterier och virus CRP ska därför användas restriktivt

28 28 NLI hos barn Diagnostiska hjälpmedel i mellangruppen (’möjlig pneumoni’) CRP forts. Om CRP > 80: Överväg att behandla med antibiotika Om CRP < 10: Avstå från behandling med antibiotika Om CRP 10-80: Ge råd om skärpt observation och att söka åter vid försämring Överväg telefonkontakt/återbesök och eventuellt nytt CRP efter 1-2 dygn

29 29 NLI hos barn Behandling av pneumoni hos barn med antibiotika per os. Observera att penicillin-doserna är högre än vad som tidigare rekommenderats. ÅlderFörstahandsval Val vid pc-allergi eller infektion med mykoplasma eller klamydia Små barn som kräver mixtur 35 kg: 0.5 g x4 i 7 dagar Äldre barn som kan ta tabletter >ca 5 år PcV-tabletter 12,5mg/kg x3 i 7 dagar

30 30 Huvudbudskap NLI Antibiotika vid nedre luftvägsinfektioner ska bara användas på strikta indikationer För en patient med oklar nedre luftvägsinfektion utan allmänpåverkan rekommenderas aktiv exspektans alternativt fördröjd antibiotikaförskrivning Ingen dokumenterad nytta föreligger av antibiotikabehandling vid akut bronkit oavsett om bronkiten orsakats av virus, mykoplasma eller klassiska bakterier

31 31 Huvudbudskap NLI forts. Antibiotika är inte heller indicerat vid akuta exacerbationer av kronisk bronkit/KOL utan missfärgade upphostningar Lungröntgen behöver sällan utföras initialt, inte heller kontroll av CRP. Om CRP kontrolleras ska värdet alltid bedömas i relation till sjukdomsdurationen Betalaktamantibiotika ska doseras tre gånger dagligen till både barn och vuxna Vid utebliven förbättring hos barn efter tre dygns penicillinbehandling kan man byta till erytromycin om misstanke om mykoplasmapneumoni föreligger


Ladda ner ppt "Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård Rekommendationer från workshop november 2007 i samarbete mellan Läkemedelsverket och."

Liknande presentationer


Google-annonser