Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokbussar och biblioteksplaner Örebro 12 april 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokbussar och biblioteksplaner Örebro 12 april 2012"— Presentationens avskrift:

1 Bokbussar och biblioteksplaner Örebro 12 april 2012
Syftet med besöken är att ge inspiration och få dem att se möjligheterna i ett förändringsarbete. Besöken ska ses som en startpunkt för fortsatt diskussion Peter Alsbjer Regionbibliotek Örebro-Västmanland

2 Manly Library, NSW, Australien

3 Vad är en biblioteksplan?
Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. (§ 7 Bibliotekslagen) North Chicago Public Library (US)

4 Vad är en biblioteksplan?
Svensk Biblioteksförening definierar en biblioteksplan på följande sätt: "Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Denna biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamheten också innefatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv" Nyckel orden är ”politiskt förankrat”. Sen kan förankringen vara på olika nivåer. Politiker ger uppdraget, formulerar direktiven, sätter de ekonomiska ramarna Brukare – fokusgrupper, enkäter Personalen – formulerar sina tankar och utvecklingsidéer utifrån en analys av invärld (biblioteket), närvärld (kommunen) och omvärld Museo Pambata, Manilla, Filippinerna

5 Kungl. Bibliotekets förordning
5 § Myndigheten ska ha en nationell överblick över biblioteksområdet samt främja samverkan och utveckling inom området. Myndigheten ska särskilt svara för att tillsammans med länsbiblioteken följa upp hur de planer för biblioteksverksamheterna som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen (1996:1596) har utformats och hur de används. 80 % av Sveriges kommuner har politiskt antagen biblioteksplan Bubisher, Västsahara

6 Vilka planer finns för biblioteksverksamheterna?
Medieplaner Tillgänglighetsplaner Jämställdhetsplaner Kompetensplaner Verksamhetsplaner Handlingsplaner Biblioteksplaner Aalborg, Danmark

7 Vad kan en biblioteksplan innehålla?
Definition av biblioteksbegreppet – i allmänhet och lokalt Definierar bibliotekets kärnverksamhet och syfte. Exempel 1: Biblioteket i X kommun syftar till att sprida information, skapa kunskaper och bildning, erbjuda upplevelser och stimulera till berättande och möten för allmänheten. Exempel 2: Unescos folkbiblioteksmanifest: Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. Obs: inte ”låna ut böcker” Biblioburro, Magdalena, Colombia

8 Vad kan en biblioteksplan innehålla?
Definition av biblioteksbegreppet – i allmänhet och lokalt. Koppling till internationella, nationella, regionala och lokala styrdokument. FN:s konvention om barnets rättigheter, UNESCOs folkbiblioteksmanifest, Bibliotekslagen, Skollagen, Regional biblioteksplan, Landstingets kulturplan, Kommunal kulturplan Andra kommunala plandokument om t ex jämställdhet, tillgänglighet för funktionsnedsatta. 2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.    Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare.    Varje kommun skall ha folkbibliotek. 3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. 7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. 7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka.    Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. 8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Banco del Libro, Caracas, Venezuela

9 Vad kan en biblioteksplan innehålla?
Definition av biblioteksbegreppet – i allmänhet och lokalt. Koppling till internationella, nationella, regionala och lokala styrdokument. Kartläggning och analys av befintlig biblioteksorganisation. Ansvarsfördelning avseende resurser, ekonomi. Intressentanalys: Andra förvaltningar, skolan och skolbiblioteken, socialförvaltningen och servicen till omsorg och äldreomsorg, ansvariga facknämnder till service till barnomsorg. Avtal om biblioteksservice. Bibliobus Mestne knjižnice Ljubljana, Slovenien

10 BIBLIOTEK Kunskap Kultur Möten Information FOLKBILDNING
BILDADE MEDBORGARE UPPLEVELSER - IDENTITET Bildning Kultur Kulturcentrum Kunskapscentrum Kunskap Kultur BIBLIOTEK PÅ FRITIDEN KOMPETENSUTVECKLING Möten Information Informationscentrum Socialt centrum Yrkesliv EKONOMISK TILLVÄXT Vardagsliv PÅ JOBBET SOCIAL VÄLFÄRD

11 Platsen Medierna Kompetenserna

12 Vad kan en biblioteksplan innehålla?
Definition av biblioteksbegreppet – i allmänhet och lokalt. Koppling till internationella, nationella, regionala och lokala styrdokument. Kartläggning och analys av befintlig biblioteksorganisation. Mål för verksamheten och beskrivning hur målet ska uppnås. Zillisheim, Frankrike Beskrivning av hur målet ska uppnås = Handlingsplan och aktivitetsplan Medieplan

13 Taktik Prioriteringar
Målbild/önskat läge Det tillstånd vi vill uppnå och det vi vill vara i en viss framtid. Taktik Prioriteringar Handlings planer Strategier Principer för vägval Vad vi gör, hur vi gör, vem som gör det. Beskrivning av hur målet ska uppnås = Handlingsplan och aktivitetsplan Medieplan Strategier

14 Vad kan en biblioteksplan innehålla?
Definition av biblioteksbegreppet – i allmänhet och lokalt. Koppling till internationella, nationella, regionala och lokala styrdokument. Kartläggning och analys av befintlig biblioteksorganisation. Mål för verksamheten och beskrivning hur målet ska uppnås. Kommunikationsplan Kommunikationsplan – för att informera allmänhet, brukare, uppdragsgivarna – politikerna och inte minst andra förvaltningar Guldborgsund, Danmark

15 Bokbussarna då? Ibland nämns de inte alls…
Det finns sällan handlingsplaner för verksamheten Är nyckeltalen relevanta? För att kunna upprätthålla en någorlunda likvärdig biblioteksservice utanför tätorten är det viktigt att bokbussverksamheten prioriteras. Skulle man kunna ha en kvalitetsgaranti: där ett visst avstånd för boende till biblioteket definieras? Melhus, Norge

16 Bokbussarna, då! När de nämns i kartläggningen
Omnämns de som en del av den uppsökande verksamheten och/eller filialverksamheten. Ofta beskrivs vilka målgrupper som besöks och hur ofta besöken sker. Profilering mot vissa målgrupper: barn/unga, funktionshindrade, glesbygdsbor Avtal, enstaka beskrivningar: Friskolan i X har tecknat avtal med Kulturförvaltningen och betalar för bokbusservice och läsfrämjande arbete av bibliotekarie. Ibland finns ett syfte för bokbussen med: ”Genom bokbuss kompletteras nätet av kommundelsbibliotek och biblioteksfilialer” Ibland finns målformuleringar med: ”Nya hållplatser inrättas i områden med växande befolkning.”

17 Ibland får man vara plågsamt ärlig:
Bokbussarna, då!! Ibland får man vara plågsamt ärlig: ”I dagsläget är bokbussen i så dåligt skick att det finns stor risk att tekniska problem när som helst kan göra att bokbussen blir stående. Det finns också en stor risk att den inte går igenom besiktningen i mars En ny bokbuss tar ca 1 år att upphandla och köpa in. ” Bicicloteca, Sao Paolo, Brasilien

18 Strategier ”Det finns en sak som är värre än att det pratas om dig. Det är att det inte pratas om dig.” Oscar Wilde Bokbussen marknadsför kommunen. Testa nya former av mobila enheter. Se till att de mobila enheterna också finns där folk rör sig. Använd dem till fler saker, inte bara bokutlåning. Biblioteksbuss! Bubblan Inte bara i glesbygden. Kumla bokbuss vallokal. Plats för berättande, spel Biblioteksbuss är ett bättre begrepp än bokbuss. En bokbuss kan signalerar ”en container för böcker”. Biblioteksbussen är en container fylld med fakta och information – men också med fantasier, drömmar, berättelser och upplevelser – som omvandlas till bildning och kunskap. Bubblan, Länsbibliotek Sörmlans och Regionbibliotek Örebro-Västmanland i samarbete


Ladda ner ppt "Bokbussar och biblioteksplaner Örebro 12 april 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser