Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Särvux-pedagogernas rikskonferens 2011 Jan Lindblom Birgitta Gladh Carlsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Särvux-pedagogernas rikskonferens 2011 Jan Lindblom Birgitta Gladh Carlsson."— Presentationens avskrift:

1 Särvux-pedagogernas rikskonferens 2011 Jan Lindblom Birgitta Gladh Carlsson

2 Förändringar inom särvux –Ny skollag –Lärlingsutbildning –Översyn kursplaner grundläggande särvux –Den framtida gymnasiesärskolan Särvux-pedagogernas rikskonferens 2011

3 På väg mot VUX 2012

4 Reformer för ökad måluppfyllelse En ny skollag Ny betygsskala Tydligare ämnes- och kursplaner Utökad uppföljning Ny lärarutbildning och lärarlegitimation

5 Mer information

6 Vuxenutbildningens grundbultar Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen (prop 2000/01:72) med mål och strategier är vuxenutbildningens utvecklingsdokument.

7 Aktuellt inom vuxenutbildningen Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande Särvux Sfi Betygsrätt Sfi på folkhögskola

8 Styrkedjan Riksdagen Regeringen Regeringen och Skolverket Kursplan

9 Kapitel 1-7 Gemensamma för alla eller flera verksamheter Kapitel 23-29 Tillsyn, överklagande m.m. Kapitel 8-22 Utbildning inom skolformer och fritidshem Struktur

10 Namnändringar Huvudpunkterna i dagens skollag behålls, viss terminologi ändras, t.ex: - vuxenutbildning för utvecklingsstörda → särskild utbildning för vuxna - svenskundervisning för invandrare → utbildning i svenska för invandrare - intagning → antagning

11 Validering Gäller samtliga skolformer i vuxenutbildningen Den som vill ska få resultatet av en validering skriftligt Dokumentationen ska kunna rättas eller ändras

12 Intyg Inom alla skolformer Individens möjlighet Huvudmannens informationsansvar

13 Vilka krav ställs i Skollagen på individuella studieplaner? För varje elev Den enskildes utbildningsmål och planerade studieomfattning Alla skolformer inom vuxenutbildningen, även sfi

14 Studie- och yrkesvägledning tillgänglig? Alla skolformer Vill börja studera Studie- och yrkesvägledare ska ha en utbildning avsedd för sådan verksamhet

15 Studie- och yrkesvägledning

16 Bikupa Vad innebär förändringarna i Ditt arbete?

17 Lärlingsutbildning för vuxna Förordning om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna; SFS (2010:2016) Start tidigast 1 juli 2011 Särskilt statsbidrag 2012 – 2014 För att finansiera lärlingsutbildningen För att finansiera ersättning till arbetsplatser För att finansiera handledarutbildning 5 900 platser - 566 milj. kr aviserade i BP

18 Lärlingsutbildning för vuxna Förutsättningar: Yrkesutbildning inom gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda minst 20 veckor och som mest 2 år genomförs till övervägande del på en arbetsplats

19 Lärlingsutbildning inom särvux Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning 2011 46 ansökningar från kommuner, enskilt och i samverkan 288 utbildningsplatser 2011 Ansökan för 2012 senast 14 oktober

20 Lärlingsutbildning inom särvux FordonHVP Handel och administration HRIPMediaNaturbrukSpecial 2011 Sa 2011Sa 2012 2324727139102326288280

21 Förändringar i vuxenutbildningen

22 Uppdrag: Översyn av kursplanerna för viss vuxenutbildning Översyn av kursplanerna för grundläggande vuxenutbildning (komvux) och grundläggande vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) Ny betygsskala för grundläggande komvux, grundläggande särvux och sfi

23 Uppdrag: Översyn av kursplanerna för viss vuxenutbildning Beräkna verksamhetspoäng för kurser inom grundläggande komvux. Utreda möjligheten att använda verksamhetspoäng som mått på studieomfattning inom sfi.

24 Uppdrag: Översyn av kursplanerna för viss vuxenutbildning Lämna andra förslag som har samband med kursplanerna och deras funktion som nationellt styrinstrument för vuxenutbildningen.

25 Uppdrag: Översyn av kursplanerna för viss vuxenutbildning ”I arbetet måste hänsyn tas till den flexibilitet och den anpassning till vuxnas behov som tillämpningen av kursplaner i vuxenutbildningen kräver.” (från uppdraget)

26 Uppdrag: Översyn av kursplanerna för viss vuxenutbildning Experter särvux Maude Sundin Edlundhuvudskrivare Barbro Färdeman Lundskrivare Birgitta Gladh Carlssonexpert Granskande roll Eva Lundgren Sylvia Tutzauer Lindqvist Caroline Foss

27 Skollagen om betyg K omvux på grundläggande nivå 20 kap, 27§ Betyg på kurser i utbildning på grundläggande nivå ska grundas på en bedömning av elevens kunskaper i förhållande till såväl uppställda kunskapsmål i kursplaner som betygskriterier… Grundskolan 10 kap, 20§ När betyg sätts efter det att ett ämne har avslutats ska betyget bestämmas med hjälp av bestämda kunskapskrav Komvux gymnasial nivå 20 kap, 27§ …Betyg i kurser i utbildning på gymnasial nivå ska grundas på en bedömning av elevens kunskaper i förhållande till såväl uppställda kunskapsmål i ämnesplaner som kunskapskrav

28 Skollagen om betyg Grundläggande särvux 21 kap, 20§ Betyg ska grundas på en bedömning av elevens kunskaper i förhållande till såväl uppställda kunskapsmål i kursplaner som betygskriterier… Grundsärskolan 11 kap, 23§ När betyg sätts efter det att ett ämne har avslutats ska betyget bestämmas med hjälp av bestämda kunskapskrav Komvux gymnasial nivå 20 kap, 27§ …Betyg i kurser i utbildning på gymnasial nivå ska grundas på en bedömning av elevens kunskaper i förhållande till såväl uppställda kunskapsmål i ämnesplaner som kunskapskrav

29 Uppdrag: Översyn av kursplanerna för viss vuxenutbildning Utarbeta betygskriterier för betygsstegen A,C och E Lämna förslag på betygskriterier A,C och E för sfi

30 Ny betygsskala A B C E D Betyget D innebär att betygskriterierna för E och till övervägande del för C är uppfyllda Betyget E innebär att betygskriterierna för E är uppfyllt i sin helhet

31 Nya ämnesförslag Hem- konsumentkunskap Teknik

32 Förslag namnändring Individ och samhälle Verklighetsuppfattning och omvärldskunskap Natur och miljö KommunikationSpråk och kommunikation

33 Paus Bensträckare på plats

34 Förändringar i vuxenutbildningen

35 Reviderade kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå motsvarande grundsärskolan KURSPLANER 2012 Grundsärskolans fastställda kursplaner - en utgångspunkt Samma struktur som övriga skolformer Kunskapsutveckling och kunskapskrav betonas Staten ställer tydligare krav på utbildningen

36 Reviderade kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå motsvarande grundsärskolan Kursplaner 2008Kursplaner 2012 Ämnets syfte och karaktärÄmnets roll i utbildningen Syftestext med en sammanfattning om vilka förmågor undervisningen ska utveckla hos eleverna Mål som eleverna ska ha uppnåttCentralt innehåll efter avslutad kurs

37 Kunskapsbedömning Kursplaner 2008Kursplaner 2012 Utbildning motsvarande grundsärskolan Betygskriterier för betyget GodkäntBetygskriterier för betygen E, D, C, B och A Utbildning motsvarande träningsskolan Intyg om avslutad kurs Grundläggande kunskaper Fördjupade kunskaper

38 Syfte Anger vilka kunskaper som eleven ska utveckla genom undervisningen och vad undervisningen ska bidra till Beskriver uppdraget till utbildningen i sammanfattande punktform vilka förmågor som undervisningen ska ge eleven förutsättningar att utveckla

39 Centralt innehåll Talar om vilket innehåll som undervisningen ska behandla Talar om vad men inte hur. Hur undervisningen ska gå till är pedagogens val utifrån elevens förutsättningar. Ett antal kursplaner har det centrala innehållet uppdelat i underrubriker med innehåll i strecksatser för att ytterligare tydliggöra uppdraget

40 Kunskapsbedömning Utbildning motsvarande grundsärskolan Progression i talområdet, medverkar… löser på ett delvis fungerande sätt… på ett väl fungerande sätt Betygen D och B Betyget D innebär att betygskriterierna för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att betygskriterierna för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

41 Uppdrag: Översyn av kursplanerna för viss vuxenutbildning Förslag på kursplaner – Skolverkets webbplats i juni Möjligt att lämna synpunkter till den 5 augusti Redovisning till Regeringskansliet senast den 1 september.

42 Uppdrag: Översyn av kursplanerna för viss vuxenutbildning Kurserna fastställs i den nya vux- förordningen Börjar tillämpas från den 1 juli 2012

43 Bikupa Vad innebär förändringarna i kursplanerna för Din undervisning?

44 Förändringar i vuxenutbildningen

45 Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning SOU 2011:8

46 Utredningens uppdrag i korthet Gymnasiesärskolans framtida utformning, t.ex. avseende –program och inriktningar –gemensamma ämnen och kurser –gymnasiesärskoleexamen –urval och antagning –elev- och föräldrainflytande vid val av skolform Gymnasial särvux framtida utformning Ökad samverkan mellan skolformerna Ökad samverkan med arbetslivet Utökad rätt att studera i annan kommun eller fristående gymnasiesärskola Riksrekryterandeutbildning

47 Uppdrag - Gymnasial särvux Utredaren ska undersöka behovet av ett mer breddat utbildningsinnehåll yrkeskurser, yrkesträning och verksamhetsträning studievägar som föreslås för gymnasiesärskolan föreslå en sådan breddning om utredaren finner att behovet finns

48 Utredningens utgångspunkter – gymnasial särvux framtida utformning Personer med utvecklingsstörning liksom andra ska ha möjlighet till fortsatt lärande och utveckling även efter gymnasiesärskolan. Särskild undervisning för vuxna ( särvux) – en roll vid sidan av folkhögskolor och annan kursverksamhet.

49 Utredningens förslag och bedömningar - särvux på gymnasial nivå Möjlighet att ”läsa klart” gymnasiesärskola ………………. Gymnasiesärskolan kurs- och poängindelad Examensdokumentet visar att eleven inte har nått examensmålen för gymnasiesärskolan Fullfölja sina studier

50 Orienteringskurser Yrkesinriktade kurser enstaka yrkeskurser entreprenörskap individuellt anpassad utbildning Ett breddat utbildningsinnehåll

51 Ingen utbildning på träningsnivå inom gymnasial särvux Utbildning inom grundläggande särvux på träningsnivå vara tillgänglig även för elever som har tidigare skolbakgrund nya kommunikativa strategier nya hjälpmedel öka sin självständighet och delaktighet träna sin förmåga att göra val utbildningen kan göra vardagen mer begriplig och hanterbar

52 Ingen egen examen inom särvux fullföljer eleven sin gymnasiesärskoleutbildning – ett examensdokument motsvarande det för gymnasiesärskolan Delkurser möta specifika behov flexibilitet

53 Arbetsplatsförlagt lärande bör utvecklas i samverkan med arbetslivet Lärlingsutbildning bör ingå i de nationella satsningar som görs

54 Tillfälligt stimulansbidrag Skollagens formulering: De med minst utbildning ska prioriteras Kommunerna aktivt verka för deltagande Skolverket bör få i uppdrag att ta fram allmänna råd och lärande exempel för att sätta fokus på möjligheterna att utveckla gymnasial särvux

55 Vad händer nu? Arbete pågår på utbildningsdepartementet – prel.plan Skriva en proposition utifrån utredningen med hänsynstagande till inkomna remissvar. Utbildningspolitiska samtal inom regeringen. Lagrådet lägger fram sitt remissförslag i september. Propositionen ska föreläggas riksdagen i oktober för beslut.

56 Vad händer nu? Förberedelser inom Skolverket Program- och kursplanestruktur förbereds Väntar på regeringsuppdrag att sätta igång att fylla utbildningen med innehåll Rekrytera skrivare och experter.

57 Särvux-pedagogernas rikskonferens 2011 Vad kan Du göra för att förbereda Dig?


Ladda ner ppt "Särvux-pedagogernas rikskonferens 2011 Jan Lindblom Birgitta Gladh Carlsson."

Liknande presentationer


Google-annonser