Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisatoriska förutsättningar för en bra psykosocial arbetsmiljö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisatoriska förutsättningar för en bra psykosocial arbetsmiljö"— Presentationens avskrift:

1 Organisatoriska förutsättningar för en bra psykosocial arbetsmiljö
Forskningsseminarium kring det moderna arbetslivet Annika Härenstam Institutionen för Arbetsvetenskap, GU

2 Arbetslivets många ansikten
Annika Härenstam, Erik Berntson, Caroline Stjernström

3 Lugna, stimulerande Hög kontroll, ej bundet God stimulans
Hälsa Hög kontroll, ej bundet God stimulans Goda utvecklingsmöjligheter Kunskapsintensiva jobb Välutbildade tjänstemän T ex inköpare, ingenjörer, arkitekter Flera är chefer Balans Inkomst Anställningsbarhet Arbetslust Annika Härenstam, Erik Berntsson & Caroline Stjernström

4 Lågstress Låga krav Hög kontroll God stimulans
Goda utvecklingsmöjligheter Många yngre Många högutbildade Privat sektor Både industri och tjänstemannajobb Hälsa Balans Inkomst Anställningsbarhet Arbetslust Annika Härenstam & Erik Berntsson

5 Fysiska, utvecklande Hög fysisk belastning
Bra inflytande och stimulans Stora utvecklingsmöjligheter Många unga Gymnasieutbildning Bygg- hantverk, säljare Även inom vård och omsorg Flera är linjechefer Hälsa Balans Inkomst Anställningsbarhet Arbetslust Annika Härenstam, Erik Berntsson & Caroline Stjernström

6 Bakgrund Organisationer är otydliga
Uppdelning av ansvar för produktion, ekonomi, personal och arbetsmiljö Befogenheter och ansvar inte alltid samstämda Ständiga förändringar Nya roller ledare – medarbetare Vilka organisatoriska förutsättningar finns för chefer och anställda att skapa möjligheter att åstadkomma en god psykosocial arbetsmiljö under sådana förutsättningar?

7 Projekt om organisatoriska förutsättningar för att skapa goda jobb
Projektledare Annika Härenstam Var finns makten över arbetsvillkoren? Två fallstudier Enhetschefer i tekniska och utbildnings/omsorgs förvaltningar i två kommuner Tre bolag inom Volvokoncernen Identitet och arbetsåtagande i ett föränderligt arbetsliv Uppföljning av MOA-projektet Delstudie: Strategier hos chefer och anställda för att åstadkomma goda arbetsförhållanden Båda projekten med forskningsanslag från FAS

8 Referenser Waldenström K, Härenstam A. Hur skapas goda arbetsförhållanden? En studie av strategier hos chefer och anställda. Rapport från Arbets- och Miljömedicin 2006:5. Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting. Ylander J & Härenstam A (2006). Var finns makten över arbetsvillkoren? En guide om psykosocial miljö och arbetsmiljöinriktat handlande.  Slutrapport till Volvo Group.  Arbetslivsrapport 2006:44, Stockholm, Arbetslivsinstitutet . http://arbline.sub.su.se Forsberg Kankkunen T. Könade verksamheter. En studie av hur stressande arbetssituationer för kommunala enhetschefer hanteras inom tekniska respektive omsorgs- och utbildningsförvaltningar. Arbetslivsrapport, 2006:43 Arbetslivsinstitutet, Kankkunen T & Härenstam : The gendered modernization of the public sector. Paper presented at the 5th International Interdisciplinary Conference, 27-29th June 2007 – Keele University, UK Härenstam A, Marklund S, Berntson E, Bolin M & Ylander J. Understanding the organisational impact on working conditions and health. Arbete och Hälsa 2006:4. Marklund S, Berntson E, Bolin M, Härenstam A & Ylander Y (2006). Changing organisations and work-related health. Technical report of methods, sample and design of three studies. Arbetslivsrapport 2006:47, Stockholm, Arbetslivsinstitutet.  http://ebib.sub.su.se/arb/2006/arb2006_47.pdf Waldenström K & Härenstam A. (2007) How are good and bad jobs created? Case studies of employee, managerial and organizational factors. Under review. In Waldenström K, Externally assessed psychosocial work characteristics . Doctoral thesis Karolinska Institutet 2007 Chef idag (2006) Populärvetenskapligt magasin, Arbetslivsinstitutet.

9 Hur skapas bra arbetsförhållanden. Fil Dr Kerstin Waldenström, Inst
Hur skapas bra arbetsförhållanden? Fil Dr Kerstin Waldenström, Inst. för Folkhälsovetenskap KI och IVL, Sthlm Annika Härenstam Inst. för Arbetsvetenskap, GU Uppföljning av MOA-pojektet: 18 anställda och deras chefer Uppföljning av MOA-projektet: 18 anställda och deras chefer Organisationsanalys och arbetsanalys (T1) Återintervjuer med chefer och anställda (T2) Syfte: identifiera individuella och organisatoriska förhållanden och strategier som skapar goda respektive dåliga jobb Arbetsanalys: klassificering i: -förbättrade och ”goda” jobb (ARIA) försämrade och ”dåliga” jobb

10 Faktorer som skapar dåliga arbetsförhållanden
Ekonomin som enda mål för verksamheten: ”En budget i balans…” Decentraliserad problemlösning, tex. hur verksamheten ska lösas med minskade resurser Semiformell maktstruktur med gruppledare eller samordnare som har ansvar men små befogenheter Kortsiktig passiv strategi för problemlösning, ”ad-hoc-lösningar” istället för att bryta mönster Diffust kollektivt ansvar, ”allas ansvar” som lätt blir ingens ansvar De anställda har en strategi att ta personligt ansvar Kerstin Waldenström & Annika Härenstam

11 Faktorer som skapar bra arbetsförhållanden
Ekonomi och kvalitetsmål för verksamheten Resultatmätning av mätbara mål Formell beslutsstruktur Chefen skapar genomförbara strukturella lösningar på konkreta problem i arbetsuppgifterna Interorganisatoriska lösningar Individanpassad arbetsfördelning Tydlig ansvarsfördelning Arbetsgruppen tar gemensamt ansvar för att avgränsa och genomföra arbetet Kerstin Waldenström & Annika Härenstam

12 Enhetschefers förutsättningar i arbetet inom olika kommunala förvaltningar
Tina Forsberg Kankkunen, doktorand, Sociologiska institutionen, Stockholm Annika Härenstam, Institutionen för Arbetsvetenskap, GU Samarbete med docent Tor Larsson, sociologiska institutionen, Uppsala universitet och RAR-projektet i Sörmland Critical incident intervjuer med 43 enhetschefer i tekniska förvaltningar, såväl kvinnor som män och omsorgs- och utbildningsförvaltningar, kvinnor och män Intervjuer med förvaltningschefer Dokumentanalyser Genusteoretisk utgångspunkt

13 Problemlösande strategier
Tekniska Omfördelning av givna resurser Balanserar krav och förutsättningar genom förhandling med överordnade chefer och politiker Omsorgs- och utbildning Omfördelning av givna resurser Tina Forsberg Kankkunen & Annika Härenstam

14 Den organisatoriska kontexten
Omsorgs- utbildning Ansvar för i genomsnitt 55 medarbetare Saknar ofta administrativ stödpersonal Avsaknad av dialog med överordnade chefer och politiker om krav i relation till förutsättningar Tekniska Ansvar för i genomsnitt 18 medarbetare Har ofta administrativ stöd personal Fortlöpande dialog med överordnade chefer och politiker om krav i relation till förutsättningar Tina Forsberg Kankkunen & Annika Härenstam

15 Slutsatser Liknande problem för enhetschefer i båda typerna av förvaltningar Stora skillnader i förutsättningar att lösa svåra situationer Skillnader har ej med chefens kön att göra Det handlar om olika strukturer och kulturer i könade verksamheter Tina Forsberg Kankkunen & Annika Härenstam

16 Tillit som makt att leda i förändring Doktorand John Ylander, Handelshögskolan i Göteborg och ATK, Sthlm Handledare: Annika Härenstam, Institutionen för Arbetsvetenskap, GU Svante Leijon, Handelshögskolan GU Fallstudier av tre bolag inom Volvokoncernen Två tjänstemannabolag och ett i verkstadsindustri Critical incident intervjuer - Baspersonal 36st Gruppintervju / Workshop - Ledningsgrupper 3st Informationsintervju - chefer 1:a linjen 9st - personalchefer 4st - Skyddsombud 2st - Personalmän 2st Fältarbete - Observationer - Fikarum / Luncher mm.

17 Copyright © Annika Härenstam, Tina Kankkunen, Kerstin Waldenström, John Ylander

18 Sammanfattning Det finns många sätt att organisera arbetet som ger goda jobb och hälsa Verksamhetstyp (vad man gör) och könsstrukturer sätter begränsningar Den goda arbetsorganisationen har: Formell, tydlig ledningsstruktur Anpassning av arbetet till individens förmåga Tydliga mål och dialog om målen och konsekvenser och prioriteringar när resurser brister Tydlig uppdragsdialog Aktiv, offensiv ledning Uppåt i organisationen Utåt, mot kunder, uppdragsgivare Neråt, gentemot anställda

19 Adresser annika.harenstam@av.gu.se kerstin@waldenstrom.nu


Ladda ner ppt "Organisatoriska förutsättningar för en bra psykosocial arbetsmiljö"

Liknande presentationer


Google-annonser