Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Västsverige Varberg 5-6 oktober 2011 Jenny Perslow Programchef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Västsverige Varberg 5-6 oktober 2011 Jenny Perslow Programchef."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Västsverige Varberg 5-6 oktober 2011 Jenny Perslow Programchef

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 2 Läget i programgenomförandet Västsverige Total programbudget/EU-ram: 572 Mkr Totalt beslutat ERUF: 495 Mkr Total beslutad medfinansiering: 1 051 Mkr

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 3 Läget i programgenomförandet Västsverige 189 ansökningar varav 102 beviljade projekt (varav 18 förstudier) 71 avslag Följeforskning på projektnivå: 16 47 avslutade projekt Ytterligare 27 avslutade till årsskiftet Totalt utbetalt: 219 Mkr

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 4 Beslutsläget Västsverige: sept. 2011 Insatsområde EU- ram Beslutat inkl. åter- föringar % Aktuella medel Prognos 2011 Återstår 2012 Entreprenörskap & innovativt företagande 232,318178 %51,4207,524,8 Samverkansinitiativ & Innovativa miljöer 226,921896 %9237-10,1 Hållbar stadsutveckling 90,08190 %8,689,20,8 Totalt549,248087 %69__

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 5 Utbetalningsläget Västsverige: sept. 2011 Insatsområde Utbetalt% av beviljat% av EU-ram Prognos 2011 Återstår av beviljat Entreprenörskap & innovativt företagande 11962 %51 %1072 Samverkansinitiativ & Innovativa miljöer 84 38 %37 %8138 Hållbar stadsutveckling16 20 %18 %865 Totalt21944 %40 %245277

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 6 Nya arbetstillfällen

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 7 Nya företag

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 8 Horisontella kriterier

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 9 Uppnådda resultat Projektföljeforskning 16 projekt omfattas 8 slutrapporter Business Region Göteborg AB, Expedition Framåt (f d Tillväxt 2.0) Svenskt Marintekniskt Forum, Marintekniskt Forum Västsvenska Turistrådet AB, MetU - Metodutveckling för Turistnäringen Region Halland, Tillväxt Halland Region Halland, Destination Halland ESPIRA Tillväxtcenter AB, Espira Projektarena Västsvenska turistrådet, DEX - Destinationsutveckling för export

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 10 Uppnådda resultat Projektföljeforskning Film i Väst, Ett nordiskt centrum för animerad film, etapp II Göteborgs Stad SDF Biskopsgården, TillVäxt Biskopsgården ALMI Invest Västsverige AB, ALMI Invest Västsverige, V:a Götalands- och Hallands län Högskolan Halmstad, HälsoteknikCentrum Halland Västra Götalandsregionen, Såddlån i Västra Götaland 2010-2011 IDC West Sweden AB, ProduktionsKompetensCentrum - PKC Högskolan Väst, ColdLabs Utveckling Nordost AB, Stadsutveckling i Nordost (UNO) ASTA Zero, ASTA – Active Safety Test Arena

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 11 Uppnådda resultat Programföljeforskning Andelen projekt som arbetar med innovationer är hög, ca 75 % Tre typer av syften: utveckling av nya produkter och tjänster, utveckling av innovationssystemen, utveckling av nya processer. Det största mervärdet skapar strukturfonderna där nyskapandet är stort. Även när det gäller projekt som rör investeringar så framstår strukturfonderna mervärde som stort.

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 12 Portföljen Almi Invest Västsverige ASTA – Active Safatey Test Area UNO – Utveckling i nordost

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 13 Slutsatser / utmaningar Utfallet på kärnindikatorerna tillfredställande Indikatorn ”nya företag” släpar efter Hållbar stadsutveckling i nivå med övriga insatsområden Avmattning i söktrycket till programmet, risk för att medel går tillbaka till Bryssel? Avsaknad av medfinansiering från regionerna Ansökningsomgångar även 2012: fokus entreprenörskap och nya företag? Programändring avseende Insatsområde 1 och 3 fortfarande relevant

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 14 Slutsatser från följeforskningen i de åtta programmen: Projekt för ökat entreprenörskap och näringslivsutveckling har svårt att leva upp till kraven på att vara nyskapande och additionella. Entreprenörskapsinsatserna och stödet till näringslivsutveckling är alltför breda. De har snarare inriktats mot att få fram fler levebrödsföretag än entreprenörskap i innovationsföretag och stöd till utveckling av tillväxtföretag i linje med den nationella strategin. Resurserna har gått till relativt traditionella genomförare som inte tillfört särskilt mycket nya kunskaper, exempelvis om stöd till växande, innovativa medelstora företag. Erfarenheter från entreprenörskapsprojekten förs allt för sällan in i reguljär verksamhet. Entreprenörskapsinsatser som drivs integrerat i innovationsprojekt är mer framgångsrika i relation till de övergripande målen för strukturfonderna jämfört med projekt som bara fokuserar entreprenörskap i sig.

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 15 Slutsatser från följeforskningen i de åtta programmen: Insatser för ökad innovationskapacitet är mer nyskapande, additionella och framgångsrika! De mest framgångsrika insatserna handlar om att på olika sätt öka den regionala innovationskapaciteten. En stor satsning, på 2,4 miljarder SEK, har gjorts på ägarkapital i tolv riskkapitalfondsprojekt. Denna satsning infriar som satsning ambitionerna att strukturfonderna ska användas för experimentverksamhet. Förvånansvärt stora resurser går till ”vardagsinnovationer” i stora företag med tanke på de övergripande målen i den nationella strategin att programmen ska stödja nyskapande inom innovativa områden. Men stöd till vardagsinnovationer är inte nödvändigtvis fel i ljuset av de övergripande målen för sammanhållningspolitiken. De kan vara avgörande för den regionala konkurrenskraften!

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 16 Slutsatser från följeforskningen i de åtta programmen: En slutsats är att strukturfondsprojekten innebär att regionala innovationssystem blir mer klusterdynamiska. När ”triple-helix-projekt” har initierats från forskarsamhället/akademin behövs åtgärder som gör innovationssystemen mer entreprenörskapsstödjande, fördjupar samarbetet med näringslivet utifrån företagens behov och uppmuntrande till kompetensmobilitet mellan akademi och näringsliv. Hittills har dock inte innovationsprojekt inneburit investeringsobjekt för riskkapitalprojekten. I de regionala innovationsmiljöerna knyts både stora företag, SMEs och myndigheter samman med högskolor och universitet!! Men med högskolor och universitet som projektägare riskerar forskningslogiken att dominera över innovationslogiken. Det skulle behövas mer experimenterande med alternativt ägande av strukturfondsprojekten för att stärka innovationslogiken.

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 17 Slutsatser från följeforskningen i de åtta programmen: Ett ”performance-oriented implementation” borde handla om hur strukturfondsprojekten ger stöd i senare skeden i innovationsprocesserna, när produkter, tjänster och processer kan leda till kommersiella genombrott. De horisontella kriterierna spelar inte allt för stor roll i programgenomförandet! De ska enligt programmet medverka till att miljö, jämställdhet och mångfald/integration ger stöd hållbar tillväxt. De har knappast använts för att främja tillväxten regionalt, trots att det var avsikten. Däremot har de använts för lika möjligheter och att motverka diskriminering. Bristerna är stora i uppföljnings- och indikatorsystemet – reliabilitet, validitet, dödvikt och rena logiska fel föreligger (jämför Findit). Ett effektivare genomförande kräver smart specialisering; färre likartade projekt; mer samarbete mellan projekt; tydligare brobyggande mellan fonderna o.s.v. Framförallt innebär ett smartare programgenomförande att man redan vid beredning av projekt värderar om projektet har potential att få finansiering efter strukturfondssatsningen.


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Västsverige Varberg 5-6 oktober 2011 Jenny Perslow Programchef."

Liknande presentationer


Google-annonser