Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

18 november 2011Åsa Ekelund, Avdelningen för finansiell stabilitet Riksbanken i globaliseringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "18 november 2011Åsa Ekelund, Avdelningen för finansiell stabilitet Riksbanken i globaliseringen."— Presentationens avskrift:

1 18 november 2011Åsa Ekelund, Avdelningen för finansiell stabilitet Riksbanken i globaliseringen

2 Globaliseringsrådets definition ”Globalisering syftar i vid mening på handel, gränsöverskridande investeringar och kapitalflöden samt utbyte av information och teknologi mellan länder. Även mjukare begrepp såsom kultur, miljö, attityder och livsåskådning kan omfattas av begreppet globalisering Globaliseringen har framför allt möjliggjorts av minskade kommunikations- och transaktionskostnader till följd av teknologiska framsteg och politiska beslut. Det är ingen ny företeelse men den kraftiga minskningen av dessa kostnader de senaste decennierna har lett till en dramatisk ökning av globala transaktioner samt att allt fler länder deltar i den globala ekonomin. Globaliseringen har således intensifierats och vanligtvis är det denna intensifieringsfas som avses med begreppet. ”

3 Vad jag ska prata om Varför Riksbanken arbetar internationellt Hur Riksbanken arbetar internationellt Aktuella frågor i det internationella samarbetet

4 Varför internationellt arbete? Nationellt - internationellt Beroende av omvärlden Internationellt arbete bidrar till ökad måluppfyllelse i det nationella arbetet Prisstabilitet Finansiell stabilitet Påverka internationella beslut och diskussioner Förstå konsekvenser för Sverige Lära av andra länders erfarenheter Uppfylla förpliktelser

5 Banksystemen är mer sammanlänkade än tidigare Bankers exponeringar mot banker i andra länder. Källa: IMF EST LVA SWEFRA AUT BGR HUN ROM NLD ITA EST LVA SWE FRA AUT BGR HUN ROM NLD ITA

6 Finansiell stabilitet Ökande internationalisering av banker och finansiella institutioner.. …kräver gränsöverskridande lösningar och tillsyn Finanskrisen tydliggjorde detta! EU:s beslut bindande för svensk lagstiftning. Nya former för internationellt samarbete.

7 Internationella organisationer (i urval) EU medlem i G20 IMF medlem i FSB BIS medlem i FSB G20 ger strategisk vägledning EU-samordning av IMF-frågor

8 Internationella valutafonden IMF 187 (snart 188) medlemsländer Övervakning av den globala ekonomiska utvecklingen Årliga examinationer/landanalyser (Art. IV-konsultationer) Financial Sector Assessment Programs (FSAP) Analyser och prognoser (WEO, GFSR) Långivning Till länder i kris, mot villkor Även lån i förebyggande syfte Teknisk assistans

9 IMF:s utlåning Källa: www.imf.org

10 IMF och Riksbankens roll Sverige är medlem i IMF Riksbanken svarar för Sveriges kapital i IMF Nordisk-baltisk representant i IMF:s styrelse Samordning med Finansdepartementet och inom valkretsen Innan finanskrisen: IMF för en tynade tillvaro Vad har IMF lärt av krisen? Reformer av styrning, utlåningsinstrument och övervakning.

11 Bank for International Settlements (BIS) 58 centralbanker Utredningsorgan Bankverksamhet Säte för cb-kommittéer Diskussionsforum ”Centralbankernas bank”

12 Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Europeiska centralbanken (ECB) Europeiska centralbanken - ECB Eurosystemets centralbank – oberoende 17 länder Utforma och implementera penningpolitiken i euroområdet Inneha och förvalta valutareserver ECB-rådet Fattar beslut om styrräntan ECB:s direktion Implementerar penningpolitiken Sköter löpande arbete Eurotower, Frankfurt Mario Draghi, ECB- ordförande Europeiska centralbankssystemet - ECBS EU-27 centralbanker och ECB Främja samarbete mellan centralbankerna Granska förutsättningar för att införa euron i alla länder Allmänna rådet Rådgivande och samordnande funktion Hjälper till att förbereda kommande utvidgning av euroområdet Stefan Ingves från Sverige

13 Ekonomisk-politisk samordning i EU Ekofin & Informella Ekofin EU:s finansministrar, möts en gång i månaden Två gånger per år deltar även centralbankschefer → Informella Ekofin. Ej beslutsfattande, mer strategiskt EFK (Ekonomiska Finansiella Kommittén) Vice centralbankschefer och statssekreterare från EU:s medlemsländer Förberedande organ för Ekofin Euro-gruppen Euroområdets finansministrar, sammanträder inför Ekofin-möten EFSF (European Financial Stability Facility) Ägs av euro-länderna Bildades efter beslut av Ekofin 2010 Bidra till finansiell stabilitet genom finansiellt stöd till euroländerna. EUROPEISKA RÅDET /EUROPEAN COUNCIL EKOFIN Anders Borg INFORMELLA EKOFIN Anders Borg Stefan Ingves EURO- GRUPPEN EFK Svante Öberg EFSF Konjunktur- och stabilitetsbedömning Krishantering Tillsyn och reglering

14 Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS) Efter krisen → nytt europeiskt system för finansiell tillsyn. Oberoende myndigheter, rådgivande till EU-parlamentet, EU-kommissionen och Europeiska rådet ESRB (Finansiella systemet) EBA (Banktillsyn) ESMA (Värdepappers-marknaden) EIOPA (Försäkringar & pensioner) MakrotillsynMikrotillsyn ESFS  Identifierar risker i det europeiska finansiella systemet  Utfärdar varningar  Harmonisera tillsynsstandarder  Samordna mellan nationella myndigheter

15 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 34 medlemsländer För Riksbankens del: Diskussionsfora: ekonomisk politik, strukturpolitik & finansiella marknader Prognoser: Ekonomiska analyser

16 Viktiga organisationer där RB INTE är representerad Medlemmar: G20 (sedan mars 2009) + 5 länder samt internationella organisationer Uppgifter: Bidra till finansiell stabilitet genom informationsutbyte och internationellt samarbete avseende finansiell tillsyn och övervakning Medlemmar: G7+12 tillväxtmarknadsländer samt EU Uppgifter: Inget formellt mandat. Tagit stor roll i den internationella policydebatten om finanskrisen.

17 Teknisk assistans (TA) RB ger teoretisk och praktisk utbildning och rådgivning till främst centralbanker i mindre utvecklade länder i syfte att stärka deras policyutövning och landets finansiella system RB samarbetar nu med Albanien, Kenya, Uganda, Vietnam och Sri Lanka (vilande)

18 Summering Sverige är beroende av omvärlden! Det internationella arbetet är ett viktigt medel för RB – bättre måluppfyllelse. Finansiell stabilitet främsta profilområde. Gradvisa steg mot mer multilateralt samarbete, inte minst som en följd av finanskrisen.


Ladda ner ppt "18 november 2011Åsa Ekelund, Avdelningen för finansiell stabilitet Riksbanken i globaliseringen."

Liknande presentationer


Google-annonser