Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU.s fonder och program Geografiskt avgränsade Olika politikområden Aktuella frågor som EU vill uppmärksamma Normalt aldrig 100% finansiering fr EU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU.s fonder och program Geografiskt avgränsade Olika politikområden Aktuella frågor som EU vill uppmärksamma Normalt aldrig 100% finansiering fr EU."— Presentationens avskrift:

1 EU.s fonder och program Geografiskt avgränsade Olika politikområden Aktuella frågor som EU vill uppmärksamma Normalt aldrig 100% finansiering fr EU

2 Finansieringskällor för offentliga organ Sammanhållningspolitiken Program utifrån olika politikområden Utlysningar

3 What is the money spent on? Only 1.03% of EU GNI Around EUR 0.71 per day for each of the EU’s 495 million inhabitants Market - oriented agriculture and high - quality food products 31,6% Rural development, fisheries and the environment 11% Other expenditures including administration 5,9% Competitiveness and knowledge - based economy Cohesion across regions 44,9% Health, consumer rights and public dialogue Safety and security in Europe 1% Sustainable development, peace and security around the world 5,7% EUR 129.1 billion

4 2007-2013: More money for economic progress Changes in expenditure 2006/2013, % Research Transport and energy Competitiveness and Innovation Education /training Sustainable Transport + 81% + 60 % + 52 % + 139 % + 75 % 012345678910 - 2006 2013 Mrd. EUR

5 Sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik

6 2 Strukturfonder ERUF (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden) –Den mest penningstarka utvecklingsfonden –Minska den regionala obalansen inom EU –Främja utveckling och omstrukturering –Infrastruktur, sysselsättning, lokal utveckling, SME ESF (Europeiska Socialfonden) –Motverka arbetslöshet, utveckla det mänskliga kapitalet, främja integration på arbetsmarknaden –Långtidsarbetslösa, ungdomsarbetslöshet, jämställdhet i arbetslivet, omskolning

7 Mål 1 - Konvergens 80% (Sverige har inte några medel inom detta område) Mål 2 - Regional konkurrenskraft och sysselsättning 16% Finansieras av de två strukturfonderna social- och regionalfonden. Mål 3 - Territoriellt samarbete 2,5% Finansieras av regionalfonden. Tre programtyper; gränsregionala, transnationella och interregionala program. 3 mål

8 Mål 2 Regional konkurrenskraft och sysselsättning cirka 13 miljarder kronor - 7,4 miljarder till regionalfonden - 5,5 miljarder till socialfonden Mål 3 Territoriellt samarbete cirka 2,1 miljarder kronor - 1,676 miljarder till gränsöverskridande samarbete - 414 miljoner till transnationellt samarbete Sverige 2007-2013

9 Mål 3 (Interreg) Territoriellt samarbete Gränsöverskridande samarbete (A) Öresund-Kattegatt- Skagerrak South Baltic Area Transnationellt samarbete (B) Nordsjön Östersjön Interregionalt samarbete (C) Hela EU Interreg ska stärka samarbete över gränser i EU Sverige berörs av ca 13 program med underprogram Totalt för Sverige = 2,1 miljarder kronor

10 Interreg IVA ÖKS Främja hållbar ekonomisk tillväxt Främja vardagsintegration Binda samman regionen Ca 111,6 milj Euro Medfinansiering från EU 50% Möjlighet till förstudier

11 South Baltic Area Ekonomisk konkurrenskraft Entreprenörskap Integration av högre utbildning och arbetsmarknader Tillgänglighet och transporter Gemensam identitet Det gemensamma havet (miljö) Energi Natur- och kulturresurser ”Lokala samhällsinitiativ” ERUF ca 60 milj EURO. 85% nya medlemsländer och 75% övriga.

12 Östersjön ERUF: ca 208 MEUR 1. Innovation 2. Tillgänglighet 3. Östersjön som gemensam resurs 4. Attraktiva och konkurrenskraftiga städer och regioner Sekretariat i Rostock och Riga www.eu.baltic.net

13 Nordsjön Totalt: 138 milj EUR (148 milj EUR inkl Norge) 1.Öka Innovationsförmågan i Nordsjöregionen 2.Förbättra miljön i Nordsjöregionen 3.Förbättra tillgängligheten i och till Nordsjöregionen 4.Hållbara och konkurrenskraftiga samhällen Sekretariat i Viborg http://www.northsearegion. eu

14 Mål 2 Regionalfonden Budget: 700 miljoner kr i Skåne-Blekinge Tillväxtverket Strukturfonds- partnerskap beslutar 1.Innovation och förnyelse 2.Tillgänglighet 3.Särskilda storstadsinsatser

15 Mål 2 ESF Socialfonden Svenska ESF-rådet Strukturfonds-partnerskapet beslutar Projekt i samverkan och partnerskap Förprojekteringsfas och genomförandefas Transnationalitet 1.Ökade möjligheter till utveckling och omställning i arbetslivet, kompetensutveckling 2.Nya möjligheter till arbete för arbetslösa, sjukskrivna, flyktingar mm

16 Insatsområden 1)Förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbrukssektorn 2)Förbättra miljön och landskapet 3)Diversifiering och förbättrad livskvalitet på landsbygden 4) Leader (5 miljarder/år, ca 10% till Skåne) Landsbygdsprogrammet

17 Leader Lokalt Partnerskap (Lag-grupp) 30% näringsliv och ideell Invånare 10 000-100 000 Lag-grupp ideell förening Utvecklingsstrategi 8 Lag-grupper i Skåne

18 Livslångt Lärande Stödjer internationellt samarbete Skolor, förskolor, gymnasier, högskolor, universitet, vuxnas lärande, företag, organisationer, enskilda individer Internationella Programkontoret www.programkontoret.se 08-453 72 00

19 Fler sektorsprogram Ungdom Miljö Energi Forskning Ett Europa för medborgarna Etc, etc…

20 Europa 2020 Efterträder Lissabonstrategin Syfte: Ta EU ur krisen och få en starkare ekonomi under det kommande decenniet. ”Smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla.”

21 Prel. nationella mål Minst 80% i förvärvsarbete, men särskilt beaktande av kvinnors förvärvsarbete 4% av BNP till FoU Utsläpp av växthusgaser ska minska med 40%, förnybar energi ska uppgå till 50% Högst 10% ska sluta grund- eller gymnasieskola i förtid 40-45% ska ha avslutad minst 2-årig eftergymnasial utbildning Andelen som står utanför arbetsmarknaden ska minska, särskilt fokus på långtidsarbetslösa/långtidssjukskrivna

22 EU:s strategi för Östersjöområdet En strategi för att möta utmaningarna och möjligheterna i Östersjöregionen

23 Prioriteringar En miljömässigt hållbar region En region i tillväxt En tillgänglig och attraktiv region En trygg och säker region Dessutom ingår ett antal övergripande åtgärder som är gemensamma för hela strategin

24 Flernivåstyre


Ladda ner ppt "EU.s fonder och program Geografiskt avgränsade Olika politikområden Aktuella frågor som EU vill uppmärksamma Normalt aldrig 100% finansiering fr EU."

Liknande presentationer


Google-annonser