Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium den 7:e november

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium den 7:e november"— Presentationens avskrift:

1 Seminarium den 7:e november
Faror med varor.

2 Kemilänken Kemilänken med representanter från Länsstyrelsen, kommunerna och VA-verken är ett forum för att sprida kunskap om kemiska produkter och dess påverkan på människor och miljö. Kemilänken bildades 1992 i enlighet med 1991 års Miljövårdsprogram för Stockholms län. Målgruppen för arbetet är företag och kommuner. Annordnar två seminarier per år inom aktuella områden. Mer information om Kemilänken finns på:

3 Arbetsgrupp Sara Villner (ordförande), Länsstyrelsen, Tel:  45 11, E-post: sara.villner(snabel-a)lansstyrelsen.se Cecilia Obermüller, Länsstyrelsen, Tel: ,E-post: cecilia.obermuller(snabel-a)lansstyrelsen.se Cajsa Wahlberg, Stockholm Vatten AB, Tel , E-post: cajsa.wahlberg(snabel-a)stockholmvatten.se Lena Embertsen, Miljöförvaltningen Stockholm, Tel , E-post: lena.embertsen(snabel-a)miljo.stockholm.se Björn Jonsson, Miljökontoret Solna, Tel , E-post: bjorn.jonsson(snabel-a)solna.se Ulrika Elveskog, Miljöenheten Botkyrka, Tel.  , E-post: ulrika.elveskog(snabel-a)botkyrka.se

4 Program 08.30 – 09.00 Kaffe och smörgås 09.00 – 09.05 Inledning
Program 08.30 – Kaffe och smörgås 09.00 – Inledning Sara Villner, Länsstyrelsen i Stockholm 09.05 – Länets arbete med Giftfri miljö Miljöplanering, Länsstyrelsen i Stockholm 09.20 – Varför Kemikalietillsyn på varor? Arne Jamtrot, Sth Miljöförvaltning 09.50 – Kemikalier från varor i reningsverket. Cajsa Wahlberg, Stockholm Vatten 10.10 – Aktuell lagstiftning och ansvarsfördelning. Frida Ramström, KemI 10.40 – Paus Varutillsyn i Stockholms kommun. Lena Embertsén, Sth Miljöförvaltning 11.30 – Exempel från branschens arbete. Frågestund och avslutning

5 Länets prioriterade miljömål
Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Giftfri miljö Ingen övergödning Ett rikt växt och djurliv Illustrationer: Tobias Flygar

6 Strategi för att bidra till Giftfri miljö
Länsstyrelsen regleringsbrevsuppdrag: ”åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen” Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera åtgärdsområden som är angelägna i Stockholmsregionen för att komma närmare Giftfri miljö Ange riktning, inte handlingsplan

7 Strategi för att bidra till Giftfri miljö
Strategin riktar sig till: landstinget, kommunerna och statliga myndigheter i regionen Arbetsgrupp: Landstinget (Hanna Jonsson) Solna (Björn Jonsson) Trafikverket (Carol Birgersson) Stockholm Vatten (Cajsa Wahlberg) Huddinge (Katarina Persson) Länsstyrelsen (Cecilia Obermüller m.fl.) Ev. workshops

8 Strategi för att bidra till Giftfri miljö
Förslag till strategi i mars 2014 Remiss under våren Beslutas av Länsstyrelsen ca september Kontakt: Helen Barda, Länsstyrelsen Eva Svensson, Länsstyrelsen

9 Varför kemikalietillsyn på varor? - Vilka är problemen?
Miljöförvaltningen

10 Medialt intresse – oro!

11 Kostnader för samhället
Exemplet kadmium: Statistiskt säkerställt samband mellan kadmiumintag och ökad risk att drabbas av frakturer Årlig kostnad för frakturer i Sverige orsakade av höga kadmiumhalter: 4,2 miljarder kronor (KemI, 2012)

12 Dödsorsak Källa: UNEP

13 Alkylfenoler/Alkylfenoletoxilater
Textilier (Rengöringsmedel) (Kosmetika och hygienprodukter) Miljö- och hälsofarlighet: Nonylfenol och oktylfenol är upptagna på vattendirektivets lista (direktiv 2000/60/EG) över ämnen/ämnesgrupper som ska prioriteras. Alkylfenolerna bioackumuleras i miljön (ansamlas i djur och människor). Många av dem är giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter på miljön. Nonylfenol och oktylfenol uppvisar en hormonell (östrogen) påverkan. De innebär ”Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga” och ”Möjlig risk för fosterskador” enligt Europeiska Kemikaliebyrån. Finns i stockholmsmiljön: Har påträffats vid ett antal undersökningar av sediment i sjöar och vattendrag runt om Stockholm. Återfinns fortfarande i relativt höga halter i slam från Stockholms reningsverk. Den relativa risken för biologiska effekter är hög för både sjöar och centrala Stockholm. Miljöförvaltningen

14 Alkylfenoler/Alkylfenoletoxilater
Textilier (Rengöringsmedel) (Kosmetika och hygienprodukter) Miljö- och hälsofarlighet: Nonylfenol och oktylfenol är upptagna på vattendirektivets lista (direktiv 2000/60/EG) över ämnen/ämnesgrupper som ska prioriteras. Alkylfenolerna bioackumuleras i miljön (ansamlas i djur och människor). Många av dem är giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter på miljön. Nonylfenol och oktylfenol uppvisar en hormonell (östrogen) påverkan. De innebär ”Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga” och ”Möjlig risk för fosterskador” enligt Europeiska Kemikaliebyrån. Finns i stockholmsmiljön: Har påträffats vid ett antal undersökningar av sediment i sjöar och vattendrag runt om Stockholm. Återfinns fortfarande i relativt höga halter i slam från Stockholms reningsverk. Den relativa risken för biologiska effekter är hög för både sjöar och centrala Stockholm. Miljöförvaltningen

15 Bromerade flamskyddsmedel
Elektronik Möbler Textilier Byggmaterial (skumplast)‏ Miljö- och hälsofarlighet: PBDE är reglerat som prioriterat ämne, och PentaBDE som prioriterat farligt ämne i vattendirektivets lista. HBCD och TBBPA saknar officiell klassificering. Ett förslag i EU:s riskbedömning är att HBCD ska klassas som ”Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön” samt att HBCD kan anses vara ett PBT-ämne. Finns i stockholmsmiljön: Finns i Stockholms sediment, speciellt i de centrala delarna. Inomhusluft och damm har provtagits från hus, lägenheter, förskolor och kontor i Stockholm. PBDE hittades i alla luft och dammprover. HBCD detekterades i de flesta dammprov men endast i en del av luftproven och då i låga koncentrationer. Miljöförvaltningen

16 Ftalater PVC-golv Vinyltapeter Plastisol-tak Mjukgjorda plastartiklar
Trafik (underredsmassor)‏ Miljö- och hälsofarlighet: DEHP är reglerat som ett prioriterat ämne i vattendirektivets lista (direktiv 2000/60/EG). BBP är officiellt klassad som miljöfarlig. BBP, DEHP och DBP bedöms vara hälsofarliga och är upptagna som utfasningsämnen i PRIO. Officiellt klassificeras de ur hälsosynpunkt som reproduktionstoxiska med riskfraserna “Kan ge fosterskador” samt ”Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga”. DEP uppfyller inte kriterierna för ett utfasningsämne och är inte bedömt som miljöfarligt. För DINP, DIDP och DNOP är den vetenskapliga informationen inte tillräcklig för att klassa dem som reproduktionsstörande. Risk för barn kan dock inte uteslutas. Finns i stockholmsmiljön DEHP har påträffats i sediment i sjöar och vattendrag runt om Stockholm. Halterna i sediment är högst i småsjöar vilket kan indikera en stark lokal påverkan. Inomhusmiljön är en källa till exponering av ftalater av olika slag via luft och damm. Miljöförvaltningen

17 Ftalater i PVC-golv Forskning visar att PVC-golv kan vara en viktig källa till upptaget av hormonstörande ftalater hos spädbarn Spädbarn med PVC-golv i sovrummen får i sig mera ftalater än andra De utvecklar också mer astma under sina 10 första år – i ännu högre grad om det är PVC-golv i föräldrarnas sovrum

18 Polyfluorerade föreningar – PFC
Impregnering av Kläder Skor Möbler Släckskum Golvpolish Miljö- och hälsofarlighet: PFOS och PFOA kommer att klassificeras som bl.a. reproduktionstoxisk och cancerframkallande med riskfraserna ”Kan ge fosterskador” och ”Misstänks kunna ge cancer”. Då FTOH kan brytas ner till PFOA bör samma klassificering gälla för dessa. De har också påvisats ge en lång rad biologiska effekter hos försöksdjur, såsom påverkan på levermetabolism och fettsyreomsättning. Finns i stockholmsmiljön: Förhöjda halter av PFOS har konstaterats i bl.a. fisk och sediment från Mälaren. Utsläpp till miljön förekommer via reningsverk och deponier. PFOS och PFOA fanns i mätbara halter i dammprover från alla inomhusmiljöer. PFC har uppmätts i slam i svenska reningsverk, Henriksdal hade de högsta halterna för PFOS. Miljöförvaltningen

19 PFOS i humanblod Serum från förstföderskor
Minskande trend för PFOS sedan mätningarna startade Andra PFAS ökar dock… ej reglerade ersättningskemikalier Källa: Livsmedelsverket

20 Vanliga varor källa till farliga ämnen

21 Framgång: Triclosan i tandkräm
Tidningar och TV har vid upprepade tillfällen rapporterat om triclosans skadliga effekter på miljön, och att det finns i tandkräm Tillverkarna har inte velat ta bort triclosan

22 Gjorde det skillnad? Andel av tandkrämssorter som innehåller triclosan
2010: 2006:

23 Tack! arne.jamtrot@stockholm.se

24 Kemikalier från varor i reningsverket
Cajsa Wahlberg Kemilänken

25 Innehåll Så fungerar reningsverken - kortfattat
Utmaningar för reningsverken Prioriterade metaller Organiska ämnen

26 Så här renas avloppsvattnet

27 Så här går slambehandlingen till

28 Krav och reduktion i procent 2011
H-dal Bromma Susp BOD TOC tot-P tot-N NH4-N Krav enligt tillstånd BOD7 8 mg/L tot-P 0,3 mg/L tot-N 10 mg/L NH4-N mg/L

29 Miljökvalitetsnormer MKN (EQS)
MKN har tagits fram för vatten, sediment och/eller biota Förslagen för vissa av ämnena är mycket lågt satta Stor brist på mätdata I Stockholms sjöar och/eller Saltsjön kan vi främst få problem med: PBDE Tributyltenn DEHP PFOS Kvicksilver Diklofenac PAH Etinylestradiol Miljökvalitetsnormer, MKN, EQS tas nu fram för vatten, sediment och/eller biota. Inte framtagna för alla ännu, men förslagen för vissa av ämnena är mycket lågt satta. Vi har inte särskilt mycket mätdata än Men vi vet att vi i Stockholms vatten kommer att få problem med: PBDE DEHP Hg PAH TBT PFOS Ev östradiol, etinylestradiol och diklofenak

30 Naturvårdsverkets förslag på gränsvärden i slam
Ur NV6580, Hållbar återföring av fosfor ****SCCP, kortkedjiga klorparaffiner *****BDE 209, dekabromdifenyleter, en PBDE

31 Prioriterade metaller i REVAQ
Kadmium Icke essentiella metaller med ökningstakt >0,2 % per år Silver, Ag Kvicksilver, Hg Vismut, Bi Guld, Au Lagstadgade metaller, över 50% av gränsvärdet för givan Koppar, Cu Zink, Zn Bly, Pb

32 Mäta i vatten eller slam?
De flesta tungmetaller fördelar sig till >90% i slam (undantaget Zn, Cu, Ni m fl) Bromerade difenyletrar (PBDE): 99 % i slam Triclosan: % bryts ned, % fördelar sig till slam, 2-6 % går ut med det renade avloppsvatten Nonylfenol: ca 40% bryts ned, ca 30 % fördelas till slam och ca 30 % går ut med det renade avloppsvattnet, delvis i form av metaboliter

33 Källor: livsmedel, nedfall, konstnärsfärger, flygplatser, dagvatten

34 Källor: antibakteriellt ämne i kläder, byggmaterial, sjukvårdsartiklar mm, framkallning, amalgam

35 Källor: ???, kosmetika

36 Källor: importerade textilier, vissa rengöringsmedel mm

37 Källor: mjukgjord PVC (t ex golv, tapeter), tätningsmassor, färg, lim mm

38 Perfluorerade ämnen och TBT i slam, mg/kg TS
Källor till PFC: Kläder, skor och möbler med smuts- och vattenavvisande yta Impregneringsmedel Släckskum Golvpolish (Teflon, Gore-Tex etc) Källor till TBT: I plast som stabilisator eller antibakteriellt ämne Konserveringsmedel i färg, lim etc (Båtbottenfärger) Henriksdal e.a. < < Bromma 0,13 e.a. < <

39 Bromerade flamskyddsmedel i slam, mg/kg TS
< < Källor: elektronik, textilier, möbler, skumplast

40 I medeltal är 30 prover per ämne analyserat.
Ämnena detekterades i % av alla prover. Data ur Sternbeck och Österås, WSP, Miljöövervakning av miljögifter i urbana områden - sammanställning och analys, 2010.

41 e.a.

42 Tack för mig! Frågor?

43 Reach och varor Varutillsyn
Lena Embertsén Inspektör Miljöförvaltningen Stockholm Stad Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen

44 Dagens presentation Inledning Tillsynsansvar
Regler för kemikalier i varor Hur går varutillsyn till? Resultat av inspektioner Samverkansprojekt kommunerna-KemI 2014

45 Definitioner Kemiska produkter: ämnen och blandningar
där det kemiska innehållet bestämmer funktionen mer än utformningen. Varor: ”ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion”, exempel kläder, elektronik, leksaker.

46 Grad av kontroll Hög Låg Bekämpningsmedel Godkännande Registrering
Märkning Kemisk produkt Registrering Märkning Vara Visa exempelprodukter/varor.

47 Tillsynsansvar för varor
Ny miljötillsynsförordning 1 mars 2011 (SFS 2011:13) - förtydligad ansvarsfördelning för varutillsynen Myndigheter har tillsynsansvar för vissa regler och vissa objekt (företag) KemI: tillsyn över alla led i leverantörskedjan Kommunerna: tillsyn över detaljhandeln (icke primärleverantörer). Företag som handlar varor inom Sverige OBS! Ett företag kan ha flera roller, ex både importera vissa varor och köpa varor från svensk grossist

48 Regelverk om varor Allmän försiktighet Reach (EG nr 1907/2006)
Produktsäkerhetslagen 2004:451 Miljöbalken 1998:808 Reach (EG nr 1907/2006) Registrering/anmälan av ämnen i varor (artikel 7) Informationsplikt om ämnen i varor (artikel 33) Kandidatförteckningen och Bilaga XIV (tillstånd) Begränsningar i bilaga XVII Speciallagstiftning för bl.a. Elektriska/elektroniska produkter (RoHS) (2002/95/EG) Leksaker (2009/48/EG) Långlivade organiska ämnen (EG nr 850/2004)

49 Var finns kemikaliekrav för leksaker?
REACH (EG 1907/2006) Ftalater, nickel, azofärger Informationsplikt Leksaksdirektivet (2009/48/EG) EN 71 RoHS-direktivet (2011/65/EU) Elektriska leksaker CLP (EG 1272/2008) Kritor, pennor, modellera, såpbubblor mm Kosmetikadirektivet (76/768/EG) Sminkleksaker mm Produktregistret (SFS 2008:245) Anmäla kemiska produkter Berätta övergripande om vika krav som finns i olika lagstiftningar. Ge exempel! Måste vara godkänt för den användningen (PRODUKTGRUPP 6 KONSERVERING). Inga ämnen är godkända ännu då utvärdering pågår. Dock måste substanserna vara med i granskningsprogrammet för att få användas. Övergångperiod till maj 2014. Förpackningsdirektivet (94/62/EG) Tungmetaller i förpackningar POPS-förordningen (EG 850/2004) Kortkedjiga klorparaffiner i plastleksaker

50 Varuregler i Reach Begränsningar i bilaga XVII Ftalater i leksaker
Azofärgämnen i textil Kadmium, nickel och bly i smycken Kadmium i plast Bromerade flamskyddsmedel i textil DMFu i varor Bensen i leksaker PAH i däck Oljelampor

51 Varuregler i Reach Informationsplikt artikel 33
Företag som levererar varor som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnen på kandidatförteckningen måste informera sina kunder om det Konsumenter ska få denna information av butiken på begäran inom 45 dagar Kandidatförteckning: lista med ämnen som är särskilt farliga (SVHC) och kanske kommer att bli förbjudna. I dagsläget finns 144 ämnen upptagna. Gäller alla företag i leverantörskedjan

52 Varuregler i Reach Tillstånd för ämnen i bilaga XIV
Ämnen upptagna i bilaga XIV kommer endast att få användas eller släppas ut på marknaden om företaget har tillstånd Gäller inte ämnen i importerade varor I dagsläget 22 ämnen Exempel på ämnen: DEHP, DBP, HBCDD Varje ämne har ett solnedgångsdatum

53 Varuregler i Reach Registrering/anmälan enligt artikel 7
Ämnen i varor (mer än 0,1 %) avsedda att avges ska registreras av importörer och tillverkare (om mer än 1 ton/år) (art 7.1) Ämnen på kandidatförteckningen i varor (mer än 0,1 %) ska anmälas av importörer och tillverkare (om mer än 1 ton/år) (art 7.2) Gäller den sammanlagda mängden av ämnet i företagets samtliga varor Gäller endast tillverkare/importörer

54 RoHS-direktivet Direktiv 2002/95/EG och 2011/65/EU
Begränsar sex ämnen i elektriska och elektroniska produkter: kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom, bromerade flamskyddsmedel PBDE och PBB Gränsvärde: 0,1 viktprocent (0,01 % för kadmium) Reglerna har funnits sedan 1 juni 2006 Störst ansvar har tillverkare och importörer

55 RoHS-direktivet Nytt direktiv från 2 januari 2013 (2011/65/EU)
Nyheter: CE-märkning, teknisk dokumentation, EU-försäkran om överensstämmelse (DoC) Förtydligat ansvar: Tillverkare: teknisk dok, CE-märka, DoC, övrig märkning Importörer: DoC, övrig märkning Distributörer: kontrollera att märkning är korrekt, DoC på begäran Alla ska ha register över leverantörer samt vilka kunder de har sålt till

56 Leksaksdirektivet Direktiv 2009/48/EG
Tillsynsmyndigheter: KoV, KemI, Elsäk (ej kommuner) Kraftigt utökade kemikaliekrav (metaller, CMR-ämnen, parfymämnen) Krav på CE-märkning och teknisk dokumentation Teknisk dokumentation: säkerhetsbedömning, testrapporter, DoC, konstruktionsritningar m.m. Tillverkare har störst ansvar

57 POPs-förordningen Förordning (EG) nr 850/2004
Stockholmskonventionen och CLRTAP Förbud mot vissa långlivade organiska ämnen i kemiska produkter och varor (Persistent Organic Pollutants) Exempel på ämnen och material: Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) i plast Perfluoroktansulfonat (PFOS) i textil Hexaklorbensen (HCB) i färg i fyrverkerier

58 Så här jobbar vi med varutillsyn i storstadssamarbetet
Ungefär tre gemensamma projekt per år Väljer projekt utifrån ämnen eller varugrupper Ska vi analysera, i så fall vad Antal butiker, fördelning (storlek, kedjor, städer…) Tar fram gemensamt material

59 Storstadssamarbete Stockholm-Göteborg-Malmö (och Helsingborg fr. o. m
Skor Möbler Byggvaror Golv 2012 (barninriktning) Leksaker Smycken (bly och kadmium) Barnytterkläder 2013 Lågprisbutiker Varor tillverkade av PVC-plast Profilkläder

60 Innan inspektionen Informerar branschorganisationer
Skickar brev till butikerna Information om tillsynsavgift Ringer och bokar besök Skickar material inför inspektionen .

61 Hur går en inspektion till?
Butikschef eller inköpschef bör delta Frågor om kemikaliekrav vid inköp kunskaper om Reach, informationskravet med mera rutiner för att svara på kundernas frågor Allmänna diskussioner om kemikalier i varor och deras miljö- och hälsopåverkan – bevekelsegrunder viktiga Två varor väljs ut .

62 Efter inspektionen Efterarbete – påminnelser och kompletteringar
Granskning av dokumentation och analyssvar Inspektionsprotokoll till butiken Sammanställning av resultaten i en rapport

63 Erfarenheter från varutillsynen
Butikerna har fått ökade kunskaper om sitt ansvar och om kemikalier i varor – informationsdelen är viktig Nytt område – att motivera tillsynsbesöken viktigt Stor tillit till leverantörer Effekt i flera led – leverantörerna måste ta fram information Att få in information tar tid Svårtolkad dokumentation om varorna Analyser ger en ny möjlighet till konkreta resultat, men… Irritation över tillsynsavgift

64 Några exempel på effekter vi sett
Branschföreningars intresse för kemikaliefrågor har ökat En del företag har skapat en organisation för kemikaliefrågor Uppmärksamhet i media Frågor från butiker ger en ökad press på leverantörerna

65 Våga fråga – Kunna svara (hösten 2012)
Bred informationskampanj gentemot konsumenter 15 gallerior runt om i staden Artikel 33 (informationsplikten enligt Reach) Kunna Svara Samarbete med Svensk Handel Hjälp för butikerna att uppfylla informationsplikten

66 Varutillsyn KemI 2012 Material i inomhusmiljö – Golv
Leksaker – samverkan med KoV och Elsäk PAH i däck Analysprojekt: Blöjor Hemelektronik Plastskor Bilbarnstolar Smycken och leksaker på marknader

67 Varutillsyn KemI 2013 Leksaksprojekt – med KoV och Elsäk
Pågår Ca 50 företag – besök + analyser Tillverkare, importörer och distributörer Hittat mycket ftalater, bly (RoHS) och SCCP Oljelampor Informationsutskick till potentiella oljelampförsäljare Tester under hösten

68 Varutillsyn KemI 2013 Hudnära plagg
Analyser av underkläder, sjalar, tröjor med tryck och barnbadkläder Hittade NPEO, ftalater och azofärgämnen Sportartiklar Analyser av olika sportartiklar (ej kläder) Hittade ftalater och SCCP

69 Varutillsyn KemI 2013 Material i inomhusmiljö - möbeltextil
Besök och analyser hos 30-tal företag som säljer stoppade sittmöbler och sittsäckar Inspektioner under hösten RoHS-tillsyn Kontinuerliga analyser av hemelektronik från Elsäk Välja ut en speciell produktgrupp under hösten Byggmarknader Besök hos 6 byggmarknader (ej analyser)

70 Smycken i detaljhandeln SMID 2014
Tidigare samverkansprojekt för KP och BKM, nu dags för varor Inriktning smycken (Reach – nickel, kadmium, bly) Besöksinspektioner (egenkontroll) och/eller analyser KemI hjälper till med analyser Tillsynsvägledning via webben

71 Inspektioner SMID 2014 Traditionella smyckeshandlare, bijouteributiker, leksakshandlare, varuhus, piercingstudios och klädbutiker Möjlighet att göra besöksinspektioner och/eller analyser Fritt antal inspektioner KemI tar fram checklistor, lathund mm

72 Tidsplan Månad Aktivitet Sep Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Okt
Nov Dec Anmälan Uppstartsdagar Kommunernas inspektioner Analyser Kommuner följer upp analysresultat Resultatinrapportering Resultatbearbetning KemI KemI:s inspektioner Utvärdering Projektrapport

73 Tack för er uppmärksamhet. Frida. Ramstrom@kemi. se lena
Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Seminarium den 7:e november"

Liknande presentationer


Google-annonser