Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium den 7:e november Faror med varor.. Kemilänken Kemilänken med representanter från Länsstyrelsen, kommunerna och VA-verken är ett forum för att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium den 7:e november Faror med varor.. Kemilänken Kemilänken med representanter från Länsstyrelsen, kommunerna och VA-verken är ett forum för att."— Presentationens avskrift:

1 Seminarium den 7:e november Faror med varor.

2 Kemilänken Kemilänken med representanter från Länsstyrelsen, kommunerna och VA-verken är ett forum för att sprida kunskap om kemiska produkter och dess påverkan på människor och miljö. Kemilänken bildades 1992 i enlighet med 1991 års Miljövårdsprogram för Stockholms län. Målgruppen för arbetet är företag och kommuner. Annordnar två seminarier per år inom aktuella områden. Mer information om Kemilänken finns på: www.lansstyrelsen.se/STOCKHOLM/SV/MILJO-OCH- KLIMAT/VERKSAMHETER-MED- MILJOPAVERKAN/KEMIKALIER/Pages/kemilanken.aspx

3 Arbetsgrupp Sara Villner (ordförande), Länsstyrelsen, Tel: 08-785 45 11, E-post: sara.villner(snabel-a)lansstyrelsen.se Cecilia Obermüller, Länsstyrelsen, Tel: 08-785 46 17,E-post: cecilia.obermuller(snabel-a)lansstyrelsen.se Cajsa Wahlberg, Stockholm Vatten AB, Tel. 08-522 124 35, E-post: cajsa.wahlberg(snabel-a)stockholmvatten.se Lena Embertsen, Miljöförvaltningen Stockholm, Tel. 08-508 280 00, E-post: lena.embertsen(snabel-a)miljo.stockholm.se Björn Jonsson, Miljökontoret Solna, Tel. 08-734 23 41, E-post: bjorn.jonsson(snabel-a)solna.se Ulrika Elveskog, Miljöenheten Botkyrka, Tel. 08-530 616 35, E-post: ulrika.elveskog(snabel-a)botkyrka.se

4 Program 08.30 – 09.00Kaffe och smörgås 09.00 – 09.05 Inledning Sara Villner, Länsstyrelsen i Stockholm 09.05 – 09.20Länets arbete med Giftfri miljö Miljöplanering, Länsstyrelsen i Stockholm 09.20 – 09.50Varför Kemikalietillsyn på varor? Arne Jamtrot, Sth Miljöförvaltning 09.50 – 10.10Kemikalier från varor i reningsverket. Cajsa Wahlberg, Stockholm Vatten 10.10 – 10.40Aktuell lagstiftning och ansvarsfördelning. Frida Ramström, KemI 10.40 – 11.00Paus 11.00 - 11.30Varutillsyn i Stockholms kommun. Lena Embertsén, Sth Miljöförvaltning 11.30 – 12.00 Exempel från branschens arbete. 12.00 - 12.15 Frågestund och avslutning Sara Villner, Länsstyrelsen i Stockholm

5 Länets prioriterade miljömål Frisk luft Begränsad klimatpåverkan Giftfri miljö Ingen övergödning Ett rikt växt och djurliv Illustrationer: Tobias Flygar

6 Strategi för att bidra till Giftfri miljö ♦Länsstyrelsen regleringsbrevsuppdrag: ”åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen” ♦Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet ♦Syfte: Identifiera åtgärdsområden som är angelägna i Stockholmsregionen för att komma närmare Giftfri miljö ♦Ange riktning, inte handlingsplan

7 Strategi för att bidra till Giftfri miljö 2014-08-227 ♦Strategin riktar sig till: landstinget, kommunerna och statliga myndigheter i regionen ♦Arbetsgrupp: Landstinget (Hanna Jonsson) Solna (Björn Jonsson) Trafikverket (Carol Birgersson) Stockholm Vatten (Cajsa Wahlberg) Huddinge (Katarina Persson) Länsstyrelsen (Cecilia Obermüller m.fl.) ♦Ev. workshops

8 Strategi för att bidra till Giftfri miljö 2014-08-228 ♦Förslag till strategi i mars 2014 ♦Remiss under våren ♦Beslutas av Länsstyrelsen ca september ♦Kontakt: Helen Barda, Länsstyrelsen Eva Svensson, Länsstyrelsen

9 2014-08-22 Varför kemikalietillsyn på varor? - Vilka är problemen? Miljöförvaltningen

10 Medialt intresse – oro!

11 Exemplet kadmium: Statistiskt säkerställt samband mellan kadmiumintag och ökad risk att drabbas av frakturer Årlig kostnad för frakturer i Sverige orsakade av höga kadmiumhalter: 4,2 miljarder kronor (KemI, 2012) Kostnader för samhället

12 Dödsorsak Källa: UNEP

13 Miljöförvaltningen Alkylfenoler/Alkylfenoletoxilater Textilier (Rengöringsmedel) (Kosmetika och hygienprodukter)

14 Miljöförvaltningen Alkylfenoler/Alkylfenoletoxilater Textilier (Rengöringsmedel) (Kosmetika och hygienprodukter)

15 Miljöförvaltningen Bromerade flamskyddsmedel Elektronik Möbler Textilier Byggmaterial (skumplast)‏

16 Miljöförvaltningen Ftalater PVC-golv Vinyltapeter Plastisol-tak Mjukgjorda plastartiklar Trafik (underredsmassor)‏

17 Ftalater i PVC-golv Forskning visar att PVC-golv kan vara en viktig källa till upptaget av hormonstörande ftalater hos spädbarn Spädbarn med PVC-golv i sovrummen får i sig mera ftalater än andra De utvecklar också mer astma under sina 10 första år – i ännu högre grad om det är PVC-golv i föräldrarnas sovrum

18 Miljöförvaltningen Polyfluorerade föreningar – PFC Impregnering av –Kläder –Skor –Möbler Släckskum Golvpolish

19 PFOS i humanblod Serum från förstföderskor –Minskande trend för PFOS sedan mätningarna startade –Andra PFAS ökar dock… ej reglerade ersättningskemikalier Källa: Livsmedelsverket

20 Vanliga varor källa till farliga ämnen

21 Framgång: Triclosan i tandkräm Tidningar och TV har vid upprepade tillfällen rapporterat om triclosans skadliga effekter på miljön, och att det finns i tandkräm Tillverkarna har inte velat ta bort triclosan

22 Andel av tandkrämssorter som innehåller triclosan 2010: 000 00 00 0 00 0 0 2006: Gjorde det skillnad?

23 2012-11-17 Tack! arne.jamtrot@stockholm.se

24 Kemikalier från varor i reningsverket Cajsa Wahlberg 2013-11-07 Kemilänken

25 Innehåll Så fungerar reningsverken - kortfattat Utmaningar för reningsverken Prioriterade metaller Organiska ämnen

26 Så här renas avloppsvattnet

27 Så här går slambehandlingen till

28 Krav och reduktion i procent 2011 H-dalBromma Susp 98 97 BOD 7 98 97 TOC 93 90 tot-P 96 95 tot-N 80 55 NH 4 -N 94 71 Krav enligt tillstånd BOD 7 8 mg/L tot-P 0,3 mg/L tot-N 10 mg/L NH 4 -N 3 mg/L

29 Miljökvalitetsnormer MKN (EQS) MKN har tagits fram för vatten, sediment och/eller biota Förslagen för vissa av ämnena är mycket lågt satta Stor brist på mätdata I Stockholms sjöar och/eller Saltsjön kan vi främst få problem med: PBDE DEHP Kvicksilver PAH Tributyltenn PFOS Diklofenac Etinylestradiol

30 Naturvårdsverkets förslag på gränsvärden i slam Ur NV6580, Hållbar återföring av fosfor ****SCCP, kortkedjiga klorparaffiner *****BDE 209, dekabromdifenyleter, en PBDE

31 Prioriterade metaller i REVAQ Kadmium Icke essentiella metaller med ökningstakt >0,2 % per år Silver, Ag Kvicksilver, Hg Vismut, Bi Guld, Au Lagstadgade metaller, över 50% av gränsvärdet för givan Koppar, Cu Zink, Zn Bly, Pb

32 Mäta i vatten eller slam? De flesta tungmetaller fördelar sig till >90% i slam (undantaget Zn, Cu, Ni m fl) Bromerade difenyletrar (PBDE): 99 % i slam Triclosan: 50-80 % bryts ned, 15-65 % fördelar sig till slam, 2-6 % går ut med det renade avloppsvatten Nonylfenol: ca 40% bryts ned, ca 30 % fördelas till slam och ca 30 % går ut med det renade avloppsvattnet, delvis i form av metaboliter

33 Källor: livsmedel, nedfall, konstnärsfärger, flygplatser, dagvatten

34 Källor: antibakteriellt ämne i kläder, byggmaterial, sjukvårdsartiklar mm, framkallning, amalgam

35 Källor: ???, kosmetika

36 Källor: importerade textilier, vissa rengöringsmedel mm

37 Källor: mjukgjord PVC (t ex golv, tapeter), tätningsmassor, färg, lim mm

38 Perfluorerade ämnen och TBT i slam, mg/kg TS 0,13 << < < e.a. Henriksdal Bromma Källor till PFC: Kläder, skor och möbler med smuts- och vattenavvisande yta Impregneringsmedel Släckskum Golvpolish (Teflon, Gore-Tex etc) Källor till TBT: I plast som stabilisator eller antibakteriellt ämne Konserveringsmedel i färg, lim etc (Båtbottenfärger)

39 Bromerade flamskyddsmedel i slam, mg/kg TS << Källor: elektronik, textilier, möbler, skumplast

40 I medeltal är 30 prover per ämne analyserat. Ämnena detekterades i 97-100 % av alla prover. Data ur Sternbeck och Österås, WSP, Miljöövervakning av miljögifter i urbana områden - sammanställning och analys, 2010.

41 e.a.

42 Tack för mig! Frågor?

43 Reach och varor Varutillsyn Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen Lena Embertsén Inspektör Miljöförvaltningen Stockholm Stad

44 Dagens presentation Inledning Tillsynsansvar Regler för kemikalier i varor Hur går varutillsyn till? Resultat av inspektioner Samverkansprojekt kommunerna-KemI 2014

45 Definitioner Kemiska produkter: ämnen och blandningar där det kemiska innehållet bestämmer funktionen mer än utformningen. Varor: ”ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion”, exempel kläder, elektronik, leksaker.

46 Grad av kontroll Bekämpningsmedel Godkännande Registrering Märkning Kemisk produkt Registrering Märkning Vara HögLåg

47 Tillsynsansvar för varor Ny miljötillsynsförordning 1 mars 2011 (SFS 2011:13) - förtydligad ansvarsfördelning för varutillsynen Myndigheter har tillsynsansvar för vissa regler och vissa objekt (företag) KemI: tillsyn över alla led i leverantörskedjan Kommunerna: tillsyn över detaljhandeln (icke primärleverantörer). Företag som handlar varor inom Sverige OBS! Ett företag kan ha flera roller, ex både importera vissa varor och köpa varor från svensk grossist

48 Regelverk om varor Allmän försiktighet  Produktsäkerhetslagen 2004:451  Miljöbalken 1998:808 Reach (EG nr 1907/2006)  Registrering/anmälan av ämnen i varor (artikel 7)  Informationsplikt om ämnen i varor (artikel 33)  Kandidatförteckningen och Bilaga XIV (tillstånd)  Begränsningar i bilaga XVII Speciallagstiftning för bl.a.  Elektriska/elektroniska produkter (RoHS) (2002/95/EG)  Leksaker (2009/48/EG)  Långlivade organiska ämnen (EG nr 850/2004)

49 Var finns kemikaliekrav för leksaker? Leksaksdirektivet (2009/48/EG) EN 71 REACH (EG 1907/2006) Ftalater, nickel, azofärger Informationsplikt RoHS-direktivet (2011/65/EU) Elektriska leksaker CLP (EG 1272/2008) Kritor, pennor, modellera, såpbubblor mm Kosmetikadirektivet (76/768/EG) Sminkleksaker mm Produktregistret (SFS 2008:245) Anmäla kemiska produkter Förpackningsdirektivet (94/62/EG) Tungmetaller i förpackningar POPS-förordningen (EG 850/2004) Kortkedjiga klorparaffiner i plastleksaker

50 Varuregler i Reach Begränsningar i bilaga XVII –Ftalater i leksaker –Azofärgämnen i textil –Kadmium, nickel och bly i smycken –Kadmium i plast –Bromerade flamskyddsmedel i textil –DMFu i varor –Bensen i leksaker –PAH i däck –Oljelampor

51 Varuregler i Reach Informationsplikt artikel 33 –Företag som levererar varor som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnen på kandidatförteckningen måste informera sina kunder om det –Konsumenter ska få denna information av butiken på begäran inom 45 dagar –Kandidatförteckning: lista med ämnen som är särskilt farliga (SVHC) och kanske kommer att bli förbjudna. I dagsläget finns 144 ämnen upptagna. –Gäller alla företag i leverantörskedjan

52 Varuregler i Reach Tillstånd för ämnen i bilaga XIV –Ämnen upptagna i bilaga XIV kommer endast att få användas eller släppas ut på marknaden om företaget har tillstånd –Gäller inte ämnen i importerade varor –I dagsläget 22 ämnen –Exempel på ämnen: DEHP, DBP, HBCDD –Varje ämne har ett solnedgångsdatum

53 Varuregler i Reach Registrering/anmälan enligt artikel 7 –Ämnen i varor (mer än 0,1 %) avsedda att avges ska registreras av importörer och tillverkare (om mer än 1 ton/år) (art 7.1) –Ämnen på kandidatförteckningen i varor (mer än 0,1 %) ska anmälas av importörer och tillverkare (om mer än 1 ton/år) (art 7.2) –Gäller den sammanlagda mängden av ämnet i företagets samtliga varor –Gäller endast tillverkare/importörer

54 RoHS-direktivet Direktiv 2002/95/EG och 2011/65/EU Begränsar sex ämnen i elektriska och elektroniska produkter: kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom, bromerade flamskyddsmedel PBDE och PBB Gränsvärde: 0,1 viktprocent (0,01 % för kadmium) Reglerna har funnits sedan 1 juni 2006 Störst ansvar har tillverkare och importörer

55 RoHS-direktivet Nytt direktiv från 2 januari 2013 (2011/65/EU) Nyheter: CE-märkning, teknisk dokumentation, EU- försäkran om överensstämmelse (DoC) Förtydligat ansvar: –Tillverkare: teknisk dok, CE-märka, DoC, övrig märkning –Importörer: DoC, övrig märkning –Distributörer: kontrollera att märkning är korrekt, DoC på begäran –Alla ska ha register över leverantörer samt vilka kunder de har sålt till

56 Leksaksdirektivet Direktiv 2009/48/EG Tillsynsmyndigheter: KoV, KemI, Elsäk (ej kommuner) Kraftigt utökade kemikaliekrav (metaller, CMR-ämnen, parfymämnen) Krav på CE-märkning och teknisk dokumentation Teknisk dokumentation: säkerhetsbedömning, testrapporter, DoC, konstruktionsritningar m.m. Tillverkare har störst ansvar

57 POPs-förordningen Förordning (EG) nr 850/2004 Stockholmskonventionen och CLRTAP Förbud mot vissa långlivade organiska ämnen i kemiska produkter och varor (Persistent Organic Pollutants) Exempel på ämnen och material: –Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) i plast –Perfluoroktansulfonat (PFOS) i textil –Hexaklorbensen (HCB) i färg i fyrverkerier

58 Så här jobbar vi med varutillsyn i storstadssamarbetet  Ungefär tre gemensamma projekt per år  Väljer projekt utifrån ämnen eller varugrupper  Ska vi analysera, i så fall vad  Antal butiker, fördelning (storlek, kedjor, städer…)  Tar fram gemensamt material

59 Storstadssamarbete Stockholm-Göteborg- Malmö (och Helsingborg fr.o.m. 2013)  2010-2011 – Skor – Möbler – Byggvaror – Golv  2012 (barninriktning) – Leksaker – Smycken (bly och kadmium) – Barnytterkläder  2013 – Lågprisbutiker – Varor tillverkade av PVC-plast – Profilkläder

60 Innan inspektionen  Informerar branschorganisationer  Skickar brev till butikerna  Information om tillsynsavgift  Ringer och bokar besök  Skickar material inför inspektionen

61 Hur går en inspektion till?  Butikschef eller inköpschef bör delta  Frågor om – kemikaliekrav vid inköp – kunskaper om Reach, informationskravet med mera – rutiner för att svara på kundernas frågor  Allmänna diskussioner om kemikalier i varor och deras miljö- och hälsopåverkan – bevekelsegrunder viktiga  Två varor väljs ut

62 Efter inspektionen  Efterarbete – påminnelser och kompletteringar  Granskning av dokumentation och analyssvar  Inspektionsprotokoll till butiken  Sammanställning av resultaten i en rapport

63 Erfarenheter från varutillsynen  Butikerna har fått ökade kunskaper om sitt ansvar och om kemikalier i varor – informationsdelen är viktig  Nytt område – att motivera tillsynsbesöken viktigt  Stor tillit till leverantörer  Effekt i flera led – leverantörerna måste ta fram information  Att få in information tar tid  Svårtolkad dokumentation om varorna  Analyser ger en ny möjlighet till konkreta resultat, men…  Irritation över tillsynsavgift

64 Några exempel på effekter vi sett  Branschföreningars intresse för kemikaliefrågor har ökat  En del företag har skapat en organisation för kemikaliefrågor  Uppmärksamhet i media  Frågor från butiker ger en ökad press på leverantörerna

65 Våga fråga – Kunna svara (hösten 2012)  Våga Fråga – Bred informationskampanj gentemot konsumenter – 15 gallerior runt om i staden – Artikel 33 (informationsplikten enligt Reach)  Kunna Svara – Samarbete med Svensk Handel – Hjälp för butikerna att uppfylla informationsplikten www.stockholm.se/vagafraga

66 Varutillsyn KemI 2012 Material i inomhusmiljö – Golv Leksaker – samverkan med KoV och Elsäk PAH i däck Analysprojekt: –Blöjor –Hemelektronik –Plastskor –Bilbarnstolar –Smycken och leksaker på marknader

67 Varutillsyn KemI 2013 Leksaksprojekt – med KoV och Elsäk Pågår 2012-2013 Ca 50 företag – besök + analyser Tillverkare, importörer och distributörer Hittat mycket ftalater, bly (RoHS) och SCCP Oljelampor Informationsutskick till potentiella oljelampförsäljare Tester under hösten

68 Varutillsyn KemI 2013 Hudnära plagg Analyser av underkläder, sjalar, tröjor med tryck och barnbadkläder Hittade NPEO, ftalater och azofärgämnen Sportartiklar Analyser av olika sportartiklar (ej kläder) Hittade ftalater och SCCP

69 Varutillsyn KemI 2013 Material i inomhusmiljö - möbeltextil Besök och analyser hos 30-tal företag som säljer stoppade sittmöbler och sittsäckar Inspektioner under hösten RoHS-tillsyn Kontinuerliga analyser av hemelektronik från Elsäk Välja ut en speciell produktgrupp under hösten Byggmarknader Besök hos 6 byggmarknader (ej analyser)

70 Smycken i detaljhandeln SMID 2014 Tidigare samverkansprojekt för KP och BKM, nu dags för varor Inriktning smycken (Reach – nickel, kadmium, bly) Besöksinspektioner (egenkontroll) och/eller analyser KemI hjälper till med analyser Tillsynsvägledning via webben

71 Inspektioner SMID 2014 Traditionella smyckeshandlare, bijouteributiker, leksakshandlare, varuhus, piercingstudios och klädbutiker Möjlighet att göra besöksinspektioner och/eller analyser Fritt antal inspektioner KemI tar fram checklistor, lathund mm

72 Tidsplan Månad Aktivitet SepJanFebMarsAprilMajJuniJuliAugSepOktNovDec Anmälan Uppstartsdagar Kommunernas inspektioner Analyser Kommuner följer upp analysresultat Resultatinrapportering Resultatbearbetning KemI KemI:s inspektioner Utvärdering Projektrapport

73 Tack för er uppmärksamhet! Frida.Ramstrom@kemi.se lena.embertsen@stockholm.se


Ladda ner ppt "Seminarium den 7:e november Faror med varor.. Kemilänken Kemilänken med representanter från Länsstyrelsen, kommunerna och VA-verken är ett forum för att."

Liknande presentationer


Google-annonser