Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skogsindustrin, en pusselbit i det hållbara samhället IVA, 2010-02-09 Marie S. Arwidson VD, Skogsindustrierna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skogsindustrin, en pusselbit i det hållbara samhället IVA, 2010-02-09 Marie S. Arwidson VD, Skogsindustrierna."— Presentationens avskrift:

1 Skogsindustrin, en pusselbit i det hållbara samhället IVA, 2010-02-09 Marie S. Arwidson VD, Skogsindustrierna

2 Skogsindustrins betydelse för Sveriges Ekonomi Utgör 10 à 12 % av industrins sysselsättning, förädling, export mm Exporterade för 123 miljarder år 2009 Sysselsätter direkt 70 000 personer, ca 200.000 inklusive indirekt sysselsättning hos leverantörer och underleverantörer Investerar i genomsnitt 10 miljarder per år Högteknologiska processer Världsledande exportör Massa- och pappersindustrin Sågverksindustrin

3 Export och import av några varugrupper 2008 Källa: SCB Total export: 1 194 miljarder kronor (2007: 1 140 miljarder kronor) Total import: 1 087 miljarder kronor (2007: 1 030 miljarder kronor ) Skogsindustriprodukter Vägfordon Elektrovaror, telekom Maskiner, övr. verkstadsprod. Energivaror Mineralvaror Läkemedel Övr. kemiska produkter Miljarder kr Export Import

4 Så tar vi tillvara på skogsråvaran och biprodukterna

5 Central betydelse för regional utveckling och arbetsmarknad 20-30% av direkt sysselsatta i länens industri 20-50% av industrins produktionsvärde i länen 20-40% av industrins förädlingsvärde i länen I län med avfolknings- och sysselsättnings- svårigheter är skogsindustrin en ledande industrigren Redovisade siffror gäller för orangemarkerade län Källa: SCB

6 Skogsindustriernas Hållbarhetsskrift Sammanfattar Skogsindustrins arbete för en hållbar utveckling Listar konkreta mål för det egna klimatåtagandet Kommer att följas upp och fortlöpande utvärdera målen

7 Koldioxidbalanser vid produktion av ett fyravåningshus

8 09.01.2008 8 Svensk skogsindustri har världens lägsta CO 2 - utsläpp per ton produkt

9 Skogsindustrins mål är att NRA-initiativet utpekas som en strategisk satsning för Sverige. NRA görs till exempel genom en ny form av samarbete mellan staten och näringslivet i samverkan med forskningsutförarna via en ny typ av ”forskningskontrakt”. Skogsindustrin menar att med en sådan förstärkt samverkan på alla nivåer skapas förutsättningar för spetskompetens, effektivitet och ett starkare innovationssystem i Sverige Bakgrund till Skogindustrins FoU-mål

10 Branschens FoU-investeringar vid universitet, högskolor och institut ökar med 50 procent till 2012 Forskningsinvesteringar fördubblas på lång sikt (2030) Skogsindustrins mål

11 Minst lika stora statliga medel satsas Offentliga medel tillskapas dessutom för riskfyllda och krävande demonstrationsprojekt i en betydligt större skala än idag Förutsättningar för FoU-målet

12 Tillväxten i den svenska skogen ska öka med 20 miljoner kubikmeter fram till 2020 Skogsindustrins mål Uttaget av bioenergi från skogen ska öka med 20 TWh till 2020

13 Skogens betydelse för koldioxidbalansen Växande skog binder in koldioxid genom fotosyntesen Kolet från koldioxiden lagras i trädets alla delar Förädling av skogsråvaran kräver låg input av energi Att ersätta mer energikrävande material med träbaserade produkter ger en bonuseffekt Träbaserade produkter kan återvinnas och/eller återanvändas Uttjänta produkter kan förbrännas och bli bioenergi eller komposteras Vid förbränning och kompostering avges koldioxiden till atmosfären

14 Svenskt skogsbruk är hållbart F ör varje träd som avverkas planteras minst två nya Tillväxten är högre än avverkningen Naturhänsyn tas i samband med alla skogliga åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden Genom ett aktivt skogsbruk kan de svenska utsläppen av fossil koldioxid minska ytterligare genom –ökad användning av träbaserade produkter –ökad användning av avverkningsrester för energiproduktion Om tillväxten ökas binds dessutom ytterligare koldioxid

15 Ett aktivt skogsbruk med hög tillväxt binder koldioxid. Virkesförrådet i den svenska skogen har nästan fördubblats under de senaste 90 åren samtidigt som avverkningen har fördubblats. Ökningen fortsätter. Möjlighet

16 Skogen som kolsänka Växande skog binder koldioxid genom fotosyntesen

17 Produkters roll för klimatet I klimatförhandlingarna föreslås att kollagret i träbaserade produkter ska redovisas. Lagrets storlek bestäms av tillverkningsvolymen och produktens livslängd. Högts livslängd har träprodukter. Papper har kortare livslängd. Biobränsle redovisas inte, (livslängd =0) å andra sidan har biobränsle en stor effekt när fossila bränslen ersätts. En värdering av träbaserade produkter som kollager skulle ge en positiv signal och utrymme att sprida positiva svenska erfarenheter – SWE.

18 Produkter i klimatavtalet Om produkter inkluderas i ett nytt klimatavtal skapas incitament att stimulera användning av träprodukter. Ökad produktion av träprodukterÖkat lager av kol i produkter

19 Viktiga principer för framtida klimatavtal Ett avtal måste baseras på en beräkningsmodell som redovisar nettoupptag i skog och inte historiska siffror eller basår Ett avtal måste värdera användningen av träbaserade produkter och dessa produkters positiva klimatpåverkan Ett avtal måste innehålla initiativ för att stoppa avskogningen

20 Bildbank TACK


Ladda ner ppt "Skogsindustrin, en pusselbit i det hållbara samhället IVA, 2010-02-09 Marie S. Arwidson VD, Skogsindustrierna."

Liknande presentationer


Google-annonser