Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lika villkor i skolan – hur blev det?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lika villkor i skolan – hur blev det?"— Presentationens avskrift:

1 Lika villkor i skolan – hur blev det?

2 Nya regler för bidrag till fristående skolor fr.o.m. 2010
Likabehandlingsprincipen ska gälla, vilket innebär att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för beräkningarna. Bidragsbeslut ska fattas innan kalenderårets början. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. De fristående huvudmännen får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. Det innebär att domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek.

3 Grundbeloppet Grundbeloppet ska avse ersättning för:
Undervisning (omsorg och pedagogisk verksamhet för förskola och fritidshem) Läromedel och utrustning (pedagogiskt material och utrustning för förskola och fritidshem) Elevvård och hälsovård Måltider Lokalkostnader (baserat på kommunens genomsnittskostnad eller i undantagsfall den fristående skolans faktiska kostnad) Administration (en schablon på tre procent, pedagogisk omsorg en procent) Moms (en schablon på sex procent)

4 Tilläggsbelopp Utöver grundbeloppet ska kommunen lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning.

5 Lag, förordningar m.m. Skollagen (2010:800)
Skolförordningen (2011:185) Gymnasieförordningen (2010:2039) Proposition 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor Proposition 2009/10:157 Bidragsvillkor för fristående verksamheter Cirkulär 09:41 Nya bidragsregler Cirkulär 09:75 Förvaltningsbesvär Cirkulär 10:50 Komplettering av bidragsvillkor Frågor och svar på SKL:s webbplats Projectplace – domar och sammanställning av domar, statistik m.m.

6 Förvaltningsdomstolarna

7 Grund för överklagan -grundbelopp

8 Otydliga beräkningsunderlag m.m. 1
Avslag i förvaltningsrätten FKA Det är tillräckligt att skicka beräkningar och motivering vid förfrågan. FKA Det går inte att kräva att en samverkanskommun, som använder genomsnittlig kostnad, ska kunna redovisa övriga kommuners beräkningar. Bifall i förvaltningsrätten FVA Beslutet innehåller ingen motivering. Redan på denna grund ska beslutet upphävas och visas åter till BUN för nya beslut. FLI Att kommunen erbjuder programmet via samverkansavtal innebär inte att kravet på redovisning kan efterges. Kammarrätten KST Avslag huvudmannen p.g.a. kommunen inte kan ta fram sammanställningen med rutinbetonade åtgärder.

9 Otydliga beräkningsunderlag m.m. 2
Bifall i förvaltningsrätten FMA Inget konkret som tyder på att bidraget beräknats i strid med likabehandlingsprincipen. Att kommunen enbart kan specificera beloppen avseende olika kostnadsslag som ska ingå i grundbeloppet samt vilka belopp som ligger till grund för det procentuella påslaget för administration och mervärdesskatt bör enligt FR inte generellt anses tillräckligt. En redogörelse för vilka budgeterade kostnader som inte ingår i beräkningsunderlaget kan i vissa fall vara avgörande för frågan om bidraget beräknats på samma grunder. FR anser därför att redovisningskravet ska kunna omfatta en skyldighet att lämna en sådan redogörelse.

10 Gränsdragning administration
Avslag i förvaltningsrätten FMA SYV inte är undervisning. FGO SYV inte orimligt krav men finns inte uttalat lagstöd och kommunens förklaring tas för god. Bifall i förvaltningsrätten FUM SYV ingår in undervisning (arbetslivs-orientering) ska ingå.

11 Samverkansområden gymnasiet – lägsta pris
Avslag i förvaltningsrätten FKA m.fl. FR argumenterar kring att modellen inte är generellt lagstridig men kan vara det i vissa fall. Dock avslag p.g.a. fristående skolan inte överklagat per program eller angett i vilka kommuner som verksamheten bedrivs i. FKA m.fl. Den fristående skolan överklagar ett program men får ändå avslag p.g.a. att de ej uppgett övriga kommuner de verkar i. Bifall i förvaltningsrätten FKA m.fl. Nästan samma argument som m.fl. Här har dock huvudmannen överklagat ett programpris (NP), angett kommuner och får bifall till ersättning enligt genomsnittligt pris i samverkansområdet. FKA m.fl. Har angett program ES. Alla inriktningar framgår inte av prislista men erbjuds. Ska använda de olika priserna per inriktning. Lägsta pris förefaller inte vara i överensstämmelse med likabehandlingsprincipen.

12 Pris per program eller per inriktning
Avslag i förvaltningsrätten FLI Bolaget anordnar en utbildning som motsvarar energiprogrammet inriktning sjöfartsteknik. Enligt Skolverkets beslut är utbildningen i bidragshänseende att hänföra till energiprogrammet. Såvitt framgår av utredningen i målet har kommunen bestämt bolagets bidrag efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till kommunens egna energiprogram Bifall i förvaltningsrätten FST m.fl. Kommunen erbjuder inte inriktningen Sjöfartsteknik. Bidraget ska beräknas enligt riksprislistan. FUP Kommunen erbjuder inte inriktningen Sjöfartsteknik. Bidraget ska beräknas enligt riksprislistan.

13 Lokaler 1 Avslag i förvaltningsrätten FLU Lokalkostnaden är skälig, ej ersättning för faktisk. Bifall i förvaltningsrätten FLU Svartlå att betrakta som glesbygd, kommunen ej hävdat att hyran är oskälig, rätt till faktisk lokalkostnad. Kammarrätten KSU ( överklagat av fristående) KSU-2245 ( överklagat av kommun) Kommunen har undantagit två skolor, därför blir det inget genomsnittligt belopp. Återvisas för ny beräkning enligt huvudregeln eller ersättning med faktisk.

14 Lokaler 2 Avslag i förvaltningsrätten FLU Kommunen har högre kostnader p.g.a. högre stadier med mer ytor, flera skolor är nybyggda eller renoverade. Skulle bli överkompenserade med genomsnittlig kostnad. Kammarrätten KSU och Bifall huvudmannen Kommunen har tillämpat undantagsregeln samtidigt som ett principbeslut begränsar maxkostnaden till kommunens genomsnitt. Förordningen ger ej utrymme för att kombinera huvud- och undantagsregel. Dessutom har kapitalkostnader beräknats enligt kommunens snitt.

15 ”Fria nyttigheter” Avslag i förvaltningsrätten FHA m.fl. Kommunen kan tillhandahålla specialpedagog trots att förskolan hellre vill ha bidrag och själv anställa. FUP m.fl. Kommunen erbjuder alla elever tillgång till kostnadsfri studievägledning. Med hänsyn till likabehandlings-principen är därmed kostnader för arbetslivsorientering inte en ersättningsberättigad post för friskolan i detta fall. Bifall i förvaltningsrätten FGO Fria nyttigheter ska ingå i elevpengen. Kommunens bidragssystem ska inte vara styrande för hur den fristående skolan disponerar sina resurser.

16 Avläsningstillfällen
Avslag i förvaltningsrätten FHA Avläsning en gång per termin men utbetalning månadsvis strider ej mot bestämmelser. FGO Antal mättillfällen ej reglerat, kommunen råder själv över. Här 4gg/år. Bifall i förvaltningsrätten FVA Anser att varje månadsskifte är lämpligt mättillfälle eftersom utbetalning ska ske med en tolftedel per månad. Kammarrätten KJO Bifall för kommunen, avsaknad av reglering av mättillfällen talar för att kommunerna avgör själv hur ofta avstämning ska göras.

17 Avgiftsavdrag Avslag i förvaltningsrätten FGO Finns inga riktlinjer för om avgiftsavdrag ska göras före eller efter schablonberäkningar. FKA och FR Göteborg Bedömer att avgiftsavdrag ska göras före schablonberäkningar. FLU Friskolan ej visat att avgiftsavdrag för skola med ftd skiljer sig åt mot kommunens (totalt snitt för fsk, fdgh och skolbarnsomsorg), inga skäl beräkna på annat sätt. Kammarrätten KSU Bifall huvudmannen Kommunens sätt att beräkna avgift sammanslaget för två skolformer missgynnar verksamhet som bara bedriver en skolform. Återvisas till kommunen.

18 Socioekonomisk viktning
Avslag i förvaltningsrätten FGO Socioekonomiskt index bestäms på samma grunder. Bifall i förvaltningsrätten FHA Tillägg för socialstruktur med kronor, kommunala förskolor får oavsett struktur per förskola. Kammarrätten KGO Bifall huvudmannen Den metod som har använts för att beräkna den del av det socioekonomiska indexet som beaktar låga intagningspoäng för skoloma, innebär att indexet inte har beräknats efter samma grunder som kommunen tillämpat vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.

19 Strukturbidrag/små skolor
Avslag FLI , Extra tillskott fördelas på lika sätt till alla huvudmän, bolaget har inga små skolor. Bifall FUM , ska betala strukturbidrag även till enskild regi. Att endast ge det till kommunala förskola är ett avsteg från likabehandlingsprincipen. Kammarrätten KSU Vad kommunen anfört i kammarrätten och vad som i övrigt framkommit i målet föranleder inte ändring av förvaltningsrättens avgörande.

20 Utgå från barnen och eleverna! Transparenta och jämförbara underlag!

21 Tilläggsbelopp Fall 1 Fall 2
FMA ADHD, stort behov Intyg BUP, neuropsykiatrisk problematik, behöver stöd (ej i uv) hela dagen. Bifall 40 timmar. KGO Eleven skulle inte fått tilläggsbelopp i kommunal verksamhet, tilläggsbelopp ska därför inte lämnas. Fall 2 FMA BUP-intyg ADHD och trotssyndrom. Elevassistent gör det möjligt vistas i skolan, ej anknytning till uv, tilläggsbelopp bör lämnas. Extra lärarinsats nödvändig för neuropsykiatriska funktionshinder, tilläggsbelopp beviljas. KGO Resurslärare för att hjälpa eleven nå målen ska rymmas inom grundbeloppet. Assistent gör det möjligt för eleven att vistas i skolan, tilläggsbelopp beviljas. Anses inte vara betydande ek. eller org. svårigheter för kommunen. Högsta Förvaltningsdomstolen Upphäver kammarrättens och förvaltnings-rättens dom och fastställer Malmö kommuns beslut att avslå ansökan om tilläggsbelopp. Behov av stöd i undervisning. Skulle inte berättiga till tilläggsbelopp om eleven gått i en kommunal skola i hemkommunen.

22 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Lika villkor i skolan – hur blev det?"

Liknande presentationer


Google-annonser