Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gruppens aktiviteter från start till nästan mål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gruppens aktiviteter från start till nästan mål."— Presentationens avskrift:

1 Gruppens aktiviteter från start till nästan mål.
RH2000-gruppen Gruppens aktiviteter från start till nästan mål.

2 Lite bakgrund Hur har vi det i dag och hur har det blivit så.

3

4

5 Inledningen av 1900-talet. Gävle stads lokala system är i bruk.
Nollpunkt för systemet, är nederkanten på en pegel, c:a tre meter under havsnivån. Pegeln, som var belägen vid Svängbron (nuvarande Islandsbron), finns inte kvar längre.

6 1917. Omfattande utvidgning av nätet som anslöts till och beräknades i RH00. Det lokala höjdsystemet behölls dock med ett genomsnittligt skift till RH00 på - 3,249 meter.

7 1950-talet. Det lokala höjdnätet byggs ut, förtätas och döps till GS55.

8 1970-talet. Kommunsammanslagningen.
De införlivade kranskommunerna som alla använde RH00 fick behålla det systemet. Området för gamla Gävle stad fick behålla GS55. RH70 tillkom. Det används av Banverket och ibland också av Vägverket vid arbeten inom Gävle kommun. Dessutom används RH70 (senare RHB70) vid beräkningar av nyproducerade höjdnät.

9 1994. PM-arbete till kartografikurs:
”Kan tre höjdsystem bli ett i Gävle kommun” (GS55, RH00 och RH70 till endast RH70). Slutsats: Fortfarande för mycket analogt material.

10 Början på 2001. Under arbete med byte till nytt ledningsdatabassystem lägger Gävle Vatten fram önskemål om övergång till endast ett höjdsystem (till RH70). Dock, i LMV:s slutrapport RefStrat (år 2000) rekommenderades kommunerna att invänta det kommande nya nationella höjdsystemet.

11 Slutet på 2001. I december 2001 erbjuder LMV Gävle kommun att delta i ett pilotprojekt för att utröna vilka åtgärder som en kommun behöver vidta i sitt höjdnät inför en övergång till det kommande nya nationella höjdsystemet.

12 2003. I augusti 2003 presenterar LMV de slutliga beräkningarna av Gävle kommuns höjdnät (i RHB70). Under processen med kommunens höjdnät stärktes intresset för ett höjdsystembyte bland berörda förvaltningar och önskemål om en arbetsgrupp hade lagts fram.

13 Mars 2004. RH2000-gruppen bildas.
Politikerna i kommunstyrelsen skall informeras.

14 Politiskt beslut. Kommunstyrelsen ville godkänna höjdsystembytet, inte bara informeras. Kommunstyrelsen ville också att Bygg & Miljö-förvaltningen skulle vara RH2000-gruppens sammankallande och inkomma med en skrivelse med begäran om godkännandet.

15 7:e april 2004 Skrivelse från Bygg & Miljöförvalt-ningen till Kommunstyrelsen om godkännande av höjdsystembytet.

16 19:e april 2004 Skrivelsen presenteras för kommunstyrelsens beredning (MMP) som godkänner den för kommande beslut av kommunstyrelsen den 27:e maj.

17 12:e maj 2004 Chefsjurist på kommunledningskontoret anser att ärendet är ”av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt” och därför skall godkännas av kommunfull-mäktige. Då måste först en nämnd, i det här fallet Bygg- och Miljönämnden, ta beslut i ärendet och därefter inkomma med en begäran om godkännande till kommunfullmäktige.

18 16:e juni 2004 Bygg- och Miljönämnden tillstyrker höjdsystembytet för godkännande av kommunfullmäktige.

19 2:a sept 2004 Ärendet godkänns av kommunstyrelsen för vidare godkännande av kommunfullmäktige.

20 27:e sept 2004 Kommunfullmäktige godkänner höjdsystembytet.

21 RH2000-gruppens möten. Vid möte nr fyra den fjärde mars 2005 fastställdes skiften mellan RH2000 och de äldre systemen. Vi enades om det något udda (kreativa ) sättet att behandla primärkartans höjdkurvor. Vi listade möjliga informationskanaler till användarna. Vi satte genomförandedatum preliminärt till första oktober 2005.

22 Möte nr fem 7:e sept 2005. Vårt genomförandedatum (första oktober) kolliderar med uppdateringen till ArcGis 9 (20:e okt). Nytt preliminärt genomförandedatum, första februari 2006. Vi fastställde tidpunkter för när och av vem olika informationsinsatser skall publiceras. Nästa möte 30:e nov. Om uppdateringen till ArcGis 9 har gått bra spikar vi då första februari som genomförandedatum.

23 Tekniska åtgärder vid och inför övergången.

24 Bygg & Miljö Byta stompunktslagret för Höjd till det nytillverkade i RH2000. Slå samman lagren Höjdkurvor till ett lager i RH2000. Konvertera lagren Besiffring Höjdkurvor till ett lager i RH2000. Konvertera lagren Höjdsatt Punkt till ett lager i RH2000.

25 Gävle Energi. Punktobjekt och texter med höjdvärden för fjärrvärmen konverteras med automatik inom polygoner över GS55 respektive RH00. Manuell konvertering i gränserna på de två kulvertar som passerar mellan GS55 och RH00 Höjdvärden på borrade bredbands-förläggningar i GS55 konverteras med automatik. Två dito i RH00 konverteras manuellt.

26 Gävle Vatten Konvertering av höjdvärden för ledningar och brunnar görs med hjälp av konsult (12 tabeller med 25 fält = c:a objekt). Höjdvärden för ledningar som korsar gränsen mellan GS55 och RH00 ändras manuellt. I samband med detta görs en verifiering av befintliga höjduppgifter. Modeller av ledningsnät för simulering kommer också att behöva konverteras men detta görs vid behov. I kartarkivet kommer det att finnas skyltar med info om höjdsystembytet.

27 Informationsåtgärder vid övergången.
Förse konsulter, entreprenörer och varje annan tänkbar användare med ett informationsblad som visar vad som förändras. Informera via kommunens intranät samt på inblandade förvaltningars hemsidor. Annonsera i Gävles dagstidningar.

28 Infobladet (utkast) NYTT Höjdsystem i Gävle kommun
-0,198 RH70 -0,765 RH00 +2,481 GS55 RH2000 0,000 NYTT Höjdsystem i Gävle kommun 1:a månad 2005 byter Gävle kommun från tre äldre höjdsystem till det nya rikssystemet RH2000. OBS! Allt material innehållande höjddata levererat före den 1:a månad 2005 är redovisat i något av de tre äldre systemen (GS55, RH00 eller RH70). Från 1:a månad 2005 gäller följande. Stompunkter i höjd (höjdfixar) Höjduppgifter redovisas i RH2000. Höjdkurvor i primärkartan Höjdkurvorna i kommunens primärkarta har fått behålla sina lägen, d v s oförändrade i plan (sidled) men har nya höjdangivelser i RH2000. Det medför att kurvornas tidigare höjdangivelser i heltal, har fått ett decimal-tillägg. T ex är den tidigare 6-meterskurvan numer 6.6-meterskurvan. Noggrannhet i höjd är ca 0.3meter (oförändrad). Höjdsatt punkt i primärkartan Höjdsatt punkt i primärkartan har höjdangivelse i RH2000. Noggrannhet i höjd är 0.1 meter. VA-ledningar och brunnar Alla vattengångshöjder och höjduppgifter tillhörande ledningskartan har fått nya höjduppgifter i RH2000. Analogt material arkiverat före 1:a månad 2005 har höjduppgifter i något av de tre äldre höjdsystemen. Fjärrvärmekulvertar Höjduppgifter gällande fjärrvärmekulvertar lämnas av Gävle Energi AB. Omräkningstabell för RH2000 till de äldre systemen: RH2000 = m RH2000  GS m => m i GS55 RH2000  RH m => m i RH00 RH2000  RH m => m i RH70


Ladda ner ppt "Gruppens aktiviteter från start till nästan mål."

Liknande presentationer


Google-annonser