Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagordning  Välkomna  Regional plan – förutsättningar  Nationell plan – förutsättningar  Påbörjade och bundna objekt  Åtgärdspaket/potter  Fortsatta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagordning  Välkomna  Regional plan – förutsättningar  Nationell plan – förutsättningar  Påbörjade och bundna objekt  Åtgärdspaket/potter  Fortsatta."— Presentationens avskrift:

1 Dagordning  Välkomna  Regional plan – förutsättningar  Nationell plan – förutsättningar  Påbörjade och bundna objekt  Åtgärdspaket/potter  Fortsatta processen

2 Regional plan förutsättningar.  Övergripande om innehållet i direktiv  Förutsättningar / Inriktning för Länstrafikplan 2010-2021  Beredningsprocess och tidplan

3 Regeringens direktiv  transportslagsövergripande nationell plan för transportinfrastruktur för perioden 2010-2021.  transportslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2010-2021.  Redovisas senast den 2/11 2009 till regeringskansliet  Stockholms län: 7851 miljoner kr  Redovisning 2/11 ska ske i tre nivåer: +25%, -25%  ”…ska förankras politiskt i länen.”  ”…länen ska samråda med varandra och andra berörda intressenter…”

4 Nationell och regional plan Vilka typer av åtgärder ingår i respektive plan Möjlighet att finansiera nationella objekt inom regional planeringsram

5 ”Specifikt för Stockholm”  att tillgänglighet inom storstadsregioner förbättras  ytterligare åtgärder som ska ingå i den nationella planen är Förbifart Stockholm  vägobjekten väg 73 Fors – Överfors, väg 259 Södertörnsleden samt väg 73 Älgviken – Överfors förs över till Nationell transportplan.

6 Underlag och inriktning för arbetet med infrastrukturplanerna i Stockolm  Befintlig länstransportplan 2004-2015 inkl Samlad redovisning av infrastrukturplaner 2004-2015  En bättre sits  RTK / LST Rapport Inriktning inför transportinfrastrukturplaner 2010-2019  Stockholmsförhandlingen (Cederschiöldsförhandling) inkl. MKB  Regional systemanalys Stockholm - Mälardalen  RUFS (Samrådshandling + Underlagsrapport + MKB)  Kommuner och aktörers behov – samlat underlag och synpunkter på MKB innehåll I grunden för åtgärdsplaneringen ligger Stockholmsförhandlingen

7 Organisation / Förankring  16 manna grupp (Politiker Trafiklösning Stockholm)  Lilla gruppen (Landshövdingen, S och M ur 6 manna gruppen samt Bv, Vv, Tk, SL och RTK)  Trafikdirektörsgruppen (beredningsgrupp till Lilla Gruppen) (Direktörer VV, BV, Lst, RTK, SL, Stockholm stad)  Trafikberedningen (Lst, VV, BV, RTK, SL, Stockholm stad)

8 Åtgärdspaket i LTP 2010-2021 Bibehålla tillgänglighet vid hastighetsöversyn Stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft Öka framkomlighet för cykel och gående Smärre insatser för ökat bostadsbyggande Minska antalet döda och svårt skadade i trafiken Förbättra miljö och klimat Enskilda vägar

9 Tidplan 2009 mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Planförslag Dialog Remisstid Remissynpunkter Redovisn 14/4 förhandling 15 juni - 15 sept sep – okt till regeringen maj 2 nov LTP

10 www.ab.lst.se/infraplan

11 Arbetsprocessen  Våren 2008 – Inspel om behov från kommuner o aktörer  Hösten 2008 – Sammanställning av behov samt sex stycken samrådsmöten i november-december. Avgränsningsremiss miljöbedömning.  Januari 2009 – Direktiv. Uppstart plan och miljö. Sortering av olika behov.  Februari 2009 – Utarbeta första utkast till planförslag och miljöbedömning.  Mars 2009 – Bearbeta planförslag och miljöbedömning. Påbörja knäckfrågor  April 2009 - Nya samråd med Stockholms läns intressenter, med grannlän samt med trafikverken (centralt)  Maj 2009 – Skriv ihop och förankra plan och MKB inför remiss.  15 Juni- 15 Sep. 2009 – Remiss  Sep./Okt. 2009 – Hantera remissynpunkter  2 Nov. 2009 – Slutlig redovisning till regering

12 Knäckfrågor  Innehåll i Nationell plan/länsplan. Huvuddelen av länets kolltrafikobjekt ligger i de nationella planerna  Lista vad som inte kommer med av angelägna förslag  Finansiering  Fysisk planering – finns nya åtgärder framme för de första åren ?  Klimat/miljö, miljöbedömning, MKB av planförslagen  Andel spår/väg  Måluppfyllelse, nationella transportpolitiska mål, regionala miljömål  Geografisk fördelning, gods/persontrafik

13 Medfinansiering - struktur, process och tidplan Tidplan 2009 mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Planförslag Dialog Remisstid Remissynpunkter Redovisn 14/4 förhandling 15 juni - 15 sept sep – okt till regeringen maj 2 nov LTP NP Planutkast Förslag till Avstämn 30/3 NP 20/4 medf. 4/5 Informella synpunkter från länen 11/5 Samman- fattning av NP till län 13 maj Slutavst. medfins 1/6 Förslag NP 10/6 GD beslut & utskick förslag till styrelser & län 30/6 Vv styrelse- NP till Närings- Remissyttr på beslut 11/8, dep. & externa NP till Närings- Bv 12/8, remissinst. 1/9 dep. 2/11 GD möte 17/8 Trafikverkens yttrande över LTP till Näring15 dec


Ladda ner ppt "Dagordning  Välkomna  Regional plan – förutsättningar  Nationell plan – förutsättningar  Påbörjade och bundna objekt  Åtgärdspaket/potter  Fortsatta."

Liknande presentationer


Google-annonser