Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utgångspunkt: många utmaningar och ett uppenbart behov av effektivare bygglogistik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utgångspunkt: många utmaningar och ett uppenbart behov av effektivare bygglogistik"— Presentationens avskrift:

1 Resultat från projektet Effektivare varuförsörjning För systemleverantörer 2014-03-20

2 Utgångspunkt: många utmaningar och ett uppenbart behov av effektivare bygglogistik
Flera godsmottagare på samma arbetsplats Hundratals leverantörer Många är lokala och tillfälliga Dåliga förhållanden för lossning Tusentals parallella projekt Låg andel standardprodukter Oplanerade händelser Inga fasta logistikarrangemang Bristande leveransplanering Många beställare Inga godsmottagare

3 Fakta om projektet Effektivare varuförsörjning
Tid: Från hösten 2012 till januari 2014 Projektledning: BEAst Finansiering: SBUF Arbetsgruppen: Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Bravida, Byggbeslag, Dahl, DB Schenker, DHL, Inwido/Elitfönster, Lindab, NCC, Olivetree, Peab, Skanska och Svevia Målgrupp: Bygg- och installationsentreprenörer, leverantörer av material, projektörer, speditörer, transportörer och 3PL Piloter: NCC, Peab på ett urval av arbetsplatser med ett urval av leverantörer 3

4 Fem etapper i projektet med var sin undergrupp av arbetsgruppen
Process – Information – Termkatalog – Meddelanden: standardiserade gränssnitt, både verksamhetsmässiga och tekniska. Resultatet är standarden e-Build Supply Kollietikett Bygg: märkning av kollin och produkter med e-Build Label Gränssnitt transport: Identifiering av logistikhinder, besparingskalkyl, statushantering, lossningsinstruktioner Branschportal: målgrupp små företag som inte har eget systemstöd för e-Build Supply och e-Build Label Pilotprojekt: test av standarderna e-Build Supply och e-Build Label samt grund för uppföljning 4

5 Det primära resultatet av varuförsörjnings-projektet
En verktygslåda som inkluderar hela varuförsörjningsprocessen, från början till slut Rekommendationer för arbetssätt Rekommendationer för organisation av arbetsplatsernas försörjning Standarder som gör att man kan arbeta med IT-lösningar som både ger intern effektivitet och som kopplar samman arbetsplatsen med försörjningskedjan Det har etablerats system med stöd för process och teknik enligt standarden Piloter som visar på nyttan, ekonomiskt och miljömässigt, med standarden – för alla inblandade parter 5

6 En standard för varuförsörjnings-processen
e-Build Supply – En standard för varuförsörjnings-processen

7 Etappen Process – Information – Termkatalog – Meddelanden, tillsammans blir det e-Build Supply
Processbeskrivning som grund för övriga delar En ordlista med definitioner av ca 60 begrepp Informationsmodellen med flöden mellan inblandade parter Termkatalogen med definitioner av elementen i informationsflödena Standardiserade meddelanden för Leveransplan, Order, Bekräftelse, Leveransavisering och Avisering. Komplett dokumentation på BEAst.se (beskrivningar, specifikationer, xml schema, testfiler) 7

8 e-Build Supply – En av flera standarder från BEAst med fokus på godsflödet till byggprojekt
Internationell standard Medde-landen Process Term- katalog NeB e-handel B2B e-Build Supply Varuförsörj- ning NeC Anläggnings- transporter e-Build Label NeR Maskin- uthyrning SMSI Service- faktura SMSI Bygg- faktura 8

9 Huvudprocesskarta Huvudprocess Försörjningsprocessen Delprocesser
Projekteringsprocess Projek-tering Inköps- och leverans-planering Inköp Inköpsprocess Leverans- & packplanering Avrop Avropsprocess Leveransprocess Från leverantör Under Transport Ankomst På bygge Betalningsprocess Fakturering betalning 9

10 Exempel på en av delprocesserna, den för leverans- och packplanering
Entreprenör Ja 1. Planera leverans 2 Skicka leverans- och packplan Nej Ändrad plan? Delprocess Inköp Till del-process Avrop Leverantör Avvikelse? 3. Ta emot leveransplan 4. Uppdatera planering Nej Ja 10

11 För varje processbild finns en beskrivning, här för leverans- och packplanering
Steg Ansvarig Input (viktigaste) Output Kommentar 1. Planera leverans Entreprenör Avtal Byggplan Artikelinformation uppdaterad Leverans- och packplan Definiera och tidssätta leveransdelar Definiera packinstruktioner Uppdatera leveransdelar 2. Skicka leverans- och packplan Skickad leveransplan Skapas per projekt och leverantör Ej bindande prognos över kommande leveranser Vid ändringar i planen uppdateras leveransplanen kontinuerligt 3. Ta emot leveransplan Leverantör Leveransplan Internt underlag för logistik-planering Leveransprognos uppdateras i leverantörens system Löpande uppdatering från entreprenören 4. Uppdatera planering Logistikplanering Uppdaterat internt underlag för logistikplanering Skapar plan för tillverkning, bemanning, inköp och/eller logistik Vid behov uppdatera internt och mot egna leverantörer Meddela kund vid avvikelse vilket leder till att kund uppdaterar sin plan och skickar en uppdatering

12 Parter, processer och funktioner, övergripande beskrivning
Gränssnitt Portalfunktioner orderhantering etiketter leveransgodkännande avisering fakturor webbformulär e-Build webbtjänster Standardmeddelanden kollietiketter Projektering Projektering Inköp Avrop Leverans Betalning produktdata logistikdata CAD-objekt kalkyl tidsplan mängdning förfrågan anbud projektavtal inköps-planering packning märkning transport-bokning leveransavi lastning lossning avisering mottagning godkännande tidsplan leveransplan avrop avropssvar instruktion logistik avvikelse-hantering fakturering uppföljning godkännande betalning 12 12

13 e-Build Supply – ett digitalt flöde – från ritning till leverans  effektivare bygglogistik

14 Lossningsinstruktioner, en del av ordermeddelan-det
Lossningsinstruktioner, en del av ordermeddelan-det. Ska vidare till speditören Lossningsinstruktioner Kod Svenska Engelska Z50 Avdragbart tak Tautliner truck with removable roof Z51 Öppet flak Flat lorry Z52 Bakgavellift Tail lift Z53 Kranbil max 4 m Flat lorry with crane max 4 m Z54 Kranbil 4-9 m Flat lorry with crane 4-9 m Z55 Kranbil mer än 9 m Flat lorry with crane more than 9 m Z56 Truck Forklift Z57 Öppningsbar sida Tautliner truck Z58 Korttidslagring (endast den aktuella sändningen) Short term storage (only to be applied for the specific shipment) Z59 Bärhjälp Porterage Z60 Inbärning Carry-in service Z61 Standardtransport Standard transport Z62 Lastat på dragbil Loaded on truck Fordonsegenskaper (i separat term finns egenskapens värde) Z70 Fordonets maximala höjd i meter Vehicle maximum height in meter Z71 Fordonets maximala längd i meter Vehicle maximum length in meter Z72 Fordonets maximala vikt i ton Vehicle maximum weight in ton Z73 Maximalt axeltryck Max axle load

15 En standard för kollietiketter
e-Build Label – En standard för kollietiketter

16 e-Build Label A för pallen, B för kollit, C för kollin med mer än 15 artiklar och D för produkter

17 STE-etiketten för transportören och e-Build Label A, B och C för kollit och D för produkten
e-Build D med Montage- plats STE med Leverans- adress för transportör e-Build B med Leverans- eller Montage- plats e-Build Label A med Leverans- eller Montage- plats

18 Raka vägen direkt till till leverans- och montageplatsen med e-Build Label™

19 e-Build Label™, standard kollietikett bygg i fyra versioner med olika användningsområden

20 Destinationsuppgifter, en del av ordermeddelan-det
Destinationsuppgifter, en del av ordermeddelan-det. Blir del av e-Build Label Lista med förekommande begrepp: Svenska Engelska Lossningsplats Unloading place Byggnad Building Trappa Stairs Våning Floor Lägenhet Apartment Rum Room Position Sektion Section Läktare Platform Tunnel Tunnelöppning Tunnel opening Zon Zone Brofäste Bridgehead Vägsektion Road section X-koordinat X coordinate Y-koordinat Y coordinate Block Sekundärlinje A Baseline A Sekundärlinjelinje B Baseline B Sekundärlinje C Baseline C Sekundärlinje D Baseline D

21 Palletikett – e-Build Label A
Storlek: 105x251 mm (Samma som STE) Skrivs ut upp-och-ner jämfört med STE med ”adresslappen” i nederkant. 300dpi rekommenderas men det fungerar med 200dpi Streckkoder: GS1 DataMatrix GS1 QR GS1 128 Vågräta och lodräta textrader Dynamisk tecken-storlek i vissa fält Begränsat antal tecken i andra, även om datat innehåller fler tecken. Behov av flera layouter på matrisen innehållande den slutliga/interna adressen Beställaren anger vilken version av etiketten som ska användas.

22 Kollietikett – e-Build Label B
Kollietikettens nedre del, ”adresslappen”, viks ner över kanten på kollit. Därmed blir kollit märkt på 2 sidor så att märkningen syns även när kollin staplas på varandra. Innehåller en innehållsförteckning med 15 rader. Tar raderna slut ska även e-Build Label C skrivas ut

23 Kompletterande artikelinformation – e-Build Label C
Till både Kollietikett (e-Build Label A) och kollietikett (e-Build Label B) finns en sida 2, e-Build Label C. Beställaren anger om sida 2/innehållförteckning (e-Build Label C) ska användas Sida 2 (e-Build Label C) ska skrivas ut automatiskt om inte innehållsförteckningen på e-Build Label B (15 rader) räcker.

24 Produktetikett – e-Build Label D
Informationen som finns på exemplet ska finnas med på produktetiketten, men layouten och storleken på etiketten anpassas av leverantören utifrån produkten. Exemplet visar en produktetikett med flera produkter i samma kartong. Detta är inte ett krav, utan det normala är bara en produkt per produktetikett.

25 Mappning mellan ordermeddelandet i e-Build Supply och e-Build Label
Etikettfält Term-nummer Termnamn svenska / kommentar XML-tagg F1 na Fast värde F2 F3 F3.1 T3309 Ordernummer OrderNumber F4 Leverantörens egen uppgift F4.1 Version, t.ex. e-Build Label 1.0 F5 Fast värde. Final Destination hämtas från klassen DeliveryNeB, alternativt BuyerNeB om denne även är DeliveryNeB. Se dock kommentar i F5.2. F5.1 T5001 Partsnamn. PartyName F5.2 Partsnamn. Om leverans till underentreprenör, hämta från klassen DeliveryNeB. F5.2 förekommer endast om leverans ska till underentreprenör. F5.3 T5002 Avdelning Department F5.4 T5003 Gatunamn StreetName F5.5 T5007 Landskod CountryCode F5.6 T6117 Postnummer PostalCodeNeB F5.7 T5005 Ort CityName

26 Dokumentation e-Build Label
Manual (svenska) Teknisk specifikation: struktur och innehåll för e-Build Label version A, B, C och D (svenska och engelska) Specifikation av fälten, dess nummer och innehåll Måttspecifikation Exempel Laddas ned på BEAst.se under standarder och e-Build Label

27 Varuförsörjningsprojektet är slut. Vad händer nu?

28 Nästa steg: nu inleds etapp 2 för att få branschen att ta steget till effektivare varuförsörjning
Pilotprojekt: samordna, stötta och utvärdera piloter Marknadsföring: öka kännedom om standarden och möjligheten Systemstöd: Fortsätta arbeta för stöd i standardsystem Branschportal: utöka portalen e-Build för de som inte har eget systemstöd 28

29 Under planering: Portal med stöd för e-Build Supply och e-Build Label för de utan eget system
Exempel på funktioner - leveransplan - order och bekräftelse - leveransavisering - utskrift av e-Build Label - leveransgodkännande - faktura Gemensam branschportal Webb-gräns-snitt EDI Direkt EDI Affärs- system Affärs- system Leverantör Speditör Kund 29 29

30 Budskap till er systemleverantörer
Standarden är klar En ny marknad för er systemleverantörer med tusentals företag som kommer att behöva systemstöd för etiketter och edi enligt e-Build Supply och e-Build Label BEAst tillhandahåller verifiering och support BEAst kommer att publicera och distribuera vilket systemstöd som finns att tillgå på marknaden


Ladda ner ppt "Utgångspunkt: många utmaningar och ett uppenbart behov av effektivare bygglogistik"

Liknande presentationer


Google-annonser