Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Luft, vatten Kapitel 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Luft, vatten Kapitel 2."— Presentationens avskrift:

1 Luft, vatten Kapitel 2

2 Luft är en gasblandning
Syre 21 %, kväve 78 % Luft har alltså en massa och vikt Då man kommer upp i atmosfären blir det glesare mellan molekylerna och det blir svårare att andas I luft så har syre parat ihop sig med syre(O2) och kväve till (N2)

3 En kubikmeter av luft väger 1,3 kilo
En kubikmeter av luft väger 1,3 kilo. Vid havsytan väger luften ovanför oss i snitt kg per kvadratmeter. Det är så lufttrycket anges, 103,2 hektoPascal (förr millibar). Ju högre upp man kommer desto tunnare luft, och därmed lägre lufttryck.

4 Syre Vid en förbränning sker en kemisk reaktion syre och det bildas nya ämnen, oxider I kroppen bildas koldioxid, energi frigörs Rost bildas i reaktion med syre Hållbarhet hos mat försämras Används vid andningsbesvär Kan ge explosiv reaktion i kontakt med fett

5 Kväve Reagerar inte lätt med andra ämnen
Bra vid snabb infrysning av mat Bra vid bevarande av mat Största användningsområdet är konstgödsel.

6 Koldioxid Fås ofta genom förbränning i organismers celler, cellandning samt vid förbränning av fossila bränslen. De fossila bränslena bildades för miljoner år sedan och har legat gömda, då vi förbränner dessa blir de en helt nu naturlig faktor som naturen inte är anpassad till. Viktigt för växter då de ska utvinna socker via fotosyntesen Brinner inte, hindrar syretillförseln. Kolsyresläckare är effektiva. Kallas kolsyra i läsk, och dödar bakterier i livsmedelsförpackningar.

7 kolmonoxid Vid förbränning kan det vara så att syret inte räcker till för att bilda koldioxid. Då bildas kolmonoxid. Mycket farlig gas då den ersätter syret i de röda blodkropparna vid inandning och går då inte att ventilera ut.

8 Ozon Då syre atomer bildar molekyler med tre syreatomer heter det ozon
Finns långt upp i atmosfären och hindra skadlig strålning (UV) från att nå jorden. Freon som var vanligt i kylskåp förstör ozon lagret och förutsättningar för liv på jorden.(förbjudet numera). Marknära ozon kan bildas av högspänningsledningar, solarier och hindrar fotosyntesen och skadar vattenbalansen hos växter. Reagerar med slemhinnorna i luftvägarna, och kan ge skador på slemhinnor och lungor.

9 Växthuseffekten Är den uppvärmning av jordytan som åstadkoms av jordens atmosfär. Effekten beror på att en del av den värme som strålar ut från jordytan värmer upp luften i atmosfären i stället för att stråla ut i rymden. Jorden blir därigenom varmare än den skulle ha varit om den hade saknat atmosfär

10

11 Förstärkt växthuseffekt
Vattenånga har mycket större förmåga att absorbera infraröd strålning än vad koldioxid har, den finns dessutom i betydligt större mängd i atmosfären. Trots det spelar koldioxid en oproportionerligt stor roll för den globala uppvärmningen. Det beror på att jordytan kyls av när vattenånga bildas genom avdunstning. Vattnets kretslopp skapar därigenom en jämvikt mellan jordens temperatur och mängden vattenånga i atmosfären. När ytterligare en växthusgas, som till exempel koldioxid, tillförs ökar temperaturen något vilket i sin tur ökar avdunstningen och mängden vattenånga i atmosfären. Därigenom förstärker vattenångan koldioxidens växthuseffekt.

12 Fossila bränslen Vid förbränning ökar koldioxiden och kan leda till förstärkt växthuseffekt. Är just nu en förutsättning för liv på jorden Är egentligen ett naturligt element på jorden som dock legat utanför den naturliga urvalsprocessen så länge så att den ”glömts” bort.

13 Klimatet förändras Man är osäker på hur detta kommer att drabba människor samtidigt som miljön kommer att ändras betydligt för vissa arter inom vissa områden. Vattnets kretslopp kommer troligen att förändra och det finns inga samstämmigar rapporter om vad detta kommer att leda till.

14 Andra ämnen i luften Pollen, aska, sand och sot skapar stora problem för olika människor. Smog är en ansamling av luftföroreningar och giftiga gaser. Många städer är olyckligt placerade med berg eller höga höjder kring sig.

15 Vatten Tre faser(aggregationstillstånd)
Fasta fasen har lägre densitet än den flytande Högre ytspänning än andra vätskor. Ytspänning är summan av de krafter som uppstår mellan molekyler vid gränsytan mellan en vätska och en gas, till exempel mellan vatten och jordens atmosfär. Ytspänningen är en kraft som är riktad inåt mot vätskan. Temperatur stabil….

16 Det mesta vattnet är saltvatten
Rent vatten(sötvatten) ät en bristvara I vissa arabiska länder skapar man sötvatten och detta är mycket energikrävande.

17 Vattnets kretslopp Solen driver vattnets kretslopp genom att värma upp vattnet i haven. Vatten avdunstar och bildar vattenånga (vatten i gasform), stigande luftströmmar tar med ångan uppåt i atmosfären där svalare temperaturer får den att kondensera och bilda moln. Luftströmmar transporterar molnen runt jorden, och in över land. En del moln stannar givetvis över havet. Molnpartiklar kolliderar, slås samman, växer och faller till slut ned i form av nederbörd.

18

19 Vattenrening Grundvatten filtreras i fem steg. Grovfiltrering, kemiska rening, filtrering, desinfektion, tillsats av kalk. Avloppsvatten renas i fyra steg. Mekaniska rening, biologisk rening, kemisk rening, kväve rening.

20 Mark I berggrunden finns bergarter, mineraler och malm.

21 Syror och baser Indikator visar tex en färgskiftning beroende av pH-halt Neutral lösning har ett neutralt pH-värde(ca7)

22 Syror Starka syror. Saltsyra, svavelsyra, saltpetersyra
Svaga syror. Citronsyra, kolsyra, mjölksyra, myrsyra Man späder alltid syra i vatten. SIV-regeln

23 Baser Starka baser. Natriumhydroxid, kaliumhydroxid
Svaga baser. Ammoniak, målarsoda Tvål, tvättmedel, lutfisk Används ofta då man vill motverka försurning (kalk)


Ladda ner ppt "Luft, vatten Kapitel 2."

Liknande presentationer


Google-annonser