Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 1 RÄTT INSATS, TILL RÄTT PERSON, I RÄTT TID, TILL RÄTT KOSTNAD OCH AV RÄTT AKTÖR. FLER BLIR SJÄLVFÖRSÖRJANDE NÄR VI BLIR BÄTTRE. Från tro till vetande!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 1 RÄTT INSATS, TILL RÄTT PERSON, I RÄTT TID, TILL RÄTT KOSTNAD OCH AV RÄTT AKTÖR. FLER BLIR SJÄLVFÖRSÖRJANDE NÄR VI BLIR BÄTTRE. Från tro till vetande!"— Presentationens avskrift:

1 1 1 RÄTT INSATS, TILL RÄTT PERSON, I RÄTT TID, TILL RÄTT KOSTNAD OCH AV RÄTT AKTÖR. FLER BLIR SJÄLVFÖRSÖRJANDE NÄR VI BLIR BÄTTRE. Från tro till vetande! KOMMUNALT NÄTVERK FÖR UTVECKLING I ett partnerskap samarbetar fem kommuner: NYNÄSHAMN, JÄRFÄLLA, SOLNA, SUNDBYBERG, SÖDERTÄLJE

2 2 Socialnämndens formella ansvar för förvaltningens systematiska kvalitetsarbete & Kommunernas effektmål med KNUT Hur hänger de ihop?

3 3 3 EFFEKTMÅL för KNUT II. Detta ska ha hänt i december 2009! •DOKUMENTATION FÖR JÄMFÖRELSE FINNS •BEPRÖVADE UTREDNINGS- OCH BEDÖMNINGSINSTRUMENT ANVÄNDS •INSATSER ÄR UTVÄRDERADE MOT MÄNS OCH KVINNORS BEHOV •SAMSPEL MED INTRESSENTER GER HÅLLBARA LÖSNINGAR •FÖRBÄTTRINGAR ÄR IMPLEMENTERADE

4 4 Områden som omfattas •Kvalitetssäkring av sociala tjänster (AR) •Tillgänglighet (AR) •Samarbete – samverkan (F) •Handläggning och dokumentation ((F/AR) •Fel och brister i verksamheten (F) •Analys av risker (F) •Synpunkter och klagomål på verksamheten (F) •Personal- och kompetensförsörjning (F) •Uppföljning och utvärdering av verksamheten (F/AR)

5 5 Professionell kunskap  Ämneskunskap  Personliga färdigheter  Värderingar, etik Förbättringskunskap  System  Variation  Förändringspsykologi  Lärandestyrt förändringarbete Förbättring av stöd, vård och behandling Förbättring av processer och system i socialtjänsten + Ökat värde för dem verksamheten finns till för Utvecklat efter P Batalden & P Stoltz

6 6

7 7 Fel och brister 4 kap. 2 § Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner för hur fel och brister i verksamheten skall identifieras, dokumenteras, analyseras och åtgärdas samt hur vidtagna åtgärder skall följas upp och brister skall utgöra ett underlag för det systematiska kvalitetsarbetet Finns ej tillgång till relevanta statistiska data. Generellt problem att lösa.

8 8 Synpunkter och klagomål 4 kap. 2 § Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner för att samla in och använda synpunkter och klagomål från enskilda samt från t.ex. myndigheter och organisationer för att 1.förebygga fel och brister 2.utveckla verksamheten 3.identifiera nya eller ej tillgodosedda behov •Processkartläggningar •Klientkartläggningar •Brukarförfrågan kring X •Statistik instrument x •Följa in- och utflöde •Samverkan

9 9 Samverkan och samarbete Kommunernas effektmål för KNUT SAMSPEL MED INTRESSENTER GER HÅLLBARA LÖSNINGAR Indikator/er: D1KNUT och relevanta intressenter, interna och externa, utgår från brukarens mål och behov i sina insatser D2Klienten/den arbetslöse utreds/bedöms med metoder som accepteras av samtliga intressenter (i första hand försörjningsstöd och arbetsförmedling, i andra hand även försäkringskassa och landsting) 4 kap. 1 § Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner som tydliggör 1.ansvaret för samarbete, internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t.ex. överföring av information, och 2.hur samverkan skall bedrivas såväl internt, inom och mellan nämnder, som externt med myndigheter och andra aktörer, med beaktande av bestämmelserna i sekretesslagen eller bestämmelserna om tystnadsplikt i SOL eller LSS.

10 10 Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda Kommunernas effektmål för KNUT DOKUMENTATION FÖR JÄMFÖRELSE FINNS Indikator/er: A1Samma rubriker används inom kommunerna A2Alla socialsekreterare gör journalanteckningar på likartat sätt A3Dokumentation finns från samtliga bedömningar med Instrument X A4Könsuppdelad statistik finns utifrån Instrument X ÄVEN MÅLET KRING UTVÄRDERING AV INSATSER 4 kap. 2 § Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner för 1.handläggning och dokumentation av ett ärende, 2.dokumentation av genomförandet av en beslutad insats 3.hur uppgifter skall lämnas mellan den som fattar beslut om en insats och den som ansvarar för det praktiska genomförandet av en insats, i förekommande fall efter prövning enligt bestämmelserna i sekretesslagen och bestämmelserna om tystnadslikt i SoL eller LSS, och 4.uppföljning av en beslutad insats

11 11 Uppföljning och Utvärdering 4 kap. 2 § Ledningssystemet skall säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet omfattar metoder för uppföljning och utvärdering av verksamhetens planering, genomförande, resultat och utveckling. Kommunernas effektmål för KNUT INSATSER ÄR UTVÄRDERADE MOT MÄNS OCH KVINNORS BEHOV Indikator/er: C1Klienter har tillgång till bättre utvärderade insatser C2Klienter har tillgång till mer erfarenhetsprövade metoder inom insatserna C3Personal har ökad kunskap om kostnadseffektiva insatser

12 12 Personal och kompetensförsörjning 4 kap. 2 § Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner för att fortlöpande kontrollera att 1.det finns den bemanning som behövs för att utföra socialtjänstens uppdrag, 2.personalen har den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna, och 3.personalen ges förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling som svarar mot verksamhetens behov och kunskapsutvecklingen inom verksamhetsområdet KLIENTKARTLÄGGNINGARNA ANALYS AV KOMPETENSBEHOV PROCESSKARTLÄGGNINGAR UTVECKLING AV VERKTYG UTBILDNINGAR UTIFRÅN ANALYS AV BEHOV

13 13 Vad finns kvar när de externa finansiärerna drar! ………….AV KUNSKAP OCH LÄRDOMAR…….. ………….HUR OMVANDLA TILL KOMPETENS OCH STRUKTURKAPITAL??? ……..OCH FORTSÄTTA ATT FÖRBÄTTRA……. ÄR PÅ RÄTT VÄG MEN DET GÄLLER ATT HA STYRFART, ANNARS ÄR DET LÄTT ATT RAMLA. (lite vingligt för en del) 13

14 14 FÖRBÄTTRINGAR ÄR IMPLEMENTERADE Kommunernas effektmål för KNUT Indikator/er: E1Förbättringar är integrerade i den ordinarie verksamheten/strukturen (mainstreamad) E2Nuvarande praktik som genom utvärdering visat på låg effektivitet är avvecklad (mainstrippad) 14

15 15 MEDBORGARNYTTA HUR FORMULERA UPPFÖLJNINGSBARA MÅL OCH MÄTA RESULTAT OCH EFFEKT? 15

16 16

17 17 ORGANISING CAPACITY 10 förutsättningar för framgångsrikt förbättringsarbete: •Övergripande mål (visioner) • Realistiska delmål och handlingsplaner •Kommunikation – dialog om mål och aktiviteter mellan alla berörda •Samarbete •Politiskt stöd och delaktighet •Tydligt ledarskap – balans mellan top down och bottom up •Tid och långsiktighet •Kompetensutveckling av personalen som ska göra jobbet •Fokus på individens kapacitet •Kontinuerlig uppföljning och utvärdering 17

18 18

19 19

20 20 REHAB ARBETS- MARKNAD VIDARE UTREDNING TYP AV INSATSER •Praktik •Psykiatri •Vårdcentral •Samverkan: FK, AF SOC, PSYK, VC •Missbruk, vuxen •Rehabkonsult •Etc etc etc TYP AV INSATSER •” Jobbcenter” - arbetslinjen •Målgruppsanpassade insatser •Kartläggningar •Motivation •Praktik 1-3 •Arbetsbedömning/prövning •Arbetskonsulent •Jobbsökaraktivitet •Etc Instrument X feedback Instrument X Produkt och Process R3. Missbruk R1. Fysiska funktions- hinder R2. Psykiska funktions- hinder AM3. Extra stöd AM2. Support AM1. Inget stöd MI DUR ASI ?

21 21 Lämnas varje månad till din chef.År/Månad: Antal genomförda X:567 18-20 21-24 25-65 SUMMA kvinnormänkvinnormänkvinnormänkvinnormän ANTAL GENOMFÖRDA X; del 1 och 2:37275074266292353393 (vid samboförhållande görs ett X för varje individ) UPPFÖRDA INDIVIDUELLA HANDLINGSPLANER 2286108 AM 3 - extra stöd422833283938 AM 2 - support491525547673110 AM 1 - inget stöd10427 7583112114 RH 3 - fys rehab1 7118 RH 2 - psyk rehab2 3412141718 RH 1 - missbruk 21138411 FLER INSATSER 1 3141 FÖRDJUPAD UTREDNING 2525 SUMMA remitterade/överförda21174965189226259308 ANTAL AVVIKELSER27251762738997 (inte gjort X, ange skäl nedan) 11014 UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING AV HANDLINGSPLAN1 8416302534 ANTAL GENOMFÖRDA DUR 1212547 ANTAL GENOMFÖRDA ASI 101

22 22 VAL AV MÅLGRUPP – hur prioritera? •Val av grupp påverkar val av insats! •Dessa två val påverkar resurstilldelning – ”investeringsbehov” •Alla med FSS •Alla med långvarigt FSS (under 35 år) •Alla med ”Extra stöd” och ”Support” enligt Instrument X (under 35 år) •Använda resurser till ”inget behov av stöd”, enbart AF •Alla med bristande kunskaper i svenska eller utan gymnasieutbildning (under 35 år) •Personer med funktionsnedsättningar •Personer med missbruk •Förhindra omotiverade skillnader mellan kvinnor och män! 22


Ladda ner ppt "1 1 RÄTT INSATS, TILL RÄTT PERSON, I RÄTT TID, TILL RÄTT KOSTNAD OCH AV RÄTT AKTÖR. FLER BLIR SJÄLVFÖRSÖRJANDE NÄR VI BLIR BÄTTRE. Från tro till vetande!"

Liknande presentationer


Google-annonser