Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen Lars Persson, omvärldsanalytiker

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen Lars Persson, omvärldsanalytiker"— Presentationens avskrift:

1

2 Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen Lars Persson, omvärldsanalytiker

3 Vilken är den allra viktigaste framtida utmaningen som behöver hanteras för att Klippan ska vara en bra kommun att bo, arbeta och verka i om 20 år?

4 11 Trender för framtiden 1.Förändrad demografi och åldrande befolkning 2.Ökad polarisering i samhället 3.Urbanisering – Allt fler flyttar in till städer och storstadsregioner 4.Regionförstoring – ökat regionalt samarbete 5.Kraven på infrastruktursatsningar ökar 6.Ökad konkurrens om människor, företag och kompetens 7.Arbete, fritid och mötesplatser får nya arenor – gränser suddas ut 8.Ökade behov av individuella valmöjligheter 9.Ökade behov av upplevelser 10.Allt mer tjänster och högre förädlingsgrad i samhället 11.Ökad klimatmedvetenhet

5 Å ena sidan • Sverige – världens fjärde mest konkurrenskraftiga ekonomi enligt schweiziska handelshögskolan IMD. -Export -Mångfald i tillverkningen (inte beroende av någon enskild vara) -Konkurrenskraftiga små- och medelstora företag -Budgetdisciplin • Sverige – världens bästa land enligt Social Progress Index. Utifrån sociala faktorer som mäter levnadsstandard exempelvis hälsovård, infrastruktur och yttrandefrihet. • Sverige – världens näst lyckligaste nation i OECD:s mätning över förutsättningar till lycka, ”Better Life Index”. Utifrån inkomst, jobb, miljö, samhälle och livstillfredsställelse.

6 Men å andra sidan • Sverige – sämst av alla OECD länder när det gäller att få in utrikes födda på arbetsmarknaden. • Sverige – högst ungdomsarbetslöshet i Norden var 24 procent av alla under 25 år utan jobb. I Norden riskerar 10 procent av alla åringar att hamna i permanent utanförskap. • Sverige – intar en bottenplacering när det gäller företagande och nyföretagande. 6 procent av befolkningen driver eget jämfört med över 10 procent i USA och Australien samt 7 procent i Storbritannien och Norge. Även när det gäller nyföretagandet ligger Sverige i botten av listan. • Sverige – på plats 28 av 65 OECD länder i kunskapstest för 15-åringar. Under talet har svenska 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik försämrats markant. Även likvärdigheten inom skolan har försämrats. • Sverige – snabbast ökande inkomstspridning bland samtliga 34 OECD länder.

7 Snart vänder det •Ökad konsumtion, byggande, företagsinvesteringar m.m. tillsammans med omfattande pensionsavgångar innebär att Skåne kommer att präglas av en ökad arbetskraftsefterfrågan fram till år •Ökat arbetskraftsbehov med ca personer fram till år Främst personer med gymnasial och eftergymnasial utbildning (teknik, utbildning, vård & omsorg). •Företagens möjligheter att rekrytera när ekonomin vänder hålls tillbaka av problem att hitta personal.

8 Förändrad demografi och åldrande befolkning - Förändrad demografisk struktur i Sverige och världen. - De som arbetar blir färre och måste därmed försörja allt fler människor. - Konkurrensen om de yngre kommer att hårdna.

9 Befolkningens medelålder, boende i kommunen Kommun Medelålder 2012 Bjuv40,6 Båstad47,2 Helsingborg41 Höganäs44,1 Klippan42,8 Landskrona41,2 Perstorp42,4 Svalöv41 Åstorp39,7 Ängelholm43,3 Örkelljunga43,8 Familjen Helsingborg 41,9 Skåne40,9 Riket41,2 Källa: SCB

10 Procentuell förändring i de olika åldersgrupperna mellan 2011 och 2021 Källa: Region Skåne

11 KommunFolkmängdFolkökning Födelse- överskott Flyttningsnetto Totalt Därav mot Egna länet Övriga Sverige Utlandet Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona Perstorp Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga Skåne Riket Folkmängd med befolkningsförändringar, första halvåret 2013

12 Dagens och framtidens globala unga •Menar att samhället har blivit för individualistiskt •Politikernas tänker för kortsiktigt – tar inte ansvar för de avgörande problemen •Har gett upp politiken, ligger längst ner på intresselistan •Istället ligger fokus på det personliga planet – den nära omgivningen, familjen och vännerna

13 Familjen betyder allt - relationen ska vara hela livet •De som beundras mest är: De som är bra föräldrar De som lyckas hålla ihop familjen Den som är bildad och har kunskap om mycket Är framgångsrik i sin karriär •Det är det lilla livet som är viktigt: Att ha ett bra jobb och bra bostad Att träffa den rätta, gifta sig Få barn

14 Och de gamla blir bara yngre •Visades tidigt att det inte är några passiva gamlingar –Aktiva, köpstarka, friska, välutbildade •Närmare pensionen revolterar mot synen på ålderdomen som vilotid –Fortsätta jobba på sina egna villkor, varvat med ett aktivt pensionärsliv •Fortsatt fokus på individualisering och mindre på trygghet och kollektiv när pensionen är ett faktum –Familjebanden blir svagare, barnen har flyttat ut, föräldrarna är borta.

15 Framtidsdrömmar inför pensionen

16 Flyttningar efter region och ålder, Klippan 2012 KlippanInflyttningarUtflyttningarFlyttningsöverskott ÅlderÅr år år år år år år år år år år år110

17 Vem ska försörja oss?

18 Förvärvsarbetande som andel av befolkningen år KommunNattbefolkningFörvärvsfrekvens Svalöv ,3 Örkelljunga ,6 Bjuv ,7 Perstorp ,2 Klippan ,3 Åstorp ,1 Båstad ,3 Landskrona ,3 Helsingborg ,8 Höganäs ,2 Ängelholm ,0 Skåne län ,9 Riket ,8

19 Bostadsmarknaden, Klippan Lägenheter i bostadsbeståndet efter hustyp och tid Källa: SCB Källa: Svensk Mäklarstatistik AB K/T Prisutveckling villamarknaden , Klippan Färdigställda lägenheter 2012 Flerbostadshus: 52 Småhus: 22

20 Allt mer tjänster och högre förädlingsgrad i samhället -Under de senaste decennierna har det i hela västvärlden skett en förskjutning av arbetstillfällen från tillverknings- och utvinningsindustrin till tjänstesektorn. -För att kunna konkurrera samt klara omställningen till en mer kunskapsintensiv tillverkningsindustri, behöver den generellt sett låga utbildningsnivån höjas. -De ökande inkomstskillnaderna mellan ”service- och omsorgsklassen” och den ”kreativa klassen” måste hanteras för att kunna uppnå hållbar tillväxt.

21 10 största näringsgrenarna Klippan 2011 var personer sysselsatta i företag och organisationer i Klippan jämfört med personer år Antal förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i kommunen, dagbefolkning. Utveckling 2000 respektive 2011 Källa: SCB

22 De 10 största företagen i Familjen Helsingborg – beräknat på antal anställda och koncern PlatsKoncernmoder Antal anställda Ingående bolag 1Peab Ab5924 2Ingka Holding BV1484 IKEA, IKEA IT, IKEA Sv Förs, Swedewood, IKEA Retail Services, IKEA Service Office 3Ica AB1011Ica Sverige (lager), vissa Ica-butiker 4 Compagnie de Saint Gobain SA 850 Saint Gobain Isover, Saint Gobain Ecophone 5Lion/Gem Luxembourg827Findus 6Lindab International AB808 7Johnson & Johnson Inc723McNeil 8Pai Partners718Perstorp 9Posten Norge AS657Bring Frigo 10Höganäs AB645

23 De 10 största företagen i Klippan – beräknat på antal anställda och koncern PlatsNamn KoncernmoderAnställda Storleksklass (anställda) 1Gelita AG* anställda 2TINDRA PERSONLIG ASSISTANS AB* anställda 3Deutsche Post AG* anställda 4Mec-Com Klippan AB anställda 5Lauridsen Group Inc*50-99 anställda 6G Bark Invest AB*50-99 anställda 7Gyllsjö Träindustri, AB*50-99 anställda 8LJUNGBERGS TRYCKERI I KLIPPAN AB*50-99 anställda 9Bröderna Börjessons Bil AB*20-49 anställda 10KVANTUM I KLIPPAN AB*20-49 anställda

24 Vanligaste branscherna antal nystartade företag i Klippan Q Q Källa: SCB

25 Antal företagskonkurser efter näringsgren, 2012 – 2013 (september) Klippan Familjen Helsingborg Källa: SCB

26 Antal företagskonkurser antal anställda, 2012 – 2013 (september) KlippanFamiljen Helsingborg Källa: SCB

27 Inrikes omsättning, näringslivet totalt

28 Inrikes omsättning, största näringsgrenarna Klippan

29 Arbetslöshet, oktober 2013, i procent av registerbaserade arbetskraften Totalt år (%) Totalt år (%) Utrikesfödda år (%) Utrikesfödda år (%) Klippan9,8 (+0,4)21,0 (+0,2)18,8 (+0,5)29,8 (-3.0) Skåne10,4 (+0,2)21,1 (-0,4)24,5 (+0,4)35,9 (+0,8) Riket8,5 (-0,1)17,4 (-1,2)21 (+0,5)34,1 (+0,9) Källa: Arbetsförmedlingen

30 Utveckling av antalet varsel (Q3)

31 - Om skillnaderna i levnadsstandard blir för stora i en stad, minskar möjligheterna till en socialt hållbar utveckling. - Om trenden inte mattas kan följden bli ökad otrygghet, minskad social hållbarhet, minskad samhörighet, ökad brottslighet och minskad attraktivitet. 3. Ökad polarisering i samhället

32 Regionförstoring – ökat regionalt samarbete - Möjligheten att kunna resa snabbt mellan orterna i Skåne är avgörande för regionens framgång. - Profilering av olika regioner/delregioner, som ”Familjen Helsingborg”. - Förmågan att gemensamt utnyttja befintliga resurser är en viktig faktor för samarbetet. - En ökning i resandet ställer högre krav på kapacitet på vägar och i kollektivtrafiken. - Tätare samarbeten mellan kommuner kräver medvetenhet.

33 Pendlingsmönster Klippan Arbets- kommun Antal utpendlare Helsingborg941 Ängelholm511 Åstorp480 Perstorp322 Malmö162 Örkelljunga146 Bjuv119 Hässleholm91 Landskrona67 Svalöv66 Bostads- kommun Antal inpendlare Ängelholm417 Helsingborg350 Åstorp282 Perstorp219 Örkelljunga147 Hässleholm92 Svalöv72 Bjuv66 Höganäs58 Kristianstad33 Inpendling till Klippan Inpendlare : 2 088personer Utpendlare: personer Bor och arbetar i kommunen: personer Utpendling från Klippan

34 Ökad konkurrens om människor, företag och kompetens Globaliseringen har bidragit till att länder, regioner och städer konkurrerar mer och mer om var människor ska bo, arbeta, starta företag, investera och turista. Företag väljer i allt större utsträckning att etablera sig på platser som uppfattas som attraktiva för den typ av anställda som företaget söker. Om inte kommunerna i Familjen Helsingborg inte kommer till rätta med den låga utbildningsnivån och bristen på arbetskraft med rätt kompetens, finns det risk att företag i framtiden väljer andra städer att verka i. Kommuner måste i ännu större utsträckning arbeta för att locka attraktiv arbetskraft.

35

36 Behörighet till gymnasieskolan KlippanSkåne Meritvärde 207,6198,0206,7214,8211,5209,9 Behörighet till gymnasieskolan Yrkesprogram 85,6 84,687,3 87,887,086,6 Estetiskt program 85,1 8386,1 86,685,885,5 Ekonomiskt-, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program 84,6 81,385 84,884,183,6 Naturvetenskapligt och tekniskt program 81,5 81,383,8 83,482,882,0 Andel (%) elever ej behöriga 14,4 15,412,7 12,213,013,4

37 Utveckling högsta avslutade utbildning, befolkningen år, Klippan

38 Utmaningar •Strukturomvandlingen 2.0 •Utanförskap •Förändrad demografisk struktur •Kompetensförsörjning •Ökad konkurrens

39 Familjen Helsingborg


Ladda ner ppt "Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen Lars Persson, omvärldsanalytiker"

Liknande presentationer


Google-annonser