Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Persson, omvärldsanalytiker

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Persson, omvärldsanalytiker"— Presentationens avskrift:

1

2 Lars Persson, omvärldsanalytiker lars.j.persson@helsingborg.se
Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen Lars Persson, omvärldsanalytiker

3 Vilken är den allra viktigaste framtida utmaningen som behöver hanteras för att Klippan ska vara en bra kommun att bo, arbeta och verka i om 20 år? Under en liknande övning i Helsingborg svarade hälften möjligheter/utmaningar kring Integration. Hög andel även kring Arbete/utbildning.

4 11 Trender för framtiden Förändrad demografi och åldrande befolkning
Ökad polarisering i samhället Urbanisering – Allt fler flyttar in till städer och storstadsregioner Regionförstoring – ökat regionalt samarbete Kraven på infrastruktursatsningar ökar Ökad konkurrens om människor, företag och kompetens Arbete, fritid och mötesplatser får nya arenor – gränser suddas ut Ökade behov av individuella valmöjligheter Ökade behov av upplevelser Allt mer tjänster och högre förädlingsgrad i samhället Ökad klimatmedvetenhet

5 Å ena sidan Sverige – världens fjärde mest konkurrenskraftiga ekonomi enligt schweiziska handelshögskolan IMD. -Export -Mångfald i tillverkningen (inte beroende av någon enskild vara) -Konkurrenskraftiga små- och medelstora företag -Budgetdisciplin Sverige – världens bästa land enligt Social Progress Index. Utifrån sociala faktorer som mäter levnadsstandard exempelvis hälsovård, infrastruktur och yttrandefrihet. Sverige – världens näst lyckligaste nation i OECD:s mätning över förutsättningar till lycka, ”Better Life Index”. Utifrån inkomst, jobb, miljö, samhälle och livstillfredsställelse. Avancerat från plats 19 år 1997 till plats

6 Men å andra sidan Sverige – sämst av alla OECD länder när det gäller att få in utrikes födda på arbetsmarknaden. Sverige – högst ungdomsarbetslöshet i Norden var 24 procent av alla under 25 år utan jobb. I Norden riskerar 10 procent av alla åringar att hamna i permanent utanförskap. Sverige – intar en bottenplacering när det gäller företagande och nyföretagande. 6 procent av befolkningen driver eget jämfört med över 10 procent i USA och Australien samt 7 procent i Storbritannien och Norge. Även när det gäller nyföretagandet ligger Sverige i botten av listan. Sverige – på plats 28 av 65 OECD länder i kunskapstest för 15-åringar. Under talet har svenska 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik försämrats markant. Även likvärdigheten inom skolan har försämrats. Sverige – snabbast ökande inkomstspridning bland samtliga 34 OECD länder. Island ligger högst på 60 procent, följt av Danmark och Finland på 50 procent och Norge på 42 procent. I Sverige var motsvarande andel bara 37 procent. PISA, Program för International Student Assessment. Sverige hamnade under snittet för OECD-länderna. En likvärdig skola innebär bland annat att alla elever oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar ska ges samma möjligheter att uppnå målen. Danskarna är sämre än oss när det gäller att driva eget, 5 %.

7 Snart vänder det Ökad konsumtion, byggande, företagsinvesteringar m.m. tillsammans med omfattande pensionsavgångar innebär att Skåne kommer att präglas av en ökad arbetskraftsefterfrågan fram till år 2020. Ökat arbetskraftsbehov med ca personer fram till år Främst personer med gymnasial och eftergymnasial utbildning (teknik, utbildning, vård & omsorg). Företagens möjligheter att rekrytera när ekonomin vänder hålls tillbaka av problem att hitta personal. Konjunkturen bedöms vända under 2014. Skåne är tillsammans med Stockholm och Västra Götaland det län som förväntas få störst arbetskraftsbehov fram till 2020. Under perioden beräknas 1.6 miljoner människor i Sverige att gå i pension. Gymnasialt utbildade inom bygg, data- el- och energiteknik, fordons-och farkostutbildning samt VVS-utbildning.

8 Förändrad demografi och åldrande befolkning
- Förändrad demografisk struktur i Sverige och världen. - De som arbetar blir färre och måste därmed försörja allt fler människor. - Konkurrensen om de yngre kommer att hårdna.

9 Befolkningens medelålder, boende i kommunen
Bjuv 40,6 Båstad 47,2 Helsingborg 41 Höganäs 44,1 Klippan 42,8 Landskrona 41,2 Perstorp 42,4 Svalöv Åstorp 39,7 Ängelholm 43,3 Örkelljunga 43,8 Familjen Helsingborg 41,9 Skåne 40,9 Riket Källa: SCB

10 Procentuell förändring i de olika åldersgrupperna mellan 2011 och 2021
Källa: Region Skåne

11 Folkmängd med befolkningsförändringar, första halvåret 2013
Kommun Folkmängd Folkökning Födelse-överskott Flyttningsnetto  Totalt Därav mot Egna länet Övriga Sverige Utlandet Bjuv 14 813 -53 -10 -41 -88 19 28 Båstad 14 224 -39 -3 -7 -2 6 Helsingborg 243 162 86 -52 -46 184 Höganäs 24 986 123 -43 166 80 39 47 Klippan 16 741 81 -12 94 76 12 Landskrona 42 751 191 30 153 14 2 137 Perstorp 7 089 1 -9 17 13 Svalöv 13 217 -58 -6 -51 -65 53 Åstorp 14 849 43 48 -45 7 32 Ängelholm 39 836 -37 127 44 16 67 Örkelljunga 9 640 -15 -13 Skåne 3 906 1 549 2 345 . 59 2 286 Riket 40 543 10 821 29 031

12 Dagens och framtidens globala unga
Menar att samhället har blivit för individualistiskt Politikernas tänker för kortsiktigt – tar inte ansvar för de avgörande problemen Har gett upp politiken, ligger längst ner på intresselistan Istället ligger fokus på det personliga planet – den nära omgivningen, familjen och vännerna 5 600 unga föda mellan 1984 och 1997 i 11 länder har deltagit i studien. Ungas huvudsakliga intressen: Hälsa, sport, mode, dataspel Unga har mycket lite intresse av att vara en del av systemtet för att förändra.

13 - relationen ska vara hela livet
Familjen betyder allt - relationen ska vara hela livet De som beundras mest är: De som är bra föräldrar De som lyckas hålla ihop familjen Den som är bildad och har kunskap om mycket Är framgångsrik i sin karriär Det är det lilla livet som är viktigt: Att ha ett bra jobb och bra bostad Att träffa den rätta, gifta sig Få barn 5 600 unga föda mellan 1984 och 1997 i 11 länder har deltagit i studien. Ungas huvudsakliga intressen: Hälsa, sport, mode, dataspel Unga har mycket lite intresse av att vara en del av systemtet för att förändra.

14 Och de gamla blir bara yngre
Visades tidigt att det inte är några passiva gamlingar Aktiva, köpstarka, friska, välutbildade Närmare pensionen revolterar mot synen på ålderdomen som vilotid Fortsätta jobba på sina egna villkor, varvat med ett aktivt pensionärsliv Fortsatt fokus på individualisering och mindre på trygghet och kollektiv när pensionen är ett faktum Familjebanden blir svagare, barnen har flyttat ut, föräldrarna är borta. Följt rekordgenerationen och de som är födda under Den serie av år. Håller de ”äldre äldre”, över 75 på att glömmas bort i samhället? De svaga och oftast äldre pensionärerna som saknar ett begrepp och företrädare för dem? Inom äldreomsorgen är tiden som tillbringas på ett äldreboende kraftigt minskande och nu nere på ett par månader. Äldreboenden har blivit som hospis.

15 Framtidsdrömmar inför pensionen
Följt rekordgenerationen och de som är födda under Den serie av år. Håller de ”äldre äldre”, över 75 på att glömmas bort i samhället? De svaga och oftast äldre pensionärerna som saknar ett begrepp och företrädare för dem? Inom äldreomsorgen är tiden som tillbringas på ett äldreboende kraftigt minskande och nu nere på ett par månader. Äldreboenden har blivit som hospis.

16 Flyttningar efter region och ålder, Klippan 2012
Inflyttningar Utflyttningar Flyttningsöverskott Ålder År 2012 0-4 år 76 65 11 5-14 år 87 77 10 15-24 år 264 290 -26 25-34 år 233 197 36 35-44 år 142 118 24 45-54 år 102 98 4 55-64 år 45 60 -15 65-74 år 12 75-84 år 14 2 85-94 år 5 3 95+ år 1

17 Vem ska försörja oss? Försörjningskvot: Befolkningen/förvärvsarbetande år. Hur ska försörjningskvoten se ut 2020 om inte sysselsättningsgraden ökar. I Familjen Helsingborg varierar den mellan 0,68-0,8. Tendensen de senaste åren är att sysselsättningsgraden minskar. Befolkningen/befolkningen år Samtidigt har det faktum att allt fler studerar allt längre inneburit att etableringen på arbetsmarknaden har förskjutits upp i åldrarna. Om man med etableringsålder på arbetsmarknaden avser den ålder då 75 procent av en åldersklass är i förvärvsarbete ökade etableringsåldern mellan 1980 och 2010 från cirka 24 till 29 år. Det finns undersökningar som visar att cirka hälften av de som idag föds i utvecklade länder kommer att få uppleva sin 100-års dag. För att kunna möta den utmaning som en åldrande befolkning och en högre försörjningskvot innebär kommer Sverige framöver att behöva mer snarare än mindre invandring – och en bättre fungerande integration.

18 Förvärvsarbetande som andel av befolkningen 20-64 år
Kommun Nattbefolkning Förvärvsfrekvens Svalöv 6 226 76,3 Örkelljunga 4 343 74,6 Bjuv 6 389 71,7 Perstorp 2 901 68,2 Klippan 7 341 73,3 Åstorp 6 464 73,1 Båstad 6 600 79,3 Landskrona 17 227 67,3 Helsingborg 58 396 71,8 Höganäs 11 199 79,2 Ängelholm 19 131 81,0 Skåne län 71,9 Riket 76,8

19 Bostadsmarknaden, Klippan
Färdigställda lägenheter 2012 Flerbostadshus: 52 Småhus: 22 Prisutveckling villamarknaden , Klippan Lägenheter i bostadsbeståndet efter hustyp och tid K/T Enligt annan statistik färdigställdes 10 småhus i Klippan under 2012 K/T= Köpesumman dividerat med taxeringsvärdet Källa: SCB Källa: Svensk Mäklarstatistik AB

20 Allt mer tjänster och högre förädlingsgrad i samhället
Under de senaste decennierna har det i hela västvärlden skett en förskjutning av arbetstillfällen från tillverknings- och utvinningsindustrin till tjänstesektorn. För att kunna konkurrera samt klara omställningen till en mer kunskapsintensiv tillverkningsindustri, behöver den generellt sett låga utbildningsnivån höjas. De ökande inkomstskillnaderna mellan ”service- och omsorgsklassen” och den ”kreativa klassen” måste hanteras för att kunna uppnå hållbar tillväxt.

21 10 största näringsgrenarna Klippan
2011 var personer sysselsatta i företag och organisationer i Klippan jämfört med personer år 2000. Antal förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i kommunen, dagbefolkning. Utveckling 2000 respektive 2011 Källa: SCB

22 De 10 största företagen i Familjen Helsingborg – beräknat på antal anställda och koncern
Plats Koncernmoder Antal anställda Ingående bolag 1 Peab Ab 5924 2 Ingka Holding BV 1484 IKEA, IKEA IT, IKEA Sv Förs, Swedewood, IKEA Retail Services, IKEA Service Office 3 Ica AB 1011 Ica Sverige (lager), vissa Ica-butiker 4 Compagnie de Saint Gobain SA 850 Saint Gobain Isover, Saint Gobain Ecophone 5 Lion/Gem Luxembourg 827 Findus 6 Lindab International AB 808 7 Johnson & Johnson Inc 723 McNeil 8 Pai Partners 718 Perstorp 9 Posten Norge AS 657 Bring Frigo 10 Höganäs AB 645

23 De 10 största företagen i Klippan – beräknat på antal anställda och koncern
Plats Namn Koncernmoder Anställda Storleksklass (anställda) 1 Gelita AG * anställda 2 TINDRA PERSONLIG ASSISTANS AB 3 Deutsche Post AG 4 Mec-Com Klippan AB 103 5 Lauridsen Group Inc 50-99 anställda 6 G Bark Invest AB 7 Gyllsjö Träindustri, AB 8 LJUNGBERGS TRYCKERI I KLIPPAN AB 9 Bröderna Börjessons Bil AB 20-49 anställda 10 KVANTUM I KLIPPAN AB

24 Vanligaste branscherna antal nystartade företag i Klippan Q1 2011 - Q2 2012
Källa: SCB

25 Antal företagskonkurser efter näringsgren, 2012 – 2013 (september)
Klippan Familjen Helsingborg Under perioden inträffade 31 konkurser Källa: SCB

26 Antal företagskonkurser antal anställda, 2012 – 2013 (september)
Klippan Familjen Helsingborg Antal berörda anställda företagskonkurser 133 personer Källa: SCB

27 Inrikes omsättning, näringslivet totalt 2008-2012

28 Inrikes omsättning, största näringsgrenarna Klippan 2008-2012

29 Arbetslöshet, oktober 2013, i procent av registerbaserade arbetskraften
Totalt 16-64 år (%) 18-24 år (%) Utrikesfödda Klippan 9,8 (+0,4) 21,0 (+0,2) 18,8 (+0,5) 29,8 (-3.0) Skåne 10,4 (+0,2) 21,1 (-0,4) 24,5 (+0,4) 35,9 (+0,8) Riket 8,5 (-0,1) 17,4 (-1,2) 21 (+0,5) 34,1 (+0,9) Åren 2013 och 2014 väntas innebära stora utmaningar med betydligt fler arbetssökande och färre lediga jobb. Antalet totalt inskrivna arbetslösa ökar i flera av grupperna med svag ställning på arbetsmarknaden, nämligen utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning och förgymnasialt utbildade. Samtidigt får man inte glömma bort att företagen rekryterar även i dåliga tider. Man räknar med 1,1 miljoner rekryteringar under 2013. Inte ovanligt att arbetsgivarna upplever att det är brist på utbildad och erfaren arbetskraft samtidigt som det råder överskott på nyexaminerade inom s.k. paradoxyrken som kock och svetsare. Källa: Arbetsförmedlingen

30 Utveckling av antalet varsel 2011-2013 (Q3)

31 3. Ökad polarisering i samhället
- Om skillnaderna i levnadsstandard blir för stora i en stad, minskar möjligheterna till en socialt hållbar utveckling. - Om trenden inte mattas kan följden bli ökad otrygghet, minskad social hållbarhet, minskad samhörighet, ökad brottslighet och minskad attraktivitet.

32 Regionförstoring – ökat regionalt samarbete
- Möjligheten att kunna resa snabbt mellan orterna i Skåne är avgörande för regionens framgång. - Profilering av olika regioner/delregioner, som ”Familjen Helsingborg”. - Förmågan att gemensamt utnyttja befintliga resurser är en viktig faktor för samarbetet. - En ökning i resandet ställer högre krav på kapacitet på vägar och i kollektivtrafiken. - Tätare samarbeten mellan kommuner kräver medvetenhet.

33 Pendlingsmönster Klippan
Inpendlare : personer Utpendlare: personer Bor och arbetar i kommunen: personer Utpendling från Klippan Inpendling till Klippan Arbets-kommun Antal utpendlare Helsingborg 941 Ängelholm 511 Åstorp 480 Perstorp 322 Malmö 162 Örkelljunga 146 Bjuv 119 Hässleholm 91 Landskrona 67 Svalöv 66 Bostads-kommun Antal inpendlare Ängelholm 417 Helsingborg 350 Åstorp 282 Perstorp 219 Örkelljunga 147 Hässleholm 92 Svalöv 72 Bjuv 66 Höganäs 58 Kristianstad 33

34 Ökad konkurrens om människor, företag och kompetens
Globaliseringen har bidragit till att länder, regioner och städer konkurrerar mer och mer om var människor ska bo, arbeta, starta företag, investera och turista. Företag väljer i allt större utsträckning att etablera sig på platser som uppfattas som attraktiva för den typ av anställda som företaget söker. Om inte kommunerna i Familjen Helsingborg inte kommer till rätta med den låga utbildningsnivån och bristen på arbetskraft med rätt kompetens, finns det risk att företag i framtiden väljer andra städer att verka i. Kommuner måste i ännu större utsträckning arbeta för att locka attraktiv arbetskraft.

35

36 Behörighet till gymnasieskolan
Klippan Skåne 2013 2012 2011 Meritvärde 207,6 198,0 206,7 214,8 211,5 209,9 Behörighet till gymnasieskolan Yrkesprogram 85,6 84,6 87,3 87,8 87,0 86,6 Estetiskt program 85,1 83 86,1 85,8 85,5 Ekonomiskt-, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program 81,3 85 84,8 84,1 83,6 Naturvetenskapligt och tekniskt program 81,5 83,8 83,4 82,8 82,0 Andel (%) elever ej behöriga 14,4 15,4 12,7 12,2 13,0 13,4

37 Utveckling högsta avslutade utbildning, befolkningen 25-64 år, Klippan
Linjen för gymnasial och eftergymnasial utbildning korsades år 1995 på nationell nivå, korsades 2009 i Klippan. På nationell nivå har närmare 40 procent eftergymnasial utbildning. Och allt hänger ihop. En välmående region skapas genom ett starkt och inkluderande näringsliv som i sin tur kräver kompetens och kunskap för att kunna utvecklas.

38 Strukturomvandlingen 2.0 Utanförskap Förändrad demografisk struktur
Utmaningar Strukturomvandlingen 2.0 Utanförskap Förändrad demografisk struktur Kompetensförsörjning Ökad konkurrens I debatten tolkas utmaningar ofta som problem. Men framtidsutmaningar är i första hand konsekvenser av olika förändringsprocesser i samhället. Ingen nyhet att vi är och förblir en integrerad del av världen. Genom handel, investeringar, informationsflöden, människors rörelser. Vi är både som människor, företag och organisationer en del av en integrerad och global miljö. Globaliseringen är ett faktum även om dess riktning påverkas av politik och teknisk utveckling. Det gör att exportberoende nationer och regioner inte kan avskärma sig från omvärlden. En av globaliseringens främsta effekter handlar om en ökad global konkurrens, där olika länder och regioner försöker dra nytta av sina särskilda fördelar. Olika länder försöker konkurrera genom att fokusera på sådana produkter och processer där de har särskilt goda förutsättningar – så kallade komparativa fördelar. En utmaning handlar om att sysselsättningen fortfarande är betydligt lägre bland människor med utländsk bakgrund än bland dem som har svensk bakgrund. Det begränsar deras livschanser samtidigt som det innebär att kompetens inte tas till vara och att det uppstår risk för sociala slitningar. Här har Sverige haft, och har inför framtiden, en stor fördel av att vara ett land som präglas av en hög grad av mångfald, tolerans, frihet, öppenhet för nya idéer och kreativitet, och av att vara ett land med en relativt högt utbildad och kompetent befolkning. Samtidigt har företagsstrukturen om man utgår från andelen anställda inte förändrats särskilt mycket sedan 1970-talet. Både då och nu har närmare 70 procent av alla företag upp till fyra anställda, och andelen företag med mer än hundra anställda utgör bara någon enstaka procent. Ytterligare en aspekt av strukturomställningen är organisationen av arbetskraften. Blir allt vanligare inom exempelvis transportbranschen att chaufförerna får bilda enmansbolag för att effektivisera och kostnadsminimera leveranser efter efterfrågan. Det riskera att leda till en tudelning på arbetsmarknaden mellan de som har fasta anställningar med bra försäkringar och anställningsvillkor och de som står utanför som får utgöra ”smörjmedlet”. Anställda av bemanningsföretag, visstidsanställda och anställda som blir bolagiserade enmanskonsulter.

39 Familjen Helsingborg


Ladda ner ppt "Lars Persson, omvärldsanalytiker"

Liknande presentationer


Google-annonser