Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

8 B - Internationell utblick antagning Tuula Kuosmanen, VHS 2009-09-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "8 B - Internationell utblick antagning Tuula Kuosmanen, VHS 2009-09-30."— Presentationens avskrift:

1 8 B - Internationell utblick antagning Tuula Kuosmanen, VHS 2009-09-30

2 Internationell utblick antagning • Anmälningsavgifter och studieavgifter • Uppdraget • Förslagen • Tidplan • Frågor • Forum för internationalisering • Forumet • Punkter som har avhandlats • Frågor

3 Regeringsuppdraget anmälningsavgifter och studieavgifter • Regeringen uppdrog åt VHS att i samarbete med universitet och högskolor förbereda verksamheten inför ett införande av dels anmälningsavgifter och dels studieavgifter för studerande från tredje land vid statliga universitet och högskolor. • Med förbehåll för regeringens beslut införa anmälningsavgifter höstterminen 2010 och med förbehåll för regeringens beslut, föreslår riksdagen om införande av studieavgifter höstterminen 2011.

4 Regeringsuppdraget anmälningsavgifter och studieavgifter forts. Högskolorna bör ges rätt att ta ut en anmälningsavgift av en storlek som stimulerar till genomtänkta och seriösa anmälningar utan att vara avskräckande. Syftet föreslås inte primärt vara att täcka kostnaderna för hantering av anmälningar. Regeringen menar att anmälningsavgifter bör införas så snabbt som möjligt i syfte att VHS och universitet och högskolor ska kunna koncentera sig främst på de sökande som har en tydlig ambition att påbörja studier i Sverige.

5 Regeringsuppdraget anmälningsavgifter och studieavgifter forts. • Möjligheterna bör undersökas att begränsa antalet anmälningsavgifter eller den totala summan för en sökande som anmäler sig både i en ansökningsomgång som administreras av VHS och samtidigt i en lokal antagning vid ett eller flera lärosäten. • Föreslå en mer preciserad ordning för vilka anmälningar som avgift ska tas ut för.

6 Regeringsuppdraget anmälningsavgifter och studieavgifter forts. Möjliggöra ett särskilt urval av avgiftsskyldiga studenter, samt möjliggöra att antagningsbeslut förenas med villkor om betalning av studieavgift.

7 Sökande från tredje land • Den som har permanent uppehållstillstånd i Sverige eller är här av andra skäl än studier har tidsbegränsat uppehållstillstånd ska inte betala en anmälningsavgift eller studieavgift • Har ställning som varaktigt bosatt i Sverige enligt 5 kap. utlänningslagen • Har ställning som varaktigt bosatt i annan EU-stat och uppehållstillstånd i Sverige enligt 4 kap, 9 § utlänningsförordningen • Kommer till ett svenskt lärosäte via ett utbytesavtal med ett lärosäte i tredje land • Vid tiden för anmälan redan är student i svensk högskola

8 Antal sökande med utländska meriter till hösten 2009

9 Avgiftsnivåer i några andra länder • USA 25 – 75 US Dollar • Nederländerna 100 – 125 Euro • Danmark (Roskilde universitet) 125 Euro höjs till 150 Euro • Storbritannien, ansökningar till grundutbildningar 10£ för ett alternativ, 19£ för två till fem alternativ.

10 Regeringsuppdraget anmälningsavgifter och studieavgifter forts. • VHS föreslår en anmälningsavgift om 1000 kr/100 € • Anmälningsavgiften betalas per antagningsomgång • En anmälningsavgift oavsett antal sökalternativ • En anmälningsavgift oavsett om anmälan avser program eller kurs • Ingen anmälningsavgift för registrerad student

11 Införandetid • VHS föreslår att anmälningsavgifter införs samtidigt som studieavgifter, dvs. till höstterminen 2011. • Utredningen visar att ett införande av anmälningsavgifter kräver en längre föreberedelse- och införandetid än regeringens tidplan. • En fungerande betalhantering hinner inte utvecklas till ett införande per höstterminen 2010.

12 Regeländringar • Införande av studieavgifter förutsätter ändring av högskolelagen • Införande av anmälningsavgifter och studieavgifter kräver ändringar och tillägg i högskoleförordningen • Informationsutbyte genom automatiserad databehandling kräver ändringar i Migrationsverkets förordningar • Införande av studieavgifter och anmälningsavgifter kräver ändringar i förordningen för registrering av studier m.m. vid universitet och högskolor

13 Återbetalning och överklagan Ingen återbetalning om man inte blir antagen Återbetalning endast om status är felbehandlad VHS utredning anser att avgiftsskyldigheten inte ska kunna överklagas

14 Betalhantering Internationella bankkort VISA, Mastercard Kontoinsättning – för dem som ej kan betala med kort

15 Samverkan med andra myndigheter • Fastställande av avgiftsbefrielse resp. avgiftsskyldighet för anmälningsavgifter och studieavgifter hämtas från Skatteverkets och Migrationsverkets verksamhetsregister för sökande som är folkbokförd i Sverige • Avgiftsbefrielse för EU/EES-medborgare bosatt utanför Sverige måste styrkas med kopia av pass eller liknande

16 Samverkan med andra myndigheter • För att säkerställa en rationell och effektiv hantering för ansökan om uppehållstillstånd för gäststudier behövs en översyn av processen hos Utlandsmyndighet och Migrationsverket. Bl.a. behöver ett antal flaskhalsar ses över. • Samverkan mellan inblandade myndigheter behöver formaliseras: Migrationsverket, Utlandsmyndighet, lärosätena och VHS

17 Förslag på process och systemstöd vid införande av anmälningsavgifter • Integrera kortbetalningstjänst i NyA • Länkning från anmälan eller mail • Inläsning i NyA av gjorda betalningar • Svenskt personnummer: maskinell kontroll av medborgarskap, uppehållstillstånd och pågående studier • Ej svenskt pnr: sökande anger medborgarskaps-kategori (svenskt, EES/Schweiz eller övrigt). ”Övrigt”  Betalsida för kortbetalningar

18 Studieavgifter Regeringen kommer att föreslå riksdagen om införande av studieavgifter till höstterminen 2011 Frågan om studieavgiften och dess storlek hanteras mellan regeringen och lärosätet Full kostnadstäckning Samma kriterier som för anmälningsavgifter för avgiftsbefriad och avgiftsskyldig Information från antagningssystemet till studiedokumentationsregistret.

19 Systemstöd i NyA för studieavgifter • Huvudsakligen lokal hantering och systemstöd i Ladok • Antagningssystemet NyA:s roll: • Information på studera.nu om avgiften för respektive anm.alternativ • Leverera uppgift till Ladok om avgiftsskyldiga sökande • Funktionalitet för särskilt urval av avgiftsskyldiga

20 Särskilt urval av (studie-)avgiftsskyldiga sökande • Två tänkbara lösningar • Särskilda antagningsomgångar för avgiftsskyldiga • Kräver regeländringar och funktionalitet för att avvisa sökande från ”fel” antagningsomgång • Torde ställa krav på förändringar i ”Hitta utbildning” för att filtrera utbildningar utifrån antagningsomgång redan i första sökstegen • Kvotering av platser till avgiftsskyldiga • Kräver regeländringar • Kräver stöd för maskinell meritvärdering utifrån avgiftsskyldighet

21 Forum för internationalisering 8 B – Internationell utblick antagning

22 Forum för internationalisering Forum för internationalisering skapades i slutet av 2008 på Utbildningsdepartementets initiativ. Syftet är att förbättra samordningen mellan de myndigheter och organisationer som stödjer universitetens och högskolornas internationalisering. Tanken är att undvika att frågor faller mellan stolarna.

23 Forum för internationalisering forts. Myndigheter som ingår är Högskoleverket, Internationella programkontoret, CSN, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Justitiedepartementet, Lärosätena (genom Sveriges universitets- och högskoleförbund), Migrationsverket, SFS, Sida, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, SI, Utbildningsdepartementet, Utrikesdepartementet och VHS. Högskoleverket och Internationella programkontoret delar på ordförandeskapet enligt ett rullande schema.

24 Forum för internationalisering Tre möten hittills: 2 december 2008, 17 mars 2009 och 22 september 2009. Frågor som har behandlats: regelverket, marknadsföring, villkorade antagningsbeslut visavi beslut om uppehållstillstånd för studier, information, antagningsprocessen, ”prognoser” över sökandetryck, internationalisering och bistånd etc.


Ladda ner ppt "8 B - Internationell utblick antagning Tuula Kuosmanen, VHS 2009-09-30."

Liknande presentationer


Google-annonser