Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Backemar och Janne Sandahl

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Backemar och Janne Sandahl"— Presentationens avskrift:

1 Lars Backemar och Janne Sandahl
Centrumutvecklingsprojektet i Mariehamn Ett livskraftigt centrum Förslag till organisation Mariehamn 14 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl

2 Lars Backemar och Janne Sandahl
Bakgrund Denna presentation syftar till att utgöra beslutsunderlag för en framtida samverkansorganisation för projektet ”Ett livskraftigt Centrum” Nedan redovisas ett första förslag som skall diskuteras tillsammans med parterna den 14 juni 2011. Färdigt förslag till sommaren, beslut augusti-september Lars Backemar och Janne Sandahl Mariehamn 14 juni 2011

3 Lars Backemar och Janne Sandahl
Projektets syfte att löpande arbeta för att bevara och utveckla stadskärnans funktion och attraktion. att stärka stadskärnans kommersiella och sociala betydelse för Mariehamnsregionen. att säkerställa befintliga och framtida investeringar i byggnader och infrastruktur. att attrahera fler boende, besökare och verksamheter. Lars Backemar och Janne Sandahl Mariehamn 14 juni 2011

4 Arbetsprocess och tidplan
A. Startmöten. Först med uppdragsgivaren, politiker m fl. Därefter ett större möte med alla intressenter i syfte att entusiasmera och förankra. Beslut om finansiering av steg B. B. Upprättande av organisation för planering, genomförande och skötsel. Viktiga punkter är bemanning, budget och finansiering. Bildande av arbetsgrupper. Organisationen kan vara ett bolag eller en förening. Beslut om inriktning av steg C. C. Handlingsprogram som ska vara både visionärt och praktiskt med tidssättning, ansvarsfördelning och delbudgetar. Arbetet sker till största delen inom olika arbetsgrupper. Detta brukar kräva vissa utredningsinsatser, typ marknads-, stråk- och tillgänglighetsanalys mm samt skisser avseende fysisk utformning, miljö och strukturer. D. Löpande skötsel. Fysiska åtgärder inom centrumplanens ram, marknadsföring etc etc. Hela tiden frekventa avstämningar i arbets- och redovisningsmöten. Klart Förslag till sommaren, beslut augusti-september Årsskiftet Ett trevligt och lönsamt maratonlopp Mariehamn 13 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl

5 Intervjuer och samtal, hittills 1
Terese Flöjt, Mariehamns Stad Daniel Dahlén, Ålands Näringsliv Ewa Danielsson, Ålands Näringsliv Andreas Packalén, Ålands Näringsliv-praktikant Kai Söderlund, Mariehamns Stad Kyni Larpes-Nordas, Mariehamns Stad Johan Lindholm, Ålands Näringsliv Edgar Vickström, Mariehamns Stad Lennart Isaksson, Eriksson Capital Tom Forsbom, Alandia Trade Center Ålands Näringslivs ordförande Gert Sviberg, Dalbo Affärsfastigheter Jonas Karlsson, ÅSUB Sirkka Wegelius, Mariehamns stad 40 pers på workshop Mariehamn 13 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl

6 Intervjuer och samtal, hittills 2
Politikermöte Roger Jansson Bjarne Blomster Gunnar Jansson + tjänstemän från Mariehamns stad 15 personer på fastighetsägarträffen Ett möte i arbetsgruppen Tony Karlström, Alandia bolagen Mariehamn 13 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl

7 Lars Backemar och Janne Sandahl
Igår Möte med Landskapet Johan Söderlund (finansieringshandläggare) Torbjörn Eliasson (minister näringsliv) ”Bra, men förankra väl” Möte på Tekniska Verken Kai Söderlund ParkeringsBiträdet Beslut om inventering och medverkan i P-grupp Besiktning Mariehamn 14 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl

8 Lars Backemar och Janne Sandahl
Idag Detta möte i arbetsgruppen WorkShop om organisation Helhet Medverkande Bemanning Finansiering Avtal Arbetsgrupper – snabbstart Mariehamn 14 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl

9 Lars Backemar och Janne Sandahl
Härnäst - i sommar 20/6 Inventering Kolla Läget 7-10/7 el 28-31/7 Besökarintervjuer 7-9/7 och 28-30/7 Parkeringsinventering Insamling av marknadsdata Redovisning vid uppstartsmötet Lars Backemar och Janne Sandahl Mariehamn 13 juni 2011

10 Lars Backemar och Janne Sandahl
Och sedan - i höst 29/8 ARBETSGRUPPEN och MEDIA Uppstart och redovisning (Kolla Läget, Intervjuerna, preliminär marknadsanalys, P- inventeringen) Utarbetande av handlingsprogrammet 15/9 ÖPPEN WORKSHOP Första förslag diskuteras 20/10 ARBETSGRUPPEN 9/11 ÖPPEN WORKSHOP Utvecklat förslag diskuteras (7/12) HUVUDMÄNNEN Slutförslag (beslut i januari?) Jan? MEDBORGARE, MEDIA Dessutom löpande arbete och möten i mindre grupper typ ”Kultur”, ”Turism”, ”Parkering”, ”Miljö” och ”Utbud” (ev redan i sommar) Lars Backemar och Janne Sandahl Mariehamn 13 juni 2011

11 Arbetsgrupper – snabbstart, vem?
Parkeringen i konsumentens ögon Stadskärnans kulturutbud Fångar stadskärnan upp turisterna? Stadskärnans butiksutbud – vad krävs för att stå upp mot Täby och externhandeln? Miljön och det maritima temat ………………. Mariehamn 14 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl

12 Lars Backemar och Janne Sandahl
Organisationsform En förening (i detta fall finns redan Ålands Näringsliv) som äger ett servicebolag (”Mariehamns Stadskärna”), där verksamheten bedrivs. Viktiga huvudmän i bolaget: Mariehamns stad Ålands Näringsliv Landskapet, ex-vis via Arbeta & Bo på Åland Fastighetsägare och köpmän i Mariehamns stadskärna Hotell- och restaurangföretagare Företag och organisationer i övrigt med intresse av en stark Mariehamns stadskärna såsom Visit Åland och rederierna Medlemmarna/huvudmännen ska vara intresserade av att utveckla Mariehamns stadskärna och ha styrka att påverka utvecklingen. Styrelsen brukar bestå av två-tre ordinarie ledamöter från varje huvudman. Även någon oberoende sakkunnig brukar ingå. Lars Backemar och Janne Sandahl Mariehamn 14 juni 2011

13 Lars Backemar och Janne Sandahl
Området Kvarteren Inom Mariehamns stadskärna Lars Backemar och Janne Sandahl Mariehamn 14 juni 2011

14 Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden
Löpande samordning av verksamheten Marknadsföring MBWA Samordna centrumutvecklingsprojekt, till en början handlingsprogrammet Driva verksamhet i projektform Initiera projekt, även sådana som finansieras på annat håll Lars Backemar och Janne Sandahl Mariehamn 14 juni 2011

15 ”Mariehamns Stadskärnas” Vision
Genom samverkan skall Mariehamn alltid ses som den självklara mötes- och handelsplatsen på Åland samt vara ett starkt varumärke, en självklar destination och attraktivt för boende ”Mariehamns Stadskärnas” affärsidé ”Mariehamns Stadskärna” skall i samverkan utveckla området genom att verka för att erbjuda ett attraktivt utbud av verksamheter och upplevelser i en trygg och trivsam miljö och därigenom ge ökade sociala och ekonomiska värden På detta sätt utveckla Mariehamns attraktion som en intressant plats att besöka för turister och andra besökare och att bo i. Lars Backemar och Janne Sandahl Mariehamn 14 juni 2011

16 Förslag till organisation
Fastighets-ägare Förening (ÅN) Bolags-stämma Ålands Näringsliv Service-bolag Styrelse Mariehamns Stad m fl Centrum-ledare Turism Butiker /Restaurang/Kafé Kulturgrupp “Gatugrupper” Övriga intressenter Sakkunniga Marknads- grupp Övr. intresse- grupper Mariehamn 14 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl

17 Finansiering, principer
Föreningen (Ålands Näringsliv) äger samtliga aktier i servicebolaget. De olika parterna erlägger en årlig service- eller marknadsföringsavgift, som skall finansiera kostnaderna för administrationen men även vissa projekt. Utöver serviceavgifter kan olika former av sponsorintäkter förekomma En del av verksamheten sker i projektform där projektets deltagare utgörs av olika intressenter. Projekten finansieras i allt väsentligt av intressenterna. Lars Backemar och Janne Sandahl Mariehamn 14 juni 2011

18 Lars Backemar och Janne Sandahl
Ett budgetexempel Rambudget för stadskärne-föreningen i Sundbyberg ( invånare). Sponsorer brukar ge mer för speciella projekt. Aktiviteter på ”Sundbybergs-nivå” sköts av kommunen. Mariehamn 14 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl

19 Finansiering, praktiskt
Fastighetsägarna erlägger, för total uthyrningsbar yta, exkl bostäder, X € per m2 och år, lägesvärderat. Butiker och restauranger erlägger X € per m2 eller sittplats, lägesvärderat. Mariehamns Stad erlägger X € per år. Landskapet erlägger X € per år. Ålands Näringsliv erlägger X € per år. Visit Åland erlägger X € per år. Finansieringen gäller för en period om tre år. Sponsorsavtal kan tecknas med andra intressenter. Extra intäkter från förmånskort, annonstidningar mm kan förekomma. Lars Backemar och Janne Sandahl Mariehamn 14 juni 2011

20 Avtal, några exempel från Sundbyberg (Fastighetsägare)
Lars Backemar och Janne Sandahl Mariehamn 14 juni 2011

21 Avtal, några exempel från Sundbyberg (Butiker)
Lars Backemar och Janne Sandahl Mariehamn 14 juni 2011

22 Lars Backemar och Janne Sandahl
Personal/Bemanning VD och ”centrumledare” samt X antal medarbetare Arbetsuppgifter, bl a Samordning och administration Medlemsinformation Initiering, ledning och uppföljning av projekt och verksamhet Aktiviteter och arrangemang Hemsida Gemensam marknadsföring Gemensamma upphandlingar MBWA, Management By Walking Around Deltid krävs för dessa ”centrumsysslor”, vilket lämnar tid för turist- och informationsarbete på ”Ålands-nivå”, ungefär som idag – bra att samordna! Mariehamn 14 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl

23 Verksamheten drivs huvudsakligen genom projektgrupper
Projekten leds av en grupp nyckelpersoner med kompetens och närhet till genomförande i de olika projektgrupperna. Samordnas av föreningen/bolaget. Finansiering sker huvudsakligen inom projekten. Projektsammanställning av aktuella projekt med ansvariga projektledare och tidplan som uppdateras regelbundet Viktigt med projekt som kan genomföras – avslutas – visa resultat inom en angiven tidsram. Glöm ej de små projekten. Lars Backemar och Janne Sandahl Mariehamn 14 juni 2011

24 Lars Backemar och Janne Sandahl
Tidplan Börjar arbeta nu Formell sjösättning när handlingsprogrammet är taget, sannolikt i januari 2012 Sedan bara fortsätter det i treårsperioder Lars Backemar och Janne Sandahl Mariehamn 14 juni 2011


Ladda ner ppt "Lars Backemar och Janne Sandahl"

Liknande presentationer


Google-annonser