Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING Centrumutvecklingsprojektet i Mariehamn Ett livskraftigt centrum Förslag till organisation Mariehamn 14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING Centrumutvecklingsprojektet i Mariehamn Ett livskraftigt centrum Förslag till organisation Mariehamn 14."— Presentationens avskrift:

1 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING Centrumutvecklingsprojektet i Mariehamn Ett livskraftigt centrum Förslag till organisation Mariehamn 14 juni 20111Lars Backemar och Janne Sandahl

2 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING 2 Bakgrund Denna presentation syftar till att utgöra beslutsunderlag för en framtida samverkansorganisation för projektet ”Ett livskraftigt Centrum” Nedan redovisas ett första förslag som skall diskuteras tillsammans med parterna den 14 juni 2011. Färdigt förslag till sommaren, beslut augusti-september Mariehamn 14 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl

3 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING 3 Projektets syfte att löpande arbeta för att bevara och utveckla stadskärnans funktion och attraktion. att stärka stadskärnans kommersiella och sociala betydelse för Mariehamnsregionen. att säkerställa befintliga och framtida investeringar i byggnader och infrastruktur. att attrahera fler boende, besökare och verksamheter. Mariehamn 14 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl

4 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING Arbetsprocess och tidplan A. Startmöten. Först med uppdragsgivaren, politiker m fl. Därefter ett större möte med alla intressenter i syfte att entusiasmera och förankra. Beslut om finansiering av steg B. B. Upprättande av organisation för planering, genomförande och skötsel. Viktiga punkter är bemanning, budget och finansiering. Bildande av arbetsgrupper. Organisationen kan vara ett bolag eller en förening. Beslut om inriktning av steg C. C. Handlingsprogram som ska vara både visionärt och praktiskt med tidssättning, ansvarsfördelning och delbudgetar. Arbetet sker till största delen inom olika arbetsgrupper. Detta brukar kräva vissa utredningsinsatser, typ marknads-, stråk- och tillgänglighetsanalys mm samt skisser avseende fysisk utformning, miljö och strukturer. D. Löpande skötsel. Fysiska åtgärder inom centrumplanens ram, marknadsföring etc etc. Hela tiden frekventa avstämningar i arbets- och redovisningsmöten. Mariehamn 13 juni 2011Lars Backemar och Janne Sandahl4 Förslag till sommaren, beslut augusti-september Klart Årsskiftet Ett trevligt och lönsamt maratonlopp

5 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING Intervjuer och samtal, hittills 1 Terese Flöjt, Mariehamns Stad Daniel Dahlén, Ålands Näringsliv Ewa Danielsson, Ålands Näringsliv Andreas Packalén, Ålands Näringsliv-praktikant Kai Söderlund, Mariehamns Stad Kyni Larpes-Nordas, Mariehamns Stad Johan Lindholm, Ålands Näringsliv Edgar Vickström, Mariehamns Stad Lennart Isaksson, Eriksson Capital Tom Forsbom, Alandia Trade Center Ålands Näringslivs ordförande Gert Sviberg, Dalbo Affärsfastigheter Jonas Karlsson, ÅSUB Sirkka Wegelius, Mariehamns stad 40 pers på workshop Mariehamn 13 juni 2011Lars Backemar och Janne Sandahl5

6 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING Intervjuer och samtal, hittills 2 Politikermöte Roger Jansson Bjarne Blomster Gunnar Jansson + tjänstemän från Mariehamns stad 15 personer på fastighetsägarträffen Ett möte i arbetsgruppen Tony Karlström, Alandia bolagen Mariehamn 13 juni 2011Lars Backemar och Janne Sandahl6

7 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING Igår Möte med Landskapet • Johan Söderlund (finansieringshandläggare) • Torbjörn Eliasson (minister näringsliv) • ”Bra, men förankra väl” Möte på Tekniska Verken • Kai Söderlund • ParkeringsBiträdet • Beslut om inventering och medverkan i P-grupp Besiktning Mariehamn 14 juni 2011Lars Backemar och Janne Sandahl7

8 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING Idag Detta möte i arbetsgruppen WorkShop om organisation • Helhet • Medverkande • Bemanning • Finansiering • Avtal • Arbetsgrupper – snabbstart Mariehamn 14 juni 2011Lars Backemar och Janne Sandahl8

9 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING Härnäst - i sommar 20/6Inventering Kolla Läget 7-10/7 el 28-31/7Besökarintervjuer 7-9/7 och 28-30/7 Parkeringsinventering Insamling av marknadsdata Redovisning vid uppstartsmötet Mariehamn 13 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl 9

10 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING Och sedan - i höst 29/8ARBETSGRUPPEN och MEDIA Uppstart och redovisning (Kolla Läget, Intervjuerna, preliminär marknadsanalys, P- inventeringen) Utarbetande av handlingsprogrammet 15/9ÖPPEN WORKSHOP Första förslag diskuteras 20/10 ARBETSGRUPPEN 9/11 ÖPPEN WORKSHOP Utvecklat förslag diskuteras (7/12) HUVUDMÄNNEN Slutförslag (beslut i januari?) Jan?MEDBORGARE, MEDIA Dessutom löpande arbete och möten i mindre grupper typ ”Kultur”, ”Turism”, ”Parkering”, ”Miljö” och ”Utbud” (ev redan i sommar) Mariehamn 13 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl 10

11 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING Arbetsgrupper – snabbstart, vem? 1.Parkeringen i konsumentens ögon 2.Stadskärnans kulturutbud 3.Fångar stadskärnan upp turisterna? 4.Stadskärnans butiksutbud – vad krävs för att stå upp mot Täby och externhandeln? 5.Miljön och det maritima temat • ………………. Mariehamn 14 juni 2011Lars Backemar och Janne Sandahl11

12 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING 12 Organisationsform En förening (i detta fall finns redan Ålands Näringsliv) som äger ett servicebolag (”Mariehamns Stadskärna”), där verksamheten bedrivs. Viktiga huvudmän i bolaget:  Mariehamns stad  Ålands Näringsliv  Landskapet, ex-vis via Arbeta & Bo på Åland  Fastighetsägare och köpmän i Mariehamns stadskärna  Hotell- och restaurangföretagare  Företag och organisationer i övrigt med intresse av en stark Mariehamns stadskärna såsom Visit Åland och rederierna Medlemmarna/huvudmännen ska vara intresserade av att utveckla Mariehamns stadskärna och ha styrka att påverka utvecklingen. Styrelsen brukar bestå av två-tre ordinarie ledamöter från varje huvudman. Även någon oberoende sakkunnig brukar ingå. Mariehamn 14 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl

13 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING 13 Området Kvarteren Inom Mariehamns stadskärna Mariehamn 14 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl

14 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden •Löpande samordning av verksamheten •Marknadsföring •MBWA •Samordna centrumutvecklingsprojekt, till en början handlingsprogrammet •Driva verksamhet i projektform •Initiera projekt, även sådana som finansieras på annat håll Mariehamn 14 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl 14

15 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING 15 ”Mariehamns Stadskärnas” Vision Genom samverkan skall Mariehamn alltid ses som den självklara mötes- och handelsplatsen på Åland samt vara ett starkt varumärke, en självklar destination och attraktivt för boende ”Mariehamns Stadskärnas” affärsidé ”Mariehamns Stadskärna” skall i samverkan utveckla området genom att  verka för att erbjuda ett attraktivt utbud av verksamheter och upplevelser i en trygg och trivsam miljö  och därigenom ge ökade sociala och ekonomiska värden På detta sätt utveckla Mariehamns attraktion som en intressant plats att besöka för turister och andra besökare och att bo i. Mariehamn 14 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl

16 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING 16 Förslag till organisation Mariehamn 14 juni 2011Lars Backemar och Janne Sandahl Fastighets- ägare Ålands Näringsliv Styrelse Bolags- stämma Butiker /Restaurang /Kafé Mariehamns Stad m fl Centrum- ledare Turism Marknads- grupp Övr. intresse- grupper Förening (ÅN) Service- bolag Kulturgrupp Övriga intressenter Sakkunniga “Gatugrupper”

17 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING 17 Finansiering, principer •Föreningen (Ålands Näringsliv) äger samtliga aktier i servicebolaget. •De olika parterna erlägger en årlig service- eller marknadsföringsavgift, som skall finansiera kostnaderna för administrationen men även vissa projekt. Utöver serviceavgifter kan olika former av sponsorintäkter förekomma •En del av verksamheten sker i projektform där projektets deltagare utgörs av olika intressenter. Projekten finansieras i allt väsentligt av intressenterna. Mariehamn 14 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl

18 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING Ett budgetexempel Rambudget för stadskärne- föreningen i Sundbyberg (35 000+ invånare). Sponsorer brukar ge mer för speciella projekt. Aktiviteter på ”Sundbybergs- nivå” sköts av kommunen. Mariehamn 14 juni 2011Lars Backemar och Janne Sandahl18

19 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING 19 •Fastighetsägarna erlägger, för total uthyrningsbar yta, exkl bostäder, X € per m2 och år, lägesvärderat. •Butiker och restauranger erlägger X € per m2 eller sittplats, lägesvärderat. •Mariehamns Stad erlägger X € per år. •Landskapet erlägger X € per år. •Ålands Näringsliv erlägger X € per år. •Visit Åland erlägger X € per år. •Finansieringen gäller för en period om tre år. •Sponsorsavtal kan tecknas med andra intressenter. •Extra intäkter från förmånskort, annonstidningar mm kan förekomma. Finansiering, praktiskt Mariehamn 14 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl

20 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING Avtal, några exempel från Sundbyberg (Fastighetsägare) Mariehamn 14 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl 20

21 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING Avtal, några exempel från Sundbyberg (Butiker) Mariehamn 14 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl 21

22 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING 22 Personal/Bemanning VD och ”centrumledare” samt X antal medarbetare Arbetsuppgifter, bl a •Samordning och administration •Medlemsinformation •Initiering, ledning och uppföljning av projekt och verksamhet •Aktiviteter och arrangemang •Hemsida •Gemensam marknadsföring •Gemensamma upphandlingar •MBWA, Management By Walking Around Deltid krävs för dessa ”centrumsysslor”, vilket lämnar tid för turist- och informationsarbete på ”Ålands-nivå”, ungefär som idag – bra att samordna! Mariehamn 14 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl

23 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING 23 Verksamheten drivs huvudsakligen genom projektgrupper •Projekten leds av en grupp nyckelpersoner med kompetens och närhet till genomförande i de olika projektgrupperna. •Samordnas av föreningen/bolaget. •Finansiering sker huvudsakligen inom projekten. •Projektsammanställning av aktuella projekt med ansvariga projektledare och tidplan som uppdateras regelbundet •Viktigt med projekt som kan genomföras – avslutas – visa resultat inom en angiven tidsram. Glöm ej de små projekten. Mariehamn 14 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl

24 Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING 24 •Börjar arbeta nu •Formell sjösättning när handlingsprogrammet är taget, sannolikt i januari 2012 •Sedan bara fortsätter det i treårsperioder Tidplan Mariehamn 14 juni 2011 Lars Backemar och Janne Sandahl


Ladda ner ppt "Janne Sandahl Consulting AB BACKEMAR CONSULTING Centrumutvecklingsprojektet i Mariehamn Ett livskraftigt centrum Förslag till organisation Mariehamn 14."

Liknande presentationer


Google-annonser