Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marknadsföring Kap 7 Strategisk planering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marknadsföring Kap 7 Strategisk planering"— Presentationens avskrift:

1 Marknadsföring Kap 7 Strategisk planering
Kap 8 Marknadsföringens utgångspunkter Kap 9 Marknadsföringens omvärld Kap 10 Operativ marknadsföring Kap 11 Konkurrenslagen och konsumenträtt

2 Vision Legitimerande funktion Ambition och fokus
Identifikation och motivation

3 Affärsidé anger vad företaget ägnar sig åt (varor och/eller tjänster)
anger företagets riktning (kunder och marknader) klargör attityder (affärsklimat, etik etc)

4 Strategi Hur företaget skall arbeta
Styrkor och svagheter, möjligheter och hot Kundkategorier Organisationsstruktur Kompetens Resurser Finansiering

5 Strategisk planering Strategi = ”krigsföring i stort” Nivåer: koncern
affärs division affärsenhet funktion Mål Strategi

6 Strategier Hit ska vi Här är vi Lågkostnadsstrategi
Detta är vår strategi (Hur) Här är vi Lågkostnadsstrategi Differentieringsstrategi Kundens priskänslighet Kundens känslighet för andra faktorer än priset

7 Strategiprocessen Analys Strategiformulering Genomförande
Omvärlds- och företagsanalys (SWOT-analys) Intern analys Extern analys Styrkor Möjligheter (Strengths) (Opportunities) Svagheter Hot (Weakness) (Threats)

8 Strategiprocessen Handlingsplan Affärsstrategi Bra TQM Finslipa BPI
Dåliga BPR Omorientera Affärs- Dåliga Bra processer

9 Strategiprocessen Mål och strategier Marknader Nuvarande Nya
Marknads Marknads- Nuv penetration utveckling Produkter Nya Produkt Diversifiering utveckling

10 Marknadsföring Företagsekonomins intäktssida Påverkan Varor/tjänster
Företag Pengar Marknad Information Företag Marknad

11 Marknadsföringsprocessen
Marknadsorientering Kunden i Centrum Marknaden – Kundbehov – Marknadsföring – Nöjda kunder Marknadsföringsprocessen Framgångsfaktorer Positionering 4P Marknads-undersökningar Strategisk marknadsföring Operativ marknadsföring Genomförande Uppföljning

12 Marknader Kategorier Konsumentmarknad Organisationsmarknad B2B
Producentmarknad Återförsäljarmarknad Offentlig sektor En marknads livscykel Marknadsstorlek Mättnad Marknadssegmentering Pionjärer Tidiga accepterare Tidig majoritet Sen majoritet Eftersläntare Tillväxt Kommersiellt genombrott Nedgång Födsel Tid

13 Konkurrens Barriärer och integration
Nya konkurrenter Leverantörer Säljare Produkt En Många Homogen Monopol Oligopol Fri konkurrens Heterogen Mono-polistisk konkurrens Kunder Substitut

14 Marknadsföringskanaler
Distributionskanaler Agent, mäklare Provision Handelsföretag Grossist Detaljist Transport- och lagerhållningstjänster Serviceföretag Distributionsvägar Klassisk distributionkedja producent grossist detaljist konsument Vertikal integration mot kunderna Franchising Produktdistribution, Licensförsäljning eller Rätt till marknadsnamn Postorder, internet, TV o.s.v.

15 Konkurrensmedel Lagstiftning Teknologi Konkurrenter Produkt
Påverkan Pris Distributionskanal Distributionsapparat Marknaden Pris Plats Påverkan

16 4P, P1: Produkten Produkt = vara + tjänst Typer av produkter
Konsumentvaror, producentvaror Konsumtionsvaror, kapitalvaror Standardprodukter, specialprodukter System Varumärken och logotyper Produktlivscykel Tjänster Produktkopplade, eller ”för sig själva” Kundnyttan; mervärden, upplevelse

17 4P, P2: Priset Faktorer som påverkar prissättningen
kundernas priskänslighet (efterfrågans priselasticitet) produktens självkostnad konkurrenternas priser (utbud och efterfrågan)

18 Efterfrågan Efterfrågad kvantitet: den kvantitet av en vara
eller tjänst som konsumenter är beredd att köpa under en given period vid ett givet pris Följande faktorer påverkar efterfrågan: Priset på varan Priset på andra varor Inkomsten Förväntade framtida priser Preferenser

19 Utbud Utbudskvantitet: kvantitet av en vara eller tjänst
som en producent är villig att sälja under en given period vid ett givet pris. Utbudet bestäms av: varans pris priser på produktionsfaktorer priser på relaterade varor förväntade framtida priser antalet producenter teknologi

20 Prisbestämning: Jämvikt
Jämvikt definieras som en situation där utbuds- kvantiteten är lika med efterfrågekvantiteten. Jämviktspris: det pris där utbudet och efterfrågan är lika stora. Jämviktskvantitet: den kvantitet som säljs och köps vid jämviktpriset.

21 Prissättningsmetoder
Unika produktegenskaper Högsta pris Värdebaserad prissättning Konkurrenternas priser och priser på substitut Gällande marknadspris Vinstkrav Vinstpåläggsmetoden Självkostnad Lägsta pris täckande SjK Rörliga kostnader Lägsta pris för TB

22 4P, P3: Platsen Val av marknadsföringskanal
Mellanhänder eller direktmarknadsföring? Vilka funktioner ska distributörerna utföra? Hur många mellanhänder ska utnyttjas i varje distributionsled? Bör företaget integrera framåt i distributionskedjan?

23 4P, P4: Påverkan Marknadskommunikation Personlig försäljning Reklam
Sales promotion Public relations / publicitet Elektronisk kundkommunikation Direkt marknadsföring

24 Relationsmarknadsföring
Etablera kundrelationer Vårda kundrelationer Förädla kundrelationer ABC-analys av kunder, 80/20-regeln Kundvärde Lojalitet, nöjda kunder Nätverkssynsättet

25 Konkurrenslagen och konsumenträtt
konkurrensbegränsning missbruk av dominerande ställning Konsumenträtt marknadsföringslagen produktsäkerhetslagen konsumentköplagen m m Lagstiftning Konsumentombudsmannen (KO) konsumentverket


Ladda ner ppt "Marknadsföring Kap 7 Strategisk planering"

Liknande presentationer


Google-annonser