Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 3: Efterfrågan, utbud och marknaden David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 3: Efterfrågan, utbud och marknaden David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 3: Efterfrågan, utbud och marknaden David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation by Peter Smith

2 3.1 Några viktiga begrepp n Marknad – en institution genom vilken köpare och säljare är i kontakt för att utbyta varor eller tjänster n Efterfrågan – den mängd av en vara som köpare önskar köpa till olika tänkbara priser n Utbud – den mängd av en vara som säljare önskar sälja till olika tänkbara priser n Jämviktspris – det pris vid vilket den utbjudna mängden = den efterfrågade mängden

3 3.2 Efterfrågekurvan visar sambandet mellan pris och efterfrågad mängd när övriga faktorer antas vara konstanta n “Övriga faktorer” inbegriper: – priset på relaterade varor – konsumenternas inkomster – konsumenternas preferenser n Förändringar i dessa övriga faktorer påverkar efterfrågekurvans position D Mängd Pris

4 3.3 Utbudskurvan visar sambandet mellan pris och utbjuden mängd när övriga faktorer är oförändrade n “Övriga faktorer” inkluderar: – teknologin – rörliga kostnader (input) – statliga normer och regleringar n Förändringar i dessa övriga faktorer påverkar utbuds- kurvans position Mängd Prs S

5 3.4 Marknadsjämvikt (1) n Marknadsjämvikt är vid E 0 där den efterfrågade mängden är lika med den utbjudna – vid priset P 0 och mängden Q 0 D0D0 D0D0 S S Q0Q0 P0P0 E0E0 Pris Mängd

6 3.5 Marknadsjämvikt (2) n Om priset vore över P 0 skulle det finnas ett överutbud – producenterna önskar bjuda ut mera än konsumenterna önskar efterfråga D0D0 D0D0 S S Q0Q0 P0P0 E0E0 Pris Mängd

7 3.6 En förskjutning i efterfrågan D0D0 D0D0 S S Q0Q0 P0P0 E0E0 Pris Mängd Om priset på ett substitut stiger... kommer mera att efter- frågas vid varje givet pris D1D1 D1D1 Efterfrågekurvan förskjuts från D 0 D 0 to D 1 D 1. E1E1 Q1Q1 P1P1 Marknaden rör sig mot en ny jämvikt vid E 1.

8 3.7 En förskjutning i utbudet D D Q0Q0 P0P0 E0E0 Pris Mängd Anta att normerna för arbets- skyddet skärps. Producenter- nas kostnader höjs. S0S0 S0S0 S1S1 S1S1 Utbudskurvan förskjuts till S 1 S 1 Om priset hölls vid P 0 skulle det uppstå överefterfrågan Q1Q1 P1P1 E2E2 Men marknaden rör sig mot en ny jämvikt vid E 2.

9 3.8 Efterfrågan kan öka av två orsaker (1) n (1) En förflyttning längs efterfrågekurvan från A till B n representerar konsumenternas reaktion på en prisförändring n detta kunde följa en utbudsförskjutning A B P0P0 P1P1 Q0Q0 Q1Q1 Mängd Pris D

10 3.9 Efterfrågan kan öka av två orsaker (2) n (2) En förskjutning av efterfrågekurvan från D 0 till D 1 n leder till en ökning av efterfrågan vid varje pris n t.ex. vid P 0 ökar den efterfrågade mängden från Q 0 till Q 1 A B P0P0 Q0Q0 Q1Q1 C D0D0 D1D1 Mängd Pris

11 3.10 Vad, Hur och För Vem n Marknaden: – bestämmer hur mycket av en vara som bör produceras n genom att finna det pris vid vilket den efterfrågade mängden är lika stor som den utbjudna mängden – berättar för vem varorna produceras n de konsumenter som är villiga att betala jämviktspriset – avgör vilka varor som produceras n det kan finnas sådana varor som ingen konsument är villig att betala det pris som företagen vill ha för att producera

12 3.11 En marknad i ojämvikt n S 0 S 0 utbudet tidigare n Anta att en dålig skörd förskjuter utbudkurvan till S 1 S 1 n staten vill kanske skydda fattiga, och sätter ett pristak vid P 1 n vilket är under P 0, som är jämviktspriset n RANSONERING behövs för att hantera den överefterfrågan som uppstår (B-A) Mängd Pris P0P0 Q0Q0 Q1Q1 D S1S1 S1S1 P1P1 E AB P2P2 S0S0 S0S0 Q2Q2

13 3.12 Prisreglering 1: Maximipris D D S S Q0Q0 P0P0 E0E0 Pris Mängd Efterfråge- överskott Maximipris Pmax QDQD QSQS  Ett pristak sätts under jämviktspriset P 0  utbudet blir då endast Q S ...men efterfrågan blir Q D !!  Det uppstår alltså ett efterfrågeöverskott Ransonering behövs för att fördela utbudet rättvist.... annars risk för illegal Svarta-börshandel Köer, kvoter, kuponger

14 3.13 Prisreglering 2: Minimipris D0D0 D0D0 S S Q0Q0 P0P0 E0E0 Pris Mängd Utbuds överskott Minimipris Pmin QSQS QDQD  Ett prisgolv sätts ovanför jämviktspriset P 0  Då blir utbudet Q S ...men efterfrågan bara Q D  Det uppstår ett utbudsöverskott... t.ex. smörberg, veteberg... överskottet måste dumpas på världsmarknaden

15 3.14 Konsument- och producentöverskott n Konsumentöverskott är den extra nytta som konsumen- ten erhåller “gratis” då marknadspriset P 0 ges av den sist sålda enheten. Ytan mellan P 0 och efterfrågelinjen utvisar det totala konsument- överskottet. n Producentöverskott är det extra pris som producen- terna erhåller då marknads- priset överstiger det lägsta pris som de vore beredda att sälja varan för D0D0 D0D0 S S Q0Q0 P0P0 E0E0 Pris Mängd Konsument- överskott Producent- överskott


Ladda ner ppt "Kapitel 3: Efterfrågan, utbud och marknaden David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation."

Liknande presentationer


Google-annonser