Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 10: Marknadsstruktur och ofullständig konkurrens David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 10: Marknadsstruktur och ofullständig konkurrens David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 10: Marknadsstruktur och ofullständig konkurrens David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation by Peter Smith

2 10.1 De flesta marknader ligger mellan ytterlig- heterna monopol och fullständig konkurrens n Ett företag vid ofullständig konkurrens – skulle gärna sälja mera till det rådande priset – möter en nedåtlutande efterfrågekurva – inser att dess utbudspris beror på den producerade och sålda mängden varor

3 10.2 Ofullständig konkurrens n Oligopol – en bransch med ett fåtal producenter – företagen inser att deras priser både beror på deras egna beslut och konkurrenternas. n Monopolistisk konkurrens – det finns många säljare som producerar produkter som är nära substitut för varandra – varje företag har endast begränsad möjlighet att påverka sitt utbudspris.

4 10.3 Marknadsstruktur

5 10.4 Minsta effektiva anläggningen och marknadsefterfrågan n Den minsta effektiva skalan (mes) är den output vid vilken ett företags långsiktiga styckkostnadskurva slutar falla. n Storleken för mes i relation till marknadsefterfrågan har stor inverkan på marknadsstrukturen D LAC 1 LAC 2 LAC 3 Output €

6 10.5 Monopolistisk konkurrens n Karakteristiskt: – många företag – inga inträdeshinder – produktdifferentiering n företaget möter en nedåtlutande efterfrågekurva – Frånvaron av inträdeshinder innebär att vinsterna konkurreras bort...

7 10.6 Monopolistisk konkurrens (2) n Företagen hamnar till slut vid TANGENTJÄMVIKT, och gör normala vinster n Företagen producerar inte till lägsta LAC n Priset överstiger gräns- kostnaden n Till skillnad från fullständig konkurrens, är företagen angelägna att sälja mera till rådande marknadspris. P 1 =AC 1 € Output Q1Q1 D MR AC MC F

8 10.7 Oligopol n En marknad med ett fåtal säljare n Typiskt drag hos en oligopolbransch: varje företag måste beakta hur dess egna handlingar påverkar de relativt fåtaliga konkurrenternas beslut. n Oligopol kan karakteriseras av samverkan eller av icke-samverkan

9 10.8 Samverkan och karteller n SAMVERKAN – en explicit eller implicit överenskommelse mellan befintliga företag att undvika eller begränsa konkurrens sinsemellan n KARTELL – är en situation då formella avtal mellan företag är legalt tillåtna á t.ex. OPEC

10 10.9 Samverkan är svår om: n Det finns många företag i branschen n Produkten inte är standardiserad n Efterfråge- och kostnadsläget ändrar snabbt n Inträdeshinder saknas n Företagen har överskottskapacitet

11 10.10 Den knäckta efterfrågekurvan (1) Q0Q0 P0P0 Mängd € Tänk dig hur ett företag kan uppfatta sin efterfrågekurva vid oligopol. Det kan observa rådande pris och output, men måste försöka förutse rivalernas reaktioner på varje prisförändring.

12 10.11 Q0Q0 P0P0 Quantity € Den knäckta efterfrågekurvan (2) Företaget kan vänta sig mot- drag från sina rivaler om det sänker sitt pris då detta ses som ett aggressivt drag … så efterfrågan vid en pris- sänkning är sannolikt rätt oelastisk Efterfrågekurvan är allt- så brant nedanom P 0. D

13 10.12 Den knäckta efterfrågekurvan (3) Q0Q0 P0P0 Mängd € D …men på prishöjningar är det mindre sannolikt att rivalerna reagerar, så efterfrågan kan vara relativt elastisk ovanför P 0 så företaget upplever sig möta en “knäckt” eller bruten efterfrågekurva.

14 10.13 Den knäckta efterfrågekurvan (4) Q0Q0 P0P0 Mängd € D Givet denna uppfattning, ser företaget att intäkterna kommer att minska både när priset höjs och när det sänks, så den bästa strategin är att hålla priset vid P 0. Priserna tenderar därför att vara stabila, också vid stigande gränskostnad.

15 10.14 Spelteori: några viktiga begrepp n Spel – en situation där intelligenta beslut med nödvändighet är ömsesidigt beroende n Strategi – en spelplan som beskriver hur spelaren kommer att handla eller röra sig i varje tänkbar situation n Dominerande strategi – när en spelares bästa strategi är oberoende av dem som andra väljer

16 10.15 Spelet ‘Fångens Dilemma’ Tänk dig två företag på en duopolmarknad där båda kan välja att producera “hög” eller “låg” output:

17 10.16 ‘Fångens Dilemma’ n Vartdera företaget har en dominerande strategi att producera högt n så de gör 1 enhet vinst var n men de kunde bägge vinna på att producera lågt – så länge de kan vara säkra på att det andra företaget också producerar lågt. n Så samverkan kan ge ömsesidiga fördelar n men vartdera företaget har motiv för att lura det andra

18 10.17 Mera om samverkan n Sannolikheten för att bedra kan påverkas av avtal eller hot n Förhandsförpliktelse – ett frivilligt ingått avtal, som begränsar framtida val n Trovärdigt hot – ett hot som, när det blir faktum, är optimalt att verkställa

19 10.18 Utmaningsbara marknader n En utmaningsbar marknad känne- tecknas av fritt inträde och fritt utträde – inga förlorade (sunk) kostnader – tillåter hit-and-run inträde n Utmaningsbarhet kan avhålla befintliga företag från att exploatera sin marknadskraft.

20 10.19 Strategiska inträdeshinder n Vissa inträdeshinder sätts upp avsiktlig i förbyggande syfte av befintliga företag: – hot om rovprissättning – ledig kapacitet – reklam och FoU – produktförökning n Åtgärder som påför potentiella nykomlingar förlorade kostnader


Ladda ner ppt "Kapitel 10: Marknadsstruktur och ofullständig konkurrens David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power."

Liknande presentationer


Google-annonser