Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information från godkända utförare inom familjerådgivning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information från godkända utförare inom familjerådgivning"— Presentationens avskrift:

1 Information från godkända utförare inom familjerådgivning
i Ekerö kommun Framnäsgruppen Familjerådgivning Kontaktinformation: Bertil Andersson, kontaktperson Telefon: vx Mottagningar: Karlsrovägen 2 A, Danderyd Tulegatan 27, Stockholm Tingsvägen 17, Sollentuna Antal anställda: 7 familjerådgivare/familjeterapeuter Utbildning: Samtliga rådgivare har akademisk grundexamen samt omfattande vidareutbildningar och mångårig erfarenhet av arbetsfältet. Erfarenhet av liknande verksamhet: Framnäsgruppen har under flertalet år arbetat med familjerådgivning där par/familjer söker privat och är leverantör av familjerådgivning i Danderyd, Täby, Upplands-Väsby, Tyresö och Nacka kommun. Specialkompetens: Familjevåld, Trappan-samtal för barn som bevittnat våld, styvfamiljeproblematik, neuropsykiatriska funktionshinder, KOMET-gruppverksamhet för föräldrar, FFT-funktionell familjeterapi, MST-öppenvårdsbehandling av unga i risk, KBT-behandling och psykologutredningar. Språkkunskaper: Alla familjerådgivare kan hålla samtal på engelska. En familjerådgivare talar persiska. Företagets mål och verksamhetsinriktning: Framnäsgruppen erbjuder ett stort utbud av tjänster som ger enskilda eller grupper av människor verktyg att utvecklas och hantera motgångar. Arbetet präglas av en humanistisk människosyn och en stark tilltro till människors motivation och kapacitet att nå sina mål. Mötet med kunder genomsyras av ett gott bemötande och tjänstvillighet. Framnäsgruppen utför: familjerådgivning, konsultstöd till socialtjänst, skola och förskola, skolstöd (elev-och personalstöd) till ägarkoncernens skolor (under utveckling), behandlingsprogram med dygnetruntstöd och skola för ungdomar år, deras familjer och nätverk, utbildningar inom det psykosociala området, konflikt/krishantering, samtalsterapi, teambuilding och chefscoaching, handledning för yrkesverksamma.

2 Företagets arbetssätt: Vårt synsätt grundas i en uppfattning att det är den besökande som ska bedöma, skapa och därmed styra sin utveckling. Rådgivarens/terapeutens funktion är att med sin kompetens och empati bidra i sökandet efter en förändring som skall leda mot målet. Inom Framnäsgruppen finns en stor vana att möta människor i livs- och relationskris. Vår styrka är att skapa dialog mellan parter. Det är just i sådana möten mellan berörda som förändring kan ske och samarbete utvecklas och befrämjas. Vi har ett lösnings- och systemorienterat förhållningssätt vilket innebär att vi får vara ytterligt flexibla i samtalet, det som passar den ena, passar inte den andra. Ibland kan det vara lämpligt att fler inblandade är på plats, problem mellan makar t.ex. påverkar både barn, vänner och släkt. Sådan utvidgad mötesform skall då diskuteras i förväg med dem det gäller. Det är rådgivaren som borgar för att alla närvarande skall känna sig bekväma och i en atmosfär av vilja att komma vidare och hitta lösningar. Par som söker familjerådgivning kan i vissa fall få träffa två familjerådgivare, en man och en kvinna. Företagets klagomålshantering: I enlighet med Framnäsgruppens övergripande kundpolicy har omsorgen om kunden/klienten mycket stor/avgörande betydelse. Syftet med klagomålshantering är att säkerställa att förslag och klagomål från kunden tas omhand, beaktas och återkopplas till verksamheten i syfte att förbättringsåtgärder genomförs. Klagomål ska ses som en reklamation, en upplevelse av missnöje, på vård och behandling och tjänster och service som utförs av Framnäsgruppen. Klagomåls- hantering är rutiner för att omhänderta uppdragsgivare och klienters klagomål och förslag till förbättringsarbete i syfte att förbättra kvalitet och klientsäkerhet. Målet för klagomålshantering är att den enskilda enheten eller befattningshavaren i dialog med kund/klient ska försöka lösa problemen när och där de uppstår. Det övergripande målet är att det, genom eget lärande internt, inte ska uppstå situationer som medför klagomål. Verksamhetschefen ansvarar för att rutiner för klagomålshantering utformas för verksamhetsområdet. Personalen i verksamheterna har ansvar och skyldighet att på förekommen anledning initiera och delta i klagomålshantering enligt en uppgjord modell. Ytterst ansvarig för klagomålshantering är verksamhetschef. Företagets kvalitetsarbete och uppföljning: Som en del i kvalitetsarbetet avseende familjerådgivning genomförs regelmässigt en muntlig utvärdering tillsammans med paren/klienten för att få veta om samtalet varit till hjälp och då på vilket sätt. Dessa svar ligger till grund för vidare intern metodutveckling. I perioder gör vi en mer kvalificerad utvärdering enl. SRS (Session Rating Scale), ORS (Outcome Rating Scale, Scott Miller). I och med att kontinuerligt låta klienten svara på en enkät kan vi göra en sammanställning av utvärderingsresultaten till en rapport. Statistikuppgifter läggs in i excelldokument för att vi ska kunna bevaka att kvaliteten hålls. Eventuella tilläggstjänster: Personalhandledning. Framnäsgruppens konsulter har handledningsuppdrag inom flertalet områden såsom omsorg om funktionshindrade, äldrevård, kriminalvård, socialtjänstens alla områden samt skola/förskola/särskola. Framnäsgruppen har f.n. ramavtal gällande handledning med sju kommuner. Teambuildning/arbetslagsutveckling, konflikthantering och debriefing, utbildning, chefscoaching/handledning, terapi – individuellt eller familj och psykologutredningar.


Ladda ner ppt "Information från godkända utförare inom familjerådgivning"

Liknande presentationer


Google-annonser