Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsplan år 6 Skarpnäcks skola 09-10

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsplan år 6 Skarpnäcks skola 09-10"— Presentationens avskrift:

1 Årsplan år 6 Skarpnäcks skola 09-10
Temaarbeten ht09: Antiken i Grekland, integrerade ämnen sv, so, bild, no, ma. Temaarbeten vt10: ”Jag och min värld i förändring”, integrerade ämnen sv, so, bild, no, ma, en, id.

2 Skolans kunskapsuppdrag
Skolans uppdrag är att: främja lärande, stimulera till kunskapsinhämtande, förmedla beständiga kunskaper träna eleverna att orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt träna eleverna så de utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. ge rika möjligheter att samtala, läsa och skriva så att varje elev får utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Källa: Lpo 94 s 5 Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.

3 Samhällsorienterande ämnen Ämnenas syfte och roll i utbildningen
Huvuduppgiften är att utveckla elevens kunskaper om människan och hennes verksamheter samt om förändringar i landskapet och i samhället på skilda platser och under skilda tider. Syftet är att stimulera till reflektion över mänskligt tänkande och handlande, över företeelser i samhället, den egna och andras livssituation, att öka tryggheten i den egna identiteten samt att ge kunskaper om hur vårt samhälle är baserat på etnisk och kulturell mångfald Kunskaperna inom det samhällsorienterande området ger eleven möjlighet att se omgivningen i relation till sig själv och att förstå sig själv i relation till omgivningen, dvs. hur individen formar sin värld och formas av världen. Kunskaperna skall ge en grund för att delta, ta ansvar och agera som medborgare i ett demokratiskt samhälle och för att medverka till en hållbar samhällsutveckling. Ur Skolverkets kursplan för samhällsorienterande ämnen

4 Innehåll under året i SO:
Historia– HT:Antiken i Grekland, det antika samhället, samhällsklasser demokratibegreppet. VT: din egen historia, närområdets historia, nutidshistoria. Religion – HT: grekisk mytologi. VT: Din egen syn på världen, religion och tro runt omkring dig. Samhällskunskap – HT: massmedia (tidningar, radio, TV), skriftliga budskap, nyheter, reklam, påverkan (hur påverkas dum hur påverkar du?) VT: världshändelser utifrån nyheter, ”goda nyheter”, Sveriges styre. Geografi – HT: repetition av väderstreck och världsdelar, kartans konventioner, gradnätet, kartboksanvändning. VT: geografi världsdel för världsdel, repetition av Sveriges geografi, närområdets geografi i förändring.

5 Samhällsorienterande ämnen Min teori bakom undervisningen i SO
Tankekvaliteter (ex att kunna jämföra, generalisera, byta perspektiv); att hantera information om olika platser, tider, mänskliga verksamheter och åsikter på ett sätt som ger fördjupad förståelse för sin historia, sin samtid och sin framtid. Begreppsbaserad undervisning; begrepp och konventioner som människors försök att förstå, förenkla och förklara sin verklighet. Ger djupare förståelse och förankring av kunskap, övar abstrakt tänkande. Problematiseringar och öppna frågor; för att förstå vilka frågor människor ställs inför, hur människor valt och väljer att lösa de problem man stöter på, samt att i praktiken öva förmågan att ta egen ställning, uttrycka sina åsikter och lyssna på, och bemöta, andras.

6 Engelska Utbildningen i engelska syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och sådana språkkunskaper som är nödvändiga för internationella kontakter, för en alltmer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utveckling som sker genom informations- och kommunikationsteknik samt för framtida studier. Ur Skolverkets kursplan för engelska

7 Engelska Mina tankar om goda förutsättningar för språkutveckling:
huvuddelen av interaktionen på målspråket stort språkligt inflöde; höra mycket, läsa mycket många tillfällen att öva på den egna produktionen; prata mycket, skriva mycket variation på arbetsuppgifter och övningar; ”vad ska vi göra på engelskan idag?” = BRA fråga att lära sig att lära; ta över mer och mer av ansvaret Innehåll under året: varierat tala, läsa, skriva, lyssna. Fokus på att tala på ht, och att skriva på vt. Texter, artiklar, filmer, radioprogram, sånger.

8 Matematik Fördjupning och repetition i år 6, utvidgat talområde
Några nya moment (procent, algebra) Diskussioner och laborationer, ofta i par eller i grupp Varierad undervisning - Olika barn lär sig på olika sätt Hjälpmedel: -Diskussioner om metoder och strategier -Problemlösning med konkret material (lägga, klippa, bygga, rita) -Lärobok - Borgen -Arbetsblad -Extraböcker, lättare eller svårare -Kluringar Innehåll under året: tal i bråk- och procentform, geometri (figurer, area, omkrets, skala), tal i decimalform, ekvationer, de fyra räknesätten, statistik.

9 NO Varvar laborationer, observationer och teori för djupare förståelse
Utmanar elevens vardagsföreställningar om vetenskapliga begrepp och tankar Egna hypoteser testas och ifrågasätts Frågeställningar som kräver eftertanke Exempel: Innehåll under året: magnetism, vetenskap och vetenskapsmän under Antiken i Grekland, blandningar och lösningar, elektricitet, kroppen och puberteten, ljud och ljus.

10 Innehåll

11 Idrott & hälsa Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan. Barn och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande. Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. Ur skolverkets kursplan för Idrott & hälsa

12 Idrott och hälsa Fördjupning och repetition i år 6. Några nya moment:
t.ex. leda uppvärmning, utveckla kunskaper om sambandet mellan mat, motion och hälsa (teoriundervisning), orientera i okända marker, häcklöpning, intervallträning, musikuppvärmning (rörelser till musik, typ F&S) osv. Idrottslyftet: t.ex. cheerleading, dans och orientering.


Ladda ner ppt "Årsplan år 6 Skarpnäcks skola 09-10"

Liknande presentationer


Google-annonser