Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Risk- och behovsbedömningar Motverka Våld och Gäng- konferens, Malmö 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Risk- och behovsbedömningar Motverka Våld och Gäng- konferens, Malmö 2008."— Presentationens avskrift:

1 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Risk- och behovsbedömningar Motverka Våld och Gäng- konferens, Malmö 2008

2 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Riskforskning. Återfall i våldsbrott I.”Vanliga” kliniska bedömningar saknar validitet (Ennis & Litwack 1973) II.Aktuariska beslutsmodeller har bättre träffsäkerhet! (Monahan 1984) III.Fokus på prediktion och sannolikhet (Harris et al 1993) IV.Fokus på prevention (konsekvenser & kontrollerbarhet- Aktuariska modeller fungerar sämre) (Hart 1998) V.Strukturerade kliniska modeller fungerar (Webster et al 1997) VI.Fokus på riskkommunikation och beslutsfattande (Sturidsson et al 2004)

3 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Positivt Utfall Negativt Utfall Predicerat Ja Sant Positiv (“Träff”) Falskt Positiv (“Miss”) Predicerat Nej Falskt Negativ (“Miss”) Sant Negativ (“Träff”) Att sia om människors framtida beteende

4 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Riskfaktor för återfall i sexualbrott •Beteendeproblem i barndomen •Empati med offer •Ungdomsbrottslighet •Tidigare sexualbrott •Tidig debut •Förnekande/bagatelliserande av det egna sexbrottet •Sexbrott utan kroppskontakt •Olika sexualbrott •Internaliserade psykologiska problem •Sexuellt utnyttjad som barn •Överdriven sexuell upptagenhet •Saknar motivation för behandling •Attityder som är toleranta mot sexuella övergrepp •Svårigheter med intimitet •Ålder •Penetrering •(Hanson, 2005)

5 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC 25 10 20 15 25 50 75 100 % Brottsaktiva Ålder (år) Andel brottsaktiva i olika åldrar  

6 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Långdragna föräldrakonflikter v o Social oförmåga Samvariation är inte detsamma som orsakssamband Kriminella kamrater Impulsivitet Missbruk Begåvning Aggressivitet Socioekonomisk status Föräldrakriminalitet Övergrepp / Trauma Föräldrars psykiska sjukdom/missbruk Invandrarstatus Sexuell avvikelse

7 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Univariata samband mellan riskfaktorer och allvarligt antisocialt beteende bland unga i normalbefolkningen (Lipsey & Derzon, 1998) Cottle et al. (2001) metaanalys Riskfaktorer för fortsatt kriminalitet bland identifierade unga lagöverträdare

8 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Kliniska diagnoser som ökar risken för antisocialitet: Prospektiva studier  Uppförandestörning  Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD); störning av aktivitetsreglering, motorik och perception (DAMP)  Alkohol/drogmissbruk och beroende  Personlighetsstörning (Kluster B)  Depression

9 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Kliniska diagnoser som är överrepresenterade bland antisociala personer: Tvärsnittsstudier  Begåvningshandikapp  Psykotiska symtom  Asperger syndrom  Tourettes syndrom (komorbiditet?)  Posttraumatiskt stressyndrom

10 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Olika psykiatriska syndrom är kopplade till skilda risk/skyddsfaktorer av betydelse för antisocialitetsrisken Inget enskilt syndrom påverkar mer än ett mindre antal av dessa Vissa typer av komorbiditet blir emellertid särskilt oroande (ex. ADHD + Uppförandestörning med debut < 12 års ålder) Ett betydande antal andra omständigheter än psykiatriska syndrom har betydelse för antisocialitetsrisken Alltså…

11 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

12 Behandlingsprinciper •Riskprincipen •Behovsprincipen •Responsivitetsprincipen Intensiva insatser till högrisk individer Fokusera på kriminogena behov, t.ex. ilska, missbruk Anpassa pedagogiken till målgruppen. Mer konkret pedagogik till den som tänker konkret.

13 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Riskprincipen •Hög-risk ungdomar har fler kriminogena behov •Använd validerade riskbedömnings- instrument; ungdomar – YLS/CMI, SAVRY •Ge behandling till hög-risk ungdomar

14 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Behovsprincipen •Fokusera på de faktorer som predicerar återfall •Robusta prediktorer: antisociala attityder/värderingar, prokriminella bekanta, impulsivitet/bristande självkontroll •Svaga prediktorer: självförtroende, depression, ångest

15 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Responsivitetsprincipen •Använd potenta förändringsstrategier som utgår från operant psykologi •Ersätt antisociala kognitioner med prosocialt orienterade kognitiva/sociala färdigheter •”Specifik responsivitet” – ta hänsyn till bristande motivation, intellektuella svårigheter, ångestkänslor eller nedstämdhet

16 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Brottspsykologi (PCC) Situation Antisociala attityder & värderingar Antisocialt umgänge Beteendehistoria Antisocial personlighet Erfarenheter från familj/hemmiljöErfarenheter från skola/arbete

17 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC …strukturerad risk/behovsbedömning bland unga för att…  Öka systematik, säkerhet och kvalitet i bedömningar av risk och behov  Bidra till gemensamt språk för kommunikationen mellan socialtjänst, barnpsykiatri, rättsväsende, SiS eller annan ungdomsvård etc

18 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC  Förbättra underlaget för fallspecifika verksamma insatser/behandling till dem som behöver det mest = Riskhantering  Förbättra möjligheterna att utvärdera olika insatsers underbyggnad, omfattning och inriktning …och strukturerad risk/behovsbedömning bland unga för att…

19 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Utredning Statiska riskfaktorer Dynamiska riskfaktorer Responsivitets- faktorer/person- lighetsfaktorer Val av målgrupp Behandlings -mål & - planer Val av behandlings- metoder & mål Beteende & Risk- bedöming Traditionell utredning

20 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC YLS/CMI undersöker riskfaktorer •Tidigare och nuvarande lag- & regelbrott •Personlighet & beteenden •Attityder & värderingar •Relationer till vänner •Familjeförhållanden & uppfostringssätt •Utbildning/skolfunktion •Alkohol/drogmissbruk •Fritid/rekreation

21 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Riskhantering i sju steg •Del I: Bedömning av risker och behov •Del II: Sammanfattning av riskfaktorer och behov •Del III: Bedömning av andra behov och speciella överväganden •Del IV: Din bedömning av ungdomens generella risk-/behovsnivå •Del V: Omhändertagandenivå •Del VI: Behandlingsplan •Del VII: Uppföljning av behandlingsplan

22 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC 2. Familjeförhållanden/- föräldraskap a. Inadekvat tillsyn b. Svårigheter att kontrollera beteenden c. Olämplig uppfostran d. Inkonsekvent föräldraskap e. Dålig relation (pappa - ungdom) f. Dålig relation (mamma - ungdom) Styrka

23 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Sammanfattning av riskfaktorer och behov PoängBrottFamiljUtbildningKamraterMissbrukFritidPersonlighet/ beteende Attityder/- orientering Låg Måttlig Hög Styrka

24 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Bedömning av andra behov och speciella överväganden •Deprimerad •Dåligt självförtroende •Icke adekvata sexuella aktiviteter •Rasistiska/sexistiska attityder •Dåliga sociala färdigheter •Ägnar sig åt förnekande •Suicidförsök •Psykosdiagnos •Hot från tredje person •Historia av sexuella/fysiska övergrepp •Historia av överfall på auktoritetspersoner •Historia av vapenanvändning

25 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Din bedömning av ungdomens generella risk-/behovsnivå Generell total risknivå Summa kolumn A och summa kolumn B Total= Låg (0-8)Måttlig (9-22) Hög (23-34)Mycket hög (35-42) Gör en bedömning av risknivån för detta fall utifrån all tillgänglig information. OM din riskbedömning skiljer sig från inventoriets, var god ange varför.

26 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Omhändertagandenivå •Administrativ •Låg tillsyn •Måttlig tillsyn •Hög tillsyn

27 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Behandlingsplan •Mål ett………………… aktiviteter för att uppnå målet ………………………………………………………………… ………………………………………………………. •Mål två………………… aktiviteter för att uppnå målet ………………………………………………………………… ……………………………………………………….

28 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Behandlingsplan Risk/BehovIdentifiera 3 viktiga behovsområden Definera Behov Identifiera Styrkor Identifiera Hinder Identifiera ’Morötter’ Familj/ Uppfostran Utbildning/ Skola Kamratrelationer Missbruk Fritid/rekreation Personlighet/ Beteende Attityder och värderingar

29 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Behandlingsplan Risk/BehovIdentifiera 3 viktiga behovs- områden Definera behov Identifiera styrkor Identifiera hinder Identifiera ’morötter’ Familj/ Uppfostran Otydliga regler i hemmet Tydliga regler för utevistelse, städning och matlagning Förbättra tillsynen av den unge Mormor bor i närheten Mamma en ömsesidigt positiv relation till X Mamma har positiv relation till soctj Småsyskon tar mycket energi Konflikt med X pappa X våld- samma vredes-utbrott MC-intresse Motorintresse i familjen Glass - Familjekontrakt - Säkerhetsplan - Träna på färdigheter i kommunikation & förhandling - Åka på motormässa med mamma & hennes särbo - Överenskommelse med mormor - X på glassbar med småsyskon

30 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Behandling InstitutionÖppenvård Utredning - Risk - Behov - Respons. Familj •Föräldraträning •Aktiv öppenvård Ungdom •ART •Teckenekonomi •Ind. samtal Skola •Ind. Ped. planering •Utanför institutionen •Beteende i skolan 6 mån 4 mån MultifunC

31 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Uppföljning av behandlingsplan A. RisknivåLågMåttligHögLågMåttligHög Brottslighet Familjefaktorer Utbildning och arbete Kamratrelationer Drogmissbruk Fritid Personlighet/ beteende Attityder/ inriktning

32 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Råpoäng YLS/CMI

33 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Nöjdhet •Ungdomen: Trivs bra i familjehemmet. Glad över sin nya situation. •Mamma: Var förtvivlad över U:s situation och det kändes bra att han skrevs in på Linden. Har fått göra sin röst hörd i vården. Enda negativt, lite för lätt att avvika. •Pappa: Vården haft avgörande betydelse för U. Bra att U fick icke kriminella kamrater. Har fått ett mycket bra stöd och fått göra sin röst hörd. Personalen har gjort ett bra arbete. •Familjehemsmamma: Går bra med U. Bättre än förväntat. Han har varit drogfri hela tiden (regelbundna prover). Initiativrik och intresserad.

34 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Sammanfattning •Antisociala problem är multifaktoriella •Riskbedömning (prognos) svårt på individnivå •Riskhantering snarare än riskbedömning •Fokusera på kriminogena behov •Regelbundna uppföljningar (människor och deras förutsättningar förändras)

35 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC martin.larden@cvp.se Martin Lardén Leg psykolog/doktorand Statens institutionsstyrelse Forskning & utveckling


Ladda ner ppt "Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC Risk- och behovsbedömningar Motverka Våld och Gäng- konferens, Malmö 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser