Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Risk- och behovsbedömningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Risk- och behovsbedömningar"— Presentationens avskrift:

1 Risk- och behovsbedömningar
Motverka Våld och Gäng-konferens, Malmö 2008 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

2 Riskforskning. Återfall i våldsbrott
”Vanliga” kliniska bedömningar saknar validitet (Ennis & Litwack 1973) Aktuariska beslutsmodeller har bättre träffsäkerhet! (Monahan 1984) Fokus på prediktion och sannolikhet (Harris et al 1993) Fokus på prevention (konsekvenser & kontrollerbarhet- Aktuariska modeller fungerar sämre) (Hart 1998) Strukturerade kliniska modeller fungerar (Webster et al 1997) Fokus på riskkommunikation och beslutsfattande (Sturidsson et al 2004) Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

3 Att sia om människors framtida beteende
Positivt Utfall Negativt Utfall Predicerat Ja Sant Positiv (“Träff”) Falskt Positiv (“Miss”) Nej Falskt Negativ Sant Negativ Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

4 Riskfaktor för återfall i sexualbrott
Beteendeproblem i barndomen Empati med offer Ungdomsbrottslighet Tidigare sexualbrott Tidig debut Förnekande/bagatelliserande av det egna sexbrottet Sexbrott utan kroppskontakt Olika sexualbrott Internaliserade psykologiska problem Sexuellt utnyttjad som barn Överdriven sexuell upptagenhet Saknar motivation för behandling Attityder som är toleranta mot sexuella övergrepp Svårigheter med intimitet Ålder Penetrering (Hanson, 2005) Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

5 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC
25 10 20 15 50 75 100 % Brottsaktiva Ålder (år) Andel brottsaktiva i olika åldrar Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

6 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC
Samvariation är inte detsamma som orsakssamband Socioekonomisk status Föräldrars psykiska sjukdom/missbruk Övergrepp/ Trauma Föräldrakriminalitet Invandrarstatus v o Impulsivitet Långdragna föräldrakonflikter Social oförmåga Missbruk Aggressivitet Begåvning Kriminella kamrater Sexuell avvikelse Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

7 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC
Univariata samband mellan riskfaktorer och allvarligt antisocialt beteende bland unga i normalbefolkningen (Lipsey & Derzon, 1998) Cottle et al. (2001) metaanalys Riskfaktorer för fortsatt kriminalitet bland identifierade unga lagöverträdare Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

8 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC
Kliniska diagnoser som ökar risken för antisocialitet: Prospektiva studier Uppförandestörning Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD); störning av aktivitetsreglering, motorik och perception (DAMP) Alkohol/drogmissbruk och beroende Personlighetsstörning (Kluster B) Depression Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

9 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC
Kliniska diagnoser som är överrepresenterade bland antisociala personer: Tvärsnittsstudier Begåvningshandikapp Psykotiska symtom Asperger syndrom Tourettes syndrom (komorbiditet?) Posttraumatiskt stressyndrom Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

10 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC
Alltså… Olika psykiatriska syndrom är kopplade till skilda risk/skyddsfaktorer av betydelse för antisocialitetsrisken Inget enskilt syndrom påverkar mer än ett mindre antal av dessa Vissa typer av komorbiditet blir emellertid särskilt oroande (ex. ADHD + Uppförandestörning med debut < 12 års ålder) Ett betydande antal andra omständigheter än psykiatriska syndrom har betydelse för antisocialitetsrisken Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

11 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

12 Behandlingsprinciper
Intensiva insatser till högrisk individer Riskprincipen Behovsprincipen Responsivitetsprincipen Fokusera på kriminogena behov, t.ex. ilska, missbruk Anpassa pedagogiken till målgruppen. Mer konkret pedagogik till den som tänker konkret. Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

13 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC
Riskprincipen Hög-risk ungdomar har fler kriminogena behov Använd validerade riskbedömnings-instrument; ungdomar – YLS/CMI, SAVRY Ge behandling till hög-risk ungdomar Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

14 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC
Behovsprincipen Fokusera på de faktorer som predicerar återfall Robusta prediktorer: antisociala attityder/värderingar, prokriminella bekanta, impulsivitet/bristande självkontroll Svaga prediktorer: självförtroende, depression, ångest Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

15 Responsivitetsprincipen
Använd potenta förändringsstrategier som utgår från operant psykologi Ersätt antisociala kognitioner med prosocialt orienterade kognitiva/sociala färdigheter ”Specifik responsivitet” – ta hänsyn till bristande motivation, intellektuella svårigheter, ångestkänslor eller nedstämdhet Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

16 Brottspsykologi (PCC)
Beteendehistoria Antisociala attityder & värderingar Antisocialt umgänge Situation Antisocial personlighet Erfarenheter från familj/hemmiljö Erfarenheter från skola/arbete Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

17 …strukturerad risk/behovsbedömning bland unga för att…
Öka systematik, säkerhet och kvalitet i bedömningar av risk och behov Bidra till gemensamt språk för kommunikationen mellan socialtjänst, barnpsykiatri, rättsväsende, SiS eller annan ungdomsvård etc Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

18 …och strukturerad risk/behovsbedömning bland unga för att…
Förbättra underlaget för fallspecifika verksamma insatser/behandling till dem som behöver det mest = Riskhantering Förbättra möjligheterna att utvärdera olika insatsers underbyggnad, omfattning och inriktning Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

19 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC
Utredning Statiska riskfaktorer Beteende& Risk-bedöming Val av målgrupp Dynamiska riskfaktorer Behandlings-mål & planer Traditionell utredning Val av behandlings-metoder & mål Responsivitets-faktorer/person-lighetsfaktorer Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

20 YLS/CMI undersöker riskfaktorer
Tidigare och nuvarande lag- & regelbrott Personlighet & beteenden Attityder & värderingar Relationer till vänner Familjeförhållanden & uppfostringssätt Utbildning/skolfunktion Alkohol/drogmissbruk Fritid/rekreation Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

21 Riskhantering i sju steg
Del I: Bedömning av risker och behov Del II: Sammanfattning av riskfaktorer och behov Del III: Bedömning av andra behov och speciella överväganden Del IV: Din bedömning av ungdomens generella risk-/behovsnivå Del V: Omhändertagandenivå Del VI: Behandlingsplan Del VII: Uppföljning av behandlingsplan Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

22 2. Familjeförhållanden/-föräldraskap
a. Inadekvat tillsyn b. Svårigheter att kontrollera beteenden c. Olämplig uppfostran d. Inkonsekvent föräldraskap e. Dålig relation (pappa - ungdom) f. Dålig relation (mamma - ungdom) Styrka x x x x Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

23 Sammanfattning av riskfaktorer och behov
Poäng Brott Familj Utbildning Kamrater Missbruk Fritid Personlighet/ beteende Attityder/- orientering Låg Måttlig Hög Styrka x x x x x x x x Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

24 Bedömning av andra behov och speciella överväganden
Deprimerad Dåligt självförtroende Icke adekvata sexuella aktiviteter Rasistiska/sexistiska attityder Dåliga sociala färdigheter Ägnar sig åt förnekande Suicidförsök Psykosdiagnos Hot från tredje person Historia av sexuella/fysiska övergrepp Historia av överfall på auktoritetspersoner Historia av vapenanvändning Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

25 Generell total risknivå
Din bedömning av ungdomens generella risk-/behovsnivå Generell total risknivå Summa kolumn A och summa kolumn B Total= Låg (0-8) Måttlig (9-22) Hög (23-34) Mycket hög (35-42) Gör en bedömning av risknivån för detta fall utifrån all tillgänglig information. OM din riskbedömning skiljer sig från inventoriets, var god ange varför. Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

26 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC
Omhändertagandenivå Administrativ Låg tillsyn Måttlig tillsyn Hög tillsyn Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

27 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC
Behandlingsplan Mål ett………………… aktiviteter för att uppnå målet …………………………………………………………………………………………………………………………. Mål två………………… Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

28 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC
Behandlingsplan Risk/Behov Identifiera 3 viktiga behovsområden Definera Behov Styrkor Hinder ’Morötter’ Familj/ Uppfostran Utbildning/ Skola Kamratrelationer Missbruk Fritid/rekreation Personlighet/ Beteende Attityder och värderingar Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

29 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC
- Familjekontrakt - Säkerhetsplan - Träna på färdigheter i kommunikation & förhandling - Åka på motormässa med mamma & hennes särbo Behandlingsplan Risk/Behov Identifiera 3 viktiga behovs-områden Definera behov styrkor hinder ’morötter’ Familj/ Uppfostran Otydliga regler i hemmet Tydliga regler för utevistelse, städning och matlagning Förbättra tillsynen av den unge Mormor bor i närheten Mamma en ömsesidigt positiv relation till X Mamma har positiv relation till soctj Småsyskon tar mycket energi Konflikt med X pappa X våld-samma vredes-utbrott MC-intresse Motorintresse i familjen Glass - Överenskommelse med mormor - X på glassbar med småsyskon Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

30 MultifunC 6 mån 4 mån Skola Ungdom Familj Utredning Behandling
- Risk - Behov - Respons. Behandling Institution Öppenvård Skola Ind. Ped. planering Utanför institutionen Beteende i skolan Familj Föräldraträning Aktiv öppenvård Ungdom ART Teckenekonomi Ind. samtal Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

31 Uppföljning av behandlingsplan
A. Risknivå Låg Måttlig Hög Brottslighet Familjefaktorer Utbildning och arbete Kamratrelationer Drogmissbruk Fritid Personlighet/ beteende Attityder/ inriktning x x x x x x x x x x x x x x x x Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

32 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC
Råpoäng YLS/CMI Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

33 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC
Nöjdhet Ungdomen: Trivs bra i familjehemmet. Glad över sin nya situation. Mamma: Var förtvivlad över U:s situation och det kändes bra att han skrevs in på Linden. Har fått göra sin röst hörd i vården. Enda negativt, lite för lätt att avvika. Pappa: Vården haft avgörande betydelse för U. Bra att U fick icke kriminella kamrater. Har fått ett mycket bra stöd och fått göra sin röst hörd. Personalen har gjort ett bra arbete. Familjehemsmamma: Går bra med U. Bättre än förväntat. Han har varit drogfri hela tiden (regelbundna prover). Initiativrik och intresserad. Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

34 Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC
Sammanfattning Antisociala problem är multifaktoriella Riskbedömning (prognos) svårt på individnivå Riskhantering snarare än riskbedömning Fokusera på kriminogena behov Regelbundna uppföljningar (människor och deras förutsättningar förändras) Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC

35 martin.larden@cvp.se Martin Lardén Leg psykolog/doktorand
Statens institutionsstyrelse Forskning & utveckling Martin Lardén, nationell projektledare för MultifunC


Ladda ner ppt "Risk- och behovsbedömningar"

Liknande presentationer


Google-annonser