Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MultifunC Multifunktionell behandling på institution och i närmiljö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MultifunC Multifunktionell behandling på institution och i närmiljö"— Presentationens avskrift:

1 MultifunC Multifunktionell behandling på institution och i närmiljö
Martin Lardén Psykolog/projektledare Statens institutionsstyrelse

2 Institutionsprojektet Samarbetsprojekt finansierat av BFD, SiS og IMS
Forskningsgenomgång omkring behandling av beteendeproblem på institution. Publicerad 2003. Utveckling av en institutionsmodell för behandling av antisociala problem hos ungdomar baserat på forskning ( ). Implementering av institutionsmodellen i Norge (Bufetat) och i Sverige (SiS) (2005). Implementeringsstudie och evalueringsstudie av behandlingsmodellen ( ?)

3

4 Behandlingsprinciper
Intensiva insatser till högrisk individer Riskprincipen Behovsprincipen Responsivitetsprincipen Fokusera på kriminogena behov, t.ex. ilska, missbruk Anpassa pedagogiken till målgruppen. Mer konkret pedagogik till den som tänker konkret.

5 Riskprincipen Hög-risk ungdomar har fler kriminogena behov
Använd validerade riskbedömnings-instrument; ungdomar – YLS/CMI, SAVRY Ge behandling till hög-risk ungdomar

6 Behovsprincipen Fokusera på de faktorer som predicerar återfall
Robusta prediktorer: antisociala attityder/värderingar, prokriminella bekanta, impulsivitet/bristande självkontroll Svaga prediktorer: självförtroende, depression, ångest

7 Responsivitetsprincipen
Använd potenta förändringsstrategier som utgår från operant psykologi Ersätt antisociala kognitioner med prosocialt orienterade kognitiva/sociala färdigheter ”Specifik responsivitet” – ta hänsyn till bristande motivation, intellektuella svårigheter, ångestkänslor eller nedstämdhet

8 Förändring av beteendeproblem
√ Förstå samspelet mellan ungdom & omgivning. Förändra omgivningen för att förändra ungdomen Strukturera omgivningen för förändring (även institutionsmiljön!) √ Ungdomar är aktiva deltagare i samspelet. Nödvändigt att påverka tankar, beteenden & färdigheter. De mest effektiva metoderna är baserade på social inlärningsteori & kognitiv beteendeterapi.

9 Kännetecken för effektiva institutioner
Fokuserar på ungdomar med hög risk för fortsatt negativ utveckling om de inte får hjälp Ger ungdomen träning i sociala färdigheter Involverar familjen i behandlingen Har fokus på skola/arbete Är nära anknutet normalsamhället och bidrar til kontakt med prosociala kamrater Ger adekvat uppföljning

10 Familj Vänner Mål för Behandling Ungdom Skola Färdigheter
Kommunikation Samspel Vänner Minskad kontakt med avvikande Ökad kontakt med prososiala Mål för Behandling Ungdom Beteende Färdigheter Attityder Skola Deltagande Färdigheter Beteende

11 Kontakt med samhället Kommunikation Föräldra- färdigheter Familj Personal- enighet Autonomi/ kontroll Ungdomskultur Ökning av prosocial. Reduktion av antisoc. Metoder för beteende- förändring Vänner Ungdom Beteende Färdigheter Skola Kognitiv beteendeterapi Social inlärningsteori Beteende Färdigheter Deltagande Anpassat till individ Hantering och reduktion av våld Träning Enighet Viktig för att upprätthålla beteendeförändring Registrering Vägledning

12 MultifunC i Sverige Chef 12 ART Utrednings- team 3 Miljöteam
Pedagogiskt team 2 Familje-/uppfölj- ningsteam 3 Ut- redning Beh.- planer ART Miljö- arbete och Tecken- ekonomi Under- visning Skola Familje- arbete Öppenvård

13 MultifunC in Sweden Margrete- lund Brätte- gården

14 Utredning Beteende& Risk-bedöming Statiska riskfaktorer
Val av målgrupp Dynamiska riskfaktorer Behandlings-mål & planer Traditionell utredning Val av behandlings-metoder & mål Responsivitets-faktorer/personlighetsfaktorer

15 YLS/CMI undersöker riskfaktorer
Tidigare och nuvarande lag- & regelbrott, Familjeförhållanden & uppfostringssätt Utbildning/skolfunktion Relationer till vänner Alkohol/drogmissbruk Fritid/rekreation Personlighet & beteenden Attityder & värderingar

16 Riskhantering i sju steg
Del I: Bedömning av risker och behov Del II: Sammanfattning av riskfaktorer och behov Del III: Bedömning av andra behov och speciella överväganden Del IV: Din bedömning av ungdomens generella risk-/behovsnivå Del V: Omhändertagandenivå Del VI: Behandlingsplan Del VII: Uppföljning av behandlingsplan

17 2. Familjeförhållanden/-föräldraskap
a. Inadekvat tillsyn b. Svårigheter att kontrollera beteenden c. Olämplig uppfostran d. Inkonsekvent föräldraskap e. Dålig relation (pappa - ungdom) f. Dålig relation (mamma - ungdom) Styrka x x x x

18 Sammanfattning av riskfaktorer och behov
Poäng Brott Familj Utbildning Kamrater Missbruk Fritid Personlighet/ beteende Attityder/- orientering Låg Måttlig Hög Styrka x x x x x x x x

19 Bedömning av andra behov och speciella överväganden
Deprimerad Dåligt självförtroende Icke adekvata sexuella aktiviteter Rasistiska/sexistiska attityder Dåliga sociala färdigheter Ägnar sig åt förnekande Suicidförsök Psykosdiagnos Hot från tredje person Historia av sexuella/fysiska övergrepp Historia av överfall på auktoritetspersoner Historia av vapenanvändning

20 Generell total risknivå
Din bedömning av ungdomens generella risk-/behovsnivå Generell total risknivå Summa kolumn A och summa kolumn B Total= Låg (0-8) Måttlig (9-22) Hög (23-34) Mycket hög (35-42) Gör en bedömning av risknivån för detta fall utifrån all tillgänglig information. OM din riskbedömning skiljer sig från inventoriets, var god ange varför.

21 Behandlingsplan Mål ett………………… Mål två…………………
aktiviteter för att uppnå målet …………………………………………………………………………………………………………………………. Mål två…………………

22 Uppföljning av behandlingsplan
A. Risknivå Låg Måttlig Hög Mycket hög Brott och åtgärder Familjefaktorer Utbildning och arbete Kamratrelationer Drogmissbruk Fritid Personlighet/ beteende Attityder/ inriktning x x x x x x x x x x x x x x x x

23 Analyscirkeln Vidmakthållande faktor
Vidmakthållande faktor Vidmakthållande faktor Problematferd Problembeteende Vidmakthållande faktor

24 S B K Funktionell analys Yttre utlösare Inre utlösare
Aktuellt problembeteende Positiva/negativa Kort sikt/lång sikt

25 Uppföljning av behandlingsplaner
Problemområde Hinder Lösning/åtgärd Målutvärdering

26 Miljöteam att aggression inte lönar sig & att
prosocialt beteende lönar sig att ungdomen kan kontrollera ilska & aggressivt beteende Att ungdomen disponerar en alternativ beteendereportoar att ungdomen övertygas om att aggressivt beteende är oriktigt. Brister något av dessa områden kan det vara tillräckligt för att förhindra frånvaro av aggressivt beteende teckenekonomi Ilskekontroll Social färdighets-träning Moraldiskussions-grupper

27 Miljöteam Påverka ungdomsmiljön på institutionen i positiv riktning
Reducera möjligheter till negativ påverkan ungdomarna emellan Reducera möjlighetet till kontakt med ungdomar med problembeteenden utanför institutionen Skapa möjligheter till ökad kontakt med positiva ungdomsmiljöer utanför institutionen

28 Pedagogiskt team Pedagogisk kartläggning & stöd för ungdomen under institutionsvistelsen Bistånd till extern skola under institutionsvistelsen Bistånd vid utflyttning från institutionen Fortlöpande kontakt mellan skola & institution Strategier för att bemöta problembeteenden

29 Familje-/uppföljningsteam
Begreppet ”familj” inkluderar biologisk familj, adoptivföräldrar, fosterföräldrar eller andra som har eller kommer att ha omsorgsansvar för den aktuella ungdomen.

30 Familj-/uppföljningsteam
Utredning av familjesituation/-funktion Föräldraträning under institutionsvistelsen Stöd till föräldrar under uppföljningstiden

31 Familj-/uppföljningsteam
Reducera tvångspräglade samspelssmönster i familjen Öka förmågan att hantera ungdomens beteende Upprätthålla fasta & tydliga gränser för beteende Förbättra positiva samspelsmönster & kommunikation mellan föräldrar & ungdom

32 KONTRAKT PROBLEMLÖSNING KOMMUNIKATION SAMVARO SiS-KOMET

33 Samvaro Tid tillsammans Följa initiativ Hantera avvisande
Hålla kontakt

34 Kommunikation Förbereda, påminna, uppmana
Öka uppmärksamheten för positiva beteenden Minska uppmärksamheten för negativa beteende Lyssna och bekräfta

35 Problemlösning Problemlösningsmetoden Säkerhetsplaner

36 Kontrakt Beteendekontrakt Poängsystem

37 Bilagor att använda vid behov
Samarbete mellan hem och skola Hantera ilska Prioritering och rutiner Sömnsvårigheter Hävda sin vilja Medling

38 Contingency management
Teckenekonomi/poängsystem/kontrakt Från generell till individuell Kopplat till faser i MultifunC Tillämpas av varje team Administreras av personal, föräldrar & lärare Bred meny med förstärkare: -materiella, sociala & aktiviteter

39 Nivå I: Intensiv Teckenekonomi
Datum Uppgift Poäng Klipp Morgon; Stiga upp, bädda sängen, personlig hygien 3 poäng Frukost; I tid till bordet, uppförande, duka av Morgonmöte; I tid, deltagande Förmiddagspass; I tid, deltagande Lunch; I tid till bordet, duka, uppförande Eftermiddagspass; I tid, deltagande Städning; fullgjort städområde Eftermiddagsmöte; I tid, deltagande Middag; I tid till bordet, duka, uppförande Bonusuppgift; Totalt:

40 Nivå I: Dagliga Back-up förstärkare
CD-spelare på rummet Kvällsaktivitet enligt meny Välja dataspel Extra TV-tid Besöka kiosken 10 poäng

41 Nivå II: Generell teckenekonomi
Morgon Poäng Eftermiddag Stiga upp Rummet i ordning I tid Måltid Uppförande ART-poäng Skolpoäng 0 1 2 ____ Engagemang Summa:

42 Nivå II: Förstärkare Veckobasis Aktiviteter (sport, utflykter, etc.)
Attraktiva varor (Hårtoning, mat, etc.) Fickpengar

43 Nivå III-V: Individuell teckenekonomi/kontingenskontrakt
Baseras på individuella funktionella analyser Individuella förstärkare Mindre av tecken, mera kontrakt Förädrarna involveras Fokus på beteenden utanför institutionen

44 Behandlingsfaser & förstärkningsnivåer
Intagsfas Behandlingsfas Överföringsfas Eftervård KK (forts.) Familjekontrakt Kontingenskontrakt Individuell TE Generell TE Intensiv TE

45 Utflyttning från institutionen
Frånvaro av våldsamt & störande beteende Frånvaro av missbruk & kriminalitet Accepterar vuxenregler/gränssättning Tillräckliga sociala färdigheter för prosocialt fungerande Uttrycker förståelse för återfallsrisk i avvikande miljöer Positiva återkopplingar från permissioner från ungdom & föräldrar Föräldrarna upplever positivt samspel med ungdomen Föräldrar upplever kontroll över ungdomens beteende

46 Förändringsprocessen
Förändringsinsatser Upprätthållande och fortsatt påverkan Ungdom Miljö Behandling Institution Uppföljning Miljö Ungdom Antisocialt beteende och funktion Förstärker/upprätt-håller negativt beteende och attityder Beteende Färdigheter Attityder Miljö / omgivning Miljö / omgivning Förstärker/-upprätthåller positivt beteende och attityder Prososial funktion ?

47 martin.larden@cvp.se Martin Lardén Leg psykolog/doktorand
SiS – forskning & utveckling

48 Familje-/uppföljningsteam
Föräldrarna ska involveras i ungdomarnas behandling & visas respekt. Detta innebär att föräldrar ska ges information om behandlingen & om ungdomarnas utveckling. Föräldrarna ska inkluderas i diskussioner kring målsättningar & de skages tillfälle att uttrycka egna synpunkter. Generellt ska familjearbetet fokusera på att stärka föräldrarnarollen. Även om fokus måste ligga på områden av föräldrafungerandet som bidrar till vidmakthållande av ungdomarnas beteendeproblem, så ska det aktivt sökas efter områden som föräldrarna bemästrar & sådana områden ska ges positiv uppmärksamhet.


Ladda ner ppt "MultifunC Multifunktionell behandling på institution och i närmiljö"

Liknande presentationer


Google-annonser