Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MultifunC Multifunktionell behandling på institution och i närmiljö Martin Lardén Psykolog/projektledare Statens institutionsstyrelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MultifunC Multifunktionell behandling på institution och i närmiljö Martin Lardén Psykolog/projektledare Statens institutionsstyrelse."— Presentationens avskrift:

1 MultifunC Multifunktionell behandling på institution och i närmiljö Martin Lardén Psykolog/projektledare Statens institutionsstyrelse

2 1. Forskningsgenomgång omkring behandling av beteendeproblem på institution. Publicerad 2003. 2. Utveckling av en institutionsmodell för behandling av antisociala problem hos ungdomar baserat på forskning (2003-2004). 3. Implementering av institutionsmodellen i Norge (Bufetat) och i Sverige (SiS) (2005). 4. Implementeringsstudie och evalueringsstudie av behandlingsmodellen (2006-2009?) Institutionsprojektet Samarbetsprojekt finansierat av BFD, SiS og IMS

3

4 Behandlingsprinciper  Riskprincipen  Behovsprincipen  Responsivitetsprincipen Intensiva insatser till högrisk individer Fokusera på kriminogena behov, t.ex. ilska, missbruk Anpassa pedagogiken till målgruppen. Mer konkret pedagogik till den som tänker konkret.

5 Riskprincipen  Hög-risk ungdomar har fler kriminogena behov  Använd validerade riskbedömnings- instrument; ungdomar – YLS/CMI, SAVRY  Ge behandling till hög-risk ungdomar

6 Behovsprincipen  Fokusera på de faktorer som predicerar återfall  Robusta prediktorer: antisociala attityder/värderingar, prokriminella bekanta, impulsivitet/bristande självkontroll  Svaga prediktorer: självförtroende, depression, ångest

7 Responsivitetsprincipen  Använd potenta förändringsstrategier som utgår från operant psykologi  Ersätt antisociala kognitioner med prosocialt orienterade kognitiva/sociala färdigheter  ”Specifik responsivitet” – ta hänsyn till bristande motivation, intellektuella svårigheter, ångestkänslor eller nedstämdhet

8 Förändring av beteendeproblem √Förstå samspelet mellan ungdom & omgivning. Förändra omgivningen för att förändra ungdomen Strukturera omgivningen för förändring (även institutionsmiljön!) √ Ungdomar är aktiva deltagare i samspelet. Nödvändigt att påverka tankar, beteenden & färdigheter. De mest effektiva metoderna är baserade på social inlärningsteori & kognitiv beteendeterapi.

9  Fokuserar på ungdomar med hög risk för fortsatt negativ utveckling om de inte får hjälp  Ger ungdomen träning i sociala färdigheter  Involverar familjen i behandlingen  Har fokus på skola/arbete  Är nära anknutet normalsamhället och bidrar til kontakt med prosociala kamrater  Ger adekvat uppföljning Kännetecken för effektiva institutioner

10 Mål för Behandling Vänner •Minskad kontakt med avvikande •Ökad kontakt med prososiala Ungdom •Beteende •Färdigheter •Attityder Familj •Färdigheter •Kommunikation •Samspel Skola •Deltagande •Färdigheter •Beteende

11 •KommunikationKommunikation •Föräldra-Föräldra- färdigheter Ungdomskultur Ungdom Beteende Färdigheter Familj Skola Vänner •Ökning av prosocial. •Reduktion av antisoc. •Träning •Enighet Hantering och reduktion av våld •Beteende •Färdigheter •Deltagande •Personal- enighet •Autonomi/ kontroll •Registrering •Vägledning •Kognitiv beteendeterapi •Social inlärningsteori Kontakt med samhället Metoder för beteende- förändring Viktig för att upprätthålla beteendeförändring Anpassat till individ

12 MultifunC i Sverige Utrednings- team 3 Miljöteam 12 Pedagogiskt team 2 Familje-/uppfölj- ningsteam 3 Chef Ut- redning Beh.- planer Miljö- arbete och Tecken- ekonomi ART Öppenvård Familje- arbete Under- visningSkola

13 Margrete- lund Brätte- gården

14 Utredning Statiska riskfaktorer Dynamiska riskfaktorer Responsivitets- faktorer/person lighetsfaktorer Val av målgrupp Behandlings -mål & - planer Val av behandlings- metoder & mål Beteende & Risk- bedöming Traditionell utredning

15 YLS/CMI undersöker riskfaktorer  Tidigare och nuvarande lag- & regelbrott,  Familjeförhållanden & uppfostringssätt  Utbildning/skolfunktion  Relationer till vänner  Alkohol/drogmissbruk  Fritid/rekreation  Personlighet & beteenden  Attityder & värderingar

16 Riskhantering i sju steg  Del I: Bedömning av risker och behov  Del II: Sammanfattning av riskfaktorer och behov  Del III: Bedömning av andra behov och speciella överväganden  Del IV: Din bedömning av ungdomens generella risk-/behovsnivå  Del V: Omhändertagandenivå  Del VI: Behandlingsplan  Del VII: Uppföljning av behandlingsplan

17 2. Familjeförhållanden/-föräldraskap a. Inadekvat tillsyn b. Svårigheter att kontrollera beteenden c. Olämplig uppfostran d. Inkonsekvent föräldraskap e. Dålig relation (pappa - ungdom) f. Dålig relation (mamma - ungdom) Styrka

18 Sammanfattning av riskfaktorer och behov PoängBrottFamiljUtbildningKamraterMissbrukFritidPersonlighet/ beteende Attityder/- orientering Låg Måttlig Hög Styrka

19 Bedömning av andra behov och speciella överväganden  Deprimerad  Dåligt självförtroende  Icke adekvata sexuella aktiviteter  Rasistiska/sexistiska attityder  Dåliga sociala färdigheter  Ägnar sig åt förnekande  Suicidförsök  Psykosdiagnos  Hot från tredje person  Historia av sexuella/fysiska övergrepp  Historia av överfall på auktoritetspersoner  Historia av vapenanvändning

20 Din bedömning av ungdomens generella risk-/behovsnivå Generell total risknivå Summa kolumn A och summa kolumn B Total= Låg (0-8)Måttlig (9-22) Hög (23-34)Mycket hög (35-42) Gör en bedömning av risknivån för detta fall utifrån all tillgänglig information. OM din riskbedömning skiljer sig från inventoriets, var god ange varför.

21 Behandlingsplan  Mål ett………………… aktiviteter för att uppnå målet aktiviteter för att uppnå målet ……………………………………………………………………………… ………………………………………….  Mål två………………… aktiviteter för att uppnå målet aktiviteter för att uppnå målet ……………………………………………………………………………… ………………………………………….

22 Uppföljning av behandlingsplan A. RisknivåLågMåttligHögMycket hög LågMåttligHögMycket hög Brott och åtgärde r Familjefaktor er Utbildning och arbete Kamratrelatio ner Drogmissbruk Fritid Personlighet/ beteende Attityder/ inriktning

23 Analyscirkeln P roblematferd Vidmakthållande faktor Problembeteende

24 Funktionell analys SBK Yttre utlösare Inre utlösare Aktuellt problembeteende Positiva/negativa Kort sikt/lång sikt

25 Uppföljning av behandlingsplaner Problemområde Hinder Lösning/åtgärd Målutvärdering

26 Miljöteam  att aggression inte lönar sig & att prosocialt beteende lönar sig  att ungdomen kan kontrollera ilska & aggressivt beteende  Att ungdomen disponerar en alternativ beteendereportoar  att ungdomen övertygas om att aggressivt beteende är oriktigt.  Brister något av dessa områden kan det vara tillräckligt för att förhindra frånvaro av aggressivt beteende teckenekonomi Ilskekontroll Social färdighets- träning Moraldiskussions- grupper

27 Miljöteam  Påverka ungdomsmiljön på institutionen i positiv riktning  Reducera möjligheter till negativ påverkan ungdomarna emellan  Reducera möjlighetet till kontakt med ungdomar med problembeteenden utanför institutionen  Skapa möjligheter till ökad kontakt med positiva ungdomsmiljöer utanför institutionen

28 Pedagogiskt team  Pedagogisk kartläggning & stöd för ungdomen under institutionsvistelsen  Bistånd till extern skola under institutionsvistelsen  Bistånd vid utflyttning från institutionen  Fortlöpande kontakt mellan skola & institution  Strategier för att bemöta problembeteenden

29 Familje-/uppföljningsteam  Begreppet ”familj” inkluderar biologisk familj, adoptivföräldrar, fosterföräldrar eller andra som har eller kommer att ha omsorgsansvar för den aktuella ungdomen.

30 1) Utredning av familjesituation/-funktion 2) Föräldraträning under institutionsvistelsen 3) Stöd till föräldrar under uppföljningstiden Familj-/uppföljningsteam

31 Familj-/uppföljningsteam  Reducera tvångspräglade samspelssmönster i familjen  Öka förmågan att hantera ungdomens beteende  Upprätthålla fasta & tydliga gränser för beteende  Förbättra positiva samspelsmönster & kommunikation mellan föräldrar & ungdom

32 KONTRAKT PROBLEMLÖSNING KOMMUNIKATION SAMVARO SiS-KOMET

33 Samvaro  Tid tillsammans  Följa initiativ  Hantera avvisande  Hålla kontakt

34 Kommunikation  Förbereda, påminna, uppmana  Öka uppmärksamheten för positiva beteenden  Minska uppmärksamheten för negativa beteende  Lyssna och bekräfta

35 Problemlösning  Problemlösningsmetoden  Säkerhetsplaner

36 Kontrakt  Beteendekontrakt  Poängsystem

37 Bilagor att använda vid behov  Samarbete mellan hem och skola  Hantera ilska  Prioritering och rutiner  Sömnsvårigheter  Hävda sin vilja  Medling

38 Contingency management  Teckenekonomi/poängsystem/kontrakt  Från generell till individuell  Kopplat till faser i MultifunC  Tillämpas av varje team  Administreras av personal, föräldrar & lärare  Bred meny med förstärkare: - materiella, sociala & aktiviteter

39 Nivå I: Intensiv Teckenekonomi DatumUppgiftPoängKlipp Morgon; Stiga upp, bädda sängen, personlig hygien 3 poäng Frukost; I tid till bordet, uppförande, duka av 3 poäng Morgonmöte; I tid, deltagande 3 poäng Förmiddagspass; I tid, deltagande 3 poäng Lunch; I tid till bordet, duka, uppförande 3 poäng Eftermiddagspass; I tid, deltagande 3 poäng Städning; fullgjort städområde 3 poäng Eftermiddagsmöte; I tid, deltagande 3 poäng Middag; I tid till bordet, duka, uppförande 3 poäng Bonusuppgift; 3 poäng Totalt:

40 Nivå I: Dagliga Back-up förstärkare CD-spelare på rummet Kvällsaktivitet enligt meny Välja dataspel Extra TV-tid Besöka kiosken 10 poäng

41 Nivå II: Generell teckenekonomi MorgonPoängEftermiddagPoäng Stiga upp Rummet i ordning I tid MåltidUppförandeART-poängSkolpoäng 0 1 2 ________ Rummet i ordning I tid MåltidUppförandeART-poängSkolpoängEngagemang 0 1 2 ____________ Summa:Summa:

42  Veckobasis  Aktiviteter (sport, utflykter, etc.)  Attraktiva varor (Hårtoning, mat, etc.)  Fickpengar Nivå II: Förstärkare

43  Baseras på individuella funktionella analyser  Individuella förstärkare  Mindre av tecken, mera kontrakt  Förädrarna involveras  Fokus på beteenden utanför institutionen Nivå III-V: Individuell teckenekonomi/kontingenskontrakt

44 Behandlingsfaser & förstärkningsnivåer Intensiv TE Generell TE Individuell TE Kontingenskontrakt KK (forts.)Familjekontrakt IntagsfasBehandlingsfas Överföringsfas Eftervård

45 Utflyttning från institutionen  Frånvaro av våldsamt & störande beteende  Frånvaro av missbruk & kriminalitet  Accepterar vuxenregler/gränssättning  Tillräckliga sociala färdigheter för prosocialt fungerande  Uttrycker förståelse för återfallsrisk i avvikande miljöer  Positiva återkopplingar från permissioner från ungdom & föräldrar  Föräldrarna upplever positivt samspel med ungdomen  Föräldrar upplever kontroll över ungdomens beteende

46 Förändringsprocessen UngdomMiljö Behandling Institution Uppföljning MiljöUngdom Antisocialt beteende och funktion Förstärker /upprätt- håller negativt beteende och attityder •Beteende •Färdigheter •Attityder •Miljö / omgivning Miljö / omgivning Förstärker/- upprätthåller positivt beteende och attityder Prososial funktion ? Förändringsinsatser Upprätthållande och fortsatt påverkan

47 martin.larden@cvp.se Martin Lardén Leg psykolog/doktorand SiS – forskning & utveckling

48 Familje-/uppföljningsteam  Föräldrarna ska involveras i ungdomarnas behandling & visas respekt. Detta innebär att föräldrar ska ges information om behandlingen & om ungdomarnas utveckling. Föräldrarna ska inkluderas i diskussioner kring målsättningar & de skages tillfälle att uttrycka egna synpunkter.  Generellt ska familjearbetet fokusera på att stärka föräldrarnarollen. Även om fokus måste ligga på områden av föräldrafungerandet som bidrar till vidmakthållande av ungdomarnas beteendeproblem, så ska det aktivt sökas efter områden som föräldrarna bemästrar & sådana områden ska ges positiv uppmärksamhet.


Ladda ner ppt "MultifunC Multifunktionell behandling på institution och i närmiljö Martin Lardén Psykolog/projektledare Statens institutionsstyrelse."

Liknande presentationer


Google-annonser