Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

8. Möjligheter? Hot? Att kartlägga förutsättningar för framgång eller gå mot ett misslyckande Styrkor? Svagheter? Något att börja arbetet med!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "8. Möjligheter? Hot? Att kartlägga förutsättningar för framgång eller gå mot ett misslyckande Styrkor? Svagheter? Något att börja arbetet med!"— Presentationens avskrift:

1 8

2 Möjligheter? Hot? Att kartlägga förutsättningar för framgång eller gå mot ett misslyckande Styrkor? Svagheter? Något att börja arbetet med!

3 Tre bra steg i processen för att nå framgång Steg 1 - TittskåpsGIS GIS-stöd för någon specifik verksamhet Steg 2 - Skapa ny data Redigera data Analyser och prognoser Handläggarstöd Steg 3 - Verksamhetssystem för många

4 Vad kan man göra med ett TittskåpsGIS? Ta fram kartbild, zooma in – ut, panorera Lägga redan tillverkat tematiskt skikt ovanpå kartan Ställa ett antal frågor Vem bor i fastigheten Stortorp 1:1? Var ligger fastigheten Stortorp 1:1? Vilka är grannar till fastighetsägaren för Stortorp 1:1? Hur långt är det från Stortorp 1:1 till högstadieskolan Hur många äldre än 65 år har mer än 1000 m till vårdcentralen? Hur många människor bor i kvarteren A, B, C och D i olika åldersintervall

5 Vilka bör få TittskåpsGIS? Alla! I den normala datorn! I det dagliga jobbet! Kombinera bild (karta) och text (tabeller)! En dags utbildningstid! En hel del förarbete krävs!

6 Enkla data till TittskåpsGIS BakgrundskartorFastighetsdata TittskåpsGIS KommuninnevånarregistretAdresser

7 Nästa steg - GIS-stöd för någon verksamhet Hålla reda på all information Sammanställa och bearbeta information Skapa kartor för olika ändamål Skapa tematiska skikt till kartorna Presentera i tryckta dokument Presentera på Internet

8 Ta till vara det som redan finns digitalt Planinformation mm hos länsstyrelsen (alla bestämmelseskikt, riksintressen mm) Information om jordbruksförhållanden hos länsstyrelsen Det gemensamma länspaketet med kartdata Kommunens egna digitala information Fastighetsdata från Lantmäteriet Kommuninnevånarregistret

9 Behov av åtgärder för att tillvarata det som finns Lagringsutrymme – ny server med serverprogramvara? Skaffa programvara för TittskåpsGIS, installera, utbilda Lokalt abonnemang på fastighetsdata – programvarumodul Göra KIR tillgängligt – programvarumodul + avidentifiering GIS-anpassa fastighetskarta, terrängkarta, översiktskarta, primärkarta ”Ta hem” tillgänglig data från länsstyrelsen Skaffa ortofoto i form av ”terrängmask” för överlagring på kartbild

10 Skapa ny data – gå från analogt till digitalt - ex Skolors och förskolors läge, lokaler, klasser Äldreboende, hemtjänstcentraler, vårdinrättningar, utsändning av färdig mat, livsmedel mm Miljö- och hälsoskydd, tillsynsobjekt Trafikolyckor, incidenter Ledningskartor Bygglovshandlingar, bygglovsarkiv, gamla detaljplaner

11 Skapa ny data – gå från analogt till digitalt - ex Busslinjenät Färdtjänstkunder Vattentäkter, brunnar, avrinningsområden för ytvatten Sophämtning Underhåll av vägar, gator, grönområden, lekplatser Tillgång till service i gles- och landsbygd Egna nya teman Kommunens viljeinriktning uttryckt i kartor med förklarande text

12 Handläggarstöd Samhällsbetalda resor (skola, färdtjänst mm) Ledningsnätshantering Tillsyn (miljö och hälsa, sotning, äldrevård) Hemtjänstplanering Planeringsstöd för skola, förskola, fritid, turism Bygglov Sophämtning, väghållning mm, trafiksäkerhet, busslinjer Kommersiell och offentlig service

13 GIS för de traditionella förvaltningarna’ Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltning Teknisk förvaltning Kommunal lantmäterimyndighet

14 Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltning Kommunala primärkartan Specialkartor ÖP och DP Bygglovshantering Tillhandahålla data till andra Utsläpp av gaser, vätskor mm (särsk. händelser) Ytvattenfrågor Tillsyn av näringsidkare, djurhållare, miljöfarlig vht mm

15 Teknisk förvaltning Gator, vägar, parker, grönytor Ledningsnät Trafik, trafikflöden, trafikolyckor Byggnadsförvaltning Tillhandahålla data till andra Utsläpp mm vid särskilda händelser

16 Kommunal lantmäterimyndighet Fastighetsbildning och –registrering Förrättningsverksamhet Mätningsverksamhet Kartproduktion

17 GIS i ’mjuka förvaltningar’ Socialförvaltning Barn- och utbildningsförvaltning Fritidsförvaltning Kultur- och biblioteksförvaltning Näringslivs- och arbetsmarknadskontor Medborgarkontor Miljöförvaltning

18 Socialförvaltning Resursplanering för äldreomsorg Transportplanering och -genomförande Studier, prognoser, analyser Behovsundersökningar Färdtjänst Daglig ledning av verksamheten Förfrågningar – hänvisningar till rätt handläggare!

19 Barn- och utbildningsförvaltning Skolskjutsar – Busskort Elevplanering till de olika skolorna Skollokalplanering m h t elevunderlag Dimensionering av skolor, förskolor och fritidshem Studier, prognoser, analyser Utbildningen i skolorna – ingå i kursplan

20 Kultur- och biblioteks- förvaltning Läsvaneundersökningar Planering för bokbussar (motsv.) Marknadsföring av kulturaktiviteter Tillgängligt för biblioteksbesökarna för informationssökning

21 Fritidsförvaltning Uppföljning av föreningsverksamhet Allt underlag avseende alla fritids- och idrottsresurser Planering för nya aktiviteter Svara på alla förfrågningar Lokalbokningssystem

22 Näringslivs- och arbetsmark- nadskontor Arbetsgivare – arbetstillfällen Lediga lokaler, tomter Lediga bostäder Statistikproduktion Prognoser, studier, utredningar Marknadsföring av kommunen

23 Medborgarkontor Detaljplaner, områdesbestämmelser Föreningar, fritidsresurser, turism Lediga lokaler, bostäder Skolor, förskolor, arbetstillfällen Kommunal och annan service Förfrågningar av alla slag – ’var finns…?’ Marknadsföring av kommunen

24 På vilket sätt kan GIS användas inom en organisation? GIS som verksamhetsstöd GIS för vardagsrationalisering GIS i samhällsplanering – ärendehandläggning, prognoser och analyser Utbyte av information mellan organisationer Att förbättra den demokratiska processen

25 GIS och demokratiaspekter Enkelhet – skall vara intuitivt till sin utformning Förståbarhet - kartor i stället för text, visualisering, presentation av ’omfall’ genom tangenttryckning, ’Tittskåps-GIS’ Tillgänglighet - Internet, web-presentationer Påverkansmöjlighet - e-postlänkar direkt från Internetpresentation Nå nya intressenter - Internet, nyfikenhet på ’det nya’ GIS = teknik + information = Digitala Tjänster


Ladda ner ppt "8. Möjligheter? Hot? Att kartlägga förutsättningar för framgång eller gå mot ett misslyckande Styrkor? Svagheter? Något att börja arbetet med!"

Liknande presentationer


Google-annonser