Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

4. Möjligheter? Hot? Framgång eller misslyckande? Styrkor? Svagheter? Att klarlägga inledningsvis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "4. Möjligheter? Hot? Framgång eller misslyckande? Styrkor? Svagheter? Att klarlägga inledningsvis."— Presentationens avskrift:

1 4

2 Möjligheter? Hot? Framgång eller misslyckande? Styrkor? Svagheter? Att klarlägga inledningsvis

3 Tre införandesteg i processen Steg 1 - TittskåpsGIS GIS-stöd för någon specifik verksamhet Steg 2 - Skapa ny data Redigera data Analyser och prognoser Handläggarstöd Steg 3 - Verksamhetssystem för många

4 Tittskåps GIS Ta fram kartbild, zooma in – ut, panorera Lägga redan tillverkat tematiskt skikt ovanpå kartan Ställa ett antal frågor Vem bor i fastigheten Stortorp 1:1? Var ligger fastigheten Stortorp 1:1? Vilka är grannar till fastighetsägaren för Stortorp 1:1? Hur långt är det från Stortorp 1:1 till högstadieskolan Hur många äldre än 65 år har mer än 1000 m till vårdcentralen? Hur många människor bor i kvarteren A, B, C och D i olika åldersintervall

5 Tittskåps GIS Alla! I den normala datorn! I det dagliga jobbet! Kombinera bild (karta) och text (tabeller)! En dags utbildningstid! En hel del förarbete krävs!

6 Tittskåps GIS BakgrundskartorFastighetsdata TittskåpsGIS KommuninnevånarregistretAdresser

7 GIS-stöd för någon utvald verksamhet Hålla reda på all information Sammanställa och bearbeta information Skapa kartor för olika ändamål Skapa tematiska skikt till kartorna Presentera i tryckta dokument Presentera på Internet

8 Ta till vara det som redan finns digitalt Planinformation mm hos länsstyrelsen (alla bestämmelseskikt, riksintressen mm) Information om jordbruksförhållanden hos länsstyrelsen Det gemensamma länspaketet med kartdata Kommunens egna digitala information Fastighetsdata från Lantmäteriet Kommuninnevånarregistret

9 Behov av åtgärder för att tillvarata det som finns Lagringsutrymme – ny server med serverprogramvara? Skaffa programvara för TittskåpsGIS, installera, utbilda Lokalt abonnemang på fastighetsdata – programvarumodul Göra KIR tillgängligt – programvarumodul + avidentifiering GIS-anpassa fastighetskarta, terrängkarta, översiktskarta, primärkarta ”Ta hem” tillgänglig data från länsstyrelsen Skaffa ortofoto i form av ”terrängmask” för överlagring på kartbild

10 Skapa nya data – gå från analogt till digitalt - ex Skolors och förskolors läge, lokaler, klasser Äldreboende, hemtjänstcentraler, vårdinrättningar, utsändning av färdig mat, livsmedel mm Miljö- och hälsoskydd, tillsynsobjekt Trafikolyckor, incidenter Ledningskartor Bygglovshandlingar, bygglovsarkiv, gamla detaljplaner

11 Skapa nya data – gå från analogt till digitalt - ex Busslinjenät Färdtjänstkunder Vattentäkter, brunnar, avrinningsområden för ytvatten Sophämtning Underhåll av vägar, gator, grönområden, lekplatser Tillgång till service i gles- och landsbygd Egna nya teman Kommunens viljeinriktning uttryckt i kartor med förklarande text

12 Redigera data GIS-anpassa Kvalitetsmärka Behörighetsbestämma Tillgängliggöra Ta hand om allt analogt Skapa kopplingarna mellan olika informationsslag om samma objekt (koordinat, adress, ”ägare”)

13 Analyser och prognoser Elevutveckling i skolorna Utveckling av behov av stöd till äldre Sociomedicinska indikatorer Nya behov

14 Handläggarstöd - exempel Samhällsbetalda resor (skola, färdtjänst mm) Ledningsnätshantering Tillsyn (miljö och hälsa, sotning, äldrevård) Hemtjänstplanering Planeringsstöd för skola, förskola, fritid, turism Bygglov Sophämtning, väghållning mm, trafiksäkerhet, busslinjer Kommersiell och offentlig service

15 Att starta med en GIS- förstudie Den bästa vägen till ett framgångsrikt införande av GIS

16 Disposition Varför förstudie? Mål med förstudien Genomförande Kritiska frågor i en förstudie Dokumentation Redovisning av resultatet Och sedan då?

17 Varför förstudie? Föreslå färdväg mot gemensam GIS- användning Klarlägga förutsättningar, hinder, risker, kostnader samt behov av åtaganden Ett inledande steg – hanterbart, tydligt, begränsat åtagande Söka förebilder

18 Mål med förstudien Beslutsunderlag för kommunstyrelsen Underlag för planering, budgetering, genomförande, uppföljning och rapportering Bygga upp kunskap i organisationen Skapa förväntningar och förändringsbenägenhet Identifiera nyckelpersoner för det fortsatta arbetet

19 Genomförande av förstudien (1) Förstudiedirektiv Enmansutredare eller projektgrupp Kompetensuppbyggnad Förändringsbenägenhet och förväntningar Intervjuer Litteraturstudier

20 Genomförande av förstudien (2) Nulägesbeskrivning Framtid Söka hos andra – referensobjekt Successiv dialog med uppdragsställaren Successiv avstämning mot GIS- företrädarna Successiv utformning av dokumentation

21 Genomförande av förstudien (3) Intern eller extern projektledare för förstudien Identifiera resursbehov för det fortsatta arbetet Persontid Kalendertid Ekonomiska resurser

22 Kritiska frågor i en förstudie (1) Vad skall göras och i vilken ordning i ett GIS-införande? Var finns eldsjälar respektive motståndsrörelse? Vad kan nyttjas i dagens IT-struktur? På vilket sätt kan vi få tidiga nyttoeffekter? Är man beredd att satsa erforderliga resurser?

23 Kritiska frågor i en förstudie (2) Hur involvera de ”mjuka” verksamhetsområdena? Hur involvera de kommunala bolagen? Hur ordna dataförsörjningen? Med vem kan vi samarbeta? Hur få in den fortsatta satsningen i ordinarie budgetprocess? Medel för år 1?

24 Vad kostar en förstudie? Projektledare Projektgrupp/kontaktpersoner Omfattning av förstudien Tidsförhållanden

25 Dokumentation (1) Slutrapport – huvudtext Sammanfattning Nulägesbeskrivning – förutsättningar och hinder Vart vill vi nå? – förslag Väg till målet Nyttor – Kostnader Risker med att avstå

26 Dokumentation (2) Slutrapport – bilagor Handlingsplan över två – tre år Utkast till GIS-strategi Behov av data Behov av systemintegrering och dataintegrering

27 Redovisning av resultatet KS mottagare Kommundirektör och förvaltningschefer Fokusera på förslag, kostnader och nyttor Påpeka behovet av en snabb beslutsprocess – effekterna i organisationen Den skriftliga rapporten

28 Och sedan då? Den politiska beslutsprocessen – ingen långbänk Ta hand om förväntningar och förändringsbenägenhet Utse projektledare och projektorganisation Skapa rapporteringsvägar för genomförandet Detaljplanera – ett sätt att förbättra förmågan att möta det oväntade Lär av andra – det finns mycket att ta till sig


Ladda ner ppt "4. Möjligheter? Hot? Framgång eller misslyckande? Styrkor? Svagheter? Att klarlägga inledningsvis."

Liknande presentationer


Google-annonser