Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Socialdepartementet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Socialdepartementet"— Presentationens avskrift:

1 Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Socialdepartementet
Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Socialdepartementet

2 Regeringens hemlöshetssamordnare 2012–2013:
”… ska ge kommunerna stöd i deras arbete med att skapa långsiktiga, hållbara strukturer och fungerande rutiner i arbetet mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden…” ”…ska särskilt uppmärksamma det vräkningsförebyggande arbetet…” ”…ska utifrån en nationell dialog förankra hur lokala handlingsplaner och strategier kan föreslås…”

3 Syfte och mål Syftet är att hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden på sikt ska minska genom att främja att kommuner utvecklar uthålliga strukturer i arbetet, tillsammans med berörda parter Målet är att tillsammans med respektive kommun komma fram till hur arbetet för att motverka hemlöshet ska samordnas bättre för att förebygga hemlöshet och undvika vräkningar

4 Socialstyrelsens definition av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
Akut hemlöshet (sit. 1) Institutionsvistelse och kategoriboende (sit. 2) Långsiktiga boendelösningar (sit. 3) Eget ordnat kortsiktigt boende (sit. 4)

5 Vad gör hemlöshetssamordnaren?
Uppsökande arbete i främst kommuner, men dialog även med myndigheter och andra aktörer (t ex friv.org.) Föra ut kunskap genererad inom strategin – inhämta lärande exempel Systematiska, återkommande besök i ett urval av kommuner – bred målgrupp av relevanta aktörer Överenskommelser om mål för fortsatt arbete (”letter of intent”) Samarbete med länsstyrelserna Hemsida, blogg, twitter, samt informationsbroschyr med konkreta tips och frågeställningar till kommuner

6 Bostaden som mål – eller medel?
Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden – ett komplext samhällsproblem Bostaden som mål – eller medel? Inte bara en social fråga, delat ansvarstagande krävs  större fokus på bostaden som grundläggande behov för individen: omvänd filosofi Heterogen grupp av människor med olika typer av problem  olika behov av insatser behövs Bostadsmarknaden: brist på bostäder  högre krav på hyresgäster

7 Regeringens hemlöshetsstrategi 2007–2009…
Fyra mål: Alla ska vara garanterade tak över huvudet Boende ska underlättas för dem som lämnar kriminalvård och institution Inträdet på den ordinarie bostadsmarknaden ska underlättas för dem i olika former av försöks- och stödboenden Antalet vräkningar ska minska och inga barn ska vräkas

8 … ledde till ökat kunskapsunderlag
Socialstyrelsen i samverkan med KFM, Boverket, Kriminalvården och SKL Vägledningar, rapporter och ”webbverktyg” till stöd för kommunerna Förbättrad och förtydligad statistik Kunskapsspridning – Dialog med kommuner (förankra resultaten på lokal och regional nivå)

9 Exempel på frågor att ställa sig i varje kommun 1. Överblick
Hur definieras ”hemlöshet” i kommunen? SoS definition – eller en egen? Vilken kunskap finns om de som är hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden i kommunen? Görs egna och kontinuerliga kartläggningar? Hur många personer i kommunen är aktuella för ekonomiskt bistånd? Accepterar hyresvärdarna försörjningsstöd som inkomst? Hur ser bostadsmarknaden ut i kommunen? Hur använder kommunen ägardirektiv gentemot det/de kommunala bostadsbolaget/-bolagen?

10 Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
Ny lag sedan 1 januari 2011 Bolagen ska i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i kommunen i vilket ingår ett samhällsansvar. Viktigaste förändringen: att bolagen ska driva verksamheten enligt affärsmässiga principer med normala avkastningskrav. Vinsterna kan överföras från bolaget till kommunen om det görs för att finansiera åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar – t.ex. för att främja integration och social sammanhållning, eller för att tillgodose behovet av bostäder för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. (Källa: Boverket)

11 forts ”frågor att ställa sig…” 2. Planer
Finns det i kommunen någon skriftlig, på ledningsnivå beslutad handlingsplan/strategi för arbetet mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden (ufb)? Tas hänsyn till hemlöshet och ufb i kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning? Hur använder kommunen planmonopolets olika verktyg för att förebygga hemlöshet?

12 forts ”frågor att ställa sig…” 3. Samverkan
Hur ska samverkan bedrivas mellan kommunen och bostadsföretag/hyresvärdar? Finns någon överenskommelse/plan för detta? Hur fungerar den interna samverkan? Förekommer samverkan med externa aktörer, t.ex. frivilligorganisationer, som erbjuder insatser för personer som är hemlösa eller ufb?

13 forts ”frågor att ställa sig…” 4. Rutiner och metoder
Hur dokumenteras insatser riktade till personer som är hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden? Följs insatserna upp? Utvärderas de? Bedrivs uppsökande verksamhet för hemlösa personer? Finns skriftliga och beslutade rutiner för ett vräkningsförebyggande arbete? Finns rutiner för att förhindra att särskilda målgrupper, t.ex. barnfamiljer, blir vräkta?

14 Kort om vräkningar Ca ansökningar/år till KFM om verkställighet  ca verkställda avhysningar Utebliven hyresinbetalning främsta orsaken (ofta små skulder) 85 % ensamstående, ca 70 % män Ca 600 barn/år berörda av vräkning – oklart hur många faktiskt vräkta (men tydligare statistik fr o m 2013!) Uppsägningar till hyrestidens utgång  ca 400 hyresgäster/år måste flytta genom beslut i hyresnämnd (antal berörda barn okänt)

15 Ett aktivt vräkningsförebyggande arbete – fasta rutiner
Agera på tidiga signaler! – både hyresvärd & socialtjänst Dialog/samverkan Personlig kontakt med hyresgästen: ihärdighet! Är barn berörda? Ta hänsyn till barnets bästa!

16 forts ”frågor att ställa sig…” 5. Utformning av insatser
Vilka typer av boendelösningar kan erbjudas i kommunen – trappstegsboende, ”Bostad först”, kategoribostäder, integrerade bostäder? Vilka ytterligare insatser kan erbjudas – boendestöd, personligt ombud, hyresrådgivning, budget- och skuldrådgivning, föräldrastöd, ekonomiskt bistånd, missbruksbehandling, god man/förvaltare osv? Insatser för personer utan permanent uppehållstillstånd? I vilken utsträckning kan insatser utformas efter individernas behov?

17 forts ”frågor att ställa sig…” 6. Analysera styrkor och svagheter
Vad fungerar bra i kommunens arbete för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden? Vad fungerar sämre? Framtida utvecklingsområden och utmaningar i kommunen (länet/regionen)? Hur ska kommunen arbeta vidare med frågan under det närmaste året/åren?  Letter of Intent

18 Länktips: http://www.regeringen.se/hemloshet

19 Kontakta hemlöshetssamordnaren:


Ladda ner ppt "Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Socialdepartementet"

Liknande presentationer


Google-annonser