Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

► 1. ◄ ► 2 Innehåll sid Om undersökningen3 Resultatredovisning4 Bostadsområdet5 Service i bostadsområdet11 Bostaden20 Planer på att byta bostad24 Hushåll30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "► 1. ◄ ► 2 Innehåll sid Om undersökningen3 Resultatredovisning4 Bostadsområdet5 Service i bostadsområdet11 Bostaden20 Planer på att byta bostad24 Hushåll30."— Presentationens avskrift:

1 ► 1

2 ◄ ► 2 Innehåll sid Om undersökningen3 Resultatredovisning4 Bostadsområdet5 Service i bostadsområdet11 Bostaden20 Planer på att byta bostad24 Hushåll30 Miljö33 Ekonomisk och social trygghet40 Diskriminering68 Hälsa och funktionsnedsättning71 Levnadsvanor80 Utbildning89 Sysselsättning91 Delaktighet och inflytande99

3 ◄ ► 3 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 OM UNDERSÖKNINGEN Huddinge kommun genomför med några års intervall en enkätundersökning bland kommunens invånare. Undersökningen har ett brett urval av frågor inom olika ämnesområden. 2012 års undersökningen genomfördes av Sweco Eurofutures under våren 2012 som en postal enkät med två påminnelser med en ny enkät. Enkäten riktades till ett urval om 4 200 personer bosatta i Huddinge kommun i åldern 18 till 84 år. 600 personer slumpades ur kommunens register över befolkningen för Huddinges sju kommundelar. Svarsandelen när hänsyn tagits till registerfel (huvudsakligen personer som inte längre var bosatta i kommunen) 45 %. SvarandeAndel svar Flemingsberg20035% Segeltorp27547% Sjödalen-Fullersta32555% Skogås25744% Stuvsta-Snättringe31152% Trångsund26545% Vårby19434% Samtliga1 82745%

4 ◄ ► 4 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 OM UNDERSÖKNINGEN I alla former av undersökningar ger höga svarsfrekvenser mer tillförlitliga resultat än låga. Har vi tillräckligt höga svarsfrekvenser kan vi helt bortse ifrån vilka som utgör bortfallet utan kan använda resultatet direkt och dra slutsatser till befolkningen. Har vi istället lägre svarsfrekvenser måste vi studera bortfallet närmare för att undersöka om bortfallet påverkar resultatet. Detta kallas att genomföra en bortfallsstudie och dessa är viktiga vid lägre svarsandelar. Om vi i bortfallsstudien kommer fram till att bortfallet är helt slumpmässigt i förhållande till det vi vill undersöka påverkar det heller inte resultatet i någon riktning. I föreliggande undersökning tycks bortfallet ha ett svagt eller obefintligt samband med undersökningsvariablerna. Vi ser tydligt att de äldre svarar i högre utsträckning än de yngre, men i de svar som studerats finns det inget som tyder på att nöjdheten är relaterad till ålder. Vi talar då om ett bortfall som är slumpmässigt i relation till undersökningsvariabeln. Ett sådant bortfall påverkar inte svaren utan svaren kan hanteras som de är. Det är enbart när det finns ett samband mellan svaren och bortfallet som vi kan anta att svaren blir felaktiga pga bortfallet. Det vi däremot har är högre felmarginaler. Vi betraktar svaren som mindre urval och får därmed större felmarginaler. Om svaren närmar sig 50 % ger felmarginalen att det lika gärna kan vara något fler som något färre än 50 % som svarar. Men i föreliggande undersökning är svaren så tydliga att det inte finns några skäl att anta att de skulle påverkas nämnvärt vid högre svarsfrekvens.

5 ◄ ► 5 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 RESULTATREDOVISNING I denna sammanställning presenteras resultaten för enkätens alla frågor i huvudsak fördelat per kommundel. Svarsmönster efter andra bakgrundsfrågor kommenteras i de fall det är relevant. Svaren redovisas genomgående för dem som har besvarat respektive fråga, dvs exklusive internt bortfall. Däremot inkluderas de som har svarat ”vet ej”. Det interna bortfallet i form av att respondenterna har avstått från att kryssa för något svarsalternativ varierar från som minst mindre än 1 % till som mest drygt 20 % för t ex frågor som rör servicen i stadsdelens centrum.

6 ◄ ► 6 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 BOSTADSOMRÅDET

7 ◄ ► 7 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 BOSTADSOMRÅDET 1. Hur trivs du i ditt bostadsområde? Huddingeborna trivs bra med sitt bostadsområde. Boende i Flemingsberg, Vårby och i viss mån Skogås är något mer återhållsamma i sina bedömningar. Fler än 10 % i Flemingsberg och Vårby trivs dåligt. Andelen som trivs mycket bra ökar med stigande ålder. 2009 trivdes 94 % av Huddinges invånare mycket eller ganska bra i sitt bostadsområde, 56 % trivdes mycket bra.

8 ◄ ► 8 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 BOSTADSOMRÅDET 2. Hur vanligt är det i ditt bostadsområde att grannar pratar med varandra när de möts? Fyra av fem menar att det är ganska eller mycket vanligt att grannar pratar med varandra. Även här gör boende i Flemingsberg, Vårby och Skogås en något mer kritisk bedömning. Yngre (18-32 år) anser inte att grannsamtal är lika vanligt förkommande som de lite äldre. 2009 ansåg 79 % att det var mycket eller ganska vanligt att grannar pratar med varandra när de möts, 29 % svarade att det var mycket vanligt.

9 ◄ ► 9 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 BOSTADSOMRÅDET 3. Är trafiksäkerheten i ditt bostadsområde bra eller dålig? Trafiksäkerheten bedöms vara bäst i Skogås. 79 % är tillfreds med säkerheten, men de flesta väljer alternativet ”ganska bra”. Svarande med barn 0-12 år är mer kritiska än övriga hushåll till trafiksäkerheten. 2009 ansåg 76 % att trafiksäkerheten var mycket eller ganska bra, 20 % svarade att den är mycket bra.

10 ◄ ► 10 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 BOSTADSOMRÅDET 4. Om du har något fönster öppet i din bostad, blir du då störd av… (%) Sex av tio är störda av buller, lukt eller luftföroreningar när de har fönstret öppet. Flest är störda i Vårby och Flemingsberg. I dessa två kommundelar är annat buller vanligaste störningen. I segeltorp och Sjödalen-Fullersta rör störningarna främst trafikbuller.

11 ◄ ► 11 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 BOSTADSOMRÅDET 5. Ungefär hur ofta använder du de parker eller grönområden som finns i närheten av din bostad? Tre av fyra använder parker och grönområden i närheten av bostaden minst en gång per månad. Här ser vi mindre skillnader mellan kommundelarna. 2009 svarade 46 % att de använde parker och grönområden varje vecka eller oftare, 17 % gjorde det dagligen eller nästan dagligen.

12 ◄ ► 12 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 SERVICE I BOSTADSOMRÅDET

13 ◄ ► 13 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 SERVICE I BOSTADSOMRÅDET 6. Ungefär hur långt är det mellan din bostad och närmaste centrum där det finns några affärer och kafé eller liknande? Kortast avstånd till sitt närmaste centrum har boende i Flemingsberg och Vårby. Längs till centrum är det för boende i Segeltorp och Stuvsta- Snättringe.

14 ◄ ► 14 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 SERVICE I BOSTADSOMRÅDET 7. Hur ofta besöker du ditt närmaste centrum för att handla eller uträtta andra ärenden? Var fjärde besöker sitt närmaste centrum dagligen eller nästan dagligen. Endast 5 % besöker aldrig sitt centrum eller gör det mer sällan än en gång i månaden. Mest utnyttjas närmaste centrum av boende i Sjödalen-Fullersta och minsta av de som bor i Segeltorp. 2009 svarade 74 % att de besökte sitt närmaste centrum varje vecka eller oftare, 25 % gjorde det dagligen eller nästan dagligen.

15 ◄ ► 15 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 SERVICE I BOSTADSOMRÅDET 8. På vilket sätt brukar du för det mesta ta dig till närmaste centrum? (%) Lika många tar sig oftast till sitt centrum till fots som med bil. Promenader dominerar mest påtagligt i Flemingsberg och Vårby. I Stuvsta-Snättringe och Segeltorp väljer majoriteten att ta bilen. Endast 8 % åker kollektivt i första hand. 18-30 åringar promenerar och åker kollektivt oftare än äldre Huddingebor. 2009 gick 46 % till fots, 42 % brukade åka bil och 9 % valde kollektiva färdmedel. F8FlemingsbergSegeltorp Sjödalen- FullerstaSkogås Stuvsta- SnättringeTrångsundVårbySamtliga Går5515465130395642 Åker bil2961413653481941 Kollektiva färdmedel91155107168 Cyklar16746314 Åker moped eller MC00000000 Annat sätt10010000 Besöker inte närmaste centrum12011141 Kombination65232333 Summa100

16 ◄ ► 16 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 SERVICE I BOSTADSOMRÅDET 9. Vilket av följande stämmer bäst på ditt närmaste centrum? Huddingebornas närmaste centrum får i huvudsak god omdömen. Inte minst är det nära och lätt att ta sig till. Åtta av tio anser också att det är trevligt. Invändningarna rör prisnivån och utbudet. Dyrt anses Trångsunds centrum vara. Centrum i Flemingsberg och Segeltorp anses av flest svarande vara billiga. Mest kritiska till utbudet är boende i Trångsund och Skogås. Den äldsta ålderskategorin (65- år) är mest tillfreds med både trivsel och utbud.

17 ◄ ► 17 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 SERVICE I BOSTADSOMRÅDET 10. Ungefär hur långt är det mellan bostaden och den livsmedelsaffär där du oftast handlar? 44 % har mindre än 1 kilometer från sin bostad till den livsmedelsaffär där de oftast handlar. 2009 svarade 45 % att de hade högst en kilometer till affären och 20 % hade högst 500 meter dit.

18 ◄ ► 18 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 SERVICE I BOSTADSOMRÅDET 11. På vilket sätt brukar du för det mesta ta dig till den livsmedelsaffär där du oftast handlar? (%) Majoriteten väljer oftast att ta bilen till livsmedelsaffären. Särskilt bland boende i Segeltorp är bil vanligaste färdmedel. Promenad är vanligast i Vårby, men även i Flemingsberg och Skogås väljer närmare fyra av tio att gå. Kollektiva färdmedel utnyttjas främst i Flemingsberg och Vårby. Yngre (18-30 år) väljer oftare än äldre promenad och kollektiva färdmedel. F11FlemingsbergSegeltorpSjödalen-FullerstaSkogåsStuvsta-SnättringeTrångsundVårbySamtliga Åker bil4276574964673055 Går387353826254131 Kollektiva färdmedel1574554178 Cyklar13332112 Åker moped eller MC00000000 Annat sätt11020010 Kombination461343104 Summa100

19 ◄ ► 19 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 SERVICE I BOSTADSOMRÅDET 12. Vilket av följande stämmer bäst på den livsmedelsaffär där du oftast brukar handla? Även den livsmedelsaffär som Huddingeborna oftast anlitar får goda omdömen. Invändningarna rör främst prisnivån och andra hand avståndet och utbudet. Mest kritiska till prisnivån är de svarande i Trångsund medan boende i Flemingsberg är mest nöjda. Även utbudet bedöms av flest som begränsat i Trångsund. Fler över 65 år menar att livsmedelsaffären är trevlig och har ett stort utbud.

20 ◄ ► 20 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 SERVICE I BOSTADSOMRÅDET 13. Var ligger den livsmedelsaffär där du oftast handlar? Knappt varannan handlar livsmedel i sitt närmaste centrum. Endast 20 % Stuvsta-Snättringeborna väljer att handla mat där jämfört med 60 % i Sjödalen-Fullersta. För övriga ligger livsmedelsaffären oftare längre bort från bostaden än närmare centrum. 2009 svarade 42 % att de handlade i en livsmedelsaffär som låg i närmaste centrum och 42 % handlade på en plats som låg längre från bostaden.

21 ◄ ► 21 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 BOSTADEN

22 ◄ ► 22 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 BOSTADEN 14. I vilken typ av bostad bor du? (%) Hyresrätt dominerar bland de svarande i Flemingsberg och Vårby. Även i Skogås bor majoriteten av de svarande i flerfamiljshus, men där är andelen bostadsrätter nästan lika hög som hyresrätter. Övriga kommundelar domineras av småhus. Det är naturligt att hyresrätt är vanligast bland 18-30 åringar och småhus bland boende i åldrarna 31-64 år. I 2009 års undersökning bodde 51 % i småhus, 26 % i hyresrätt och 19 % i bostadsrätt. F14FlemingsbergSegeltorp Sjödalen- FullerstaSkogås Stuvsta- SnättringeTrångsundVårbySamtliga Hyresrätt47215304137025 Bostadsrätt2414212616 2420 Egen villa eller radhus228259447667251 Servicehus eller servicelägenhet10101000 Inneboende, studentlägenhet52102222 Andrahandsboende10101021 Annat boende00200111 Summa100

23 ◄ ► 23 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 BOSTADEN 15. Hur många rum är det i din nuvarande bostad? Naturligt nog är bostadsstorleken störst i områden som domineras av småhus.

24 ◄ ► 24 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 BOSTADEN 16. Tycker du att din bostad är… Tre av fyra är nöjda med den bostadsstorlek som de har idag. Av övriga anser fler att den är för liten än för stor. I kommundelar med många hyresrätter är andelen som önskar en större bostad högst. Av dem som vill ha en annan storlek på bostaden önskar 18-50 åringar främst att den vore större, medan de som är över 50 år oftare skulle föredra en mindre bostad.

25 ◄ ► 25 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 PLANER PÅ ATT BYTA BOSTAD

26 ◄ ► 26 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 PLANER PÅ ATT BYTA BOSTAD 17. Söker du för närvarande en annan bostad? (%) Var femte söker idag en annan bostad. Högst är andelen i Vårby (47 %). Andelen som söker en annan bostad minskar med stigande ålder. 2009 svarade 19 % att de sökte annan bostad.

27 ◄ ► 27 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 PLANER PÅ ATT BYTA BOSTAD 18. Om du skulle flytta, var skulle du då helst vilja bo? (%) Oavsett om hushållet idag söker bostad eller inte ombads de svarande att ange vart de då helst skulle vilja flytta. Fyra av tio vill bo i samma område som idag. Andelen är lägre i de stadsdelar där trivseln är något lägre, Vårby, Flemingsberg och Skogås. Ytterligare 9 % skulle välja en annan del av Huddinge. Ungefär hälften skulle därmed föredra att bo i en annan kommun. Främst tänker man då på Stockholm. I åldern 18-30 år är Stockholm förstavalet. Huddingebor över 65 år önskar främst bo kvar i Huddinge. 2009 svarande 40 % att de ville helst bo kvar i den del av Huddinge där de bodde. På andra plats kom Stockholm (25 %), följt av annan del av Huddinge (12 %). F18FlemingsbergSegeltorp Sjödalen- FullerstaSkogås Stuvsta- SnättringeTrångsundVårbySamtliga Den del av Huddinge där jag bor nu2938472949392838 Annan del av Huddinge2166862109 Stockholm2439212822253727 Nacka eller Värmdö42363824 Botkyrka00000010 Salem00001000 Södertälje eller Nykvarn10000000 Haninge10241201 Nynäshamn10100301 Annan kommun i Stockholms län73584496 I Sverige utanför Stockholms län679891068 Utanför Sverige43664535 Kombination21121241 Summa100

28 ◄ ► 28 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 PLANER PÅ ATT BYTA BOSTAD 19. Hur vill du helst bo om du får välja? Sex av tio vill helst bo i småhus. Andelen är högst i stadsdelar med många småhusboende idag. I åldern 31-50 år vill tre av fyra bo i småhus. Motsvarande andel bland personer över 64 år har sjunkit till 30 %.

29 ◄ ► 29 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 PLANER PÅ ATT BYTA BOSTAD 20. Vilket är viktigast om du skulle flytta? (%) Att minska boendekostnaden är främsta orsaken till ett eventuellt bostadsbyte. I Flemingsberg, Trångsund och Vårby anger förhållandevis många att orsaken skulle vara att få en större bostad. Även denna fråga demonstrerar att de som är yngre än 50 år oftare önskar en större bostad medan de som är över 50 år vill ha en mindre bostad och lägre boendekostnad. F20 Flemmings- bergSegeltorp Sjödalen- FullerstaSkogås Stuvsta- SnättringeTrångsundVårbySamtliga Att få lägre boendekostnad2320272623202924 Att få större bostad231114129202216 Att få nära till affärer och annan service15 141317141114 Att få högre standard121415111315 13 Områdets rykte111491512 1112 Att få nära till parker och grönområden111381412103 Att få mindre bostad1107511626 Att få nära till skola och barnomsorg12433353 Kombination32110232 Summa100

30 ◄ ► 30 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 PLANER PÅ ATT BYTA BOSTAD 21. Vilken är den högsta boendekostnad per månad som du är beredd att betala om du skulle byta bostad? Villigheten att betala en månadskostnad på 10 000 kr eller mer är lägre i Vårby och Flemingsberg, men även i Skogås.

31 ◄ ► 31 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 HUSHÅLL

32 ◄ ► 32 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 HUSHÅLL 22. Med vem delar du bostad? Det vill säga med vem bor du tillsammans under större delen av veckan? (%) Två av tre bor med make/maka/sambo. Andelen ensamhushåll bland de svarande är vanligast i Flemingsberg, Vårby och Skogås. F22FlemingsbergSegeltorpSjödalen-FullerstaSkogåsStuvsta-SnättringeTrångsundVårbySamtliga Ingen25517209162316 Föräldrar, syskon91471211101611 Make, maka, sambo, partner6077706175705067 Andra vuxna42103022 Barn 0-6 år1520181517211517 Barn 7-12 år1420171318151216 Barn 13-17 år1116111316138 Barn 18 år eller äldre11171013151413

33 ◄ ► 33 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 HUSHÅLL 23. Hur många personer med dig själv inräknad bor i samma bostad som du? (%) De största hushållen återfinns naturligt nog i de huvudsakligen större bostäderna i småhusstadsdelarna. F23FlemingsbergSegeltorpSjödalen-FullerstaSkogåsStuvsta-SnättringeTrångsundVårbySumma 125517209162417 2333034273231 31321162118161417 42031262527261825 57125510977 600322152 7 -21002001 Summa100

34 ◄ ► 34 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 MILJÖ

35 ◄ ► 35 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 MILJÖ 24. Hur ofta brukar du oroa dig för hur din livsstil och din konsumtion påverkar miljön och människor i andra länder? Majoriteten av Huddingeborna oroar sig inte ofta över hur deras livsstil och konsumtion påverkar miljön och människor i andra länder. Andelen som oroar sig över detta är högst i Vårby och Flemingsberg. I åldern 18-50 år oroar sig något fler för detta än svarande över 50 år. 2009 svarade 31 % att de mycket eller ganska ofta oroade sig för effekterna av sin egen livsstil, 6 % gjorde det mycket ofta.

36 ◄ ► 36 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 MILJÖ 25. Är du beredd att ändra ditt sätt att leva och din konsumtion för att på så sätt bidra till att minska miljöproblemen? Det finns ett stort stöd för att ändra konsumtion och sätt att leva med syfte att minska miljöproblemen. Det gäller boende i alla kommundelar. Andelen som absolut är beredda att ändra levnadssätt och konsumtion minskar med stigande ålder. 2009 svarade 86 % att de absolut eller kanske var beredda att ändra levnadssättet för att minska miljöproblemen, 35 % var det absolut.

37 ◄ ► 37 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 MILJÖ 26. Brukar du källsortera dina sopor (ditt avfall, t ex förpackningar, grovsopor, elektronikavfall med mera)? Fler än nio av tio brukar källsortera sina sopor. Andelen som avstår är högst i Vårby. Andelen som alltid källsorterar ökar med stigande ålder. 2009 svarade 88 % att de alltid eller för det mesta sorterade sina sopor, 54 % gjorde det alltid.

38 ◄ ► 38 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 MILJÖ 27. Varför? Frågan ställd till dem som inte sorterar (%) Främsta orsaken som anges för att inte sortera avfall är avståndet till närmaste återvinningsstation.

39 ◄ ► 39 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 MILJÖ 28. Vad är det största miljöproblemet i Huddinge tycker du? (%) Nedskräpning i naturen anses vara det största miljöproblemet i Huddinge. Så var det även vid 2009 års undersökning. Mest bekymrar sig boende i Vårby och Flemingsberg för nedskräpning. I Segeltorp och Sjödalen-Fullersta anses i lika stor omfattning att minskade grönområden vara ett miljöproblem. F28FlemingsbergSegeltorp Sjödalen- FullerstaSkogås Stuvsta- SnättringeTrångsundVårbySamtliga Nedskräpning i naturen5038344233355540 Att grönområden försvinner eller minskar i omfattning2635372426251628 Att sjöarna förorenas81116171530815 Hur avfallet tas omhand139 111012 Luftföroreningar713981071610 Att dricksvattnet förorenas26544544 Att sällsynta växter och djur hotas63543464 Annat10981210699

40 ◄ ► 40 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 MILJÖ 29. Har någon av nedanstående insatser gjorts i din bostad för att påverka din energianvändning? (%) Listan över åtgärder som vidtagits av hushållen för att minska energianvändningen blir omfattande. Många kryssar för ett antal insatser. I topp finner vi lågenergilampor och att släcka i rum där man inte befinner sig. Boende i stadsdelar med många småhus anger genomgående fler åtgärder. F29Flemingsberg Segel- torp Sjödalen- FullerstaSkogås Stuvsta- Snättringe Trång- sundVårby Samt- liga Bytt ut glödlampor mot lågenergialternativ5380726775684867 Släkt i tomma rum6367 6468 5064 Stängt av hemelektronik på strömbrytare3948534753453747 Torkat tvätten utan torktumlare och elskåp3056484156522144 Sänkt inomhustemperaturen2442372246351432 Dragit ned på varmvattenanvändning2836292741332231 Isolerat fönster, dörrar, golv och vind1740322343281929 Bytt värmekälla från oljepanna till fjärrvärme, pellets, värmepump eller annat124932144833828 Installerar snålspolande vattenkranar och toaletter1723272428241223 Det har inte gjorts något av ovanstående836435176

41 ◄ ► 41 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET

42 ◄ ► 42 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 30. Tror du att din egen och familjens levnadsstandard kommer att öka, minska eller vara oförändrad under det kommande året? Två av tre räknar med att den egna familjens levnadsstandard kommer att vara oförändrad under det kommande året. De som tror på en förändring räknar oftare med en ökad än minskad levnadsstandard. Här har det skett en mindre förändring mot en mer positiv inställning sedan undersökningen 2009. De som är över 50 år gör en mer negativ bedömning av sin framtida levnadsstandard än de om är yngre än 50 år.

43 ◄ ► 43 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 31. Tror du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Även när den framtida ekonomiska situationen i landet ska bedömas tror många på ett oförändrat läge om ett år. Här tror dock tre av tio på en negativ utveckling.

44 ◄ ► 44 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 32. Ungefär hur stor är din egen månadsinkomst före skatt? Månadsinkomsten för de som besvarade enkäten är högre i kommundelar med stor småhusbebyggelse. Lägst är inkomsterna i Vårby och Flemingsberg.

45 ◄ ► 45 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 34. Har du under de senaste 12 månaderna vid något tillfälle arbetat svart utan att betala skatt på de pengar du tjänat? (%) Få uppger att de har arbetat svart under de senaste 12 månaderna. Svartarbete är vanligast bland de yngsta (18-30 år). I undersökningen från 2009 uppgav 4 % att de hade arbetat utan att betala skatt.

46 ◄ ► 46 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 35. Om du plötsligt skulle hamna i en oförutsedd situation, där du på en vecka måste skaffa fram 15 000 kronor, skulle du klara det? (%) Åtta av tio har sådana ekonomiska marginaler eller andra förutsättningar att de på en vecka skulle kunna skaffa fram 15 000 kr för oförutsedda utgifter. I flera kommundelar är andelen närmare nio av tio. I Flemingsberg och Vårby är andelen avsevärt lägre 2009 var det en lika hög andel (21 %) som inte kunde skaffa fram den aktuella summan.

47 ◄ ► 47 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 36. Har du under de senaste 12 månaderna haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar med mera? Knappt två av tio har under de senaste 12 månaderna haft svårighet att klara de löpande utgifterna. Även här är andelen högst i Flemingsberg och Vårby. Var fjärde i åldern 18-30 år jämfört med 7 % i åldrarna 65- år svarat att de har haft svårigheter med löpande utgifter under det senaste året.

48 ◄ ► 48 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 37. Har du under den senaste 12 månaderna gjort någon semesterresa eller nöjesresa i Sverige eller utomlands som varat minst en vecka? (%) Två av tre har under det senaste året gjort en semester- eller nöjesresa som varat en vecka eller mer. Andelen varierar mellan 75 % i Trångsund och 46 % i Vårby.

49 ◄ ► 49 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 38. Har du under de senaste 12 månaderna haft kontakt med… (%) Två av tre har under de senaste 12 månaderna haft kontakter utanför Sverige. Varannan anger att de har haft kontakt med familj, släkt och vänner.

50 ◄ ► 50 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 39. Hur många gånger har du under de senaste 12 månaderna haft kontakt med personer, företag eller organisationer som finns i andra länder än Sverige? Många Huddingebor har kontakt med personer eller företag/organisationer i andra länder. För många är kontakterna även tämligen frekventa.

51 ◄ ► 51 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 40. Har du någon att dela dina innersta känslor med och anförtro dig åt? (%) 12 % har ingen att dela sin innersta känslor med. 2009 var andelen densamma. Vi ser samma skillnad i svarsmönster mellan kommundelarna som framkommit vid många andra frågor i enkäten. Skillnaden för denna fråga är dock mindre påtaglig.

52 ◄ ► 52 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 41. Tycker du att de problem som nämns här nedan förekommer där du bor, och upplever du det i så fall som ett stort, litet eller inget problem? De svarande fick ta ställning till åtta problemområden och ange huruvida de förekom i deras stadsdel och om det i så fall var ett problem eller inte. Nedskräpning, skadegörelse och trafik bedöms var de största problemen. Nedskräpning nämns oftast av boende i Vårby och Flemingsberg. Även skadegörelse förekommer oftast i Vårby, liksom flera av de övriga problemen. Trafikproblem påtalas i ungefär samma omfattning i alla stadsdelar.

53 ◄ ► 53 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 42. Vilket är i sådana fall problemet? (% av dem som upplever problem med trafiken) Att bilar kör för fort framhålls av flest som ett trafikproblem i Huddinge.

54 ◄ ► 54 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 43. Kan du få hjälp av någon eller några personer om du har praktiska problem eller är sjuk? Nio av tio räknar med att kunna få hjälp av andra om de får praktiska problem eller i samband med sjukdom. Boende i Flemingsberg, Vårby och Skogås är mest tveksamma till möjligheten att få hjälp.

55 ◄ ► 55 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 44. Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld? (%) Var tionde har under de senaste 12 månaderna varit utsatta för stöld. Oftast har stölden skett i förvaringsutrymmen, t ex på vind, eller i garage, samt stöld av cykel, moped eller MC.

56 ◄ ► 56 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 46. Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för skadegörelse? (%) Knappt var tionde har varit utsatta för skadegörelse I första hand har skadegörelsen gällt bil och andra hand vinds- och förvaringsutrymmen.

57 ◄ ► 57 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 48. Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg? Det skiljer en hel del i upplevelsen av trygghet när det gäller att gå ensam på kvällen i bostadsområdet. Endast 34 % av de boende i Vårby känner sig då trygga mot 74-78 % småhusstadsdelarna. 74 % av männen och 56 % av kvinnorna känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällen.

58 ◄ ► 58 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 49. Finns det några speciella personer i området där du bor som du är rädd för? En av tio kan identifiera personer i området de bor i som de känner rädsla för. Drygt var tredje svarande i Vårby tänker på en eller fler sådana personer. I Stuvsta-Snättringe är andelen endast 2 %. Andelen som känner till personer som de är rädda för minskar med ökande ålder.

59 ◄ ► 59 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 50. Instämmer du eller instämmer du inte i följande påstående: ”Polisen bryr sig om de problem som finns i det område där jag bor”? I Vårby, där otryggheten är störst, instämmer många ändå i påståendet ””Polisen bryr sig om de problem som finns i det område där jag bor”. Delvis beror detta på att de flesta i Vårby har en uppfattning om detta, dvs andelen som svarat ”vet ej” är lägre än i övriga kommundelar.

60 ◄ ► 60 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 51. Har du under de senaste 12 månaderna oroat dig för att bli utsatt för inbrott i den egna bostaden? 18 % oroar sig ofta eller ganska ofta för inbrott den egna bostaden.

61 ◄ ► 61 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 51. Har du under de senaste 12 månaderna oroat dig för att bli utsatt för inbrott i förråd, källare, vindsutrymme eller garage? 14 % oroar sig ofta eller ganska ofta för inbrott i förråd, källare, vindsutrymme eller garage.

62 ◄ ► 62 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 51. Har du under de senaste 12 månaderna oroat dig för att din bil, mc, moped eller cykel ska utsättas för stöld eller skadegörelse om den är parkerad i området där du bor? 18 % oroar sig ofta eller ganska ofta för stöld eller skadegörelse av bil, moped eller cykel.

63 ◄ ► 63 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 51. Har du under de senaste 12 månaderna oroat dig för att bli överfallen eller misshandlad i området där du bor? 8 % känner oro för att bli överfallen eller misshandlad i bostadsområdet – 23 % i Vårby och mindre än 1 % i Segeltorp.

64 ◄ ► 64 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 52. Om du blivit utsatt för brott under de senaste 12 månaderna, har du i så fall polisanmält det? En av fyra har under de senaste 12 månaderna varit utsatta för något brott, fler i Flemingsberg och Vårby och minst i Stuvsta- Snättringe. Fyra av tio som varit utsatta för brott har inte anmält detta till polisen.

65 ◄ ► 65 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 53. Händer det att du avstår från att åka buss, pendeltåg eller tunnelbana för att du är rädd att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad? 22 % avstår ofta eller ibland från att åka med kollektivtrafiken av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Här är inte skillnaden mellan kommunens delar påfallande.

66 ◄ ► 66 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 54. Händer det att du avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad? 27 % avstår ofta eller ibland från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. I Vårby anger 45 % att de avstår från att gå ut, jämfört med 18 % i Sjödalen- Fullersta.

67 ◄ ► 67 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 55. Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot om våld? (%) 4 % har under de senaste 12 månaderna blivit utsatta för hot om våld. De flesta som varit utsatta uppger att detta skett utomhus i bostadsområdet och att hotet kom från en för dem okänd person – oftast en man. Endast en av fem har polisanmält hotet.

68 ◄ ► 68 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 60. Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för fysiskt våld? (%) 2 % har under de senaste 12 månaderna blivit utsatta för fysiskt våld. Våldet kom från en för dem okänd person – oftast en man. Endast tre av tio har polisanmält våldet.

69 ◄ ► 69 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 DISKRIMINERING

70 ◄ ► 70 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 DISKRIMINERING 65. Har du själv, under de senaste 12 månaderna, känt dig utsatt för diskriminering, trakasseri eller mobbning? (%) 7 % har under de senaste 12 månaderna känt sig utsatta för diskriminering, trakasseri eller mobbning. Oftast har detta skett på arbetet eller skolan. Ålder och etnisk tillhörighet anges oftast som orsak.

71 ◄ ► 71 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 DISKRIMINERING 68. Oavsett om du har känt dig utsatt eller inte, vet du vart du ska vända dig för att få stöd och hjälp om du blir utsatt för diskriminering, trakasseri eller mobbning? (%) Knappt fyra av tio vet vart de ska vända sig för att få stöd och hjälp om de blir utsatt för diskriminering, trakasseri eller mobbning. Bäst är kännedomen i Vårby.

72 ◄ ► 72 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 HÄLSA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING

73 ◄ ► 73 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 HÄLSA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING BMI Body-Mass-Index (BMI) är ett mått på relationen mellan vikt och längd. Med ledning av de uppgifter som de svarande gett om sin vikt och längd är 50 % normalviktiga, 36 % är övervikta medan 12 % ligger över gränsen för fetma.

74 ◄ ► 74 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 HÄLSA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING 71. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Sju av tio bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som gott eller mycket gott. Endast 6 % menar att det är dåligt eller mycket dåligt. Fler yngre än äldre karaktäriserar sitt hälsotillstånd som gott. Däremot är det ingen skillnad mellan män och kvinnor.

75 ◄ ► 75 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 HÄLSA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING 72. Hur tycker du att din tandhälsa är? Tre av fyra bedömer sin tandhälsa som god eller mycket god. Endast 7 % menar att den är dålig eller mycket dålig. Jämfört med det allmänna hälsotillståndet är skillnaden mellan kommundelar här större. Tandhälsan är god även bland äldre.

76 ◄ ► 76 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 HÄLSA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING 73. Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem? (%) Knappt tre av tio har någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem. Även vid 2009 års undersökning svarade tre av tio så. Besvären ökar från 20 % i åldern 18-30 år till 47 % bland personer som 65 år eller äldre.

77 ◄ ► 77 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 HÄLSA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING 74. Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar? (% av de som har långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem) Drygt sju av tio som har långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem menar att besvären påverkar deras arbetsförmåga eller är ett hinder för dagliga sysselsättningar.

78 ◄ ► 78 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 HÄLSA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING 75. Har du haft svårt att sova på grund av oro de senaste veckorna? 22 % har haft sömnproblem pga oro under de senaste veckorna.

79 ◄ ► 79 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 HÄLSA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING 76. Hur ofta känner du dig stressad? Åtta av tio känner någon gång stress. Här ser vi ingen tydlig skillnad mellan kommundelarna. Stress är vanligare bland svarande under 50 år.

80 ◄ ► 80 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 HÄLSA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING 77. Har du någon gång kommit i den situationen att du allvarligt övervägt att ta ditt liv? En av tjugo invånare i Huddinge (5 %) har under det senaste året allvarligt övervägt att ta sitt liv. Ytterligare 10 % har tidigare övervägt att göra det. Det är exakt samma andel som vid undersökningen 2009.

81 ◄ ► 81 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 LEVNADSVANOR

82 ◄ ► 82 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 LEVNADSVANOR 78. Ungefär hur ofta har du under de senaste 12 månaderna strövat i skog och mark för att till exempel titta på naturen eller plocka svamp och bär? Hälften av de svarande har minst en gång per månad strövat i skog och mark för att till exempel titta på naturen eller plocka svamp och bär. I den yngsta ålderskategorin (18-30 år) finner vi högst andel som aldrig vistas i skog och mark.

83 ◄ ► 83 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 LEVNADSVANOR 79. Hur ofta tränar/motionerar du på så sätt att du blir andfådd eller svettas? Sex av tio tränar/motionerar 1 gång i veckan eller oftare så att de blir andfådda eller svettas. Högst andel som inte alls motionerar finner vi i Vårby. 18-30 åringar motionerar något oftare än äldre.

84 ◄ ► 84 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 LEVNADSVANOR 80. Hur många gånger de senaste fyra veckorna har du gjort följande på din fritid? Enkäten innehöll en lista med olika träningsformer. 72 % hade under de senaste fyra veckorna gått snabba promenader, 59 % hade motionerat på egen hand och 31 % hade gjort ett gymbesök. Endast 4 % hade gått på en danskurs.

85 ◄ ► 85 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 LEVNADSVANOR 81. Röker du dagligen eller någon gång då och då? Rökning har varken ökat eller minskat sedan befolkningsenkäten från 2009. Drygt var tionde röker dagligen och ytterligare 8 % då och då. Andelen rökare är något högre i Flemingsberg och Vårby.

86 ◄ ► 86 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 LEVNADSVANOR 82. Snusar du dagligen eller någon gång då och då? Även andelen som snusar är oförändrad sedan befolkningsenkäten från 2009. 8 % snusar dagligen och ytterligare 3 % då och då.

87 ◄ ► 87 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 LEVNADSVANOR 83. Hur ofta har du i genomsnitt druckit alkohol under de senaste 12 månaderna? Andelen som aldrig eller mer sällan än en gång i halvåret dricker alkohol är lägst i Vårby och Flemingsberg. Fyra av tio Huddingebor (samma andel som 2009) dricker alkohol en gång i veckan eller oftare.

88 ◄ ► 88 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 LEVNADSVANOR 84. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna druckit så mycket alkohol att du varit berusad? Två av tio har en gång per månad eller oftare druckit så mycket alkohol att de har varit berusade.

89 ◄ ► 89 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 LEVNADSVANOR 85. Har du använt narkotika någon gång under de senaste 12 månaderna (t.ex. hasch, marijuana, kokain eller heroin)? (%) 2 % uppger att de har använt narkotika någon gång under de senaste 12 månaderna. Det är samma andel som 2009.

90 ◄ ► 90 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 UTBILDNING

91 ◄ ► 91 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 UTBILDNING 86. Hur lång utbildning har du? Varannan har en eftergymnasial utbildning. Utbildningsnivån är något lägre i Vårby. Högst är utbildningsnivån i åldern 31-50 år. 2009 hade 46 % minst 13 års utbildning, 25 % hade akademisk examen och 19 % hade nio års utbildning eller mindre.

92 ◄ ► 92 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 SYSSELSÄTTNING

93 ◄ ► 93 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 SYSSELSÄTTNING 87. Vilka av följande alternativ stämmer för dig just nu? (%) Två av tre arbetar som anställda. 10 % driver eget företag och 10 % studerar eller praktiserar. 2009 arbetade 60 % arbetar som anställda, 10 % drev eget företag, 11 % studerade och 8 % skötte eget hushåll. F87FlemingsbergSegeltorp Sjödalen- FullerstaSkogås Stuvsta- SnättringeTrångsundVårbySamtliga Arbetar som anställd6368676968605665 Sköter eget hushåll62544454 Driver ett eget företag710 1116510 Tjänstledig eller föräldraledig24523533 Studerar, praktiserar16135710 1410 Deltar i arbetsmarknadsåtgärd10210021 Arbetslös1123624135 Ålderspensionär814171214131113 Förtids- eller sjukpensionär32361243 Sjukskriven mer än 3 månader20023142

94 ◄ ► 94 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 ARBETE 88. Ungefär hur många timmar per vecka arbetar du i genomsnitt som anställd? (% av de som är anställda) 69 % arbetar heltid eller mer.

95 ◄ ► 95 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 ARBETE 89. Ungefär hur lång tid brukar det ta för dig mellan bostaden och din huvudsakliga arbetsplats ? (% av de som är anställda) Var tredje har en restid till arbetet som är mindre än 30 minuter.

96 ◄ ► 96 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 ARBETE 90. Var ligger din huvudsakliga arbetsplats? ? (% av de som är anställda) Drygt var fjärde har sin arbetsplats i Huddinge. Fler (49 %) arbetar i Stockholm. F90FlemingsbergSegeltorp Sjödalen- FullerstaSkogås Stuvsta- SnättringeTrångsundVårbySamtliga Den del av Huddinge där jag bor nu221213161061514 Annan kommun i Stockholms län5111513151813 Utanför Stockholms län01210221 Annan del av Huddinge1513 1211 212 Stockholm48 4648565749 Nacka eller Värmdö13224333 Botkyrka55313153 Salem00000000 Södertälje eller Nykvarn25315033 Haninge21184203 Nynäshamn00000200 Samtliga100

97 ◄ ► 97 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 ARBETE 94. Planerar du att starta ett företag under de kommande tre åren? Endast ett fåtal (3 %) är övertygande om att de kommer att starta ett företag inom tre år. Ytterligare 15 % tror kanske att de kommer att göra det. Andelen 2009 var i stort sett densamma. Störst beredskap för att starta företag finns bland yngre Huddingebor. Det är även så att fler kvinnor än män bestämt tar avstånd från planer på att starta företag.

98 ◄ ► 98 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 ARBETE 95. På vilket sätt brukar du huvudsakligen ta dig till ditt arbete, skola eller annan daglig verksamhet? (%) Kollektiva resor är vanligast i Vårby och bilresor i Segeltorp. Kollektiva resor dominerar i åldern 18-30 år, medan de flesta 31-64 åringar tar bilen. Det är även så att män i högre grad än kvinnor väljer att åka bil till arbete och studier. F95FlemingsbergSegeltorp Sjödalen- FullerstaSkogås Stuvsta- SnättringeTrångsundVårbySamtliga Kollektiva färdmedel49363937 405641 Åker bil2745353841 1935 Går134878447 Cyklar16635314 Åker moped eller MC00000100 Annat01111031 Har ingen daglig sysselsättning66101288119 Kombination41121252 Summa100

99 ◄ ► 99 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

100 ◄ ► 100 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 96. Vilket förtroende har du för följande? Störst är förtroendet för polis och domstolar, följt av skola, förskola och sjukvård. Bland kommunala verksamheter är förtroendet betydligt lägre för äldreomsorg och socialtjänst. Bland statliga verksamheter är förtroendet lägst för arbetsförmedling och försäkringskassa. Förtroendet för politiker är tämligen jämnt för kommun- landstings- och rikspolitiker.

101 ◄ ► 101 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 97. Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor? 28 % menar att man i allmänhet absolut kan lita på de flesta människor. Det är samma andel som 2009. 20 % svarar att man troligen eller absolut inte kan lita på de flesta. Den andelen är något högre i Vårby och Flemingsberg än i övriga kommundelar. I den yngsta ålderskategorin är tveksamheten till att lita på andra störst (30 %).

102 ◄ ► 102 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 98. Röstade du i kommunalvalet 2010? (%) 80 % anger att de röstade i 2010 års kommunalval. Det stämmer tämligen väl med den faktiska röstandelen på knappt 79 %. Jämförelsen är inte helt relevant då en del invånare inte var 18 år vid senaste valet och andra då var bosatta i andra kommuner. Tydligt lägre var röstandelen i Flemingsberg och Vårby. Högst valdeltagande anger svarande över 50 år.

103 ◄ ► 103 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 100. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna deltagit i aktiviteter tillsammans med flera andra personer ? Hälften har deltagit aktiviteter tillsammans med andra personer några gånger i månaden eller oftare. 29 % gör det aldrig eller mer sällan någon gång per år.

104 ◄ ► 104 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 101. Hur många föreningar är du medlem eller aktiv medlem i? 27 % är medlemmar i en eller flera idrottsföreningar och 46 % är medlemmar i andra föreningar eller organisationer. De flesta som är medlemmar i en idrottsförening är även aktiva.

105 ◄ ► 105 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 102. Vilken typ av fritidsaktiviteter tycker du att Huddinge kommun främst ska satsa på? (medelvärde) Natur, sjöar och parkområden samt idrott är högst prioriterat i alla kommundelar. Minst prioriterat är föreningsverksamhet.

106 ◄ ► 106 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 103. På vilka av följande sätt får du information om vad som händer i Huddinge, Sverige och omvärlden? (%) Nio av tio önskar få information om vad som händer i Huddinge, Sverige och omvärlden genom tidningar. Så var det även 2009. 63 % vill ha information genom Internet. Även det stämmer med 2009 års resultat. Däremot är det denna gång färre som kryssar för såväl TV som radio. Varannan önskar hålla sig informerade via vänner och bekanta. F103FlemingsbergSegeltorpSjödalen-FullerstaSkogåsStuvsta-SnättringeTrångsundVårbySamtliga Tidningar8596918991938390 Internet59607165 605063 TV5367636260635360 Vänner och bekanta4654564556514651 Radio3343403140452437 Annat1067 6778

107 ◄ ► 107 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 104. På vilka av följande språk får du vanligen information om vad som händer i Huddinge, Sverige och omvärlden? (%) I stort sett alla efterfrågar information på svenska – i Vårby dock något färre. Knappt var femte vill ha information om vad som händer i Huddinge, Sverige och omvärlden på engelska. Andelen som vill ha information på andra språk är högst i Vårby, Flemingsberg och i viss mån Skogås. F104FlemingsbergSegeltorpSjödalen-FullerstaSkogåsStuvsta-SnättringeTrångsundVårbySamtliga Svenska959910099100 9198 Engelska2114181715211718 Arabiska310201102 Turkiska42120042 Spanska11131152 Finska21130221 Annat1233921136

108 ◄ ► KRON PRINS ESSA NS BRÖLL OP 19 JUNI 2010 Kaplansbacken 10, 112 24 Stockholm Telefon 08-613 08 00 Telefax 08-613 08 08 www.sweco.se


Ladda ner ppt "► 1. ◄ ► 2 Innehåll sid Om undersökningen3 Resultatredovisning4 Bostadsområdet5 Service i bostadsområdet11 Bostaden20 Planer på att byta bostad24 Hushåll30."

Liknande presentationer


Google-annonser