Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll sid Om undersökningen 3 Resultatredovisning 4

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll sid Om undersökningen 3 Resultatredovisning 4"— Presentationens avskrift:

1

2 Innehåll sid Om undersökningen 3 Resultatredovisning 4
Bostadsområdet 5 Service i bostadsområdet 11 Bostaden 20 Planer på att byta bostad 24 Hushåll 30 Miljö 33 Ekonomisk och social trygghet 40 Diskriminering 68 Hälsa och funktionsnedsättning 71 Levnadsvanor 80 Utbildning 89 Sysselsättning 91 Delaktighet och inflytande 99

3 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
OM UNDERSÖKNINGEN Huddinge kommun genomför med några års intervall en enkätundersökning bland kommunens invånare. Undersökningen har ett brett urval av frågor inom olika ämnesområden års undersökningen genomfördes av Sweco Eurofutures under våren 2012 som en postal enkät med två påminnelser med en ny enkät. Enkäten riktades till ett urval om personer bosatta i Huddinge kommun i åldern 18 till 84 år. 600 personer slumpades ur kommunens register över befolkningen för Huddinges sju kommundelar . Svarsandelen när hänsyn tagits till registerfel (huvudsakligen personer som inte längre var bosatta i kommunen) 45 %. Svarande Andel svar Flemingsberg % Segeltorp % Sjödalen-Fullersta % Skogås % Stuvsta-Snättringe % Trångsund % Vårby % Samtliga %

4 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
OM UNDERSÖKNINGEN I alla former av undersökningar ger höga svarsfrekvenser mer tillförlitliga resultat än låga. Har vi tillräckligt höga svarsfrekvenser kan vi helt bortse ifrån vilka som utgör bortfallet utan kan använda resultatet direkt och dra slutsatser till befolkningen. Har vi istället lägre svarsfrekvenser måste vi studera bortfallet närmare för att undersöka om bortfallet påverkar resultatet. Detta kallas att genomföra en bortfallsstudie och dessa är viktiga vid lägre svarsandelar. Om vi i bortfallsstudien kommer fram till att bortfallet är helt slumpmässigt i förhållande till det vi vill undersöka påverkar det heller inte resultatet i någon riktning. I föreliggande undersökning tycks bortfallet ha ett svagt eller obefintligt samband med undersökningsvariablerna. Vi ser tydligt att de äldre svarar i högre utsträckning än de yngre, men i de svar som studerats finns det inget som tyder på att nöjdheten är relaterad till ålder. Vi talar då om ett bortfall som är slumpmässigt i relation till undersökningsvariabeln. Ett sådant bortfall påverkar inte svaren utan svaren kan hanteras som de är. Det är enbart när det finns ett samband mellan svaren och bortfallet som vi kan anta att svaren blir felaktiga pga bortfallet. Det vi däremot har är högre felmarginaler. Vi betraktar svaren som mindre urval och får därmed större felmarginaler. Om svaren närmar sig 50 % ger felmarginalen att det lika gärna kan vara något fler som något färre än 50 % som svarar. Men i föreliggande undersökning är svaren så tydliga att det inte finns några skäl att anta att de skulle påverkas nämnvärt vid högre svarsfrekvens.

5 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
RESULTATREDOVISNING I denna sammanställning presenteras resultaten för enkätens alla frågor i huvudsak fördelat per kommundel. Svarsmönster efter andra bakgrundsfrågor kommenteras i de fall det är relevant. Svaren redovisas genomgående för dem som har besvarat respektive fråga, dvs exklusive internt bortfall. Däremot inkluderas de som har svarat ”vet ej”. Det interna bortfallet i form av att respondenterna har avstått från att kryssa för något svarsalternativ varierar från som minst mindre än 1 % till som mest drygt 20 % för t ex frågor som rör servicen i stadsdelens centrum.

6 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
BOSTADSOMRÅDET

7 BOSTADSOMRÅDET 1. Hur trivs du i ditt bostadsområde?
HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 BOSTADSOMRÅDET 1. Hur trivs du i ditt bostadsområde? Huddingeborna trivs bra med sitt bostadsområde. Boende i Flemingsberg, Vårby och i viss mån Skogås är något mer återhållsamma i sina bedömningar. Fler än 10 % i Flemingsberg och Vårby trivs dåligt. Andelen som trivs mycket bra ökar med stigande ålder. 2009 trivdes 94 % av Huddinges invånare mycket eller ganska bra i sitt bostadsområde, 56 % trivdes mycket bra.

8 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
BOSTADSOMRÅDET 2. Hur vanligt är det i ditt bostadsområde att grannar pratar med varandra när de möts? Fyra av fem menar att det är ganska eller mycket vanligt att grannar pratar med varandra. Även här gör boende i Flemingsberg, Vårby och Skogås en något mer kritisk bedömning. Yngre (18-32 år) anser inte att grannsamtal är lika vanligt förkommande som de lite äldre. 2009 ansåg 79 % att det var mycket eller ganska vanligt att grannar pratar med varandra när de möts, 29 % svarade att det var mycket vanligt.

9 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
BOSTADSOMRÅDET 3. Är trafiksäkerheten i ditt bostadsområde bra eller dålig? Trafiksäkerheten bedöms vara bäst i Skogås. 79 % är tillfreds med säkerheten, men de flesta väljer alternativet ”ganska bra”. Svarande med barn 0-12 år är mer kritiska än övriga hushåll till trafiksäkerheten. 2009 ansåg 76 % att trafiksäkerheten var mycket eller ganska bra, 20 % svarade att den är mycket bra.

10 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
BOSTADSOMRÅDET 4. Om du har något fönster öppet i din bostad, blir du då störd av… (%) Sex av tio är störda av buller, lukt eller luftföroreningar när de har fönstret öppet. Flest är störda i Vårby och Flemingsberg. I dessa två kommundelar är annat buller vanligaste störningen. I segeltorp och Sjödalen-Fullersta rör störningarna främst trafikbuller.

11 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
BOSTADSOMRÅDET 5. Ungefär hur ofta använder du de parker eller grönområden som finns i närheten av din bostad? Tre av fyra använder parker och grönområden i närheten av bostaden minst en gång per månad. Här ser vi mindre skillnader mellan kommundelarna. 2009 svarade 46 % att de använde parker och grönområden varje vecka eller oftare, 17 % gjorde det dagligen eller nästan dagligen.

12 SERVICE I BOSTADSOMRÅDET
HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 SERVICE I BOSTADSOMRÅDET

13 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
SERVICE I BOSTADSOMRÅDET 6. Ungefär hur långt är det mellan din bostad och närmaste centrum där det finns några affärer och kafé eller liknande? Kortast avstånd till sitt närmaste centrum har boende i Flemingsberg och Vårby. Längs till centrum är det för boende i Segeltorp och Stuvsta-Snättringe.

14 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
SERVICE I BOSTADSOMRÅDET 7. Hur ofta besöker du ditt närmaste centrum för att handla eller uträtta andra ärenden? Var fjärde besöker sitt närmaste centrum dagligen eller nästan dagligen. Endast 5 % besöker aldrig sitt centrum eller gör det mer sällan än en gång i månaden. Mest utnyttjas närmaste centrum av boende i Sjödalen-Fullersta och minsta av de som bor i Segeltorp. 2009 svarade 74 % att de besökte sitt närmaste centrum varje vecka eller oftare, 25 % gjorde det dagligen eller nästan dagligen.

15 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
SERVICE I BOSTADSOMRÅDET 8. På vilket sätt brukar du för det mesta ta dig till närmaste centrum? (%) F8 Flemingsberg Segeltorp Sjödalen-Fullersta Skogås Stuvsta-Snättringe Trångsund Vårby Samtliga Går 55 15 46 51 30 39 56 42 Åker bil 29 61 41 36 53 48 19 Kollektiva färdmedel 9 11 5 10 7 16 8 Cyklar 1 6 4 3 Åker moped eller MC Annat sätt Besöker inte närmaste centrum 2 Kombination Summa 100 Lika många tar sig oftast till sitt centrum till fots som med bil. Promenader dominerar mest påtagligt i Flemingsberg och Vårby. I Stuvsta-Snättringe och Segeltorp väljer majoriteten att ta bilen. Endast 8 % åker kollektivt i första hand. 18-30 åringar promenerar och åker kollektivt oftare än äldre Huddingebor. 2009 gick 46 % till fots, 42 % brukade åka bil och 9 % valde kollektiva färdmedel.

16 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
SERVICE I BOSTADSOMRÅDET 9. Vilket av följande stämmer bäst på ditt närmaste centrum? Huddingebornas närmaste centrum får i huvudsak god omdömen. Inte minst är det nära och lätt att ta sig till. Åtta av tio anser också att det är trevligt. Invändningarna rör prisnivån och utbudet. Dyrt anses Trångsunds centrum vara. Centrum i Flemingsberg och Segeltorp anses av flest svarande vara billiga. Mest kritiska till utbudet är boende i Trångsund och Skogås. Den äldsta ålderskategorin (65- år) är mest tillfreds med både trivsel och utbud.

17 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
SERVICE I BOSTADSOMRÅDET 10. Ungefär hur långt är det mellan bostaden och den livsmedelsaffär där du oftast handlar? 44 % har mindre än 1 kilometer från sin bostad till den livsmedelsaffär där de oftast handlar. 2009 svarade 45 % att de hade högst en kilometer till affären och 20 % hade högst 500 meter dit.

18 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
SERVICE I BOSTADSOMRÅDET 11. På vilket sätt brukar du för det mesta ta dig till den livsmedelsaffär där du oftast handlar? (%) F11 Flemingsberg Segeltorp Sjödalen-Fullersta Skogås Stuvsta-Snättringe Trångsund Vårby Samtliga Åker bil 42 76 57 49 64 67 30 55 Går 38 7 35 26 25 41 31 Kollektiva färdmedel 15 4 5 17 8 Cyklar 1 3 2 Åker moped eller MC Annat sätt Kombination 6 10 Summa 100 Majoriteten väljer oftast att ta bilen till livsmedelsaffären. Särskilt bland boende i Segeltorp är bil vanligaste färdmedel. Promenad är vanligast i Vårby, men även i Flemingsberg och Skogås väljer närmare fyra av tio att gå. Kollektiva färdmedel utnyttjas främst i Flemingsberg och Vårby. Yngre (18-30 år) väljer oftare än äldre promenad och kollektiva färdmedel.

19 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
SERVICE I BOSTADSOMRÅDET 12. Vilket av följande stämmer bäst på den livsmedelsaffär där du oftast brukar handla? Även den livsmedelsaffär som Huddingeborna oftast anlitar får goda omdömen. Invändningarna rör främst prisnivån och andra hand avståndet och utbudet. Mest kritiska till prisnivån är de svarande i Trångsund medan boende i Flemingsberg är mest nöjda. Även utbudet bedöms av flest som begränsat i Trångsund. Fler över 65 år menar att livsmedelsaffären är trevlig och har ett stort utbud.

20 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
SERVICE I BOSTADSOMRÅDET 13. Var ligger den livsmedelsaffär där du oftast handlar? Knappt varannan handlar livsmedel i sitt närmaste centrum. Endast 20 % Stuvsta-Snättringeborna väljer att handla mat där jämfört med 60 % i Sjödalen-Fullersta. För övriga ligger livsmedelsaffären oftare längre bort från bostaden än närmare centrum. 2009 svarade 42 % att de handlade i en livsmedelsaffär som låg i närmaste centrum och 42 % handlade på en plats som låg längre från bostaden.

21 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
BOSTADEN

22 BOSTADEN 14. I vilken typ av bostad bor du? (%)
HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 BOSTADEN 14. I vilken typ av bostad bor du? (%) F14 Flemingsberg Segeltorp Sjödalen-Fullersta Skogås Stuvsta-Snättringe Trångsund Vårby Samtliga Hyresrätt 47 2 15 30 4 13 70 25 Bostadsrätt 24 14 21 26 16 20 Egen villa eller radhus 22 82 59 44 76 67 51 Servicehus eller servicelägenhet 1 Inneboende, studentlägenhet 5 Andrahandsboende Annat boende Summa 100 Hyresrätt dominerar bland de svarande i Flemingsberg och Vårby. Även i Skogås bor majoriteten av de svarande i flerfamiljshus, men där är andelen bostadsrätter nästan lika hög som hyresrätter. Övriga kommundelar domineras av småhus. Det är naturligt att hyresrätt är vanligast bland åringar och småhus bland boende i åldrarna år. I 2009 års undersökning bodde 51 % i småhus, 26 % i hyresrätt och 19 % i bostadsrätt.

23 BOSTADEN 15. Hur många rum är det i din nuvarande bostad?
HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 BOSTADEN 15. Hur många rum är det i din nuvarande bostad? Naturligt nog är bostadsstorleken störst i områden som domineras av småhus.

24 BOSTADEN 16. Tycker du att din bostad är…
HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 BOSTADEN 16. Tycker du att din bostad är… Tre av fyra är nöjda med den bostadsstorlek som de har idag. Av övriga anser fler att den är för liten än för stor. I kommundelar med många hyresrätter är andelen som önskar en större bostad högst. Av dem som vill ha en annan storlek på bostaden önskar åringar främst att den vore större, medan de som är över 50 år oftare skulle föredra en mindre bostad.

25 PLANER PÅ ATT BYTA BOSTAD
HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 PLANER PÅ ATT BYTA BOSTAD

26 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
PLANER PÅ ATT BYTA BOSTAD 17. Söker du för närvarande en annan bostad? (%) Var femte söker idag en annan bostad. Högst är andelen i Vårby (47 %). Andelen som söker en annan bostad minskar med stigande ålder. 2009 svarade 19 % att de sökte annan bostad.

27 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
PLANER PÅ ATT BYTA BOSTAD 18. Om du skulle flytta, var skulle du då helst vilja bo? (%) F18 Flemingsberg Segeltorp Sjödalen-Fullersta Skogås Stuvsta-Snättringe Trångsund Vårby Samtliga Den del av Huddinge där jag bor nu 29 38 47 49 39 28 Annan del av Huddinge 21 6 8 2 10 9 Stockholm 24 22 25 37 27 Nacka eller Värmdö 4 3 Botkyrka 1 Salem Södertälje eller Nykvarn Haninge Nynäshamn Annan kommun i Stockholms län 7 5 I Sverige utanför Stockholms län Utanför Sverige Kombination Summa 100 Oavsett om hushållet idag söker bostad eller inte ombads de svarande att ange vart de då helst skulle vilja flytta. Fyra av tio vill bo i samma område som idag. Andelen är lägre i de stadsdelar där trivseln är något lägre, Vårby, Flemingsberg och Skogås. Ytterligare 9 % skulle välja en annan del av Huddinge. Ungefär hälften skulle därmed föredra att bo i en annan kommun. Främst tänker man då på Stockholm. I åldern år är Stockholm förstavalet. Huddingebor över 65 år önskar främst bo kvar i Huddinge. 2009 svarande 40 % att de ville helst bo kvar i den del av Huddinge där de bodde. På andra plats kom Stockholm (25 %), följt av annan del av Huddinge (12 %).

28 PLANER PÅ ATT BYTA BOSTAD 19. Hur vill du helst bo om du får välja?
HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 PLANER PÅ ATT BYTA BOSTAD 19. Hur vill du helst bo om du får välja? Sex av tio vill helst bo i småhus. Andelen är högst i stadsdelar med många småhusboende idag. I åldern år vill tre av fyra bo i småhus. Motsvarande andel bland personer över 64 år har sjunkit till 30 %.

29 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
PLANER PÅ ATT BYTA BOSTAD 20. Vilket är viktigast om du skulle flytta? (%) F20 Flemmings-berg Segeltorp Sjödalen-Fullersta Skogås Stuvsta-Snättringe Trångsund Vårby Samtliga Att få lägre boendekostnad 23 20 27 26 29 24 Att få större bostad 11 14 12 9 22 16 Att få nära till affärer och annan service 15 13 17 Att få högre standard Områdets rykte Att få nära till parker och grönområden 8 10 3 Att få mindre bostad 1 7 5 6 2 Att få nära till skola och barnomsorg 4 Kombination Summa 100 Att minska boendekostnaden är främsta orsaken till ett eventuellt bostadsbyte. I Flemingsberg, Trångsund och Vårby anger förhållandevis många att orsaken skulle vara att få en större bostad. Även denna fråga demonstrerar att de som är yngre än 50 år oftare önskar en större bostad medan de som är över 50 år vill ha en mindre bostad och lägre boendekostnad.

30 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
PLANER PÅ ATT BYTA BOSTAD 21. Vilken är den högsta boendekostnad per månad som du är beredd att betala om du skulle byta bostad? Villigheten att betala en månadskostnad på kr eller mer är lägre i Vårby och Flemingsberg, men även i Skogås.

31 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
HUSHÅLL

32 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
HUSHÅLL 22. Med vem delar du bostad? Det vill säga med vem bor du tillsammans under större delen av veckan? (%) F22 Flemingsberg Segeltorp Sjödalen-Fullersta Skogås Stuvsta-Snättringe Trångsund Vårby Samtliga Ingen 25 5 17 20 9 16 23 Föräldrar, syskon 14 7 12 11 10 Make, maka, sambo, partner 60 77 70 61 75 50 67 Andra vuxna 4 2 1 3 Barn 0-6 år 15 18 21 Barn 7-12 år 13 Barn år 8 Barn 18 år eller äldre Två av tre bor med make/maka/sambo. Andelen ensamhushåll bland de svarande är vanligast i Flemingsberg, Vårby och Skogås.

33 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
HUSHÅLL 23. Hur många personer med dig själv inräknad bor i samma bostad som du? (%) F23 Flemingsberg Segeltorp Sjödalen-Fullersta Skogås Stuvsta-Snättringe Trångsund Vårby Summa 1 25 5 17 20 9 16 24 2 33 30 34 27 32 31 3 13 21 18 14 4 26 7 12 10 6 7 - 100 De största hushållen återfinns naturligt nog i de huvudsakligen större bostäderna i småhusstadsdelarna.

34 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
MILJÖ

35 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
MILJÖ 24. Hur ofta brukar du oroa dig för hur din livsstil och din konsumtion påverkar miljön och människor i andra länder? Majoriteten av Huddingeborna oroar sig inte ofta över hur deras livsstil och konsumtion påverkar miljön och människor i andra länder. Andelen som oroar sig över detta är högst i Vårby och Flemingsberg. I åldern år oroar sig något fler för detta än svarande över 50 år. 2009 svarade 31 % att de mycket eller ganska ofta oroade sig för effekterna av sin egen livsstil, 6 % gjorde det mycket ofta.

36 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
MILJÖ 25. Är du beredd att ändra ditt sätt att leva och din konsumtion för att på så sätt bidra till att minska miljöproblemen? Det finns ett stort stöd för att ändra konsumtion och sätt att leva med syfte att minska miljöproblemen. Det gäller boende i alla kommundelar. Andelen som absolut är beredda att ändra levnadssätt och konsumtion minskar med stigande ålder. 2009 svarade 86 % att de absolut eller kanske var beredda att ändra levnadssättet för att minska miljöproblemen, 35 % var det absolut.

37 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
MILJÖ 26. Brukar du källsortera dina sopor (ditt avfall, t ex förpackningar, grovsopor, elektronikavfall med mera)? Fler än nio av tio brukar källsortera sina sopor. Andelen som avstår är högst i Vårby. Andelen som alltid källsorterar ökar med stigande ålder. 2009 svarade 88 % att de alltid eller för det mesta sorterade sina sopor, 54 % gjorde det alltid.

38 MILJÖ 27. Varför? Frågan ställd till dem som inte sorterar (%)
HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 MILJÖ 27. Varför? Frågan ställd till dem som inte sorterar (%) Främsta orsaken som anges för att inte sortera avfall är avståndet till närmaste återvinningsstation.

39 MILJÖ 28. Vad är det största miljöproblemet i Huddinge tycker du? (%)
HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 MILJÖ 28. Vad är det största miljöproblemet i Huddinge tycker du? (%) F28 Flemingsberg Segeltorp Sjödalen-Fullersta Skogås Stuvsta-Snättringe Trångsund Vårby Samtliga Nedskräpning i naturen 50 38 34 42 33 35 55 40 Att grönområden försvinner eller minskar i omfattning 26 37 24 25 16 28 Att sjöarna förorenas 8 11 17 15 30 Hur avfallet tas omhand 13 9 10 12 Luftföroreningar 7 Att dricksvattnet förorenas 2 6 5 4 Att sällsynta växter och djur hotas 3 Annat Nedskräpning i naturen anses vara det största miljöproblemet i Huddinge. Så var det även vid 2009 års undersökning. Mest bekymrar sig boende i Vårby och Flemingsberg för nedskräpning. I Segeltorp och Sjödalen-Fullersta anses i lika stor omfattning att minskade grönområden vara ett miljöproblem.

40 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
MILJÖ 29. Har någon av nedanstående insatser gjorts i din bostad för att påverka din energianvändning? (%) F29 Flemingsberg Segel-torp Sjödalen-Fullersta Skogås Stuvsta-Snättringe Trång-sund Vårby Samt-liga Bytt ut glödlampor mot lågenergialternativ 53 80 72 67 75 68 48 Släkt i tomma rum 63 64 50 Stängt av hemelektronik på strömbrytare 39 47 45 37 Torkat tvätten utan torktumlare och elskåp 30 56 41 52 21 44 Sänkt inomhustemperaturen 24 42 22 46 35 14 32 Dragit ned på varmvattenanvändning 28 36 29 27 33 31 Isolerat fönster, dörrar, golv och vind 17 40 23 43 19 Bytt värmekälla från oljepanna till fjärrvärme, pellets, värmepump eller annat 12 49 8 Installerar snålspolande vattenkranar och toaletter Det har inte gjorts något av ovanstående 3 6 4 5 Listan över åtgärder som vidtagits av hushållen för att minska energianvändningen blir omfattande. Många kryssar för ett antal insatser. I topp finner vi lågenergilampor och att släcka i rum där man inte befinner sig. Boende i stadsdelar med många småhus anger genomgående fler åtgärder.

41 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET
HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET

42 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 30. Tror du att din egen och familjens levnadsstandard kommer att öka, minska eller vara oförändrad under det kommande året? Två av tre räknar med att den egna familjens levnadsstandard kommer att vara oförändrad under det kommande året. De som tror på en förändring räknar oftare med en ökad än minskad levnadsstandard. Här har det skett en mindre förändring mot en mer positiv inställning sedan undersökningen 2009. De som är över 50 år gör en mer negativ bedömning av sin framtida levnadsstandard än de om är yngre än 50 år.

43 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 31. Tror du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Även när den framtida ekonomiska situationen i landet ska bedömas tror många på ett oförändrat läge om ett år. Här tror dock tre av tio på en negativ utveckling.

44 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 32. Ungefär hur stor är din egen månadsinkomst före skatt? Månadsinkomsten för de som besvarade enkäten är högre i kommundelar med stor småhusbebyggelse. Lägst är inkomsterna i Vårby och Flemingsberg.

45 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 34. Har du under de senaste 12 månaderna vid något tillfälle arbetat svart utan att betala skatt på de pengar du tjänat? (%) Få uppger att de har arbetat svart under de senaste 12 månaderna. Svartarbete är vanligast bland de yngsta (18-30 år). I undersökningen från 2009 uppgav 4 % att de hade arbetat utan att betala skatt.

46 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 35. Om du plötsligt skulle hamna i en oförutsedd situation, där du på en vecka måste skaffa fram kronor, skulle du klara det? (%) Åtta av tio har sådana ekonomiska marginaler eller andra förutsättningar att de på en vecka skulle kunna skaffa fram kr för oförutsedda utgifter. I flera kommundelar är andelen närmare nio av tio. I Flemingsberg och Vårby är andelen avsevärt lägre 2009 var det en lika hög andel (21 %) som inte kunde skaffa fram den aktuella summan.

47 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 36. Har du under de senaste 12 månaderna haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar med mera? Knappt två av tio har under de senaste 12 månaderna haft svårighet att klara de löpande utgifterna. Även här är andelen högst i Flemingsberg och Vårby. Var fjärde i åldern år jämfört med 7 % i åldrarna 65- år svarat att de har haft svårigheter med löpande utgifter under det senaste året.

48 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 37. Har du under den senaste 12 månaderna gjort någon semesterresa eller nöjesresa i Sverige eller utomlands som varat minst en vecka? (%) Två av tre har under det senaste året gjort en semester- eller nöjesresa som varat en vecka eller mer. Andelen varierar mellan 75 % i Trångsund och 46 % i Vårby.

49 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 38. Har du under de senaste 12 månaderna haft kontakt med… (%) Två av tre har under de senaste 12 månaderna haft kontakter utanför Sverige. Varannan anger att de har haft kontakt med familj, släkt och vänner.

50 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 39. Hur många gånger har du under de senaste 12 månaderna haft kontakt med personer, företag eller organisationer som finns i andra länder än Sverige? Många Huddingebor har kontakt med personer eller företag/organisationer i andra länder. För många är kontakterna även tämligen frekventa.

51 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 40. Har du någon att dela dina innersta känslor med och anförtro dig åt? (%) 12 % har ingen att dela sin innersta känslor med var andelen densamma. Vi ser samma skillnad i svarsmönster mellan kommundelarna som framkommit vid många andra frågor i enkäten. Skillnaden för denna fråga är dock mindre påtaglig.

52 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 41. Tycker du att de problem som nämns här nedan förekommer där du bor, och upplever du det i så fall som ett stort, litet eller inget problem? De svarande fick ta ställning till åtta problemområden och ange huruvida de förekom i deras stadsdel och om det i så fall var ett problem eller inte. Nedskräpning, skadegörelse och trafik bedöms var de största problemen. Nedskräpning nämns oftast av boende i Vårby och Flemingsberg. Även skadegörelse förekommer oftast i Vårby, liksom flera av de övriga problemen. Trafikproblem påtalas i ungefär samma omfattning i alla stadsdelar.

53 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 42. Vilket är i sådana fall problemet? (% av dem som upplever problem med trafiken) Att bilar kör för fort framhålls av flest som ett trafikproblem i Huddinge.

54 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 43. Kan du få hjälp av någon eller några personer om du har praktiska problem eller är sjuk? Nio av tio räknar med att kunna få hjälp av andra om de får praktiska problem eller i samband med sjukdom. Boende i Flemingsberg, Vårby och Skogås är mest tveksamma till möjligheten att få hjälp.

55 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 44. Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld? (%) Var tionde har under de senaste 12 månaderna varit utsatta för stöld. Oftast har stölden skett i förvaringsutrymmen, t ex på vind, eller i garage, samt stöld av cykel, moped eller MC.

56 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 46. Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för skadegörelse? (%) Knappt var tionde har varit utsatta för skadegörelse I första hand har skadegörelsen gällt bil och andra hand vinds- och förvaringsutrymmen.

57 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 48. Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg? Det skiljer en hel del i upplevelsen av trygghet när det gäller att gå ensam på kvällen i bostadsområdet. Endast 34 % av de boende i Vårby känner sig då trygga mot % småhusstadsdelarna. 74 % av männen och 56 % av kvinnorna känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällen.

58 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 49. Finns det några speciella personer i området där du bor som du är rädd för? En av tio kan identifiera personer i området de bor i som de känner rädsla för. Drygt var tredje svarande i Vårby tänker på en eller fler sådana personer. I Stuvsta-Snättringe är andelen endast 2 %. Andelen som känner till personer som de är rädda för minskar med ökande ålder.

59 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 50. Instämmer du eller instämmer du inte i följande påstående: ”Polisen bryr sig om de problem som finns i det område där jag bor”? I Vårby, där otryggheten är störst, instämmer många ändå i påståendet ””Polisen bryr sig om de problem som finns i det område där jag bor”. Delvis beror detta på att de flesta i Vårby har en uppfattning om detta, dvs andelen som svarat ”vet ej” är lägre än i övriga kommundelar.

60 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 51. Har du under de senaste 12 månaderna oroat dig för att bli utsatt för inbrott i den egna bostaden? 18 % oroar sig ofta eller ganska ofta för inbrott den egna bostaden.

61 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 51. Har du under de senaste 12 månaderna oroat dig för att bli utsatt för inbrott i förråd, källare, vindsutrymme eller garage? 14 % oroar sig ofta eller ganska ofta för inbrott i förråd, källare, vindsutrymme eller garage.

62 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 51. Har du under de senaste 12 månaderna oroat dig för att din bil, mc, moped eller cykel ska utsättas för stöld eller skadegörelse om den är parkerad i området där du bor? 18 % oroar sig ofta eller ganska ofta för stöld eller skadegörelse av bil, moped eller cykel.

63 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 51. Har du under de senaste 12 månaderna oroat dig för att bli överfallen eller misshandlad i området där du bor? 8 % känner oro för att bli överfallen eller misshandlad i bostadsområdet – 23 % i Vårby och mindre än 1 % i Segeltorp.

64 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 52. Om du blivit utsatt för brott under de senaste 12 månaderna, har du i så fall polisanmält det? En av fyra har under de senaste 12 månaderna varit utsatta för något brott, fler i Flemingsberg och Vårby och minst i Stuvsta-Snättringe. Fyra av tio som varit utsatta för brott har inte anmält detta till polisen.

65 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 53. Händer det att du avstår från att åka buss, pendeltåg eller tunnelbana för att du är rädd att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad? 22 % avstår ofta eller ibland från att åka med kollektivtrafiken av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Här är inte skillnaden mellan kommunens delar påfallande.

66 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 54. Händer det att du avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad? 27 % avstår ofta eller ibland från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. I Vårby anger 45 % att de avstår från att gå ut, jämfört med 18 % i Sjödalen-Fullersta.

67 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 55. Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot om våld? (%) 4 % har under de senaste 12 månaderna blivit utsatta för hot om våld. De flesta som varit utsatta uppger att detta skett utomhus i bostadsområdet och att hotet kom från en för dem okänd person – oftast en man. Endast en av fem har polisanmält hotet.

68 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET 60. Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för fysiskt våld? (%) 2 % har under de senaste 12 månaderna blivit utsatta för fysiskt våld. Våldet kom från en för dem okänd person – oftast en man. Endast tre av tio har polisanmält våldet.

69 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
DISKRIMINERING

70 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
DISKRIMINERING 65. Har du själv, under de senaste 12 månaderna, känt dig utsatt för diskriminering, trakasseri eller mobbning? (%) 7 % har under de senaste 12 månaderna känt sig utsatta för diskriminering, trakasseri eller mobbning. Oftast har detta skett på arbetet eller skolan. Ålder och etnisk tillhörighet anges oftast som orsak.

71 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
DISKRIMINERING 68. Oavsett om du har känt dig utsatt eller inte, vet du vart du ska vända dig för att få stöd och hjälp om du blir utsatt för diskriminering, trakasseri eller mobbning? (%) Knappt fyra av tio vet vart de ska vända sig för att få stöd och hjälp om de blir utsatt för diskriminering, trakasseri eller mobbning. Bäst är kännedomen i Vårby.

72 HÄLSA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING
HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 HÄLSA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING

73 HÄLSA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING BMI
HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 HÄLSA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING BMI Body-Mass-Index (BMI) är ett mått på relationen mellan vikt och längd. Med ledning av de uppgifter som de svarande gett om sin vikt och längd är 50 % normalviktiga, 36 % är övervikta medan 12 % ligger över gränsen för fetma.

74 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
HÄLSA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING 71. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Sju av tio bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som gott eller mycket gott. Endast 6 % menar att det är dåligt eller mycket dåligt. Fler yngre än äldre karaktäriserar sitt hälsotillstånd som gott. Däremot är det ingen skillnad mellan män och kvinnor.

75 HÄLSA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING 72. Hur tycker du att din tandhälsa är?
HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 HÄLSA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING 72. Hur tycker du att din tandhälsa är? Tre av fyra bedömer sin tandhälsa som god eller mycket god. Endast 7 % menar att den är dålig eller mycket dålig. Jämfört med det allmänna hälsotillståndet är skillnaden mellan kommundelar här större. Tandhälsan är god även bland äldre.

76 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
HÄLSA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING 73. Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem? (%) Knappt tre av tio har någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem. Även vid 2009 års undersökning svarade tre av tio så. Besvären ökar från 20 % i åldern år till 47 % bland personer som 65 år eller äldre.

77 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
HÄLSA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING 74. Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar? (% av de som har långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem) Drygt sju av tio som har långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem menar att besvären påverkar deras arbetsförmåga eller är ett hinder för dagliga sysselsättningar.

78 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
HÄLSA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING 75. Har du haft svårt att sova på grund av oro de senaste veckorna? 22 % har haft sömnproblem pga oro under de senaste veckorna.

79 HÄLSA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING 76. Hur ofta känner du dig stressad?
HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 HÄLSA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING 76. Hur ofta känner du dig stressad? Åtta av tio känner någon gång stress. Här ser vi ingen tydlig skillnad mellan kommundelarna. Stress är vanligare bland svarande under 50 år.

80 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
HÄLSA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING 77. Har du någon gång kommit i den situationen att du allvarligt övervägt att ta ditt liv? En av tjugo invånare i Huddinge (5 %) har under det senaste året allvarligt övervägt att ta sitt liv. Ytterligare 10 % har tidigare övervägt att göra det. Det är exakt samma andel som vid undersökningen 2009.

81 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
LEVNADSVANOR

82 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
LEVNADSVANOR 78. Ungefär hur ofta har du under de senaste 12 månaderna strövat i skog och mark för att till exempel titta på naturen eller plocka svamp och bär? Hälften av de svarande har minst en gång per månad strövat i skog och mark för att till exempel titta på naturen eller plocka svamp och bär. I den yngsta ålderskategorin (18-30 år) finner vi högst andel som aldrig vistas i skog och mark.

83 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
LEVNADSVANOR 79. Hur ofta tränar/motionerar du på så sätt att du blir andfådd eller svettas? Sex av tio tränar/motionerar 1 gång i veckan eller oftare så att de blir andfådda eller svettas. Högst andel som inte alls motionerar finner vi i Vårby. 18-30 åringar motionerar något oftare än äldre.

84 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
LEVNADSVANOR 80. Hur många gånger de senaste fyra veckorna har du gjort följande på din fritid? Enkäten innehöll en lista med olika träningsformer. 72 % hade under de senaste fyra veckorna gått snabba promenader, 59 % hade motionerat på egen hand och 31 % hade gjort ett gymbesök. Endast 4 % hade gått på en danskurs.

85 LEVNADSVANOR 81. Röker du dagligen eller någon gång då och då?
HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 LEVNADSVANOR 81. Röker du dagligen eller någon gång då och då? Rökning har varken ökat eller minskat sedan befolkningsenkäten från Drygt var tionde röker dagligen och ytterligare 8 % då och då. Andelen rökare är något högre i Flemingsberg och Vårby.

86 LEVNADSVANOR 82. Snusar du dagligen eller någon gång då och då?
HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 LEVNADSVANOR 82. Snusar du dagligen eller någon gång då och då? Även andelen som snusar är oförändrad sedan befolkningsenkäten från % snusar dagligen och ytterligare 3 % då och då.

87 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
LEVNADSVANOR 83. Hur ofta har du i genomsnitt druckit alkohol under de senaste 12 månaderna? Andelen som aldrig eller mer sällan än en gång i halvåret dricker alkohol är lägst i Vårby och Flemingsberg. Fyra av tio Huddingebor (samma andel som 2009) dricker alkohol en gång i veckan eller oftare.

88 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
LEVNADSVANOR 84. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna druckit så mycket alkohol att du varit berusad? Två av tio har en gång per månad eller oftare druckit så mycket alkohol att de har varit berusade.

89 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
LEVNADSVANOR 85. Har du använt narkotika någon gång under de senaste 12 månaderna (t.ex. hasch, marijuana, kokain eller heroin)? (%) 2 % uppger att de har använt narkotika någon gång under de senaste 12 månaderna. Det är samma andel som 2009.

90 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
UTBILDNING

91 UTBILDNING 86. Hur lång utbildning har du?
HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 UTBILDNING 86. Hur lång utbildning har du? Varannan har en eftergymnasial utbildning. Utbildningsnivån är något lägre i Vårby. Högst är utbildningsnivån i åldern år. 2009 hade 46 % minst 13 års utbildning, 25 % hade akademisk examen och 19 % hade nio års utbildning eller mindre.

92 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
SYSSELSÄTTNING

93 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
SYSSELSÄTTNING 87. Vilka av följande alternativ stämmer för dig just nu? (%) F87 Flemingsberg Segeltorp Sjödalen-Fullersta Skogås Stuvsta-Snättringe Trångsund Vårby Samtliga Arbetar som anställd 63 68 67 69 60 56 65 Sköter eget hushåll 6 2 5 4 Driver ett eget företag 7 10 11 16 Tjänstledig eller föräldraledig 3 Studerar, praktiserar 13 14 Deltar i arbetsmarknadsåtgärd 1 Arbetslös Ålderspensionär 8 17 12 Förtids- eller sjukpensionär Sjukskriven mer än 3 månader Två av tre arbetar som anställda. 10 % driver eget företag och 10 % studerar eller praktiserar. 2009 arbetade 60 % arbetar som anställda, 10 % drev eget företag, 11 % studerade och 8 % skötte eget hushåll.

94 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
ARBETE 88. Ungefär hur många timmar per vecka arbetar du i genomsnitt som anställd? (% av de som är anställda) 69 % arbetar heltid eller mer.

95 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
ARBETE 89. Ungefär hur lång tid brukar det ta för dig mellan bostaden och din huvudsakliga arbetsplats ? (% av de som är anställda) Var tredje har en restid till arbetet som är mindre än 30 minuter.

96 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
ARBETE 90. Var ligger din huvudsakliga arbetsplats? ? (% av de som är anställda) F90 Flemingsberg Segeltorp Sjödalen-Fullersta Skogås Stuvsta-Snättringe Trångsund Vårby Samtliga Den del av Huddinge där jag bor nu 22 12 13 16 10 6 15 14 Annan kommun i Stockholms län 5 11 18 Utanför Stockholms län 1 2 Annan del av Huddinge Stockholm 48 46 56 57 49 Nacka eller Värmdö 3 4 Botkyrka Salem Södertälje eller Nykvarn Haninge 8 Nynäshamn 100 Drygt var fjärde har sin arbetsplats i Huddinge. Fler (49 %) arbetar i Stockholm.

97 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
ARBETE 94. Planerar du att starta ett företag under de kommande tre åren? Endast ett fåtal (3 %) är övertygande om att de kommer att starta ett företag inom tre år. Ytterligare 15 % tror kanske att de kommer att göra det. Andelen 2009 var i stort sett densamma. Störst beredskap för att starta företag finns bland yngre Huddingebor. Det är även så att fler kvinnor än män bestämt tar avstånd från planer på att starta företag.

98 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
ARBETE 95. På vilket sätt brukar du huvudsakligen ta dig till ditt arbete, skola eller annan daglig verksamhet? (%) F95 Flemingsberg Segeltorp Sjödalen-Fullersta Skogås Stuvsta-Snättringe Trångsund Vårby Samtliga Kollektiva färdmedel 49 36 39 37 40 56 41 Åker bil 27 45 35 38 19 Går 13 4 8 7 Cyklar 1 6 3 5 Åker moped eller MC Annat Har ingen daglig sysselsättning 10 12 11 9 Kombination 2 Summa 100 Kollektiva resor är vanligast i Vårby och bilresor i Segeltorp. Kollektiva resor dominerar i åldern år, medan de flesta åringar tar bilen. Det är även så att män i högre grad än kvinnor väljer att åka bil till arbete och studier.

99 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

100 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 96. Vilket förtroende har du för följande?
HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 96. Vilket förtroende har du för följande? Störst är förtroendet för polis och domstolar, följt av skola, förskola och sjukvård. Bland kommunala verksamheter är förtroendet betydligt lägre för äldreomsorg och socialtjänst. Bland statliga verksamheter är förtroendet lägst för arbetsförmedling och försäkringskassa. Förtroendet för politiker är tämligen jämnt för kommun- landstings- och rikspolitiker.

101 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 97. Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor? 28 % menar att man i allmänhet absolut kan lita på de flesta människor. Det är samma andel som 2009. 20 % svarar att man troligen eller absolut inte kan lita på de flesta. Den andelen är något högre i Vårby och Flemingsberg än i övriga kommundelar. I den yngsta ålderskategorin är tveksamheten till att lita på andra störst (30 %).

102 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 98. Röstade du i kommunalvalet 2010? (%)
HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 98. Röstade du i kommunalvalet 2010? (%) 80 % anger att de röstade i 2010 års kommunalval. Det stämmer tämligen väl med den faktiska röstandelen på knappt 79 %. Jämförelsen är inte helt relevant då en del invånare inte var 18 år vid senaste valet och andra då var bosatta i andra kommuner. Tydligt lägre var röstandelen i Flemingsberg och Vårby. Högst valdeltagande anger svarande över 50 år.

103 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna deltagit i aktiviteter tillsammans med flera andra personer ? Hälften har deltagit aktiviteter tillsammans med andra personer några gånger i månaden eller oftare. 29 % gör det aldrig eller mer sällan någon gång per år.

104 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE Hur många föreningar är du medlem eller aktiv medlem i? 27 % är medlemmar i en eller flera idrottsföreningar och 46 % är medlemmar i andra föreningar eller organisationer. De flesta som är medlemmar i en idrottsförening är även aktiva.

105 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE Vilken typ av fritidsaktiviteter tycker du att Huddinge kommun främst ska satsa på? (medelvärde) Natur, sjöar och parkområden samt idrott är högst prioriterat i alla kommundelar. Minst prioriterat är föreningsverksamhet.

106 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE På vilka av följande sätt får du information om vad som händer i Huddinge, Sverige och omvärlden? (%) F103 Flemingsberg Segeltorp Sjödalen-Fullersta Skogås Stuvsta-Snättringe Trångsund Vårby Samtliga Tidningar 85 96 91 89 93 83 90 Internet 59 60 71 65 50 63 TV 53 67 62 Vänner och bekanta 46 54 56 45 51 Radio 33 43 40 31 24 37 Annat 10 6 7 8 Nio av tio önskar få information om vad som händer i Huddinge, Sverige och omvärlden genom tidningar. Så var det även % vill ha information genom Internet. Även det stämmer med 2009 års resultat. Däremot är det denna gång färre som kryssar för såväl TV som radio. Varannan önskar hålla sig informerade via vänner och bekanta.

107 HUDDINGE BEFOLKNINGSENKÄT 2012
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE På vilka av följande språk får du vanligen information om vad som händer i Huddinge, Sverige och omvärlden? (%) F104 Flemingsberg Segeltorp Sjödalen-Fullersta Skogås Stuvsta-Snättringe Trångsund Vårby Samtliga Svenska 95 99 100 91 98 Engelska 21 14 18 17 15 Arabiska 3 1 2 10 Turkiska 4 Spanska 5 Finska Annat 12 9 13 6 I stort sett alla efterfrågar information på svenska – i Vårby dock något färre. Knappt var femte vill ha information om vad som händer i Huddinge, Sverige och omvärlden på engelska. Andelen som vill ha information på andra språk är högst i Vårby, Flemingsberg och i viss mån Skogås.

108 Kaplansbacken 10, 112 24 Stockholm
Telefon Telefax KRONPRINSESSANS BRÖLLOP 19 JUNI 2010


Ladda ner ppt "Innehåll sid Om undersökningen 3 Resultatredovisning 4"

Liknande presentationer


Google-annonser