Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Ove Jonsson ICA handlare på ICA Åsätra

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Ove Jonsson ICA handlare på ICA Åsätra"— Presentationens avskrift:

1 Lars Ove Jonsson ICA handlare på ICA Åsätra

2 Landsbygdshandelns förutsättningar

3 Livsmedelshandel på landsbygden
Lägg in valfri bild ICA vill ge sin bild av förutsättningarna för landsbygdshandeln – idag och i framtiden Politiker, statliga bolag, handelns aktörer och hushållen har alla viktiga roller för att skapa goda förutsättningar för en rimlig servicenivå på landsbygden

4 Utflyttningen försvårar landsbygdshandeln
Lägg in valfri bild Befolkningen på landsbygden har minskat kraftigt de senaste årtiondena Befolkningsminskningen påverkar direkt förutsättningarna för handel och annan service Varje individ som flyttar från en region innebär minskad köpkraft för detaljhandeln Befolkningen på landsbygden har minskat kraftigt de senaste årtiondena För 60 år sedan bodde ca 40 procent av Sveriges befolkning på landsbygden. Idag bor knapp 25 procent av Sveriges invånare på landsbygden Befolkningsminskningen på landsbygden påverkar direkt förutsättningarna för handel och annan service Färre som bor kvar medför minskad efterfrågan på varor och tjänster vilket i sin tur minskar antalet arbetstillfällen Varje individ som flyttar från en region innebär minskad köpkraft för detaljhandeln. Flyttar 1000 personer från en region innebär det drygt 20 miljoner kronor i minskad dagligvarukonsumtion årligen – vilket ungefär motsvarar den årliga omsättningen för en mindre ICA- eller Coop-butik

5 ICA Sverige AB 1349 butiker (31 December 2010)

6 Sveriges Nya Geografi? Unga flyr landsbygden
Flyttning uppåt i ortshierarkin Allt fler kategorier av unga flyttar - allt färre stannar De flyttar inte tillbaka Källa: Vad vill ungdomarna, docent Simon Lindgren, Umeå Universitet

7 Servicen på landsbygden har anpassats efter befolkningen
Lägg in valfri bild Allt fler skolor, daghem, vårdcentraler och annan kommunal service flyttas in till tätorterna Postens serviceställen för brev och paket på landsbygden minskade med drygt 11 procent mellan år 2001 och 2003 Antalet apoteksombud minskade med 30 procent mellan år 1986 och 2001. Antalet livsmedelsbutiker i glesbygd minskade med 18 procent mellan år 1996 och 2003. Samhällsservicen på landsbygden har anpassats efter minskad befolkning Sedan mitten av 1990-talet har många orter förlorat bibliotek, vårdcentral, bank- och postkontor, skolor, daghem etc. Servicen flyttas in till tätorterna. Såväl de statliga bolagen som handelns aktörer har anpassat sin verksamhet efter befolkningsförändringarna Postens serviceställen för brev och paket på landsbygden minskade med drygt 11 procent (11-16 %) mellan år 2001 och 2003 Antalet Apoteksombud minskade med 30 procent mellan år 1986 och 2001 Antalet livsmedelsbutiker i glesbygd minskade med 18 procent mellan år 1996 och 2003 Källor: Glesbygdsverket, Apoteket

8 Livsmedelsbutiken viktigaste servicefunktionen på landsbygden
Livsmedelsbutiken är den viktigaste servicefunktionen på landsbygden En undersökning som Glesbygdsverket genomförde våren 2004 visade att livsmedelsbutiker är den servicefunktion som befolkningen på landsbygden värderar högst. Livsmedelsbutiken har ofta en central roll för servicen på landsbygden - Butiken är inte bara inköpsställe för mat utan ofta också serviceombud för Apotek, spel, post, bank och Systembolag. Butiken fyller dessutom ofta även en social funktion som den naturliga träffpunkten för ortens innevånare. Källa: Glesbygdsverket

9 ICA är den mest närvarande handlaren på landsbygden
Lägg in valfri bild ICA-handlarna på den svenska landsbygden är de som varit mest uthållliga när befolkningen har minskat och övrig service försämrats. På många orter fanns tidigare flera dagligvaruaktörer, men många av ICAs konkurrenter har valt att lägga ner och ICA är i många fall den enda aktören som finns kvar. Källa: Delfi Marknadspartner april 2005

10 ICA är mest närvarande i kommuner med vikande befolkningsutveckling
Lägg in valfri bild ICA är den dagligvaruaktör som är mest närvarande i kommuner med vikande befolkningsutveckling I närmare hälften av Sveriges 290 kommuner minskade folkmängden under 2004 Minskande folkmängd innebär också minskad marknad för handeln – vilket gjort att många livsmedelsbutiker i dessa kommuner tvingats stänga. ICA har de senaste åren lyckats bromsa den negativa utvecklingen, tack vare stöd från ICA centralt och hårt arbete från de enskilda handlarna. Cirka en tredjedel av ICAs totala butiksbestånd finns i kommuner med vikande befolkningsutveckling. Källa: Delfi Marknadspartner april 2005

11 ICA har högst marknadsandel på landsbygden
Lägg in valfri bild ICA har en betydligt högre marknadsandel i landsbygdskommuner än i genomsnitt i riket eller i storstadsregionerna. I dessa områden är den totala dagligvaruomsättningen betydligt lägre än i större och medelstora städer eller i storstäderna. ICA är också relativt sett starkare i regioner med många små butiker – de butiker som oftast får kämpa hårdast för att överleva. Källa: ICA

12 Landsbygdshandeln i framtiden

13 Vad gör man när situationen ser ut som den gör?
Många butiker hotas av nedläggning under de kommande åren. Dålig lönsamhet i butik. Hög ålder på köpmän. Stora investeringsbehov. Konkurrensen ökar. Kunderna sviker. Kreativa lösningar saknas ? Alla vill att butikerna ska finnas kvar, vem har ansvaret?

14 Framtiden ? Avflyttning från gles- och landsbygd fortsätter och underlaget för dagligvaruhandeln minskar. Inga politiska beslut kan skönjas som verkar för det motsatta. Regelförenklingar för företagare är positivt för mindre entreprenörer. Finansdepartementets utredning under Lars Högdahl om samordnad offentlig service är en positiv signal, men inga faktiska beslut finns ännu. Tester på servicelösningar pågår, men det ekonomiska utfallet för utförare är fortfarande dåligt. Driftskostnader för el, uppvärmning, personal mm ökar. Svårt med lån till nya företag. Stora saneringskostnader för många drivmedelsanläggningar. Hög ålder bland glesbygdshandlare. Minskat kundunderlag. Många mindre handlare har dålig kunskap om hur man använder tekniska hjälpmedel, datakassor, betalsystem. Kunskapen i butiksekonomi är alltför dålig. En ökad nedläggning bland mindre butiker kommer troligen att ske inom en 5-10 års period.

15 Nedlagda ICA butiker i Sverige per definitionen Handelsområden åren 2003- 2010
Lägg in valfri bild Efter BAS projektet minskade antalet butiksnedläggningar avsevärt. From 2010 och av de BNP prognoser om kommande nedläggningar finns all anledning att tro att ökningen de kommande åren av nedläggning blir omfattande.

16 Vad händer om butiker läggs ner?
Ökat avstånd till service för konsumenter. Ökad belastning och kostnader för kommunen för ex Social- och Hemtjänst. Sociala mötesplatser försvinner. Minskad trygghet? Butiken är ofta representant för andra servicegivare, Apotek, Systemet, Spelbolag, Besöksnäring mm.

17 Åtgärder för att stärka landsbygds-handelns konkurrenskraft
Lägg in valfri bild Underlätta möjligheten att bli ombud för Post, Apotek, Systembolag och spel Avskaffa på sikt det statliga monopolet på spel och alkohol. Plan- och bygglagen måste liberaliseras och moderniseras. Utveckla servicepunkter/butiker med möjlig överlevnad genom entreprenörsanda och hårt arbete. Den lokala befolkningens lojalitet. Politiker, statliga bolag, handelns aktörer och de som bor på landsbygden har alla viktiga roller för att stärka landsbygdshandelns konkurrenskraft. Underlätta möjligheter att bli ombud för Post, Apotek, Systembolag och spel Säkrar hög servicenivå, ökar attraktionen och förbättrar konkurrenskraften Många gånger är reglerna för att bli ombud krångliga och strikta. En uppluckring av möjligheterna att bli ombud kan underlätta för handeln och förbättra för kunderna. Avskaffa det statliga monopolet på receptfria läkemedel och på sikt även statens monopol på spel och alkohol Ju fler inköp som kan hanteras på lokala orten, desto mindre inköpsresor behöver lokala befolkningen göra till närliggande tätorter Plan- och bygglagen måste liberaliseras och moderniseras En liberalisering av plan- och bygglagen som underlättar utveckling för befintliga handlare och uppmuntrar nya aktörer att etablera sig även utanför storstäderna En liberalisering av Plan- och bygglagen kan bidra till ökad flexibilitet för entreprenörer som vill etablera eller utveckla servicefunktioner – till nytta för både de boende, företagare och kommuner. Entreprenörsanda och hårt arbete Handlarnas idoga arbete för att stärka sin attraktionskraft – med stöd av ICA AB – avgörande för att locka kunder Den lokala befolkningens lojalitet Den lokala befolkningens lojalitet till den lokala butiken är avgörande – utan kunder ingen butik

18 ICA värnar om landsbygdshandeln
Lägg in valfri bild ICA deltar i en rad olika samarbetsprojekt för att stärka landsbygdshandeln. Partnerskapsmöten med Länsstyrelser. Tillväxtverket Centralt Samordningsforum. Arena för Tillväxt. Sveriges kommuner och Landsting. Lokala utvecklingsgrupper. Projekt tillsammans med Regionförbund. Hela Sverige ska leva. Samarbete med kommunal hemtjänst. LRF Utveckling av lokalt producerad mat. Sveriges drygt ICA-handlare är egna företagare som bestämmer över sin egen butik ICA AB arbetar för att stödja de enskilda handlarna och skapa så bra förutsättningar som möjligt för en framgångsrik och lönsam affär Baslyftet 2003 – 30 miljoner till de minsta butikerna – har bidragit till ökad effektivitet och lönsamhet ICA har hjälpt de butiker som inte velat investera och datorisera att om de vill bli Nära Dig-handlare, och få sin varuförsörjning säkrad genom ICA Menyföretagen. ICA deltar i en rad olika samarbetsprojekt för att stärka landsbygdshandeln Centralt samordningsforum Lanthandelscenter Arena för Tillväxt Föreningen Landsbygdshandelns Främjande (FLF) Samarbete med hemtjänst på vissa orter

19 För många betyder butiken mycket, men vad gör man om den inte finns kvar?

20 Österåkers Socken i Vingåkers kommun.
1998 stängde lanthandeln i Österåker Nu fanns bara kyrkan och skolan (1-6) kvar 1999 engagerar sig ICA och LRF i vår idé En annorlunda idé … Den Varulösa Lanthandeln. Samordna alla typer av service där livsmedelsinköpen sker via e-handel.

21 2010 Verksamheten lever… Inköp sker via e-handel från Vingåker.
Lokalen används för sociala träffar. Hårvård. Fotvård Samkväm och fest. Apotek, Systembolaget, Spel och Tips ombud. Kioskverksamhet.

22 Ligger framtiden i det förgångna ?
“Holmbergs Livs...butiksbussen som var en av anledningen till att det blev svårt att driva affär i en sådan liten by som Mårtensboda”

23 När lanthandeln stänger
När lanthandeln stänger. En studie av lanthandelns betydelse för flyttning in och ut och för människorna i byn Sammanfattning: I mer än 50 års tid har ”butiksdöden” härjat på svensk landsbygd. Ofta antas att när lanthandeln stänger så påverkar det bygdens livskraft. Denna studie visar att varken in- eller utflyttningen påverkas av en butiksstängning. Trenden att fler och fler flyttar ut medan inflyttningen minskar har pågått åtminstone år när butiken upphör. Resultatet står sig också om man undantar barnfamiljer och tätortspendlare som har störst benägenhet att handla på stormarknader i tätorterna. Inte ens i butikens direkta närområde tycks en nedläggning påverka in- och utflyttning. Resultatet antyder att befolkningsutvecklingen orsakar butiksnedläggningen, snarare än tvärtom. De kompletterande intervjuerna visar att landsbygdsborna själva uppfattar nedläggningen som en naturlig följd av att inköpen minskar. När butiken stänger har de flesta redan ordnat sin försörjning av dagligvaror på annat sätt. De som flyttar till landsbygden är på förhand införstådda med att servicen är mycket begränsad. Flera andra studier har visat att landsbygdsbutikerna är viktiga på andra sätt och har alltifrån folkhälsorelaterad till social och symbolisk betydelse. Också våra intervjuer pekar på butikens viktiga funktion som mötesplats. I genomsnitt har de butiker som får behålla sin butik ett avsevärt större befolkningsunderlag än de som lägger ner. Jan Amcoff, Peter Möller & Erik Westholm Institutet för Framtidsstudier; 2009:4

24 155 butiker med en omsättning
Mindre än 10 mkr

25

26 Är vi redo för framtiden?

27 ICAs satsning på närproducerade livsmedel
Lars Ove Jonsson, ICA Sverige AB

28 Närproducerat allt viktigare för kunden
Medvetna val i allt större utsträckning Trender som styr just nu Ursprung Hälsosamt Klimat och miljö Större tilltro till produkt och butik genom närproducerade livsmedel Kunskap, förståelse och personifierat ICAs perspektiv utgår från kunden Närproducerat blir en allt viktigare faktor när kunden gör mer medvetna val. Närproducerade livsmedel upplevs ofta som bättre med hänsyn till dominerande trender. Ursprung – transparens, vill veta vem som har producerat, hur och av vad. ex ursprungsmärkning på alla ICAs egna märkesvaror, något som inte alltid är fallet för produkter med animaliskt ursprung. Hälsosam – förstå produktens innehåll och sammansättning Ex ICAs hållning och utmaning är att minimera innehållet av tillsatser i våra produkter och samtidigt förklara för konsument varför vissa tillsatser är nödvändiga för att ha säkra produkter på marknaden. Klimat och miljö – klimatvänlig produktion Ex samtransport i så stor utsträckning som möjligt, utbildning i klimatvänlig körning för förare m.m.

29 ICAs mervärden av närproducerade livsmedel
Större urval av säsongsbetonade produkter och mer varierat sortiment Möjlighet att stödja det lokala samhället genom ökat utbud av varor från lokala leverantörer Bibehålla den svenska mångfalden i primärproduktionen Många fördelar med närproducerade livsmedel för en enskilda ICA-butiken Närproducerade livsmedel gör det möjligt för enskilda butiker att ha ett större urval. Urvalet är beroende av kundens efterfrågan och dels beroende på tillgång till bra lokala leverantörer. Det ger oss även möjligheten att kunna berätta en historia runt de produkter som säljs och som kund känner en koppling till. Samtidigt kunna tillbaka genom att stödja det lokala samhället såväl som svensk mångfald och lokal produktion. Detta är viktigt då ICA vill ta ett aktivt samhällsansvar.

30 ICA-idén möjliggör större fokus på närproducerat
Enskilda handlare ska vara ”lokala världsmästare” Vidareutveckla det lokala konceptet ICA tillhandahåller verktyg som underlättar kontakten mellan butik och producent Kvalitetssäkring Marknadsföring Logistiklösningar ICA-handlarna i Sverige är egna företagare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och lokal anpassning med storskalighet och effektivitet. Kärnan i ICA-idén är att enskilda handlare med egna butiker kan gå samman för att genom bland annat gemensamma inköp, butiksetableringar och gemensam marknadsföring uppnå samma stordriftsfördelar som kedjeföretag.

31 Torget Fokus på svenska lokalproducerade råvaror
Syftet är att gifta ihop lokala ICA- butiker med lokala producenter Hjälpa enskilda butiker att hitta ett bra kvalitetscertifierat sortiment Underlätta för producenterna att möta ICA butiken. Ca 115 leverantörer och producenter använder torget idag Torget startades upp i februari 2008, då var det ca; 100 leverantörer och producenter som var med, idag är det ca 115 stycken och vi hoppas att siffran ska fortsätta öka. Syftet är att hjälpa butikerna att hitta ett bra kvalitetscertifierat lokalt sortiment och hjälpa producenterna att möta ICA butiken. Vi märker att ett tryck av lokalproducerat, både från media och butik. Producenterna är de som producerar sina produkter ( smak på lokalt) och leverantörerna är de som bara lagerför och säljer svenska och importerade produkter (premium och ekologiskt) Den största svårigheten har varit att få butikerna att använda Torget. Ungefär 100 butiker lägger idag order via Torget, dock ej helt regelbundet. Målet är visserligen inte att få så många ordrar via torget, utan att butikerna ska få hjälpt att hitta bra kvalitetscertifierade producenter. Vi vill hjälpa leverantören att nå ett större område och driva kostnader ur systemet genom att inte behöva ringa och ta beställningar varje vecka utan bara vid speciella tillfällen t ex vid nyheter, kampanjer eller events. Största framgången har varit logistiklösningen, att hitta en lösning för små producenter att kunna leverera till butik utan för sitt närområde till en överkomlig kostnad. ICA har hjälpt producenterna att starta upp en hubb (en samlastningscentral) dit ca 15 producenter levererar in sina transportlådor. Sen körs lådorna till ett ICA lager och därifrån går de ut till butikerna med ordinarie leverans.

32 Logistikmodell för småskaliga producenter
ICA butiker Livsmedels-producenter Pilotprojekt i Halland Möjligheter att minska kostnader och miljöbelastning Producenterna blir bättre säljare Systemstöd OCH mötesplats Torget Hubb ICA:s lager Logistikens utmaningar: Höga transportkostnader per enhet för småskaliga livsmedelsföretagare För många leveransmottagningar för ICA-handlaren - tid och kostnad Inte alltid miljöeffektivt trots korta transporter Pilotprojekt i Halland: 13 producenter deltar i projektet och är utbildade i marknadsföring, försäljning, IT och logistik Möjligheter för handlare och producenter att minska kostnader och miljöbelastning Producenterna har blivit bättre säljare genom utbildning Mötesplats mellan handlare och producenter för att säkerställa affären, utöver systemstöd Pilotprojektet positivt mottaget och utvärderas nu innan nästa steg tas Andra butiker eller restauranger

33


Ladda ner ppt "Lars Ove Jonsson ICA handlare på ICA Åsätra"

Liknande presentationer


Google-annonser