Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Ove Jonsson ICA handlare på ICA Åsätra. Landsbygdshandelns förutsättningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Ove Jonsson ICA handlare på ICA Åsätra. Landsbygdshandelns förutsättningar."— Presentationens avskrift:

1 Lars Ove Jonsson ICA handlare på ICA Åsätra

2 Landsbygdshandelns förutsättningar

3 Lägg in valfri bild • ICA vill ge sin bild av förutsättningarna för landsbygdshandeln – idag och i framtiden • Politiker, statliga bolag, handelns aktörer och hushållen har alla viktiga roller för att skapa goda förutsättningar för en rimlig servicenivå på landsbygden Livsmedelshandel på landsbygden

4 Lägg in valfri bild • Befolkningen på landsbygden har minskat kraftigt de senaste årtiondena • Befolkningsminskningen påverkar direkt förutsättningarna för handel och annan service • Varje individ som flyttar från en region innebär minskad köpkraft för detaljhandeln Utflyttningen försvårar landsbygdshandeln

5 ICA Sverige AB 1349 butiker (31 December 2010)

6  Unga flyr landsbygden  Flyttning uppåt i ortshierarkin  Allt fler kategorier av unga flyttar - allt färre stannar  De flyttar inte tillbaka Källa: Vad vill ungdomarna, docent Simon Lindgren, Umeå Universitet Sveriges Nya Geografi?

7 Lägg in valfri bild • Allt fler skolor, daghem, vårdcentraler och annan kommunal service flyttas in till tätorterna • Postens serviceställen för brev och paket på landsbygden minskade med drygt 11 procent mellan år 2001 och 2003 • Antalet apoteksombud minskade med 30 procent mellan år 1986 och 2001. • Antalet livsmedelsbutiker i glesbygd minskade med 18 procent mellan år 1996 och 2003. Servicen på landsbygden har anpassats efter befolkningen Källor: Glesbygdsverket, Apoteket

8 Livsmedelsbutiken viktigaste servicefunktionen på landsbygden Källa: Glesbygdsverket

9 ICA är den mest närvarande handlaren på landsbygden Källa: Delfi Marknadspartner april 2005 Lägg in valfri bild

10 ICA är mest närvarande i kommuner med vikande befolkningsutveckling Källa: Delfi Marknadspartner april 2005 Lägg in valfri bild

11 ICA har högst marknadsandel på landsbygden Källa: ICA Lägg in valfri bild

12 Landsbygdshandeln i framtiden

13 Vad gör man när situationen ser ut som den gör? • Många butiker hotas av nedläggning under de kommande åren. • Dålig lönsamhet i butik. • Hög ålder på köpmän. • Stora investeringsbehov. • Konkurrensen ökar. • Kunderna sviker. • Kreativa lösningar saknas ? • Alla vill att butikerna ska finnas kvar, vem har ansvaret?

14 Framtiden ? • Avflyttning från gles- och landsbygd fortsätter och underlaget för dagligvaruhandeln minskar. • Inga politiska beslut kan skönjas som verkar för det motsatta. Regelförenklingar för företagare är positivt för mindre entreprenörer. • Finansdepartementets utredning under Lars Högdahl om samordnad offentlig service är en positiv signal, men inga faktiska beslut finns ännu. Tester på servicelösningar pågår, men det ekonomiska utfallet för utförare är fortfarande dåligt. • Driftskostnader för el, uppvärmning, personal mm ökar. Svårt med lån till nya företag. Stora saneringskostnader för många drivmedelsanläggningar. Hög ålder bland glesbygdshandlare. Minskat kundunderlag. • Många mindre handlare har dålig kunskap om hur man använder tekniska hjälpmedel, datakassor, betalsystem. Kunskapen i butiksekonomi är alltför dålig. • En ökad nedläggning bland mindre butiker kommer troligen att ske inom en 5-10 års period.

15 Nedlagda ICA butiker i Sverige per definitionen Handelsområden åren 2003- 2010 Lägg in valfri bild

16 Vad händer om butiker läggs ner? • Ökat avstånd till service för konsumenter. • Ökad belastning och kostnader för kommunen för ex Social- och Hemtjänst. • Sociala mötesplatser försvinner. Minskad trygghet? • Butiken är ofta representant för andra servicegivare, Apotek, Systemet, Spelbolag, Besöksnäring mm.

17 Lägg in valfri bild • Underlätta möjligheten att bli ombud för Post, Apotek, Systembolag och spel • Avskaffa på sikt det statliga monopolet på spel och alkohol. • Plan- och bygglagen måste liberaliseras och moderniseras. • Utveckla servicepunkter/butiker med möjlig överlevnad genom entreprenörsanda och hårt arbete. • Den lokala befolkningens lojalitet. Åtgärder för att stärka landsbygds- handelns konkurrenskraft

18 Lägg in valfri bild • ICA deltar i en rad olika samarbetsprojekt för att stärka landsbygdshandeln.  Partnerskapsmöten med Länsstyrelser.  Tillväxtverket Centralt Samordningsforum.  Arena för Tillväxt.  Sveriges kommuner och Landsting.  Lokala utvecklingsgrupper.  Projekt tillsammans med Regionförbund.  Hela Sverige ska leva.  Samarbete med kommunal hemtjänst.  LRF Utveckling av lokalt producerad mat. ICA värnar om landsbygdshandeln

19 För många betyder butiken mycket, men vad gör man om den inte finns kvar?

20 Österåkers Socken i Vingåkers kommun. • 1998 stängde lanthandeln i Österåker • Nu fanns bara kyrkan och skolan (1-6) kvar • 1999 engagerar sig ICA och LRF i vår idé • En annorlunda idé … Den Varulösa Lanthandeln. Samordna alla typer av service där livsmedelsinköpen sker via e-handel.

21 2010 Verksamheten lever… • Inköp sker via e-handel från Vingåker. • Lokalen används för sociala träffar. • Hårvård. • Fotvård • Samkväm och fest. • Apotek, Systembolaget, Spel och Tips ombud. • Kioskverksamhet.

22 Ligger framtiden i det förgångna ? “Holmbergs Livs...butiksbussen som var en av anledningen till att det blev svårt att driva affär i en sådan liten by som Mårtensboda”

23 När lanthandeln stänger. En studie av lanthandelns betydelse för flyttning in och ut och för människorna i byn Sammanfattning: I mer än 50 års tid har ”butiksdöden” härjat på svensk landsbygd. Ofta antas att när lanthandeln stänger så påverkar det bygdens livskraft. Denna studie visar att varken in- eller utflyttningen påverkas av en butiksstängning. Trenden att fler och fler flyttar ut medan inflyttningen minskar har pågått åtminstone 10-12 år när butiken upphör. Resultatet står sig också om man undantar barnfamiljer och tätortspendlare som har störst benägenhet att handla på stormarknader i tätorterna. Inte ens i butikens direkta närområde tycks en nedläggning påverka in- och utflyttning. Resultatet antyder att befolkningsutvecklingen orsakar butiksnedläggningen, snarare än tvärtom. De kompletterande intervjuerna visar att landsbygdsborna själva uppfattar nedläggningen som en naturlig följd av att inköpen minskar. När butiken stänger har de flesta redan ordnat sin försörjning av dagligvaror på annat sätt. De som flyttar till landsbygden är på förhand införstådda med att servicen är mycket begränsad. Flera andra studier har visat att landsbygdsbutikerna är viktiga på andra sätt och har alltifrån folkhälsorelaterad till social och symbolisk betydelse. Också våra intervjuer pekar på butikens viktiga funktion som mötesplats. I genomsnitt har de butiker som får behålla sin butik ett avsevärt större befolkningsunderlag än de som lägger ner. Jan Amcoff, Peter Möller & Erik Westholm Institutet för Framtidsstudier; 2009:4

24 155 butiker med en omsättning Mindre än 10 mkr

25

26 Är vi redo för framtiden?

27 ICAs satsning på närproducerade livsmedel Lars Ove Jonsson, ICA Sverige AB

28 Närproducerat allt viktigare för kunden • Medvetna val i allt större utsträckning • Trender som styr just nu –Ursprung –Hälsosamt –Klimat och miljö • Större tilltro till produkt och butik genom närproducerade livsmedel –Kunskap, förståelse och personifierat

29 ICAs mervärden av närproducerade livsmedel • Större urval av säsongsbetonade produkter och mer varierat sortiment • Möjlighet att stödja det lokala samhället genom ökat utbud av varor från lokala leverantörer • Bibehålla den svenska mångfalden i primärproduktionen

30 ICA-idén möjliggör större fokus på närproducerat • Enskilda handlare ska vara ”lokala världsmästare” –Vidareutveckla det lokala konceptet • ICA tillhandahåller verktyg som underlättar kontakten mellan butik och producent •Kvalitetssäkring •Marknadsföring •Logistiklösningar

31 Torget • Fokus på svenska lokalproducerade råvaror • Syftet är att gifta ihop lokala ICA- butiker med lokala producenter –Hjälpa enskilda butiker att hitta ett bra kvalitetscertifierat sortiment –Underlätta för producenterna att möta ICA butiken. • Ca 115 leverantörer och producenter använder torget idag

32 Logistikmodell för småskaliga producenter • Pilotprojekt i Halland • Möjligheter att minska kostnader och miljöbelastning • Producenterna blir bättre säljare • Systemstöd OCH mötesplats Torget Hubb ICA:s lager Livsmedels- producenter ICA butiker Andra butiker eller restauranger

33 lars.ove.jonsson@ica.se 08-561 503 01


Ladda ner ppt "Lars Ove Jonsson ICA handlare på ICA Åsätra. Landsbygdshandelns förutsättningar."

Liknande presentationer


Google-annonser