Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LRF Kött Mål och strategier med sikte på 2020

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LRF Kött Mål och strategier med sikte på 2020"— Presentationens avskrift:

1 LRF Kött Mål och strategier med sikte på 2020

2 Syfte och mål för LRF Kött
LRF Kött skall öka de svenska köttproducenternas och branschens förutsättningar att skapa lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt genom arbete med Köttspecifik näringspolitik Omvärlds- och marknadsanalys Kommunikation Initiera verksamhet som stödjer utveckling av marknad, företagande och primärproduktion Behovsinventering och påverkan av forskning och utveckling

3 Förutsättningar/nuläge svenskt kött
Konsumtionen av kött har under en lång rad av år ökat i Sverige och världsmarknaden växer Det finns en preferens för svenskt kött hos svenska konsumenter speciellt avseende färskt kött i detaljhandel. Intresset för ursprung och svenskt kött ökar också i restaurangmarknaden. Ursprungsmärkning med Svensk Kött-märket har gett en ökad ursprungsmärkning även av charkprodukter Svensk köttproduktion bidrar aktivt till öppna landskap, biologisk mångfald och har en hög djurhälsa vilket ger låg antibiotikaanvändning som är positivt för humanhälsan Svensk köttproduktion har sedan 2005 minskat med ca 15% och investeringstakten i primärproduktionen är mycket låg. Det har lett till att andelen svenskproducerat kött är ca 55% av den svenska konsumtionen.

4 Förutsättningar/nuläge svenskt kött
Det finns i grunden bra förutsättning att producera kött i Sverige med god tillgång till betesmark, spannmål och spridningsareal och en produktion med hög djuromsorg och miljöhänsyn. Svensk köttproduktion har internationellt sett har en relativt hög produktivitet, man att vi har högre kostnader pga särregler för djurskydd och miljö. Genom branschens satsningar på Svenskt Kött, Svenska Pig, Taurus och Elitlamm har bättre förutsättningar skapats för fortsatt utveckling De senaste åren har det blivit ett ökat politiskt intresse och politiska beslut som bidrar till en förbättrad konkurrenskraft. Det är viktigt att nya CAP samt Regeringens konkurrenskraftsutredning leder till ytterligare åtgärder som stärker konkurrenskraften i svensk köttproduktion Det finns ett stort behov av samlade satsningar som kan öka konkurrenskraften, vända nuvarande negativ trend och skapa tillväxt i svensk köttproduktion

5 Önskad marknadsposition 2020 - svenskt kött
Differentierat utbud av gris- nöt- och lammkött som möter kunders och konsumenters olika efterfrågan Svenskt kött har hög ätkvalitet, god smak och ett tydligt ursprung Svenskt kött har ökande marknadsandelar i Sverige och på export Svenskt kött används av Sveriges bästa kockar Hållbar produktion och hög djurhälsa bidrar till öppna landskap, biologisk mångfald och bra humanhälsa

6 Önskad position 2020 - svensk köttproduktion
Lönsamhet som skapar tillväxt och investeringar De svenska villkoren ska totalt sett vara konkurrenskraftiga gentemot våra viktigaste konkurrentländer inom EU Hög kvalitet och utbud av avel, rådgivning och support för köttföretagarna Produktivitetsutveckling minst i nivå med de viktigaste konkurrentländerna

7 Övergripande strategier
Ursprungsmärkning och aktiv marknadsföring av mervärden i svenskt kött Ökad differentiering för att möta en allt mer differentierad efterfrågan. Utveckla affärsrelationen mellan köttföretagare, slakterier och slutkund så produktionen blir mer efterfrågestyrd utifrån olika koncept och kundkrav Tillväxt för ökad effektivitet i alla led och säkra branschens framtid. Stöd och stimulans till de företagare som vill investera och utveckla sin köttproduktion Utveckla utbud och kvalitet på rådgivning, verktyg och support till köttföretagarna för att underlätta produktivitetsutveckling minst i nivå med viktiga konkurrentländer Aktiv omvärlds- och marknadsanalys som stöd för köttföretagarna i sin strategiska planering och affärsrelationer

8 Övergripande strategier
Bilda opinion/förståelse för nödvändigheten av konkurrenskraftiga villkor Aktiv samverkan med myndigheter och departement för ökad konkurrenskraft med bibehållen god djuromsorg och miljöhänsyn - Minskat regelkrångel och regeltolkningar anpassade för svenska förutsättningar - Förändra regelverk eller införa Djuromsorgsprogram som ökar konkurrenskraften - Politisk ersättning för merkostnader som inte går att ta ut i marknaden i form av djurvälfärds- och miljöersättningar Aktivt påverkansarbete via Copa för att hävda svenska intressen i EU Behovsinventering och påverkansarbete för praktiskt tillämpad FoU som kan omsättas på gården

9 Prioriterade aktiviteter 2014
Samla branschen i gemensamma tillväxtprogram - Analys av viktigaste åtgärderna och utarbeta Tillväxtprogram per köttslag - Söka finansiering för större projekt för ökad konkurrenskraft och ökade investeringar i svensk köttproduktion Arbeta för ökad ursprungsmärkning och kommunicera svenska mervärden via fortsatt delfinansiering av Svenskt Kött AB Påverkan Konkurrenskraftsutredningen Stödja implementering av Djuromsorgsprogram Gris Påverka svensk tillämpning av CAP för ökad konkurrenskraft för köttproduktion Tillskapa en lättillgänglig och samlad marknads- och omvärldsanalys Dialog Sveriges Köttföretag för att utveckla affärsrelationen mellan producent och slakterier Verka för användning av hållbart certifierad soja och att eventuellt krav på GMO-fritt foder skall innebära en tydlig merbetalning till köttföretagarna Analys av finansieringsmodeller i andra länder och utarbeta förslag till långsiktig finansiering av LRF Kött


Ladda ner ppt "LRF Kött Mål och strategier med sikte på 2020"

Liknande presentationer


Google-annonser