Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LRF Kött 2013 06 13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LRF Kött 2013 06 13."— Presentationens avskrift:

1 LRF Kött

2 LRF Kött - sammanfattning
LRF:s nuvarande Husdjursdelegation ersätts av en Köttdelegation Intresseföreningarna SGF, SNP, SF, SvDb erbjuds att delta i delegationen Slakteriföretag erbjuds ansluta sig via avtal att erlägga en serviceavgift samt medverka i eventuell kollektiv finansiering från uppfödare. LRF:s köttspecifika verksamhet samlas i en enhet – LRF Kött. Köttdelegationen beslutar om inriktning och prioritering av enhetens arbete och satsningar inom ramen för tillgänglig finansiering. LRF finansierar LRF Kött med 2,5 Mkr/år och satsar dessutom upp till 10 Mkr under som en extra tillväxtsatsning under förutsättning av en tydlig medfinansiering från branschen. Målet är att inom 3 år hitta en modell för kollektiv finansiering LRF kvarstår som delägare i Svenskt Kött AB. Ägandet företräds av LRF Kött. LRF medfinansierar Svenskt Kött på tidigare nivå de tre första kvartalen Ev. fortsatt finansiering från LRF beslutas av Köttdelegationen inom ramen för tillgänglig finansiering Genom att inrätta LRF Kött och Köttdelegation skapas en tydlig plattform som om branschen så önskar kan utvecklas till en branschorganisation som inkluderar slakteriföretagen och Svensk Kött ABs verksamhet

3 Syfte och mål för LRF Kött
Målet är att öka de svenska köttproducenternas och branschens förutsättningar att skapa lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt genom arbete med Köttspecifik näringspolitik Omvärlds- och marknadsanalys Kommunikation Initiera verksamhet som stödjer utveckling av marknad, företagande och primärproduktion Behovsinventering och påverkan av forskning och utveckling

4 Köttdelegation Köttdelegationen och LRF Kött för LRFs talan i köttfrågor och beslutar vilka positioner som skall tas inom LRF Kötts ansvarsområde. LRFs förbundsstyrelse beslutar i policys och näringspolitik som påverkar flera branscher. Köttdelegationen beslutar om LRF Kötts inriktning, omfattning och prioriteringar inom ramen för tillgänglig finansiering. Delegationen föreslås bestå av vardera 1 ledamot från Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges Djurbönder och 2 ledamöter från LRF. Ansluter sig slakteriföretag kan dessa utse ledamöter. Intresseföreningar och LRF skall dock tillsammans ha majoritet. Ordförande i Köttdelegationen utses av delegationen efter samråd med LRFs Riksförbundsstyrelse En arbetsordning utarbetas för delegationen. Respektive organisation svarar för ledamöternas kostnader i delegationen. Ordförandearvode fastställs av Delegationen och betalas av LRF Kött VD för Svenskt Kött AB erbjuds att adjungeras till delegationen för att få en nära koppling mellan verksamheterna Svensk Fågel erbjuds att adjungeras till delegationen i specifika näringspolitiska frågor som berör hela köttnäringen

5 LRF Kött LRF Kött inrättas som en enhet på LRF.
Köttdelegationen beslutar om LRF Kötts inriktning, omfattning och prioriteringar inom ramen för tillgänglig finansiering. Köttdelegationen och LRF Kött har uppdraget att företräda LRF i köttfrågor i Sverige och internationellt I påverkansarbete och kommunikation skall kompetens i Intresseföreningarna tas tillvara och utnyttjas Verksamheten bedrivs i samverkan med Svenskt Kött AB, Rådgivningsföretag och Slakterier. LRFs nuvarande resurser i form av Företagsutvecklare Gris samt Nöt/Lamm överförs till enheten samt utnyttjar i övrigt tjänster från LRFs verksamhet. Chef för LRF Kött utses av Delegationen i samråd med LRFs VD. Enhetschef Livsmedelsföretagande föreslås tillsvidare tillika vara chef för enheten. Medarbetare är anställda av LRF som svarar för HR, IT, Ekonomi, Administration

6 Köttråd Köttdelegationen bör minst en gång per år samla samtliga intressenter i köttbranschen till ett Köttråd för att diskutera branschen utveckling och initiera branschsatsningar som kan bidra till att skapa lönsamhet och tillväxt.

7 LRF Kött - finansiering
Köttdelegationen beslutar om årlig budget inom ramen för tillgänglig finansiering LRF finansierar verksamheten med 2,5 Mkr/år vilket motsvarar nuvarande kostnad för köttspecifik verksamhet. LRF tillskjuter dessutom upp till 10 Mkr i en extra tillväxtsatsning uppdelat på 3 år under förutsättning av en tydlig medfinansiering från branschen. Dialog pågår med Sveriges Djurbönder om medfinansiering Ovanstående åtagande gäller 3 år och målet är att inom 3 år hitta en modell för kollektiv finansiering/branschavgift utöver grundfinansiering från deltagande företag. LRF Kött svarar för personalkostnader och påförs kostnader för kontorshyra, IT mm enligt samma principer som gäller för LRF:s övriga verksamhet Utöver ovanstående finansiering kan delegationen besluta om extra satsningar som finansieras via projektmedel, annan extern finansiering eller via kollektiv finansiering från uppfödarna.

8 Svenskt Kött AB LRF kvarstår som delägare i Svenskt Kött AB. Ägandet företräds av LRF Kött. LRF medfinansierar Svenskt Kött de tre första kvartalen 2013 enligt tidigare nivå. Eventuell fortsatt finansiering från LRF beslutas av Köttdelegationen inom ramen för tillgänglig finansiering VD för Svenskt Kött AB erbjuds att adjungeras till delegationen för att få en nära koppling mellan verksamheterna

9 Sammanfattning - styrnings- och organisationsstruktur
Köttråd Intresseföreningar LRFs Förbunds-styrelse - Intresseföreningar - Slakterier - Rådgivningsföretag - Foderföretag, m.fl. - SJV, SLU mfl SGF, SNP, SF, SvDb Köttdelegation LRF Kött Rådgivningsbolagen Svenska Djurhälsovården Svenska PIG Taurus Svensk Köttrasprövning Växa mfl Köttspecifik Näringspolitik Omvärldsbevakning & Analys Utveckling av marknad och primärproduktion Kommunikation LRF Samverkan Företagsutveckling Gris, Nöt & Lamm Marknadsstatistik Svenskt Kött AB Slakteriråd

10 Överblick av Svenskt Kött i LRFs befintliga struktur
LRF Förbunds-styrelse LEAB Mjölkdelegation Huvudintressenter Mjölk LRF Konsult Utveckling & Analys LRF Mjölk Skogsdelegation LRF Media Huvudintressenter Skog Kommunikation & Ledningsstöd LRF Skogsägarna Trädgårdsdelegation LRF Försäkring Huvudintressenter GRO Ekonomi & Affärsutveckling LRF Trädgård Köttdelegation LRF Samköp Intresseföreningar Kött Medlem & organisation LRF Kött Växtodlingsdelegation Sånga Säby HR Huvudintressenter Växtodling LRF Växtodling Svenskt Sigill Hästdelegation Huvudintressenter Häst LRF Hästföretagarna Macklean Upplevelse- och turismdelegation Huvudintressenter Turism LRF Upplevelser och turism Centrala & regionala enheter Affärsbolag Branscher

11 Överblick av LRF Kött i LRFs befintliga organisation
Intresseföreningar LRF Förbunds-styrelse LEAB Köttdelegation Dotterbolag LRF Mjölk LRF Skogs-ägarna Medlem & organisation Utveckling & Analys Kommunikation & Ledningsstöd Ekonomi & Affärsutveckling HR LRF Kött Köttspecifik Näringspolitik Omvärldsbevakning & Analys Utveckling Kommunikation Äganderätt & Näringspolitik Miljö & Energi-företagande Företagande & Analys Livsmedels-företagande Press Kommunikationsstöd Ekonomi IT Ekonomi, HR och IT integreras i befintlig struktur i LRF LRF Kött utnyttjar tjänster från LRFs befintliga verksamhet


Ladda ner ppt "LRF Kött 2013 06 13."

Liknande presentationer


Google-annonser