Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LRF Kött 2013 06 13. Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF Kött - sammanfattning •LRF:s nuvarande Husdjursdelegation ersätts av en Köttdelegation •Intresseföreningarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LRF Kött 2013 06 13. Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF Kött - sammanfattning •LRF:s nuvarande Husdjursdelegation ersätts av en Köttdelegation •Intresseföreningarna."— Presentationens avskrift:

1 LRF Kött 2013 06 13

2 Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF Kött - sammanfattning •LRF:s nuvarande Husdjursdelegation ersätts av en Köttdelegation •Intresseföreningarna SGF, SNP, SF, SvDb erbjuds att delta i delegationen •Slakteriföretag erbjuds ansluta sig via avtal att erlägga en serviceavgift samt medverka i eventuell kollektiv finansiering från uppfödare. •LRF:s köttspecifika verksamhet samlas i en enhet – LRF Kött. Köttdelegationen beslutar om inriktning och prioritering av enhetens arbete och satsningar inom ramen för tillgänglig finansiering. •LRF finansierar LRF Kött med 2,5 Mkr/år och satsar dessutom upp till 10 Mkr under 2013-2015 som en extra tillväxtsatsning under förutsättning av en tydlig medfinansiering från branschen. Målet är att inom 3 år hitta en modell för kollektiv finansiering •LRF kvarstår som delägare i Svenskt Kött AB. Ägandet företräds av LRF Kött. LRF medfinansierar Svenskt Kött på tidigare nivå de tre första kvartalen 2013. Ev. fortsatt finansiering från LRF beslutas av Köttdelegationen inom ramen för tillgänglig finansiering •Genom att inrätta LRF Kött och Köttdelegation skapas en tydlig plattform som om branschen så önskar kan utvecklas till en branschorganisation som inkluderar slakteriföretagen och Svensk Kött ABs verksamhet

3 Sid 3 | Lantbrukarnas Riksförbund Syfte och mål för LRF Kött •Målet är att öka de svenska köttproducenternas och branschens förutsättningar att skapa lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt genom arbete med •Köttspecifik näringspolitik •Omvärlds- och marknadsanalys •Kommunikation •Initiera verksamhet som stödjer utveckling av marknad, företagande och primärproduktion •Behovsinventering och påverkan av forskning och utveckling 3

4 Sid 4 | Lantbrukarnas Riksförbund Köttdelegation •Köttdelegationen och LRF Kött för LRFs talan i köttfrågor och beslutar vilka positioner som skall tas inom LRF Kötts ansvarsområde. LRFs förbundsstyrelse beslutar i policys och näringspolitik som påverkar flera branscher. •Köttdelegationen beslutar om LRF Kötts inriktning, omfattning och prioriteringar inom ramen för tillgänglig finansiering. •Delegationen föreslås bestå av vardera 1 ledamot från Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges Djurbönder och 2 ledamöter från LRF. Ansluter sig slakteriföretag kan dessa utse ledamöter. Intresseföreningar och LRF skall dock tillsammans ha majoritet. •Ordförande i Köttdelegationen utses av delegationen efter samråd med LRFs Riksförbundsstyrelse •En arbetsordning utarbetas för delegationen. Respektive organisation svarar för ledamöternas kostnader i delegationen. Ordförandearvode fastställs av Delegationen och betalas av LRF Kött •VD för Svenskt Kött AB erbjuds att adjungeras till delegationen för att få en nära koppling mellan verksamheterna •Svensk Fågel erbjuds att adjungeras till delegationen i specifika näringspolitiska frågor som berör hela köttnäringen 4

5 Sid 5 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF Kött •LRF Kött inrättas som en enhet på LRF. •Köttdelegationen beslutar om LRF Kötts inriktning, omfattning och prioriteringar inom ramen för tillgänglig finansiering. •Köttdelegationen och LRF Kött har uppdraget att företräda LRF i köttfrågor i Sverige och internationellt •I påverkansarbete och kommunikation skall kompetens i Intresseföreningarna tas tillvara och utnyttjas •Verksamheten bedrivs i samverkan med Svenskt Kött AB, Rådgivningsföretag och Slakterier. •LRFs nuvarande resurser i form av Företagsutvecklare Gris samt Nöt/Lamm överförs till enheten samt utnyttjar i övrigt tjänster från LRFs verksamhet. Chef för LRF Kött utses av Delegationen i samråd med LRFs VD. Enhetschef Livsmedelsföretagande föreslås tillsvidare tillika vara chef för enheten. •Medarbetare är anställda av LRF som svarar för HR, IT, Ekonomi, Administration 5

6 Sid 6 | Lantbrukarnas Riksförbund Köttråd •Köttdelegationen bör minst en gång per år samla samtliga intressenter i köttbranschen till ett Köttråd för att diskutera branschen utveckling och initiera branschsatsningar som kan bidra till att skapa lönsamhet och tillväxt. 6

7 Sid 7 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF Kött - finansiering •Köttdelegationen beslutar om årlig budget inom ramen för tillgänglig finansiering •LRF finansierar verksamheten med 2,5 Mkr/år vilket motsvarar nuvarande kostnad för köttspecifik verksamhet. LRF tillskjuter dessutom upp till 10 Mkr i en extra tillväxtsatsning uppdelat på 3 år under förutsättning av en tydlig medfinansiering från branschen. •Dialog pågår med Sveriges Djurbönder om medfinansiering •Ovanstående åtagande gäller 3 år och målet är att inom 3 år hitta en modell för kollektiv finansiering/branschavgift utöver grundfinansiering från deltagande företag. •LRF Kött svarar för personalkostnader och påförs kostnader för kontorshyra, IT mm enligt samma principer som gäller för LRF:s övriga verksamhet •Utöver ovanstående finansiering kan delegationen besluta om extra satsningar som finansieras via projektmedel, annan extern finansiering eller via kollektiv finansiering från uppfödarna. 7

8 Sid 8 | Lantbrukarnas Riksförbund Svenskt Kött AB •LRF kvarstår som delägare i Svenskt Kött AB. Ägandet företräds av LRF Kött. •LRF medfinansierar Svenskt Kött de tre första kvartalen 2013 enligt tidigare nivå. •Eventuell fortsatt finansiering från LRF beslutas av Köttdelegationen inom ramen för tillgänglig finansiering •VD för Svenskt Kött AB erbjuds att adjungeras till delegationen för att få en nära koppling mellan verksamheterna

9 Sid 9 | Lantbrukarnas Riksförbund Rådgivningsbolagen Köttråd LRFs Förbunds- styrelse 9 Sammanfattning - styrnings- och organisationsstruktur Intresseföreningar SGF, SNP, SF, SvDb Slakteriråd Köttdelegation LRF Kött Köttspecifik Näringspolitik Omvärldsbevakning & Analys Utveckling av marknad och primärproduktion Kommunikation Svenska Djurhälsovården Svenska PIG Taurus Svensk Köttrasprövning Växa mfl - Intresseföreningar - Slakterier - Rådgivningsföretag - Foderföretag, m.fl. - SJV, SLU mfl LRF Företagsutveckling Gris, Nöt & Lamm Marknadsstatistik Svenskt Kött AB Samverkan

10 Sid 10 | Lantbrukarnas Riksförbund Överblick av Svenskt Kött i LRFs befintliga struktur 10 Utveckling & Analys Kommunikation & Ledningsstöd Ekonomi & Affärsutveckling Medlem & organisation HR LRF Konsult LRF Media LRF Försäkring Svenskt Sigill LRF Samköp Sånga Säby Macklean Huvudintressenter Mjölk LRF Mjölk Mjölkdelegation LRF Skogsägarna LRF Trädgård LRF Kött Skogsdelegation Trädgårdsdelegation Köttdelegation Huvudintressenter Skog Huvudintressenter GRO Intresseföreningar Kött LEAB LRF Förbunds- styrelse Affärsbolag Centrala & regionala enheter Branscher LRF Hästföretagarna LRF Växtodling Växtodlingsdelegation Hästdelegation Huvudintressenter Växtodling Huvudintressenter Häst LRF Upplevelser och turism Upplevelse- och turismdelegation Huvudintressenter Turism

11 Sid 11 | Lantbrukarnas Riksförbund Företagand e & Analys Utveckling & Analys Kommunikation & Ledningsstöd Ekonomi & Affärsutveckling LRF Skogs- ägarna Medlem & organisation IT HR Dotterbolag LRF Förbunds- styrelse Äganderätt & Näringspolit ik Miljö & Energi- företagande Livsmedels- företagande PressKommunikationsstöd Ekono mi Köttspecifik Näringspolitik Omvärldsbevakning & Analys Utveckling Kommunikation Ekonomi, HR och IT integreras i befintlig struktur i LRF 11 LRF Kött LRF Mjölk LRF Kött utnyttjar tjänster från LRFs befintliga verksamhet LEAB Köttdelegation Överblick av LRF Kött i LRFs befintliga organisation Intresseföreningar


Ladda ner ppt "LRF Kött 2013 06 13. Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF Kött - sammanfattning •LRF:s nuvarande Husdjursdelegation ersätts av en Köttdelegation •Intresseföreningarna."

Liknande presentationer


Google-annonser