Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det här är Jusek Akademiker- förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det här är Jusek Akademiker- förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare."— Presentationens avskrift:

1 Det här är Jusek Akademiker- förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare.

2 Juseks historia 1938 1940 1942/43 Statsvetenskapliga intresseföreningar Sveriges Yngre Juristers förening Statsvetenskapliga Intresseförbundet 1947 1956 Sveriges Juristförbund Sveriges Samhälls- vetarförbund 1969 JUS 1979 (1997) Jusek

3 Juseks medlemsgrupper

4 Här finns medlemmarna

5 Organisation Fullmäktigemöte Ordförandekonferens Förbundsstyrelse
100 ledamöter som utses av sektionerna. Möte vart tredje år. Ordförandekonferens Förbundsstyrelse 13 ledamöter Kansli Sektioner Advokat, Allmän statsförvaltning, Bank och försäkring, Domstol, Försäkringskassa. Handel och tjänste, Högskolor, Industri, Intresseorganisationer, IT, Studerande, Kommunala, Kommunikation, Exekutionsväsendet, Länsstyrelse, Notarie, Polis, Riksdag och regering, Skatt, Åklagare Lokal organisation Jusekföreningar, Sacoföreningar, Akademikerföreningar, lokal- eller regionombud

6 Den lokala organisationen
Förbundets lokala organisation utgörs av: » Lokalombud » Lokalföreningar Företräder och informerar medlemmar. Värvar nya medlemmar. Utgöra länken mellan den lokala föreningsstyrelsen och kansliet.

7 Fördelar med lokala föreningar
Medlemmarnas inflytande stärks. Stärker lokalombudets roll. Mer stabilitet i det fackliga arbetet. Mer inflytande lokalt. Kan förhandla. Stärker samhörigheten.

8 Sektioner Alla medlemmar tillhör en av  Juseks 20 sektioner. Sektionerna är indelade efter bransch-, sektor- eller yrkestillhörighet. Ansvarar för att medlemmarnas intressen tas tillvara.

9 Juseks kansli VD Kommunika-tionsavd Jusektidningen Utvecklings- avd
Offentliga förhandlingsavd Privata förhandlingsavd Administrativa avd Personalansvarig Förbundsjurister Assistent

10 Förbundsstyrelsen Består av ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande (presidium) och tio ledamöter. Leder förbundet i enlighet med fullmäktiges beslut Upprättar årlig verksamhetsplan och budget för förbundets hela verksamhet utifrån fullmäktige tagna mål och riktlinjer

11 Ordförandekonferens Sektionernas och förbundets ordförande.
Vägleder förbundsstyrelsen inför viktiga beslut. Förrättar fyllnadsval till förbunds- styrelsen.

12 Fullmäktige Förbundets högsta beslutande organ. Samlas var tredje år.
100 ledamöter baserat på sektionens storlek. Väljer förbundsstyrelse och tar mål och riktlinjer.

13 Juseks Hjärtefrågor Sätt lönen nära individen
Skapa tydliga chefs- och ledarroller Öka rörligheten på arbetsmarknaden Ge förutsättningar för karriär på lika villkor Använd invandrarakademikers kompetens

14 Juseks Hjärtefrågor Höj kvaliteten i den akademiska utbildningen
Utveckla ett hållbart arbetsliv i effektiva företag och organisationer Värna rättstryggheten i den offentliga sektorn Underlätta steget från studier till arbetsliv

15 Juseks kärnvärden Professionella – Vårt arbete inom kansli och förtroendemannaorganisation ska präglas av sakkunskap, effektivitet och etiskt förhållningssätt Individorienterade – Vår verksamhet och våra avtal ska byggas på att varje medlem har en unik kompetens med ansvar för den egna situationen Nytänkande – Vi ska ständigt utveckla medlemsnyttan i linje med verksamhetsidén, våga ifrågasätta traditionella fackliga dogmer Konstruktiva – Vi ska vara medpart snarare än motpart och ett förbund som anstränger sig för att hitta nya lösningar.


Ladda ner ppt "Det här är Jusek Akademiker- förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare."

Liknande presentationer


Google-annonser