Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Den nya språklagen •trädde i kraft den 1.1.2004 •ersatte språklagen från 1922 •gäller bara nationalspråken,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Den nya språklagen •trädde i kraft den 1.1.2004 •ersatte språklagen från 1922 •gäller bara nationalspråken,"— Presentationens avskrift:

1 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Den nya språklagen •trädde i kraft den •ersatte språklagen från 1922 •gäller bara nationalspråken, finska och svenska •har ett vidsträckt tillämpningsområde: –kommunala och statliga myndigheter –enskilda bolag, organisationer, stiftelser och personer som på uppdrag av en myndighet tillhandahåller tjänster för allmänheten –bolag i vilka staten eller kommunen har bestämmanderätten

2 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Den nya språklagen, forts •en allmän lag –sektorvisa speciallagar •språklig indelning –tvåspråkiga: •förordning vart tionde år •8 % eller 3000 invånare

3 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm 1,5 miljoner finländare bor i en tvåspråkig kommun (av dem är svenskspråkiga)

4 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm 1,5 miljoner finländare bor i en tvåspråkig kommun •Av Finlands 444 kommuner är 44 tvåspråkiga •23 kommuner har svenska som majoritetsspråk •21 kommuner har finska som majoritetsspråk Ulf Lindholm

5 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Språkförbindelser i förvaltningen •projektet startade och avslutas •modeller för språkförbindelser i förvaltningen utarbetas •spridning av modellerna •en modell för en språkbarometer utformas •9 pilotprojekt genomförs •övriga intresserade ges också möjlighet att delta fr.o.m hösten 2004

6 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Samarbetspartner •Finlands kommunförbund (huvudman för projektet) •Justitieministeriet •Svenska Finlands folkting •Svenska kulturfonden (huvudfinansiär) •Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, Åbo Akademi, Vasa Ulf Lindholm

7 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Kielipalvelusitoumusprojektin pilotit Språkförbindelseprojektets piloter Suomi enemmistökielenä Finska som majoritetsspråk: Lohja/Lojo Kokkola/Karleby Lapinjärvi/Lappträsk Espoo/Esbo Ruotsi enemmistökielenä Svenska som majoritetsspråk: Tammisaari/Ekenäs Mustasaari/Korsholm Pernaja/Pernå Vaasan sairaanhoitopiiri Vasa sjukvårdsdistrikt Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

8 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Tvåspråkiga kommuner: Pilotkommuner Minoritet KommunSpråk-InvånareSvensk-Finsk- förh språkiga språkiga EsboFS ,3 % LappträskFS ,9 % Pernå ( ) SF % Lojo ( ) FS ,3 % EkenäsSF ,2 % KorsholmSF % KarlebyFS ,1 % Vasa svdSF % Etelä-PohjanmaanF shp

9 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Tjänste- eller servicegarantier (Sverige) •En tjänste- eller servicegaranti är en ”varudeklaration” som på ett lättförståeligt sätt informerar medborgarna om vad de kan förvänta sig i mötet med den kommunala verksamheten. •Man vill se kopplingar mellan den kommunal servicen och individens behov och önskemål.

10 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Processbeskrivning A.Kartläggning av tvåspråkigheten B.Formulering av ett språkprogram/ strategi C.Upprättande av språkförbindelser D.Schematisk modell för språkförbindelsen

11 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm A. Kartläggning av tvåspråkigheten •Verksamheten bör kartläggas så att man får en helhetsbild av vad som redan fungerar och vad som bör åtgärdas. •Hur har man tänkt åtgärda saken? Inom vilken tid? Vem är ansvarsperson eller –organ? • Fyra separata blanketter bifogas: –Beslut –Information –Personalutveckling –Sektorer, kommunala affärsverk och kommunalt ägda bolag

12 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm B. Formulering av språkprogram/ språkstrategi - hela kommunen/samkommunen •Kommunen/samkommunen formulerar sin tvåspråkighetspolitik och uppgör –språkprogrammet/-strategin med utgångspunkt i språklagen. En politisk utfästelse gällande tvåspråkighetspolitiken bör synliggöras i språkprogrammet/-strategin eller verksamhetsplanen

13 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm B. Formulering av språkprogram/ språkstrategi - hela kommunen/samkommunen •I språkprogrammet/-strategin tar man ställning till följande frågor: –Vad vill vi med vår tvåspråkighetspolitik? –Vad har vi gjort hittills? (Kartläggningen ger utgångsläget.) –Vilka är våra utmaningar i framtiden och hur skall vi möta dem?

14 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm C. Språkförbindelsen – innehåll, påföljder och uppföljning 1. Språkförbindelsens innehåll formuleras. 2. Påföljder definieras: –Hur klaga/ge respons (skriftligt, muntligt etc.) och till vem riktas klagomålet/responsen? –Inom vilken tid förbinder sig serviceproducenten att reagera på klagomålet? –Vilka sanktioner/korrigerande åtgärder tas i bruk? 3. Uppföljningsprocessen beskrivs 4. Delaktighet

15 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm C. Språkförbindelser i förvaltningen •Språkförbindelserna skall ges offentlighet: –i form av en lättillgänglig broschyr –och/eller som nätversion

16 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm D. Schematisk modell för språkförbindelser •Lagstiftning –grundläggande stadganden - grundlag, språklag, speciallagar •Politisk utfästelse –bör synas i kommunens/samkommunens verksamhetsplan eller motsvarande •Vad har man att erbjuda? –kartläggning av kommunens/samkommunens befintliga service samt ev. tilläggsbehov Ulf Lindholm

17 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm •Hur klaga? -till vem, inom vilken tid, på vilket sätt? •Sanktioner -vad händer vid ett ”avtalsbrott” -ersättande tjänst/ annan ersättning? •Uppföljning -antal klagomål, klagomålens art, språkbarometer D. Schematisk modell för språkförbindelser, forts Ulf Lindholm

18 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Kontaktuppgifter Projektets hemsida:www.kommunerna.net Projektchef:Ulf Lindholm, tfn (09) , Projektets extranät:http://hosted.kuntaliitto.fi/workspaces/sprak Justitieministeriets språklagssidor:www.om.fi/7000.htm Språkbarometern, Kjell Herberts:Åbo Akademi, institutet för finlandssvensk forskning, Vasa, tfn (06) , Projektets arbetsutskott: Mats Brandttfn , Kimmo Huttunen(019) Ulf Lindholm (ordförande) Linnea Seppänen (sekreterare) , , Ledningsgruppens ordförande Christel von Martens:tfn , ,

19 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Pilotkommunernas kontaktuppgifter Ekenäs: Mikael Heikkilä tfn , , , Esbo: Heli Holm , , fax , Karleby: Johan Helander, tfn , , fax , Korsholm: Marcus Henricson, tfn , , fax , Lappträsk: Susanne Sjöblom, tfn , , fax , Lojo: Kimmo Huttunen , fax , Elina Lehto , fax , Pernå: Ralf Sjödahl, tfn , , fax , Vasa sjukvårdsdistrikt: Kristina Anttila, tfn , , fax Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri: Aila Mäki-Rajala,


Ladda ner ppt "Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Den nya språklagen •trädde i kraft den 1.1.2004 •ersatte språklagen från 1922 •gäller bara nationalspråken,"

Liknande presentationer


Google-annonser