Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Den nya språklagen •trädde i kraft den 1.1.2004 •ersatte språklagen från 1922 •gäller bara nationalspråken,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Den nya språklagen •trädde i kraft den 1.1.2004 •ersatte språklagen från 1922 •gäller bara nationalspråken,"— Presentationens avskrift:

1 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Den nya språklagen •trädde i kraft den 1.1.2004 •ersatte språklagen från 1922 •gäller bara nationalspråken, finska och svenska •har ett vidsträckt tillämpningsområde: –kommunala och statliga myndigheter –enskilda bolag, organisationer, stiftelser och personer som på uppdrag av en myndighet tillhandahåller tjänster för allmänheten –bolag i vilka staten eller kommunen har bestämmanderätten

2 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Den nya språklagen, forts •en allmän lag –sektorvisa speciallagar •språklig indelning –tvåspråkiga: •förordning vart tionde år •8 % eller 3000 invånare

3 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm 1,5 miljoner finländare bor i en tvåspråkig kommun (av dem är 250 000 svenskspråkiga)

4 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm 1,5 miljoner finländare bor i en tvåspråkig kommun •Av Finlands 444 kommuner är 44 tvåspråkiga •23 kommuner har svenska som majoritetsspråk •21 kommuner har finska som majoritetsspråk Ulf Lindholm

5 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Språkförbindelser i förvaltningen •projektet startade 1.1.2003 och avslutas 31.5.2005 •modeller för språkförbindelser i förvaltningen utarbetas •spridning av modellerna •en modell för en språkbarometer utformas •9 pilotprojekt genomförs •övriga intresserade ges också möjlighet att delta fr.o.m hösten 2004

6 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Samarbetspartner •Finlands kommunförbund (huvudman för projektet) •Justitieministeriet •Svenska Finlands folkting •Svenska kulturfonden (huvudfinansiär) •Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, Åbo Akademi, Vasa Ulf Lindholm

7 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Kielipalvelusitoumusprojektin pilotit Språkförbindelseprojektets piloter Suomi enemmistökielenä Finska som majoritetsspråk: Lohja/Lojo Kokkola/Karleby Lapinjärvi/Lappträsk Espoo/Esbo Ruotsi enemmistökielenä Svenska som majoritetsspråk: Tammisaari/Ekenäs Mustasaari/Korsholm Pernaja/Pernå Vaasan sairaanhoitopiiri Vasa sjukvårdsdistrikt Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

8 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Tvåspråkiga kommuner: Pilotkommuner Minoritet KommunSpråk-InvånareSvensk-Finsk- förh.31.12.2003språkiga språkiga EsboFS221 5979,3 % LappträskFS2 97734,9 % Pernå (31.12.2002) SF3 82736 % Lojo (31.12.2002) FS35 6474,3 % EkenäsSF14 48916,2 % KorsholmSF1702827 % KarlebyFS35 58318,1 % Vasa svdSF166 00049 % Etelä-PohjanmaanF194 000 shp

9 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Tjänste- eller servicegarantier (Sverige) •En tjänste- eller servicegaranti är en ”varudeklaration” som på ett lättförståeligt sätt informerar medborgarna om vad de kan förvänta sig i mötet med den kommunala verksamheten. •Man vill se kopplingar mellan den kommunal servicen och individens behov och önskemål.

10 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Processbeskrivning A.Kartläggning av tvåspråkigheten B.Formulering av ett språkprogram/ strategi C.Upprättande av språkförbindelser D.Schematisk modell för språkförbindelsen

11 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm A. Kartläggning av tvåspråkigheten •Verksamheten bör kartläggas så att man får en helhetsbild av vad som redan fungerar och vad som bör åtgärdas. •Hur har man tänkt åtgärda saken? Inom vilken tid? Vem är ansvarsperson eller –organ? • Fyra separata blanketter bifogas: –Beslut –Information –Personalutveckling –Sektorer, kommunala affärsverk och kommunalt ägda bolag

12 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm B. Formulering av språkprogram/ språkstrategi - hela kommunen/samkommunen •Kommunen/samkommunen formulerar sin tvåspråkighetspolitik och uppgör –språkprogrammet/-strategin med utgångspunkt i språklagen. En politisk utfästelse gällande tvåspråkighetspolitiken bör synliggöras i språkprogrammet/-strategin eller verksamhetsplanen

13 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm B. Formulering av språkprogram/ språkstrategi - hela kommunen/samkommunen •I språkprogrammet/-strategin tar man ställning till följande frågor: –Vad vill vi med vår tvåspråkighetspolitik? –Vad har vi gjort hittills? (Kartläggningen ger utgångsläget.) –Vilka är våra utmaningar i framtiden och hur skall vi möta dem?

14 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm C. Språkförbindelsen – innehåll, påföljder och uppföljning 1. Språkförbindelsens innehåll formuleras. 2. Påföljder definieras: –Hur klaga/ge respons (skriftligt, muntligt etc.) och till vem riktas klagomålet/responsen? –Inom vilken tid förbinder sig serviceproducenten att reagera på klagomålet? –Vilka sanktioner/korrigerande åtgärder tas i bruk? 3. Uppföljningsprocessen beskrivs 4. Delaktighet

15 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm C. Språkförbindelser i förvaltningen •Språkförbindelserna skall ges offentlighet: –i form av en lättillgänglig broschyr –och/eller som nätversion

16 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm D. Schematisk modell för språkförbindelser •Lagstiftning –grundläggande stadganden - grundlag, språklag, speciallagar •Politisk utfästelse –bör synas i kommunens/samkommunens verksamhetsplan eller motsvarande •Vad har man att erbjuda? –kartläggning av kommunens/samkommunens befintliga service samt ev. tilläggsbehov Ulf Lindholm

17 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm •Hur klaga? -till vem, inom vilken tid, på vilket sätt? •Sanktioner -vad händer vid ett ”avtalsbrott” -ersättande tjänst/ annan ersättning? •Uppföljning -antal klagomål, klagomålens art, språkbarometer D. Schematisk modell för språkförbindelser, forts Ulf Lindholm

18 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Kontaktuppgifter Projektets hemsida:www.kommunerna.net Projektchef:Ulf Lindholm, tfn (09)771 2449, 050 535 9067 ulf.lindholm@kommunforbundet.fi Projektets extranät:http://hosted.kuntaliitto.fi/workspaces/sprak Justitieministeriets språklagssidor:www.om.fi/7000.htm Språkbarometern, Kjell Herberts:Åbo Akademi, institutet för finlandssvensk forskning, Vasa, tfn (06)3247 152, 050 363 2895 kjell.herberts@abo.fi Projektets arbetsutskott: Mats Brandttfn 040 723 3314, mats.brandt@kulturfonden.fi Kimmo Huttunen(019)369 4311 kimmo.huttunen@lohja.fi Ulf Lindholm (ordförande) Linnea Seppänen (sekreterare) 771 2431, 0500 703 115, linnea.seppanen@kommunforbundet.fi Ledningsgruppens ordförande Christel von Martens:tfn 771 2340, 0500 705 114, christel.vonmartens@kommunforbundet.fi

19 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Pilotkommunernas kontaktuppgifter Ekenäs: Mikael Heikkilä tfn 019 263 2111, 040 587 4728, 040 587 4728, mikael.heikkila@ekenas.fi Esbo: Heli Holm 09 816 22112, 050 533 6890, fax 09 816 22114, Heli.holm@espoo.fi Karleby: Johan Helander, tfn 06 828 9584, 044 3301 024, fax 06 828 9209, johan.helander@kokkola.fi Korsholm: Marcus Henricson, tfn 06 327 7146, 050 69611, fax 06 322 3270, marcus.henricson@korsholm.fi Lappträsk: Susanne Sjöblom, tfn 019 6618 631, 040 577 5336, fax 019 610 708, susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi Lojo: Kimmo Huttunen 019 369 4311, fax 019 369 4326, kimmo.huttunen@lohja.fi Elina Lehto 019 369 4321 050 332 0520, fax 019 369 4326, elina.lehto@lohja.fi Pernå: Ralf Sjödahl, tfn 019 661 2210, 040 500 9531, fax 019 6366 167, ralf.sjodahl@pernaja.fi Vasa sjukvårdsdistrikt: Kristina Anttila, tfn 06 323 1705, 040 5058 752, fax 06 323 1108 kristina.anttila@vshp.fi, Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri: Aila Mäki-Rajala, aila.maki-rajala@epshp.fi


Ladda ner ppt "Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Ulf Lindholm Den nya språklagen •trädde i kraft den 1.1.2004 •ersatte språklagen från 1922 •gäller bara nationalspråken,"

Liknande presentationer


Google-annonser