Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIFKO-CENTER Center för samordning av och information om fortbildning och kompetensutveckling samt information om utvecklings- och forskningstjänster inom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIFKO-CENTER Center för samordning av och information om fortbildning och kompetensutveckling samt information om utvecklings- och forskningstjänster inom."— Presentationens avskrift:

1 SIFKO-CENTER Center för samordning av och information om fortbildning och kompetensutveckling samt information om utvecklings- och forskningstjänster inom hälso- och sjukvård och det sociala området i svenska Österbotten

2 HUR SKAPADES PROJEKTET SIFKO- CENTER? •AITO-programmet: • På uppdrag av Undervisningsministeriet utarbetade Länsstyrelsen i Västra Finlands län år 2005 ett åtgärdsprogram för att utveckla vuxenutbildningen i regionen. •I samband med AITO-programmet sändes en förfrågan till sakkunniga inom vuxenutbildningen, resultatet visade: • Behov av ökat samarbete • Behov av koordinering inom vuxenutbildningen •Undervisningsministeriet gav Länsstyrelsen i uppdrag att förverkliga åtgärdsförslagen: • Utvecklingsarbete inom social- och hälsovårdsbranschen; koordinering av vuxenutbildningen i Österbotten

3 HUR SKAPADES PROJEKTET SIFKO- CENTER? •Länsstyrelsen sammankallade centrala aktörer inom social- och hälsovårdsbranschen till ett diskussionstillfälle •Representanter från följande organisationer har i samarbete planerat och skrivit SIFKO-centers projektplan • Yrkesakademin i Österbotten • Yrkeshögskolan Novia • Länsstyrelsen i Västra Finlands län (social- och hälsoavdelningen samt bildningsavdelningen) • Österbottens förbund • Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området • Vasa sjukvårdsdistrikt • Utvecklingsenheten för Barnskydd i Österbotten • Åbo Akademi i Vasa • Malmska hälso- och sjukvårdsområdet • Äldrecentrum Österbotten - utvecklingsenhet inom äldreomsorgen i Österbotten

4 ALLMÄNT •Projektet är ett ESF-projekt och delfinansieras av: • Europeiska Unionen • Länsstyrelsen i Västra Finlands län •Finansiella samarbetspartners är: • Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi AB/Yrkeshögskolan Novia, enheten för fortbildning (projektägare) • Yrkesakademin i Österbotten • Vasa sjukvårdsdistrikt • Malmska hälso- och sjukvårdsområdet •Projekttiden är: • 1.4.2008 – 30.4.2011

5 SYFTE Skapa en verksamhetsmodell i form av ett center för •S amordning av och •I nformation om •F ortbildning och •KO mpetensutveckling samt informera om utvecklings- och forskningstjänster inom hälso- och sjukvård och det sociala området i svenska Österbotten

6 MÅLGRUPP •Förmän, ansvarspersoner för personalens fortbildning och kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården samt det sociala området i svenska Österbotten • Vasa centralsjukhus • Malmska hälso- och sjukvårdsområdet • Hälsovårdscentraler • Socialväsendet • Privata vårdorganisationer •Organisationer, föreningar eller privata (i hela svensk Finland) • som erbjuder fortbildning, handledning eller andra kompetenshöjande tjänster för yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården samt inom det sociala området • som är i behov av samordning av och information om sina tjänster

7 BAKGRUND •Lagstiftningen ställer ökade krav på fortbildning för personal inom social- och hälsovårdsområdena •Otillräckliga personalresurser och oklar arbetsfördelning för planering av personalens fortbildning inom organisationer som verkar inom social- och hälsovårdsområdena •Tidskrävande att söka aktuell och information om och kontakta olika arrangörer vid förfrågan kring och/eller beställning av • Fortbildningar • Expertiskunnande • Föreläsare • Projekt • Forskning

8 BAKGRUND •Svårt att överblicka utbudet eftersom informationen finns utspridd på många ställen • Arrangörers hemsidor, intranet, webbportaler • Broschyrer, infoblad, affischer, annonser • E-post • Kontaktpersoner.... osv. •Stort informationsflöde med ett ”icke relevant” utbud •Möjligheterna att delta i fortbildning och kompetensutveckling kan varierar inom social- och hälsovårdsområdena • Svårigheter att finna svenskspråkig motsvarighet till finskspråkigt fortbildningsutbud • Svårigheter att finna expertiskunnande på svenska • Språket, platsen, tidpunkten, målgruppen, utbildningsnivån... är inte ”rätt” • Liknande fortbildningsutbud erbjuds samtidigt  deltagarantalet räcker inte till

9 MÅLSÄTTNING SIFKO- center INFORMATIONS- OCH SAMORDNINGS- UPPGIFTER * Tillhandahålla, sammanställa och sprida information om fortbildning, kompetensutveckling, expertiskunnande, utvecklingsarbete, forskning, projekt, undersökningar och rapporter * Samordningsuppgifter inom fortbildning och kompetensutveckling UTVECKLA SAMARBETE OCH NÄTVERK * som stöder fortbildning, kompetensutveckling och information om aktuell forskning och utvecklingsprojekt * mellan organisationer som erbjuder fortbildnings- och kompetensutvecklings- tjänster och som använder dessa tjänster UTVECKLA VERKSAMHETEN Utvärdera och utveckla verksamheten tillsammans med samarbetsparter och användare SIFKO-CENTERS WEBBPORTAL * Upprätthålla en webbportal som tillhandahåller organisationer i svenska Österbotten med lättillgänglig och överskådlig information om fortbildning, tjänster för kompetensutveckling, pågående forskning och projekt

10 WEBBPORTALEN INFORMATIONSTJÄNSTERSÖK- OCH SAMORDNINGSTJÄNSTER Allmän informationInputfunktioner Möjligheter att föra in ny information i webbportalen Föreläsarbank Fortbildningsbank Forskningsbank Projektbank Förfrågningsfunktioner Möjlighet för användaren att föra in förfrågan kring fortbildning, expertiskunnande, föreläsare, fortbildningsbehov SökfunktionerUtvärderingsfunktioner Möjlighet för användaren att utvärdera SIFKO-centers och webbportalens verksamhet

11 RESULTAT •Det har skapats ett självfinansierat, permanent, attraktivt och kvalitativt ändamålsenligt verksamhetscenter vars uppgift är att samordna fortbildnings- och kompetensutvecklingstjänster

12 KONTAKTUPPGIFTER SIFKO-center Yrkeshögskolan Novia / Fortbildningen PB 6, 65201 Vasa e-post: sifko@novia.fisifko@novia.fi www.sifko.fi Projektledare Gunilla Toivonen GSM: 044-512 3202 e-post: gunilla.toivonen@novia.figunilla.toivonen@novia.fi Projektarbetare Johanna Aspelin GSM: 044-780 5291 e-post: johanna.aspelin@novia.fijohanna.aspelin@novia.fi Projektarbetare Thomas Östersund (ADB) GSM: 044-512 3201 e-post: thomas.ostersund@novia.fithomas.ostersund@novia.fi


Ladda ner ppt "SIFKO-CENTER Center för samordning av och information om fortbildning och kompetensutveckling samt information om utvecklings- och forskningstjänster inom."

Liknande presentationer


Google-annonser