Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Slutseminarium av Familjecenterprojekt Helsingfors 27 februari 2008 _____________________________.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Slutseminarium av Familjecenterprojekt Helsingfors 27 februari 2008 _____________________________."— Presentationens avskrift:

1 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Slutseminarium av Familjecenterprojekt Helsingfors 27 februari 2008 _____________________________ Utveckling av familjecentralerna i Sverige

2 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Bakgrund och framväxt • 70-talet Göteborgsmodellen Förebyggande socialtjänst frikopplad från myndighetsutövning. Utgick från Barnhälsovården. • 1993 Hagalund/Stockholmsmodellen Första samlokaliserade FC men med myndighetsutövning. Utgick från Socialtjänsten.

3 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Bakgrund och framväxt • Nationellt nätverk bildas mellan 14 kommuner 1995. • Föreningen För Familjecentralers Främjande bildas 2001. • Nordiskt samarbete. • Årliga konferenser sedan 1995. • Idag finns ca 150(?) familjecentraler i Sverige.

4 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Definition av familjecentral En familjecentral bör minst innehålla; • Mödrahälsovård • Barnhälsovård • Öppen förskola • Socialtjänst Från föreningens hemsida www.familjecentraler.sewww.familjecentraler.se

5 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Definition av familjecentral ”En familjecentral bedriver en verksamhet som är: • hälsofrämjande, • generell, • tidigt förebyggande, • stödjande • riktar sig till barn och föräldrar.” Från föreningens hemsida www.familjecentraler.sewww.familjecentraler.se

6 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Definition av familjecentral Kan även finnas tillgång till yrkeskategorier som; • psykolog • familjerådgivare • tandhygienist • bibliotekarie • diakon • m fl…

7 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Aktiviteter på familjecentralen • Riktade aktiviteter • Professionsblandade grupper • Generella aktiviteter på öppna förskolan. • Kontakter i det dagliga arbetet. • Konsultation. • Hänvisar besökare till varandra. • Regelbundna team-möten.

8 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Framgångsfaktorer • Medborgarperspektiv • Politiker och chefer ger helhjärtat stöd • Samverkansavtal • Processen får ta tid • Gemensam teamutbildning och handledning • Samordnare utses i personalgruppen • Utvärdering

9 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Ledstjärna ”På familjecentralen ska alla mötas av en välkomnande atmosfär och miljö, där bred kompetens i samverkan ger möjlighet till en positiv utveckling för blivande föräldrar, barn och föräldrar”. Gemensamt framtagen av projektgrupperna i Projekt Familjecentraler Västra Gästrikland 2003-2005

10 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Familjecentralens själ ”En gemensam - hos både föräldrar och personal - upplevelse av tillit, trygghet och att allas resurser tas tillvara. Atmosfären är välkomnande och tillåtande – med möjlighet att bara vara.” Resultat av grupparbete under Familjecentralskonferensen 2003 i Sandviken

11 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Forskning, kartläggning och utvärdering • Nordisk familjecentralskonferens 2005 - initiativ togs till forskningsutbyte. • FFFF:s egen kartläggning 2006 • Nordisk forskarträff i Göteborg 2007 www.familjecentraler.se • Kunskapsöversikt om familjecentraler 2007 www.luppen.nu

12 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling FFFF:s egen kartläggning 2006 • Enkät till familjecentraler eller familjecentralsliknande verksamheter. • Syftet att få en enhetlig bild över hur samverkan fungerar, hur familjecentralerna är organiserade och om samverkansavtal finns.

13 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling FFFF:s egen kartläggning 2006 En svensk standardfamiljecentral • Kommunen tog initiativet till att starta. • Kommunen driver öppna förskolan. • Avtal och verksamhetsplan finns och verksamheten leds av en samordnare med stöd av en styrgrupp. • Öppen förskola och barnavårdscentral är samlokaliserade medan socialtjänst och mödravårdscentral ibland är ”konsultativa”.

14 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling FFFF:s egen kartläggning 2006 En svensk standardfamiljecentral –forts. • Föräldrautbildning ges i samverkan, ofta i form av ett strukturerat program. • Utvärdering av verksamheten är gjord eller är på gång. • Det är vanligt att man frågar besökarna om deras syn på verksamheten. • Samverkan fungerar bra och beror främst på att det finns tid avsatt för samverkan och att det finns en vilja hos personalen. • Man känner inget hot om nedläggning.

15 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Nordisk forskarträff 2007 • Syftet att få en överblick av kunskapsläget om familjecentraler i de nordiska länderna. • Värd för mötet var Föreningen för familjecentralers främjande i Sverige (FFFF). • Inbjudan till hela Norden – Sverige, Finland, och Norge deltog.

16 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Nordisk forskarträff - slutsatser • Familjecentralen är teoretiskt bästa basen för ett fungerande föräldrastöd. • Tidigt förebyggande insatser lönar sig. • Familjecentralen når alla familjer. • Tillsammans erbjuder personalen en bättre verksamhet än var för sig. • Mer brukarundersökningar behövs.

17 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Nordisk forskarträff 2007 Sagt om den framtida forskningen: ”Forskning och utvärdering av familjecentraler måste vara särskilt väl planerad och genomförd, så att den inkluderar dimensioner som är väsentliga för verksamheten. Ett folkhälsoveten- skapligt perspektiv är det som kommer närmast”. Lennart Köhler, professor emeritus, f.d rektor vid Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap.

18 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Nordisk forskarträff 2007 Sagt om den framtida forskningen – forts. ” Evidensbaserade insatser och metoder är bra, men människan är så komplicerad att inte ens alla rent medicinska metoder kan vara verkligt evidensbaserade. När det gäller förebyggande insatser är det så i ännu större utsträckning… …Det är det reflektiva föräldraskapet som behöver stödjas. Metoder som stödjer detta utgår från att föräldrar får lära sig att se saker mer ur barnets perspektiv”. Mirjam Kalland, docent och forskare vid Folkhälsans forskningscentrum i Helsingfors.

19 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Nordisk forskarträff 2007 Sagt om den framtida forskningen – forts. ” Deltagarbaserad aktionsforskning är en forskningsansats som lämpar sig väldigt väl för forskning kring familjecentraler... …Om inte den vetenskapliga bilden vidgas, riskerar forskning att begränsas till det som är möjligt att mäta i stället för att utgå från verksamhetens behov”. Agneta Abrahamsson, lektor vid Högskolan i Kristianstad.

20 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Kunskapsöversikt Luppen Två frågor utgångspunkt för rapporten; 1.Vilka typer av texter finns det om familjecentraler? 2.Vad säger innehållet i texterna om familjecentralernas syfte, mål samt verksamhetens problem och möjligheter?

21 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Kunskapsöversikt Luppen •68 texter. •Domineras av utvärderingar och utbildningstexter (C-uppsatser). •En avhandling (flera på gång). •Framför allt enskilda familjecentraler studerade – få jämförelser. •Ämnesområden – socialt arbete, folkhälsa. •Undersökt samverkan och vad besökarna tycker.

22 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Kunskapsöversikt Luppen Slutsats •Det är angeläget att studier om familjecentraler genomförs då forskningen idag är begränsad och mest beskrivande. De områden som mest behöver belysas är hur familjecentralen påverkar barnen och familjerna som besöker familjecentralernas verksamheter.

23 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Kunskapsöversikt Luppen Nyckelfaktorer för en väl fungerande familjecentral • Förväntningar mellan ingående parter klargörs, därefter kan mål sättas. • Identifiera skillnader mellan yrkeskulturer. • Gemensamt etiskt förhållningssätt. • Tydlig organisation med mandat till samordnare. • Personalgruppens sammansättning viktig. • Målgruppen viktig att analysera, riktad verksamhet kräver mer resurser. • Dokumentation och utvärdering viktig för legitimiteten.

24 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Vad händer framöver? • Nationell forskarkonferens 2008. • Socialstyrelsen genomför kartläggning och kunskapsanalys av familjecentralerna i Sverige 2008. • Planerad Nordisk familjecentrals- och forskarkonferens i Helsingfors 2009.

25 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Viktiga frågor för FFFF • Konferens och årsmöte 19-20 maj 2008, Solna, Stockholm. Konferens och årsmöte 19-20 maj 2008, Solna, Stockholm. • Nationellt stöd. Nationellt stöd. • Forskning och utvärdering av FC. Forskning och utvärdering av FC. • Biblioteksprojekt. Biblioteksprojekt. • Vårdval Stockholm. Vårdval Stockholm.

26 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling FFFF:s konferens 19-20 maj 2008 För Föräldraskap i en Föränderlig Framtid Ur programmet • Resultat från Socialstyrelsens kartläggning. Resultat från Socialstyrelsens kartläggning. • Familjeformer och uppväxtvillkor i ett historiskt perspektiv. Familjeformer och uppväxtvillkor i ett historiskt perspektiv. • En intensiv och stressfylld värld – hur påverkas barns utveckling och hälsa och hur kan vi arbeta förebyggande? En intensiv och stressfylld värld – hur påverkas barns utveckling och hälsa och hur kan vi arbeta förebyggande? • Bilderbokens hemligheter. Bilderbokens hemligheter. • Rapport från nationell forskarkonferens. Rapport från nationell forskarkonferens.

27 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Viktiga frågor för FFFF • Konferens och årsmöte 19-20 maj 2008, Solna Konferens och årsmöte 19-20 maj 2008, Solna • Nationellt stöd Nationellt stöd • Forskning och utvärdering av FC Forskning och utvärdering av FC • Biblioteksprojekt Biblioteksprojekt • Vårdval Stockholm Vårdval Stockholm

28 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Vårdval Stockholm - 2008 Från 1 januari 2008 – vårdval och auktorisering inom primärvården, Stockholms läns landsting. • Mödra- och barnhälsovårdsmottagningar får samma ersättning oavsett område. • Fri etableringsrätt för barnmorskor. • Områdesansvar för BVC försvinner. • Föräldrar ska själva välja barnmorska och BVC-sköterska – privat eller offentlig.

29 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Vårdval Stockholm - konsekvenser Familjecentraler som stängt •Hallunda •Fittja •Alby Barnmorskemottagningar • Läggs ner, flyttar, konkurrensutsätts BVC som läggs ner - uppgår i annan • Råsunda, Hagalund, Västra Skogen, Huvudsta, Björnstigen, Akalla, Brottby

30 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Vart är vi på väg? • För närvarande starkt stöd av sittande regering genom folkhälsominister Maria Larsson. • Nya familjecentraler startas. • Stort engagemang från ”golvet”. - men samtidigt finns en oro för konsekvenserna av Vårdvalsmodellen som nu finns på flera håll i Sverige.

31 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Litteraturtips • Föräldrastöd och samverkan – Familjecentralen i ett folkhälsoperspektiv. Vibeke Bing. Förlagshuset Gothia, 2005. • Tänk långsiktigt! – En samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa. Skolverket, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, 2004. • Familjecentralen – integrerad verksamhet för barnets bästa. Stiftelsen Allmänna Barnhuset; Skriftserie 2006:1 • Nordisk forskarträff – kunskap om familjecentraler. Föreningen för familjecentralers främjande 2007 • Kunskapsöversikt om familjecentraler. Sofia Enell, Luppen kunskapscentrum, FoU-rapport 2007:2

32 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Tack för mig! Tinna Cars-Björling • Ordförande i Föreningen För Familjecentralers Främjande. • Projektledare för Projekt Rehabsamverkan, Primärvården, Landstinget i Uppsala län. Telefon +46 18 611 75 38 / +46 70 618 69 51 tinna.cars.bjorling@lul.se Föreningens hemsida www.familjecentraler.se


Ladda ner ppt "Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Slutseminarium av Familjecenterprojekt Helsingfors 27 februari 2008 _____________________________."

Liknande presentationer


Google-annonser