Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 SEB Swedbank + BYGGER EN EUROPEISK FINANSKONCERN Roadshow mars 2001.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 SEB Swedbank + BYGGER EN EUROPEISK FINANSKONCERN Roadshow mars 2001."— Presentationens avskrift:

1 1 SEB Swedbank + BYGGER EN EUROPEISK FINANSKONCERN Roadshow mars 2001

2 2 1. Motiv, strategier och beskrivning av affären 2. Synergier 3. Finansiella uppgifter proforma 4. Avslutning

3 3 Stärka den svenska verksamheten för att ge ökade möjligheter att växa i utvalda segment i Europa Ökade värden för aktieägarna

4 4 SEB Swedbank Den nya europeiska finanskoncernen Goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och internationell expansion Förstärkt service och produktutbud Två kompletterande banker skapar Sveriges ledande finansiella koncern

5 Kompletterar varandra väl  Ledande i storstads- regionerna  Storföretag  Finansiellt aktiva kunder  Private Banking  Internationell  Väl förankrad lokal närvaro  Privatpersoner inkl. ”affluent”  Mindre och medelstora företag samt organisationer  Kommuner och landsting

6 6 50 största bankerna i Europa, börsvärde mars 2001, M Euro Bland de 25 största bankerna i Europa

7 7 Fördel för  Kunderna  Medarbetarna  Samhället  Aktieägarna

8 8 Värdetillväxt för aktieägarna  Effektivitetsvinster –Kostnads- och intäktssynergier  Förbättrad strategisk position –Kompletterande på svenska marknaden  Förstärkta tillväxtmöjligheter –Europeisk expansion  Diversifierad intäktsmix  Ökad likviditet i aktien  Stark gemensam ledning –Erfarenhet av samgåenden/ omstruktureringar

9 9 SEB Swedbank * Inkluderar oberoende sparbanker 7,5 milj i Sverige (varav 430.000 små och medelstora företag) 3,5 milj i övriga. Europa (varav 115.000 små och medelstora företag) 11 miljoner kunder i Europa*

10 10 SEB Swedbank 1,5 miljon i Sverige 0,5 miljon i övriga Europa 2 miljoner internetkunder* * Inkluderar oberoende sparbanker

11 11 SEB Swedbank 19.000 i Sverige 16.000 i övriga Europa 35.000 medarbetare

12 12 SEB Swedbank 1.126 i Sverige 624 i övriga Europa 1.750 kontor* * Inkluderar oberoende sparbanker

13 13 SEB Swedbank  Balansomslutning 2.000 mdr SEK  Ledande inom kapitalförvaltning, 1.300 mdr SEK under förvaltning  Börsvärde 146 mdr SEK

14 14 Ledande på svenska marknaden Position Inlåning – allmänheten 1 – företag 1 Fonder 1 Livförsäkringar, unit link 1 Aktiehandel 1 Utlåning – allmänheten1 – företag1 Fastighetslån – allmänheten1 – företag1

15 15 Investment Management/Life Corporate and Financial Institutions Retail and Private Banking in Sweden Retail and Private Banking International Affärsmix Andel av intäkter i %, proforma 2000 Förenings- Sparbanken SEB SEB Swedbank

16 16 SEB Swedbanks vision en ledande kundorienterad europeisk finanskoncern utifrån en bred svensk bas, en kombination av personlig service/rådgivning, lokal närvaro och modern teknik Skapa genom

17 17 1. Förstärka kunderbjudandet i svenska verksamheten  Ökad service, förbättrad rådgivning genom ökad tillgänglighet  Bredare, kompletterande och mer kundanpassade tjänster och produkter  Tredje parts-produkter  Förbättrat produktutbud till små och medelstora företag  Ökad kostnadseffektivitet  Ökat kassaflöde Strategi

18 18 2. Öka tillväxten i existerande verksamheter i Europa  Stärka nuvarande verksamheter i - Norden - Baltikum - Tyskland - Polen och Storbritannien  Utnyttja befintlig kompetens och erfarenhet från svenska verksamheter  Fortsatta förvärv och samarbeten Strategi

19 19 Finansiella mål  Räntabilitet på EKöver 15%  Primärkapitalrelation6,5-7,5%  Kapitaltäckningsgradlägst 10,5%  Kapitalfördelningi proportion till risk samt strategiska och ekonomiska behov  Utdelningminst 30% av resultatet efter skatt Skapa aktieägarvärde i nivå med de bästa europeiska finansiella företagen

20 20 Styrelse och ledning Göran Collert och Jacob Wallenberg blir båda styrelseordförande Göran Collert, legal ordförande Jacob Wallenberg, ordförande från 2003 Lars H Thunell, VD och koncernchef Birgitta Johansson-Hedberg, Ställföreträdande VD och koncernchef

21 21 Staber Investment Management/ Life •Robur Fonder •Robur Kapital- förvaltning •SEB Invest •SEB Fonder •Gyllenberg •Robur Försäkring •SEB Trygg Liv Corporate and Financial Institutions Retail and Private Banking in Sweden •Retail Sverige •Private Banking Sverige •Produktbolag - Spintab - SEB Kort - etc. •Samarbete med fristående sparbanker Retail and Private Banking International •Tyskland •Baltikum •Polen •Private Banking International – Norge – Finland – Danmark – Storbritannien – Luxemburg •Merchant Banking •Custody Services •Enskilda Securities •Swedbank Markets •FIH SEB Swedbank

22 22 1. Motiv, strategier och beskrivning av affären 2. Synergier 3. Finansiella uppgifter proforma 4. Avslutning

23 23 Resultatpåverkan  Pågående interna förbättringsprogram  Kostnadssynergier  Intäktssynergier  Integrationskostnader  Övervärden i SEBs pensionsstiftelser

24 24 % av MSEK per år kostnaderna Centrala enheter, produktbolag mm 1.350-1.6006-7 IT600–70012-14 Svenska kontorsrörelsen 400–5007-8 e-banking/internet150-20010-13 Totalt2.500-3.0007-8 Kostnadsbesparingar  Full effekt under 2005  Nedläggning av cirka 100 kontor i Sverige Ej inräknat effekten av interna förbättringsprogram och utnyttjande av övervärden i SEBs pensionsstiftelser för FöreningsSparbankens anställda Ekonomiska effekter

25 25 Några jämförelser Uppskattade synergier vid tillkännagivandet Planerad minskning av personalstyrka BNP/Paribas UBS/SBC Chase/Chemical Sparbanken/ Föreningsbanken SEB/FSB TSB/Lloyds Royal BoS/Natwest Merita/Nordbanken DDB/RealDanmark * *10-12% av kostnaderna i Sverige % av kostnaderna% av antal anställda Ekonomiska effekter

26 26 Kostnadssynergiernas förväntade fördelning över tiden Ekonomiska effekter MSEK 12 mån 24 mån 36 mån 48 mån Centrala enheter, produktbolag mm 25%40% 75% 100% IT 20% 40% 60% 100% Svenska kontorsrörelsen 20% 40% 80% 100% e-banking/internet 20% 40% 70% 100% Totalt500-7001.000-1.2001.800-2.2002.500-3.000

27 27 Kostnadssynergier per verksamhetsområde 450-525 250-325 2.500-3.000* 575-72575-100 Synergier, MSEK IT-kostnaderna fördelade 1.150-1.325 SEB Swedbank Staber Investment Management/ Life Corporate and Financial Institutions Retail and Private Banking in Sweden Retail and Private Banking International Ekonomiska effekter * Varav IT synergier 600-700 MSEK.

28 28 Intäktssynergier  Lägre finansieringskostnader genom bättre rating  Förstärkt produktutbud  Ökade affärsmöjligheter bland bolagskunder  Korsförsäljning  Effekter av best practice  Intäktsökningarna bedöms överstiga intäktsförlusterna Ekonomiska effekter

29 29 Stark svensk kundbas Finansiell förmåga Finansiellt intresse SEB: FSB: Total: 405 1.176 1.581 (27%) (28%) SEB: FSB: Total: 600 924 1.524 (40%) (22%) SEB: FSB: Total: 360 1.476 1.872 (24%) (36%) SEB: FSB: Total: 135 574 723 (9%) (14%) Genomsnitt(27%) Genomsnitt (35%) Genomsnitt (13%) Genomsnitt(25%) % av kund-basen( )Antal kunder, tusental LågtHögt Låg Hög Grupp: 4Grupp: 3 Grupp: 2Grupp: 1 Privatkunder

30 30 Möjligheter – företag och finansinstitut  Större placeringsförmåga  Ökad distributionskapacitet  Starkare kapitalbas möjliggör större transaktioner t.ex. legala utlåningslimiter  Korsförsäljning av specialistprodukter t.ex. trading station  Skalfördelar t.ex. betalningar, cash management, trade finance

31 31 Integrationskostnader  Totalt ca 4 mdr SEK  Täcks över tiden av – återföring av pensionsmedel * – försäljning av kontor Ekonomiska effekter * Antalet anställda beräknas minska med 2 000 personer under en treårsperiod, vilket förväntas ske genom naturlig avgång.

32 32 Övervärden i SEBs pensionstiftelser  Avsevärda övervärden i pensionsstiftelserna  Övervärdena får användas för att täcka – förtida pension – båda bankernas kommande åtaganden  Stiftelsespecifika regler SEBs pensionsstiftelser 31 december 2000 mdr SEK Tillgångar23,2 Åtaganden8,0 Övervärden15,2

33 33 Fram till fusionen Struktur för integrationsplaneringen FöreningsSparbankenSEB Nils-Fredrik NyblaeusLars Gustafsson CFOCIO 17 PROJEKTTEAM Ansvariga för integrationsplaneringen SwedbankSEB Göran CollertJacob Wallenberg Birgitta Johansson- Hedberg Lars H Thunell Carl-Eric StålbergUrban Jansson Nils-Fredrik Nyblaeus Lars Gustafsson Kaisa BrattUlf Jensen Träffas var annan vecka Integrationskommité

34 34 Flera parallella processer Legala processen Konkurrensprövning Integration ”Business as usual”

35 35 Projekt team - integrations planering Fetstil = Projektledare Understruken = Stf projektledare

36 36 1. Motiv, strategier och beskrivning av affären 2. Synergier 3. Finansiella uppgifter proforma 4. Avslutning

37 37 Resultaträkning 2000 proforma i sammandrag *Sakförsäkringsrörelsen redovisas netto separat enligt begäran från finansinspektionen. **SEB redovisar även förvaltningsresultat som inkluderar förändringar i övervärden i livförsäkringsrörelsen. Förvaltningsresultatet efter skatt uppgick 2000 till 6 885 miljoner SEK. Förenings- mdr SEK Sparbanken SEB SEB Swedbank Räntenetto13,611,625,1 Provisionsnetto6,813,520,2 Nettoresultat av finansiella transaktioner 1,73,55,2 Övriga rörelseintäkter1,93,15,1 Summa rörelseintäkter24,031,755,6 Personalkostnader-6,7-12,2-19,0 Övriga rörelsekostnader-7,0-10,0-17,0 Summa kostnader-13,7-22,3-36,0 Resultat före kreditförluster10,39,419,6 Kreditförluster och övriga nedskrivningar, netto-1,1-0,9-2,0 Resultatandelar i intresseföretag0,20,10,3 Resultat i sakförsäkringsrörelsen*-0,20,2 Rörelseresultat9,48,818,1 Pensionsavräkning0,00,91,0 Resultat före skatt9,49,719,1 Skatt-2,5-2,9-5,3 Minoritetsandelar-0,5-0,2-0,8 Årets nettoresultat**6,46,613,0

38 38 Övriga rörelseintäkter Nettoresultat av finansiella transaktioner Räntenetto Provisionsnetto Intäktsmix Andel av intäkt i %, proforma 2000 Förenings- Sparbanken SEB SEB Swedbank

39 39 Europeiska banker K/I-tal och avgiftsintäkter i procent av totala intäkter

40 40 Balansräkning 31 december 2000 proforma i sammandrag Förenings- mdr SEKSparbankenSEB SEB Swedbank Utlåning till allmänheten6306061 235 Utlåning till kreditinstitut130165295 Räntebärande värdepapper60158219 Övriga tillgångar 109194303 Summa tillgångar9291.1232.052 In- och upplåning från allmänheten247420667 Skulder till kreditinstitut126217344 Emitterade värdepapper380199579 Efterställda skulder293161 Övriga skulder112213325 Eget kapital354277 Summa skulder och eget kapital9291.1232.052

41 41 SEB Swedbank Investment Management/ Life Corporate and Financial Institutions Retail and Private Banking in Sweden Retail and Private Banking International •Totala intäkter 25,3 •Totala kostnader 13,8 •Rörelseresultat 10,5 •Antal anställda 11.900 •K/I 0,55 (Proforma 2000, mdr SEK) •Totala intäkter 10,9 •Totala kostnader 8,0 •Rörelseresultat 2,0 •Antal anställda 12.400 •K/I 0,74 •Totala intäkter 14,6 •Totala kostnader 7,7 •Rörelseresultat 6,5 •Antal anställda 3.300 •K/I 0,53 •Totala intäkter 5,2 •Totala kostnader 3,5 •Rörelseresultat 1,7 •Antal anställda 1.700 •K/I 0,68 Staber Övrigt, netto -1,6

42 42 Nyckeltal och uppgifter per aktie 2000 proforma Förenings- SparbankenSEB SEB Swedbank Räntabilitet på eget kapital, %*19,417,818,5 Resultat per aktie, SEK Föreningssparbanken består 12,10 11,93 SEB består 9,439,55 Eget kapital per aktie, SEK Föreningssparbanken består 66,2270,15 SEB består 59,0656,12 I/K-tal före kreditförluster1,761,421,55 K/I-tal före kreditförluster 0,570,700,65 Kapitaltäckningsgrad, %10,810,810,8 Primärkapitalrelation, %6,97,47,1 Antal aktier (För.Sparb består), miljoner527,81.091,5 Antal aktier (SEB består), miljoner 704,6 1.364,3 * Årets nettoresultat i relation till genomsnittet av eget kapital vid årets början och slut.

43 43 Transaktionen i korthet  Legal fusion – poolingmetoden  Värdet av 4 aktier i FöreningsSparbanken jämställs med 5 aktier i SEB  FöreningsSparbankens aktie- ägare får ca 48,5% och SEBs ca 51,5% av den nya koncernen  Enhällig rekommendation från styrelserna

44 44 Ägare (dec 2000) Andel av kapital, % Sparbanksstiftelserna9,6 Wallenbergstiftelserna5,5 Investor5,2 Trygg Stiftelsen4,8 Alecta3,4 Fristående sparbanker3,2 SEB fonder2,3 Lantbrukskooperationen1,6 Skandia1,2 Robur1,2 SPK1,2 SEBs personalstiftelser1,1 Utländska ägare30,0 Övriga29,7 Totalt100,0 Ägarstruktur i den nya koncernen

45 45 Completion of the proposed merger between FöreningsSparbanken AB (publ) and Skandinaviska Enskilda Banken (publ) is subject to the satisfaction of terms and conditions set out in a merger agreement concluded between these parties, including, inter alia, regulatory clearances mandated by merger control law.

46 46 Sammanfattning  Två kompletterande banker skapar Sveriges ledande finansiella koncern  Avsevärda kostnadssynergier  Intäktsökningarna bedöms överstiga intäktsförlusterna  Omedelbara effekter genom SEBs pensionsstiftelser och bättre rating för SEB  Finansiellt och strategiskt gynnsamt för fortsatt tillväxt i Europa = Ökat värde för aktieägarna

47 Preliminär tidplan  Ordinarie bolagsstämmor – 5 april  Fusionsprospekt – Andra halvan av maj  Extra bolagsstämmor – andra halvan av juni  EU/antitrustprövning Fas 1 avslutad i slutet av juni (?) Fas 2 (om nödvändig) avslutad i slutet av oktober (?)  Myndighetsgodkännande  Samgående


Ladda ner ppt "1 SEB Swedbank + BYGGER EN EUROPEISK FINANSKONCERN Roadshow mars 2001."

Liknande presentationer


Google-annonser