Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BYGGER EN EUROPEISK FINANSKONCERN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BYGGER EN EUROPEISK FINANSKONCERN"— Presentationens avskrift:

1 BYGGER EN EUROPEISK FINANSKONCERN
SEB328 Roadshow :22 + BYGGER EN EUROPEISK FINANSKONCERN SEB Swedbank Roadshow mars 2001

2 Motiv, strategier och beskrivning av affären
Synergier Finansiella uppgifter proforma Avslutning

3 Ökade värden för aktieägarna
Stärka den svenska verksamheten för att ge ökade möjligheter att växa i utvalda segment i Europa Ökade värden för aktieägarna

4 SEB Swedbank Den nya europeiska finanskoncernen
Två kompletterande banker skapar Sveriges ledande finansiella koncern Goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och internationell expansion Förstärkt service och produktutbud

5 Kompletterar varandra väl
Ledande i storstads-regionerna Storföretag Finansiellt aktiva kunder Private Banking Internationell Väl förankrad lokal närvaro Privatpersoner inkl. ”affluent” Mindre och medelstora företag samt organisationer Kommuner och landsting

6 Bland de 25 största bankerna i Europa
50 största bankerna i Europa, börsvärde mars 2001, M Euro

7 Fördel för Kunderna Medarbetarna Samhället Aktieägarna

8 Värdetillväxt för aktieägarna
Effektivitetsvinster – Kostnads- och intäktssynergier Förbättrad strategisk position – Kompletterande på svenska marknaden Förstärkta tillväxtmöjligheter – Europeisk expansion Diversifierad intäktsmix Ökad likviditet i aktien Stark gemensam ledning – Erfarenhet av samgåenden/ omstruktureringar

9 SEB Swedbank 11 miljoner kunder i Europa*
3,5 milj i övriga. Europa (varav små och medelstora företag) 7,5 milj i Sverige (varav små och medelstora företag) * Inkluderar oberoende sparbanker

10 SEB Swedbank 2 miljoner internetkunder* 0,5 miljon i övriga Europa
1,5 miljon i Sverige * Inkluderar oberoende sparbanker

11 SEB Swedbank 35.000 medarbetare 16.000 i övriga Europa
i Sverige

12 * Inkluderar oberoende sparbanker
SEB Swedbank 1.750 kontor* 624 i övriga Europa 1.126 i Sverige * Inkluderar oberoende sparbanker

13 SEB Swedbank Balansomslutning 2.000 mdr SEK
Ledande inom kapitalförvaltning, mdr SEK under förvaltning Börsvärde 146 mdr SEK

14 Ledande på svenska marknaden
Position Inlåning – allmänheten 1 – företag 1 Fonder 1 Livförsäkringar, unit link 1 Aktiehandel 1 Utlåning – allmänheten 1 – företag 1 Fastighetslån – allmänheten 1 – företag 1

15 Förenings-Sparbanken
Affärsmix Förenings-Sparbanken SEB Swedbank SEB Investment Management/Life Corporate and Financial Institutions Retail and Private Banking International Retail and Private Banking in Sweden Andel av intäkter i %, proforma 2000

16 SEB Swedbanks vision Skapa genom
en ledande kundorienterad europeisk finanskoncern utifrån en bred svensk bas, en kombination av personlig service/rådgivning, lokal närvaro och modern teknik genom

17 1. Förstärka kunderbjudandet i svenska verksamheten
Strategi 1. Förstärka kunderbjudandet i svenska verksamheten Ökad service, förbättrad rådgivning genom ökad tillgänglighet Bredare, kompletterande och mer kundanpassade tjänster och produkter Tredje parts-produkter Förbättrat produktutbud till små och medelstora företag Ökad kostnadseffektivitet Ökat kassaflöde

18 2. Öka tillväxten i existerande verksamheter i Europa
Strategi 2. Öka tillväxten i existerande verksamheter i Europa Stärka nuvarande verksamheter i - Norden - Baltikum - Tyskland - Polen och Storbritannien Utnyttja befintlig kompetens och erfarenhet från svenska verksamheter Fortsatta förvärv och samarbeten

19 Finansiella mål Skapa aktieägarvärde i nivå med de bästa europeiska finansiella företagen Räntabilitet på EK över 15% Primärkapitalrelation 6,5-7,5% Kapitaltäckningsgrad lägst 10,5% Kapitalfördelning i proportion till risk samt strategiska och ekonomiska behov Utdelning minst 30% av resultatet efter skatt

20 Styrelse och ledning Göran Collert och Jacob Wallenberg blir båda styrelseordförande Göran Collert, legal ordförande Jacob Wallenberg, ordförande från 2003 Lars H Thunell, VD och koncernchef Birgitta Johansson-Hedberg, Ställföreträdande VD och koncernchef

21 SEB Swedbank Staber Retail and Private Banking in Sweden
Banking International Corporate and Financial Institutions Investment Management/ Life Robur Fonder Robur Kapital- förvaltning SEB Invest SEB Fonder Gyllenberg Robur Försäkring SEB Trygg Liv Retail Sverige Private Banking Sverige Produktbolag - Spintab - SEB Kort - etc. Samarbete med fristående sparbanker Tyskland Baltikum Polen Private Banking International – Norge – Finland – Danmark – Storbritannien – Luxemburg Merchant Banking Custody Services Enskilda Securities Swedbank Markets FIH

22 Motiv, strategier och beskrivning av affären
Synergier Finansiella uppgifter proforma Avslutning

23 Resultatpåverkan Pågående interna förbättringsprogram
Kostnadssynergier Intäktssynergier Integrationskostnader Övervärden i SEBs pensionsstiftelser

24 Kostnadsbesparingar Ekonomiska effekter % av MSEK per år kostnaderna
Centrala enheter, produktbolag mm IT 600– Svenska kontorsrörelsen 400– e-banking/internet Totalt Full effekt under 2005 Nedläggning av cirka 100 kontor i Sverige Ej inräknat effekten av interna förbättringsprogram och utnyttjande av övervärden i SEBs pensionsstiftelser för FöreningsSparbankens anställda

25 Några jämförelser Ekonomiska effekter
SEB328 Roadshow :22 Ekonomiska effekter Några jämförelser Uppskattade synergier vid tillkännagivandet Planerad minskning av personalstyrka % av kostnaderna % av antal anställda UBS/SBC Chase/Chemical DDB/RealDanmark Sparbanken/ Föreningsbanken Royal BoS/Natwest TSB/Lloyds SEB/FSB * BNP/Paribas Merita/Nordbanken *10-12% av kostnaderna i Sverige

26 Kostnadssynergiernas förväntade fördelning över tiden
Ekonomiska effekter Kostnadssynergiernas förväntade fördelning över tiden MSEK 12 mån 24 mån 36 mån 48 mån Centrala enheter, produktbolag mm 25% 40% 75% 100% IT 20% 40% 60% 100% Svenska kontorsrörelsen 20% 40% 80% 100% e-banking/internet 20% 40% 70% 100% Totalt

27 Kostnadssynergier per verksamhetsområde
Ekonomiska effekter Kostnadssynergier per verksamhetsområde IT-kostnaderna fördelade SEB Swedbank Staber Investment Management/ Life Corporate and Financial Institutions Retail and Private Banking in Sweden Banking International Synergier, MSEK 75-100 * * Varav IT synergier MSEK.

28 Intäktssynergier Ekonomiska effekter
Lägre finansieringskostnader genom bättre rating Förstärkt produktutbud Ökade affärsmöjligheter bland bolagskunder Korsförsäljning Effekter av best practice Intäktsökningarna bedöms överstiga intäktsförlusterna

29 Stark svensk kundbas Privatkunder SEB: FSB: Total: 405 1.176 1.581
SEB328 Roadshow :22 Stark svensk kundbas Privatkunder Antal kunder, tusental ( ) % av kund-basen Hög Grupp: 2 Grupp: 1 SEB: FSB: Total: 405 1.176 1.581 (27%) (28%) SEB: FSB: Total: 600 924 1.524 (40%) (22%) Finansiell förmåga Genomsnitt (27%) Genomsnitt (25%) Grupp: 4 Grupp: 3 SEB: FSB: Total: 360 1.476 1.872 (24%) (36%) SEB: FSB: Total: 135 574 723 (9%) (14%) Låg Genomsnitt (35%) Genomsnitt (13%) Lågt Högt Finansiellt intresse

30 Möjligheter – företag och finansinstitut
SEB328 Roadshow :22 Möjligheter – företag och finansinstitut Större placeringsförmåga Ökad distributionskapacitet Starkare kapitalbas möjliggör större transaktioner t.ex. legala utlåningslimiter Korsförsäljning av specialistprodukter t.ex. trading station Skalfördelar t.ex. betalningar, cash management, trade finance

31 Integrationskostnader
Ekonomiska effekter Integrationskostnader Totalt ca 4 mdr SEK Täcks över tiden av – återföring av pensionsmedel * – försäljning av kontor * Antalet anställda beräknas minska med personer under en treårsperiod, vilket förväntas ske genom naturlig avgång.

32 Övervärden i SEBs pensionstiftelser
Avsevärda övervärden i pensionsstiftelserna Övervärdena får användas för att täcka – förtida pension – båda bankernas kommande åtaganden Stiftelsespecifika regler SEBs pensionsstiftelser 31 december mdr SEK Tillgångar 23,2 Åtaganden 8,0 Övervärden 15,2

33 Struktur för integrationsplaneringen
Fram till fusionen Integrationskommité Swedbank SEB Göran Collert Jacob Wallenberg Birgitta Johansson- Hedberg Lars H Thunell Carl-Eric Stålberg Urban Jansson Nils-Fredrik Nyblaeus Lars Gustafsson Kaisa Bratt Ulf Jensen Träffas var annan vecka Ansvariga för integrationsplaneringen FöreningsSparbanken SEB Nils-Fredrik Nyblaeus Lars Gustafsson CFO CIO 17 PROJEKTTEAM

34 Flera parallella processer
SEB328 Roadshow :22 Flera parallella processer Legala processen Konkurrensprövning Integration ”Business as usual”

35 Projekt team - integrations planering
Fetstil = Projektledare Understruken = Stf projektledare

36 Motiv, strategier och beskrivning av affären
Synergier Finansiella uppgifter proforma Avslutning

37 Resultaträkning 2000 proforma i sammandrag
Förenings- mdr SEK Sparbanken SEB SEB Swedbank Räntenetto 13,6 11,6 25,1 Provisionsnetto 6,8 13,5 20,2 Nettoresultat av finansiella transaktioner 1,7 3,5 5,2 Övriga rörelseintäkter 1,9 3,1 5,1 Summa rörelseintäkter 24,0 31,7 55,6 Personalkostnader -6,7 -12,2 -19,0 Övriga rörelsekostnader -7,0 -10,0 -17,0 Summa kostnader -13,7 -22,3 -36,0 Resultat före kreditförluster 10,3 9,4 19,6 Kreditförluster och övriga nedskrivningar, netto -1,1 -0,9 -2,0 Resultatandelar i intresseföretag 0,2 0,1 0,3 Resultat i sakförsäkringsrörelsen* - 0,2 0,2 Rörelseresultat 9,4 8,8 18,1 Pensionsavräkning 0,0 0,9 1,0 Resultat före skatt 9,4 9,7 19,1 Skatt -2,5 -2,9 -5,3 Minoritetsandelar -0,5 -0,2 -0,8 Årets nettoresultat** 6,4 6,6 13,0 * Sakförsäkringsrörelsen redovisas netto separat enligt begäran från finansinspektionen. ** SEB redovisar även förvaltningsresultat som inkluderar förändringar i övervärden i livförsäkringsrörelsen. Förvaltningsresultatet efter skatt uppgick 2000 till miljoner SEK.

38 Förenings-Sparbanken
Intäktsmix Förenings-Sparbanken SEB Swedbank SEB Övriga rörelseintäkter Nettoresultat av finansiella transaktioner Provisionsnetto Räntenetto Andel av intäkt i %, proforma 2000

39 SEB328 Roadshow :22 Europeiska banker K/I-tal och avgiftsintäkter i procent av totala intäkter

40 Balansräkning 31 december 2000 proforma i sammandrag
Förenings- mdr SEK Sparbanken SEB SEB Swedbank Utlåning till allmänheten Utlåning till kreditinstitut Räntebärande värdepapper Övriga tillgångar Summa tillgångar In- och upplåning från allmänheten Skulder till kreditinstitut Emitterade värdepapper Efterställda skulder Övriga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital

41 SEB Swedbank Staber Retail and Private Banking in Sweden
(Proforma 2000, mdr SEK) Övrigt, netto -1,6 Retail and Private Banking in Sweden Retail and Private Banking International Corporate and Financial Institutions Investment Management/ Life Totala intäkter 25,3 Totala kostnader 13,8 Rörelseresultat 10,5 Antal anställda K/I 0,55 Totala intäkter 10,9 Totala kostnader 8,0 Rörelseresultat 2,0 Antal anställda K/I 0,74 Totala intäkter 14,6 Totala kostnader 7,7 Rörelseresultat 6,5 Antal anställda K/I 0,53 Totala intäkter 5,2 Totala kostnader 3,5 Rörelseresultat 1,7 Antal anställda K/I 0,68

42 Nyckeltal och uppgifter per aktie 2000 proforma
Förenings- Sparbanken SEB SEB Swedbank Räntabilitet på eget kapital, %* 19,4 17,8 18,5 Resultat per aktie, SEK Föreningssparbanken består 12, ,93 SEB består 9,43 9,55 Eget kapital per aktie, SEK Föreningssparbanken består 66,22 70,15 SEB består 59,06 56,12 I/K-tal före kreditförluster 1,76 1,42 1,55 K/I-tal före kreditförluster 0,57 0,70 0,65 Kapitaltäckningsgrad, % 10,8 10,8 10,8 Primärkapitalrelation, % 6,9 7,4 7,1 Antal aktier (För.Sparb består), miljoner 527, ,5 Antal aktier (SEB består), miljoner 704, ,3 * Årets nettoresultat i relation till genomsnittet av eget kapital vid årets början och slut.

43 Transaktionen i korthet
Legal fusion – poolingmetoden Värdet av 4 aktier i FöreningsSparbanken jämställs med 5 aktier i SEB FöreningsSparbankens aktie- ägare får ca 48,5% och SEBs ca 51,5% av den nya koncernen Enhällig rekommendation från styrelserna

44 Ägarstruktur i den nya koncernen
Ägare (dec 2000) Andel av kapital, % Sparbanksstiftelserna 9,6 Wallenbergstiftelserna 5,5 Investor 5,2 Trygg Stiftelsen 4,8 Alecta 3,4 Fristående sparbanker 3,2 SEB fonder 2,3 Lantbrukskooperationen 1,6 Skandia 1,2 Robur 1,2 SPK 1,2 SEBs personalstiftelser 1,1 Utländska ägare 30,0 Övriga 29,7 Totalt 100,0

45 Completion of the proposed merger between FöreningsSparbanken AB (publ) and Skandinaviska Enskilda Banken (publ) is subject to the satisfaction of terms and conditions set out in a merger agreement concluded between these parties, including, inter alia, regulatory clearances mandated by merger control law.

46 = Ökat värde för aktieägarna
SEB328 Roadshow :22 Sammanfattning Två kompletterande banker skapar Sveriges ledande finansiella koncern Avsevärda kostnadssynergier Intäktsökningarna bedöms överstiga intäktsförlusterna Omedelbara effekter genom SEBs pensionsstiftelser och bättre rating för SEB Finansiellt och strategiskt gynnsamt för fortsatt tillväxt i Europa = Ökat värde för aktieägarna

47 Preliminär tidplan Ordinarie bolagsstämmor – 5 april
SEB328 Roadshow :22 Preliminär tidplan Ordinarie bolagsstämmor – 5 april Fusionsprospekt – Andra halvan av maj Extra bolagsstämmor – andra halvan av juni EU/antitrustprövning Fas 1 avslutad i slutet av juni (?) Fas 2 (om nödvändig) avslutad i slutet av oktober (?) Myndighetsgodkännande Samgående


Ladda ner ppt "BYGGER EN EUROPEISK FINANSKONCERN"

Liknande presentationer


Google-annonser